Hutbe

Hutba, 16. juli 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U svojoj hudbi 16. jula 2004. godine održanoj u Baitul futuh džamiji u Londonu, Hazret Halifa-tul Mesih V a.b.a. je proučio deseti ajet iz sureta Al- Mudžadilah:

O vi koji vjerujete! Kad vijećate zajedno u privatnosti, ne vijećajte s ciljem da potpomažete (širite)  grijehe i prestupe i neposlušnost Vjerovjesniku, nego vijećajte u svrhu da širite vrline i ispravnost, i bojte se Allaha pred Kojim ćete svi biti okupljeni.’

 

Huzur je rekao:

Jedna od vrlina koja smo koja nam je bila naređena da je praktikujemo u svojoj zajednici je u pogledu prikladnosti (ispravnosti) skupova. Kad god se okupimo za vijećanje, bilo da je to u vezi sa zaštitom prava ili adminstritativne reforme, naše vijećanje ne treba da bude grijeh, niti pobunjeničko, niti ono što je neposlušno prema Poslaniku s.a.v.s. Kad Nizam-e Džemat postavi jasne upute onda se to treba slijediti; niko nema pravo da održava odvojene mitinge i ne posluša  naredbu Amira. Najviše što pojedinac može da uradi je da obavijesti Halifa-tul Mesiha ili odgovarajuće odjeljenje, i to je sve. I takođe morate činiti dove i moliti Boga da stvari budu bolje.

Bilo da su vaši mitinzi u religiske svrhe ili za ovosvjetske ciljeve, uvijek poštujte osjećanja drugih, recite dobre stvari i uvijek imajte Takvu i Allahovo zadovoljstvo za svoj cilj. Pokušajte i riječima i djelima da izbjegnete smutnje.  Uvijek se držite podalje od prostačkih i besciljnih mitinga. Tražite samo one skupove od kojih postižete mir i zadovoljstvo, i izbjegavjte one koji udaljavaju od vjere i izazivaju propast. Preneseno je da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da treba da tražite društvo onih koji vas podsjećaju o Allahu, ili onih čiji razgovor povećava vaše religisko znanje, ili onih čija vas djela podsjećaju na budući svijet. U drugom hadisu Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da kad ljudi sjednu zajednu s ciljem da čitaju Allahovu Knjigu i radi učenja, mir se spušta na njih, oni su prekriveni Allahovom milošću i meleki ih uzimaju u svoju zaštitu. Huzur je rekao da skupovi mira su oni na kojima se hvali i spominje Allah. Ahmadi muslimani su najsretniji u ovom pogledu, jer pošto su dali zavjet (Bai’at) na jednoj ruci, oni imaju obilje mogućnosti, kao što su đelsa i Ištema, gdje su Allahovi blagoslovi prosuti na njih.