Hutbe

Hutba, 15. oktobar 2004. – Ovo je mjesec velikih blagoslova za vjernike koji čine dobra djela u ime Alaha i izbjegavaju zlo


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

15. oktobra 2004. Huzur aba je održao hudbu u Bajtul Futuh džamiji u Londonu. Huzur aba je iscrpno opisao draži i blagoslove uzvišenog mjeseca Ramazana u svjetlu Časnog Kurana, hadisa Časnog Poslanika s.a.v.s. i kazivanja Obećanog Mesaje i Mahdija a.s.

Huzur aba je proučio ajete 184 do 186 iz sureta Al- Bakarah koji u prevedu glase:

O vi koji vjerujete! Post je propisan za vas kao što je bio propisan i za one prije vas zato da se možete braniti od zla.

   Propisani post je za odredjeni broj dana, no ko god je od vas bolestan ili je na putovanju  treba da posti isti broj drugih dana; a za one koji su u stanju da poste jedino uz veliku poteskoću je iskupljenje: da nahrane siromašnog čovjeka. A ko god čini dobro od svoje volje to je bolje za njega. A post je dobar za vas, da samo znate.

   Mjesec Ramazan je onaj u kome je Kuran bio objavljen kao poukla za čovječanstvo sa jasnim dokazima upute i razlikovanja. Zato, ko god je od vas kod kuće u ovom mjesecu neka posti u njemu. No ko god je privremeno bolestan ili na putu, treba da posti isti broj dana. Alah želi olakšicu za vas, i On ne želi teškoću za vas, i On želi da upotpunite broj dana posta, da možete veličati Allaha zato što vas je On uputio i da možete osjećati zahvalnost.

Huzur je rekao: Dok u jednu ruku ovaj mjesec donosi nebrojene blagoslove za vjerne  koji provode Božije naredbe, to je takodjer mjesec velike teškoće za šejtana i za one sa šejtanskim sklonostima. U ovom mjesecu kad istinski vjernik nastoji da ide putem Taqve koliko najbolje može i trudi se čuva od napada šejtana, ovo za njega postaje povod velikog podnošenja. Značenje izraza da je šejtan u mjesecu Ramazanu zavezan je zapravo u tome da kad Allahov sluga se kloni čak onog što je dopustivo, i čini to jedino u ime Allaha, on će nastojati još više da izbjegava ono što je zabranjeno i ono čemu je šejtan sklon da ga pobuđuje. Nasuprot tome, oni čija vjera nije dovoljno čvrsta i čija srca nemaju poštovanja za ovaj uzvišeni mjesec potpuno su pod kontrolom šejtana i čak u toku Ramazana ne mare za namaz. Oni nezakonito iskorištavaju ljudska prava i izazivaju patnju. Ukratko, ovo je blagoslovljeni mjesec ali samo za one koji čista srca žele da se mole Allahu i koji uistinu Njega obožavaju. Da to je doista blagoslovljen mjesec ali samo za one koji provde Božije naredbe. Oni nastoje i u stvari čine svako dobro djelo kako je Alah naredio. Oni isto tako napuštaju svako zlo kako je On naredio.

Hudur aba je dalje rekao: Mjesec Ramazan je samo nekoliko dana odgojnog kursa za postizanje viših stepena Takve. Za ovo treba da podnesete jednu vrstu žrtve koja vas čini sigurnim od šejtana, I vi ćete kao rezultat toga biti u stanju da postignete Božije zadovoljstvo i Njegovu blizinu. No sve ovo treba da bude jedino u ime Allaha. Platite fidiju (nadoknadu) ako ste bolestni ili putujete ali ovo odobrenje je samo za one za koje postoji vjerovatnoća da nikada neće biti u stanju postiti. Oni koji su samo privremeno nesposobni treba da plate naknadu ali treba isto tako da mole Alaha da im On pokloni snagu da poste. Vrlina leži u ispunjavanju Božijih naredbi.

Huzur aba je rekao: u toku ovog mjeseca trošite vrijeme u redovitom učenju Časnog Kurana; također čitajte prevod Kur’ana, i tamo gdje je organizovano slušanje tumačenja Kur’ana, prisustvujte tima. Post, učenje i proučavanje Kurana i namazi i molitve prosvjetljuju srce, što znači da je osnovana bliska veza sa Alahom dž.š.. Zato učinite da vrline koje steknete tokom Ramazana budu stalni dio vašeg života. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: Prvih deset dana  uzvišenog mjeseca simbolizuju Rahmet (milost), drugih deset dana stoje za Magfiret (oprost) i zadnjih deset dana za spas od džehenema. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao također da je post štit  i snažna utvrda koja vam omogućava sigurnost od vatre.

Huzur aba je dodao da post može postati štit samo ako se obavlja u skladu sa svim svojim uvjetima. Hudur aba je molio Svemogućeg Alaha da nam pokloni priliku i snagu da obavimo post u skladu sa svim njegovim zahtjevima.

Na kraju je Hudur aba sa zadovoljstvom dodijelio Ansarullah Velike Britanije zadatak izgradnje džamije u Hartleypool-u. Što se tiče džamije u Bradfordu on je rekao: ‘Lokalni džamat će do stanovite mjere kompletirati posao gradnje.  Međutim, ja zadužujem Khuddamul Ahmadiyya i Lajna Imaillah U.K. da pomognu džamatu u Bradfordu. Moja je želja i dova da obe džamije budu završene u rasponu od jedne godine.’