Hutbe

Hutba, 29. oktobar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Poletnička prisutnost u džamijama treba da postane stalna slika

29. oktobra 2004. Hazret Kalifatul Masih V aba održao je hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur aba je u detalje govorio o stvarnosti i blagoslovima posljednjih deset dana Ramazana, I’tikafu i Lejletul Qadr.
Huzur je rekao: Allahovom milošću prva polovina Ramazana je već prošla i od sljedećeg četvrtka mi ćemo ući u posljednjih deset dana, tokom kojih džamije su obično pune klanjača. No mi smo ljudi za koje je određeno da napreduju, i zato, naša radost jedino može postati stalna, i mi samo možemo biti zadovoljni vrlinom da ovo bude trajno. Polet koji vidimo u ovim danima je ono što treba da uvijek možemo vidjeti.
Huzur aba kaže: Časni Poslanik s.a.v.s. dao nam je radosnu vijest o Lejletul Qadr noći u toku posljednjih deset dana Ramazana. Svi ljudi nahrle u džamije da bi postigli Lejletul Qadr i imali dobrobit od njegovih blagoslova. I’tikaf je drugi razlog što se ovih dana povećava broj klanjača u većim džamijama.
No ova želja da se nadmaši u čestitosti i da se vlada prema Božijim naredbama ne treba da da bude privremena aktivnost, nego to mora postati stalna praksa. Treba isto tako da se molimo da budemo u stanju da ostanemo ustrajni prema ovim djelima ispravnosti i da budemo u stanju da zadržimo ovaj napor.
Časni Poslanik s.a.v.s. rekao je da su prvih deset dana Ramazana dani milosti, drugih deset dana su dani oprosta i posljednjih deset dana su dani izbavljenja od Džehenema.
Prvih deset dana je prošlo i mi sada prolazimo kroz drugih deset dana. Ko god se žrtvuje da se približi Alahu u toku ovih deset dana, Allah ga ogrće plaštom Svoga oprosta. Svako od nas treba, zato, da nastoji da dođe pod ovaj plašt oprosta. Što se više molimo i padamo na sedždu pred Allahom u ovih deset dana i što više tražimo Njegov oprost i nastojimo da koračamo Njegovim putem, i što više nastojimo da ispunimo naše obaveze prema drugim ljudima, to ćemo se više pokriti plaštom Njegovog oprosta i vrata Njegove milosti će se otvarati za nas jedna za drugim, i time ćemo postati sve više ustrajni prema vrlini. Ova će nas molitva približiti našem Gospodaru i bit će nam poklonjena mogućnost da nadilazimo u vrlini i da sebe zaštitimo od zla. Tokom posljednjih deset dana Ramazana molitve vjernika dostižu svoj vrhunac i ovi dani postaju povod izbavljenja od Džehenema.
U vezi sa I’tikafom Huzur je rekao: Ovo je dobrovoljni ibadet. Neki ljudi žele da ostanu u I’tikafu i obavljaju namaze u nekim posebnim džamijama, dok je zapravo činjenica da, Allahovom milošću, On može odgovoriti našim molitvama bilo gdje. Ovakva stvar je, zato, pogrešna. Huzur je dao detaljne ilustracije u pogledu odgovornosti Mu’takefin isto kao i odgovornosti drugih ljudi.
Objašnjavajući na temu Lejletul Kadr Huzur je rekao: Lejletul Kadr je noć koja se pojavljuje u neparnih posljednjih deset dana Ramazana. No druga Lejletul Kadr je kad Svemogući Allah šalje Vjerovjesnika ili Reformatora u vrijeme kad svijet zaboravi na Allaha i utopi se u idolopoklonstvu i grijehu. Vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. bilo je također Lejletul Kadr čija sfere je vrlo široka i univerzalna. Danas nema nikog osim Ahmedija Džemata koji, pod potpunom pokornošću Časnom Pslaniku s.a.v.s. treba da nastoji da svijet oslobodi mraka. Lejletul Kadr je noć mira i sigurnosti u kojoj meleci silaze sve do jutra. Budite, zato, upozoreni i iskoristite ovo vrijeme napravite duhovne opromjene u sebi. Neka vam Alah omogući da to postignete.