Hutbe

Hutba, 05. novembar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Proglašenje početka Nove godine TAHRIK-e DŽADID programa
Završetak 19 godina Daftar-a IV i svećano otvaranje Daftar-a V
Ponovljeni apel da se ponovo otvore računi preminulih članova Daftar-a I

5. novembra 2004. Hazret Kalifatul Masih V održao je hudbu u Baitul Fatuh džamiji, London, i proglasio početak nove godine Tahrik džadid programa. Poslije proglašenja 71. godine Daftar-a I, 61. godine Daftar-a II, 40. godine Daftar-a III i 20. godine Daftar-a IV, Hudur je također svečano otvorio Daftar V Tahrike džadid programa. Svi Mudžahidin koji započne plaćati Tahrike džadid fond od sada će postati dio Daftar-a V.

Huzur započeo hudbu učeći ajet 93 iz sureta Al- Imran, koje u prevodu glasi:

“Ne možeš postići ispravnost dok ne potrošiš od onog što voliš; Alah to, sigurno, dobro zna.”

Huzur je rekao: Tahrik-e džadid program je započet 1934. kada se govorilo o brisanju Džemata sa lica zemlje. U to vrijeme se Hazret Muslih Ma’uud obratio Džematu da sakupe članarinu za posebni fond i nastoje da prošire poruku Ahmedijata u cijelom svijetu. On se obratio Džematu da se žrtvuju za ovu svrhu Džemat je na odgovorio na zapanjujući način. Oni su svoju vlastitu djecu hranili suhim hljebom da bi se žrtvovali za ovaj cilj, jer su vidjeli da njihov vlastiti opstanak leži na ovom putu.
Huzur je rekao: Prizori velikog razvoja Džemata kojima smo danas svjedoci u raznim zemljama, rezultati su žrtvovanja načinjenih od ovih prvih ljudi. Skupa sa tim što je Allah poklonio uspjeh Džematu kao cjelini, nije dozvolio da čak na nivou pojedinca ta njihova žrtvovanja budu ništavna.

Obnavljanje računa uplata preminulih predaka
Huzur je rekao: Od pet hiljada članova koji su platili doprinos u Daftar-u I, većina njih su se vratili svom Gospodaru. Hazret Kalifatul Masih IV se obratio svojim potomcima da nastave plačanje doprinosa u njihovo ime i da ne dopuste da se njihovi računi ugase. Na ovaj način blizu 3400 računa je obnovljeno, ali je onda zbog nemarnosti i zenemarivanja taj broj je pao na samo 2100.
Huzur se ponovo snažnim pozivom obratio potomcima članova Daftar-a I da ožive račune svojih predaka.
Huzur je rekao: Tahrik džadid treba da ove liste pošalje meni. Ako potomci ne plačaju doprinos u ime svojih predaka onda, kao Hazret Kalifatul Masih IV, ja preuzimam odgovornost plačanja doprinosa u njihovo ime i Allah će omogućiti mojim potomcima da isto čine poslije mene, inšallah.
Huzur je stavio veliki naglasak na ovo pitanje i podsjetio Džemat na apel Hazret Kalifatula Masiha IV :
“Računi ovih ljudi treba da se održavaju aktivnim do Posljednjeg Dana. Njihovi potomci treba da shvate svoju odgovornost i jave se da obnove račune svojih predaka koji su napravili ovako velike žrtve. Njihova imena treba da ostanu u registrima i treba da bude nastavljeno plačanje doprinosa u njihovo ime. To je bilo samo nekoliko rupija koje su oni platili, ali njihova imena treba da budu sačuvana do Posljednjeg Dana.’’
Huzur je rekao: Moguće je da neki ljudi u nekim zemljama plačaju doprinos u ime svojih predaka, ali ove uplate možda idu na njihove vlastite račune. Pošto su originalni dokumenti u Rabvi, ko god želi da oživi ove račune reba da kontaktira Rabva Centar da ustanovi koliko su doprinosa njihovi preci dali zavjet da će platiti i oni treba da nastoje da izvrše ove uplate tako da zabilješke mogu biti izravnate.

Uključivanje novih Ahmedi u finansijska odricanja
Što se tiče novih Ahmedi Huzur je rekao: Oni treba da se naviknu da plaćaju članarinu od samog početka. Ima mnogo novih Ahmedi kojima nije čak ni rečeno da treba da daju finansijske priloge. Allah nam je odredio da podnosimo ova odricanja u ime Njegove vjere, a ovo će rezultirati u jačanju naše vjere. Da je ovaj običaj bio usadjen nove Ahmedi muslimane u Indiji i Africi, ne samo da bi se naše članarine izvanredno uvećale, nego bi se naše članstvo također mnogostruko uvećalo.

Svečano započinjanje Daftar-a V
Princip koji je Hadrat Musleh Maud položio bio je da Daftar-i Tahrik-e džadid programa budu podijeljeni 19-godišnjih perioda. U skladu s ovim principom Daftar IV je završio svoju devetnaestu godinu i Daftar V započinje od danas, inšaallah.
Svako mudžahidin koji se pridruži ovom programu i dadne finansijske priloge za Tahrik-e džadid odsada se postati dio Daftar-a V… Oni koji su se priključili Ahmedijatu u posljednjih nekoliko godina i nisu se jos uključili u Tahrik-e džadid treba isto tako da postanu dio tog programa. Oni će se također uključiti u Daftar V. Veliki je broj novih Ahmedi muslimana u Indiji i Africi koji treba da budu uključeni u finansijska davanja. Svi novorodjeni Ahmedi će isto tako postati dio Daftar-a V. U slučaju sa djece koja su Vaqfin Nau, za njih je još neophodnije da se priključe ovom sistemu finansijskih odricanja.

Tahrik-e džadid je prethodnik Organizaciji ostavštine (Vasijata)
Huzur je rekao: Hazret Muslih Mau’ud je rekao da je plan Tahrik-e džadid programa prethodnica organizacije vasijata, ili da tako kažemo, Tahrik-e džadid će ojačati organizaciju vasijata i djelovati kao njegovo utemeljenje. On će također služiti da navikne ljude da čine odricanja. To je prethodnica ili predvjesnik, i to je kao pratilac koji daje vijesti o velikom sistemu koji ga slijedi, a taj sistem je sistem Vasijata. Kao što sam ranije rekao organizacija Vasijata i organizacija Halifeta su jako povezani jedan s drugim. Organizacija Vasijata će sada služiti da uveća naše stepene odricanja. Tahrik-e džadid je tu da ljude navikne na odricanje. Onda, kako standard našeg odricanja raste, tako raste standard ispunjavanja naših obaveza prema Alahovim stvorenjima. Džemat zato treba da poklanja odgovarajuću pažnju prema Tahrik-e džadid programu. On treba posebnu pažnju tako da u budućnosti on može pomoći postavljanju organizacije Vasijata na čvrste noge.

Sveopšta utrka u nadilaženju u finansijskim odricanjima

Izlažući podatke iz prethodne godine Tahrik-e džadid programa Huzur je rekao: 418.000 Ahmedi muslimana iz 127 zemalja postali su dio Tahrik šeme. To je 34.000 više nego prethodne godine. Stvarne uplate su porasle za 350.000 funti.
Huzur je rekao da se više pažnje mora posvetiti uključivanju novih Ahmedi u Tahrik džadid. Huzur je najavio da je Pakistan, uprkos siromastvu i nedaćama, stao prvi u ovoj jedinstvenoj utrki. SAD su druge a Britanija treća. Iza njih slijede Njemačka, Kanada, Indonezija, Indija, Belgija, Švicarska itd. Unutar Pakistana Lahor je prvi, Karači drugi a Rabvah treća.