Hutbe

Hutba, 26. novembar 2004.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Sadaka hladi Alahovu srdžbu i odvraća smrt u grijehu
Padnite pred Alahom, molite Mu se, dijelite sadaqu i žrtvujte se da postignete Njegovu blizinu

26. novembra 2004. Hazret Kalifatul Masih V održao je hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu, u kojoj je Huzur aba detaljno objasnio temu sadake (milostinje) na iscrpan i produbljen način.
Huzur je proučio 104. ajet iz sureta Al-Teubah, koje u prevodu glasi:

“Oni ne znaju da je Allah onaj koji prihvata pokajanje od svojih sluga i uzima milostinju i da je Allah onaj Koji se često obraća sa saosjećanjem i da je Milostiv.”

Huzur je rekao: Na džumi prije nekoliko sedmica Ja sam oglasio Novu godinu Tahriq-e džadid. Dao sam, također, primjer nekih žena koje nisu imale djece, no kada su počele plačati članarinu u ime svoje djece, Allah ih je blagoslovio potomstvom. Nakon toga ja sam počeo primati pisma od nekih ljudi u kojima se iznosi da sam ja rekao da ljudi bez djece će sigurno imati djecu ako počnu plačati članarinu u njihovo ime, da ja treba da dam imena njihovoj djeci tako da oni mogu plačati članarinu u njihovo ime. Huzur je rekao: Ja nikada nisam rekao da će ovakvi ljudi sigurno imati djecu. Ja sam samo rekao da nekim ljudima Allah pokloni blagoslove molitvi i sadaqe odjedanput, i da je ovo Allahova posebna milost prema Ahmedijama. Kako bih ja ikada mogao reći ono što nemam pravo reći?! Drugo: nije neophodno dati djeci imena prije plačanja članarine u njihovo ime. Jer za one koji žele da tako čine, dovoljno je da jednostavno plate članarinu “u ime djece”. Nadalje, ovakav fenomen nije specifičan za neke posebne uplate kao što je Tahriq-e džadid ili Vaqf džadid. Allah ima različite postupke sa različitim ljudima. On možda voli neko djelo od neke osobe a drugačije djelo od druge. Ono što ne smijete činiti je smatrati ovo kao uslovni posao i držati se toga svojeglavo. Ovakve stvari mogu ljude odvesti s pravog puta. Ono što je istina je da kad Allahov sluga bude naklonjen prema Njemu sa iskrenošću i daje sadaqu i podnosi molitve, Allahova milost je pobuđena i On obaspe Svoje blagoslove na njega. Čak iako molitva nije odmah uslišana, osoba može vidjeti njene rezultate u drugo vrijeme i kroz druga sredstva. Naša je dužnost da nastavljamo da činimo odricanja na Njegovom putu, bez ikakvih preduslova, i dajemo sadaqu, da se kajemo za svoje grijehe, posvećujemo sve veću pažnju molitvama i nastojimo tražiti Allahovu blizinu.
Huzur je rekao: Davanje sadaqe i milostinje duboko je povezano sa molitvama. Kada se to dvoje spoje, Allahovi blagoslovi silaze brže. Huzur je nastavio navodjenjem nekih hadisa u vezi sadaqe (milostinje). Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao:”Vladanje po ispravnosti i uzdržavanje od zla je također sadaqa.” I: “Držite se dalje od vatre dajući sadaqu, čak ako imate samo pola hurme da dadnete.” I:”Sadaqa hladi Allahovu srdžbu i odvraća smrt u grijehu.”
Obećani Mesija je rekao:”Nesreće mogu biti izbjegnute kroz sadaqu u tolikoj mjeri da proroćanstva koja nose upozorenja mogu isto tako biti odvraćena kroz sadaqu. Ako je proročanstvo koje je bilo objavljeno Poslaniku moglo biti odvraćeno, onda je isto moguće da sve teškoće u svakodnevnom životu budu izbjegnute kroz molitve i sadaqu.
Huzur je rekao: Postoje ljudi koji sami ne obavljaju molitvu, niti se vladaju prema Allahovim naredbama, niti plačaju članarinu, no kada su suočeni sa teškoćama mole Kalifatul Masiha ili druge ljude da mole za njih. A kada njihova očekivanja ne budu ostvarena, oni su brzi da prigovaraju. Huzur je rekao: Ovo nije ispravan put. Ovi ljudi treba isto tako da mole za sebe. Oni treba da nastoje da se drže Allahovih naredbi i daju sadaqu. Molitva je slučaj uzajamnog prijateljstva: Ponekad Alah želi da vi činite ono što On kaže a drugi put On čini ono što vi želite. Nije pravo tražiti od pobožnih ljudi da mole samo zato da biste ih kušali. Huzur je rekao: Da nas Allah omogući da dajemo sadaqu i ponudimo finansijska odricanja i molitve da postignemo Njegovo zadovoljstvo.
Na kraju je Huzur obavijestio Džemat o tužnoj smrti Madžide Sahnavaz Sahibe Huzur je govorio o njenim pobožnim vrlinama i velikim žrtvama za Džemat i molio da Allah ima milosti prema njenoj duši i pokloni joj visoko mjesto u Džennetu.