Hutbe

Hutba, 04. mart 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Veličanstveno i sveobuhvatno učenje Časnog Kur’ana obećava reformaciju i mir svijetu

Život Časnog Poslanika s.a.v.s. je samo u detalje predstavljeno učenje Časnog Kur’ana

U petak, 4.marta 2005. godine, Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. U svojoj hudbi Huzur aba je nadugo govorio o veličini Časnog Kur’ana i o neizmjernoj i neprekidnoj ljubavi koju je Časni Poslanik s.a.v.s. imao za Kur’an.
Huzur aba je proučio treći i četvrti ajet iz sureta Al-Bejjinah, koji u prevodu glase:

Vjerovjesnik od Allaha, kazuje Knjige čiste, u kojima su trajne naredbe.

i rekao: Allah Lično svjedoči da je Časni Kur’an koji je bio objavljen Časnom Poslaniku s.a.v.s. čista i besprijekorna knjiga. Ne samo da je slobodna od svakih mogućih grešaka, nego ona također sadržava sva krasna i veličanstvena učenja kojima ne možemo naći slična. On je opremljen sa svim savršenstvima koje su nedostajale u prethodnim knjigama, i danas je to jedino učenje koje može proizvesti istinsku pobožnost i dobrotu u svijetu. On garantuje istinsku reformaciju i mir, čini ljude Allahovim slugama, i zaštićuje prava svakog sloja društva. To je doista kompletna i sveobuhvatna knjiga i Poslanik s.a.v.s. kojem je bila objavljena je nazvan Khatam al-Nebijjiin – Pečat Poslanika. Nema nikakvog mjesta (razloga) za ikakvo novo učenje poslije njega. Čovjek ne može čak ni zamisliti kako je ovo učenje savršeno praktikovao Poslanik kojem je ono bilo objavljeno. Ne samo da je Časni Poslanik s.a.v.s. razumio Allahovu Riječ i postupao prema tome do najsitnijeg detalja, nego je isto tako svojim drugovima prenio takvo razumijevanje da su i oni također razumjeli Časni Kur’an i postupali prema njemu. Ova knjiga tako potpuno obuhvata savršenstvo svake vrste, da se za uputu više nema potrebe oslanjati na bilo koju drugu knjigu ili bilo koji drugi zakon.
Huzur aba je rekao: Što je veća duhovna moć Poslanika, veličanstvenija je Božija Riječ koja mu je data. Tako da je razmjerno velikoj duhovnoj moći Časnog Poslanika s.a.v.s. on bio obdaren Božijom Riječi u njenoj najsavršenojoj formi. Ova Allahova Riječ je čudo iz kojeg god ugla da to gledate, i Časni Poslanik s.a.v.s. je svako pravilo ovog učenja učinio dijelom svog života i slijedio ga doslovno. On je ovako pokazao vjernicima da, upravo kako je on bio smrtnik koji je postao Allahov miljenik, tako oni mogu postati Allahovi miljenici ako budu postupali prema ovom uzvišenom učenju sa cijelom svojom snagom i mogućnostima.
Huzur aba je rekao: Život Časnog Poslanika s.a.v.s. je praktična knjiga koja služi kao komentar (tumač) i sredstvo za razumijevanje (shvatanje) Časnog Kur’ana. Ovaj odnos između Časnog Poslanika s.a.v.s. i Časnog Kur’ana je simbolički opisao hazret Muslih Mau’d r.a. ‘kao dva bisera koji proizlaze iz iste školjke.’ S ciljem da razumijemo Časni Kur’an, neophodno je proučavati život Časnog Poslanika s.a.v.s., i, obrnuto, neophodno je razumjeti Časni Kur’an ako želimo da shvatimo život Časnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur aba je naveo nekoliko primjera ljubavi Časnog Poslanika s.a.v.s. za Časni Kur’an i njegovo učenje, i rekao: Svaki pojedinac treba da nastoji da usvoji primjer ljubavi i odanosti Časnog Poslanika s.a.v.s. prema Časnom Kur’anu. Časni Poslanik s.a.v.s. je volio ljude koji su krasno učili Časni Kur’an, i on bi govorio: ‘Učite Časni Kur’an kako treba da se uči, i duboko se zamislite nad njegovom porukom zato da uspijete.’ Njegova težnja da svaki pojedinac na svijetu treba da uči Časni Kur’an i postupa prema njemu je bila tako velika da je uvijek bio zabrinut. Kako je on bio poslan kao milost za čovječanstvo, on se brinuo o sudbini svog naroda ako oni ne budu slijedili Časni Kur’an. Časni Poslanik s.a.v.s. je bio zabrinut o budućim generacijama također, da oni isto tako treba da uče Časni Kur’an i postupaju po njemu. Huzur aba je rekao: Nikada čovječanstvo nije imalo takvog dobročinioca, koji je, zbog njegovog razumijevanja Časnog Kur’ana bio tako zabrinut o budućim generacijama koje su bile stoljećima daleko.
Završavajući hudbu, Huzur aba je molio: Da nas Allah omogući da učimo, razumijemo i slijedimo Časni Kur’an.