Hutbe

Hutba, 16. septembar 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst
Ovog petka, 16. septembra 2005. godine, prilikom đelsa salane Skandinavskih zemalja, hazret Kalifatul Mesih V ajedeullahu teala binas alezi (aba) održao je hudbu u Guthenbergu, Švedskoj. Huzur aba je proučio ajet 23 iz sureta Al-Baqarah.

Koji je zemlju učinio ležajem za vas, i nebo krovom, i uzrokovao da
se voda spušta iz oblaka i time dao da rastu plodovi za održavanje;
zato ne postavljajte Allahu ravne, a znate. (2:23)

Huzur aba je rekao da je jedna od svrhi ovih đelsi da podignu nivo takve (bogobojaznosti) među članovima Džemata. Ova (takva) je rezultat svjetla koje je Allah podario Obećanom Mesji a.s.. Ni jedan Ahmadi, koji ne postupa prema učenjima Obećanog Mesije a.s., ne može imati udjela u ovom svjetlu. Obećani Mesija a.s. je vatreno pozivao svoj Džemat prema Jednom Allahu. On nam je rekao da ‘Naš Allah je naše blaženstvo.’
Pozivajući se na napred spomenuti ajet koji kaže, ‘O ljudi, obožavajte svog Gospodara koji vas je stvorio,’ Huzur aba je rekao: biti do te mjere uključen u bilo šta da zaboravite o obraćanju Allahu je širk. Isto tako je širk da postanete tako zaokupljeni u poslu, zanimanju, kompjuteru, sportu, filmu itd. da zaboravite sve o obraćanju (Bogu).
Huzur aba je rekao: Ako gramzljivo slijedimo svoje ovosvjetske interese i svoje ovosvjetske pohlepe dok nas molitva poziva, sve naše tvrdnje o obožavanju Jednog Allaha će se pokazati neistinite. Allah ni najmanje ne haje ako se vi okrenete Njemu ili ne; vi ste ti koji ćete imati koristi ako se okrenete Njemu.
Huzur aba je rekao: Postanite kao drvo koje daje plod i pruža sjenku i daje korist ljudima, jer beskorisno drvo samo zavređuje da bude bačeno u vatru. Allah je stvorio čovjeka samo zato da ga čovjek spozna i približi Mu se. Onaj ko ovu svrhu nema na umu i uvijek je preokupiran u ovosvjetskim brigama, on će dobiti kratku odgodu i uskoro će biti uništen.
Huzur aba je rekao: svrha čovjekovog stvaranja nije ništa drugo nego da obožava Jednog Allaha; i ova svrha je za naše vlastito dobro. Allah nema potrebe za našim obožavanjem. On je rekao ako postignete ovu svrhu postajete bliži Meni, ili će vas inače šejtan zgrabiti (dočepati se).
Huzur aba se onda pozvao na kašf (viziju) Obećanog Mesije a.s. i rekao: Nemojte da budemo kao beskorisne ovce za koje Allah ne mari; hajde da radije budemo među onima koji su bliski Allahu i On postaje njihove oči, njihove uši, njihove ruke i stope. Ali ovo se ne može dogoditi ukoliko mi ne obožavamo Allaha sa iskrenošću i predanošću. Neka svaki Ahmadi, zato, čini takva djela i obavlja takve molitve koje će mu zaraditi Allahovo zadovoljstvo.
U svjetlu nekih jadisa, Huzur aba je rekao: s ciljem da privučemo Allahovu milost, na svakom pojedinom od nas je obaveza da učimo Časni Kur’an, da nastojim da ga razumijemo, da učimo svoju djecu o tome, i da ga svakodnevno učimo bez propusta. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Onaj ko ne slijedi naredbe Časnog Kur’ana, nema ništa samnom.’
Huzur aba je rekao: Svaki Ahmadi, poslije učenja Kur’ana svaki dan, treba da sebe analizira do koje mjere izvršava naredbe sadržane u Časnoj Knjizi. Huzur aba je urgirao Džemat da iskoristi duhovno okruženje svojstveno đelsi da poveća nivoe svog ličnog obožavanja i nastoji da shvati značenja istinske takve. Da vas Allah sve počasti blagoslovima đelse.