Hutbe 2006.

Hutba, 09. juni 2006.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur ajedeullahu teala binashirelaziz (aba) je ovu hudbu održao u Manheimu, Njemačka, prilikom godišnje iđteme Khudam ul Ahmadija (omladinske organitacije) Njemačke. Navodeći ajet 60 iz sureta Al Nisa (4:60) Huzur a.b.a. je govorio na temu pokornosti. Huzur a.b.a. je rekao da je razlog pokornosti Halifatu i upravnom sistemu Zajednice naglašeno zato što je za vođenje uprave Zajednice neophodna jedinstvenost.

Prema izrekama Časnog Poslanika s.a.v.s. hilafet koji će slijediti Obećanog Mesiju a.s. će biti po propisu poslanstva i trajat će zauvijek. Obećani Mesija a.s. je takođe rekao da je bilo neophodno i bolje za nas da se osvjedočimo u ‘drugu manifestaciju’ (njegovog halifata) i da će ovaj halifat ostati neprekinut do Sudnjeg dana i da ga je Bog obavijestio da, oni koji vjeruju i ne podbace ni na kojem stepenu pokornosti, su oni koji su od Njega povlašteni.

Odatle, da bi sudjelovali u ovoj ‘trajnoj manifestaciji’, treba da bude utemeljen visok standard pokornosti. Zaista, neko može imati drukčije mišljenje; može biti razlika u načinu kako je posao organizovan, ali da se postupa po onom što Amir ili Halifa kaže je zato što je Halifa dao ovlaštenje Amiru da donosi odluke. Ako se smatra da je odluka (Amira) pogrešna i da može oštetiti Zajednicu onda je dovoljno da jednostavno obavijestite Halifu. Allah je taj ko imenuje Halifu i čini ga odgovornim da nadgleda Zajednicu, zato će Bog učiniti da bilo kakva pogrešna odluka s njegove strane ima pozitivne rezultate zato što je Njegovo obećanje da će kroz halifat On vjernicima dati mir i sigurnost u zamjenu za strah; naravno ova sigurnost će biti uvjetovana time da vjernici ispune Allahove naredbe.
Huzur a.b.a. je rekao da Halifa teži da utemelji i provodi poruku poslanika i šerijata, i zato se traži pokornost njemu i njegovoj upravi. Allah blagoslovljava odluku Halife kojeg je On imenovao i prekriva bilo kakve propuste i uvijek spašava Zajednicu od bilo kakve velike štete. Mi smo se u ovo zaista osvjedočili tokom godina što se tiče uprave Zajednice i Ahmadija Halifata.

Pozivajući se na ajet koji je Huzur a.b.a. naveo na početku, on je objasnio da je ljudima naređeno da budu pokorni; da analiziraju sebe, da traže da razumiju i shvate naredbe i učine ih dijelom svojih života. Samo onda čovjek može smatrati da može biti među onima koji vjeruju.

Huzur a.b.a. je rekao da oni koji za sebe smatraju da imaju vjersko znanje i drže da idu putem šerijata, međutim, Sveznajući Allah jedini zna da ima mnogo tako-zvanih sljedbenika sunneta Časnog Poslanika s.a.v.s. koji za svoje ograničeno znanje smatraju da je konačno. Huzur a.b.a. je rekao da je njihovo pretpostavljanje- da se drže naredbi Allaha i Poslanika- nevažeća u svjetlu naredbe da prihvate Obećanog Mesiju poslije njegovog dolaska kao i to da postupaju prema halifatu koji bude osnovan poslije njega.

Huzur a.b.a. je rekao da za jedinstvenost i očuvanje uprave zajednice ajet navodi: da budete pokorni ‘onima koji su na vlasti nad vama’. Danas je Božija blagodat nad nama da smo bili u stanju da prihvatimo Obećanog Mesiju i da smo tako spojeni u ovu upravu koja skreće našu pazornost na Allahove naredbe i na sunnet Poslanika, i da nismo raštrkani kao drugi, da smo zapravo vezani zajedno u đerdan halifata. Druga Božija blagodat na nama je da je Obećanom Mesiji bio podaren sin sa ogromnom pronicljivošću i izvanrednim znanjem, koji je stvorio strukturu za organizaciju Zajednice od najnižeg nivoa do nacionalnog nivoa; obuhvatajući svaku osobu Zajednice sa osnivanjem pomoćnih organizacija koje obučavaju ljude od ranih godina da shvate zahtjeve primanja i značaj pokornosti. Nekad je pojedinac zaslijepljen ovosvjetskim uticajima ili egoizmom i kaže stvari koje, iako ne utiču na upravu, mogu izazvati da oni slabije vjere i novo pridošli posrnu. Huzur a.b.a. je naveo kao primjer da, kad bude formirana komisija da istraži i izvijesti neku stvar i ako, slijedeći izvještaj Halifina odluka nije u skladu sa izvještajem, stvara se nemir zaključivanjem da može biti da je izvještaj bio izmijenjen prije nego što je predstavljen itd. Huzur a.b.a. je rekao da ovo ima potencijal da stvara smutnju i zato treba da se izbjegava i da ne treba da se prelaze granice. Neki ljudi ovo čine zbog nedovoljnog znanja a drugi su vođeni egoizmom, međutim, kad im se skrene pažnja na ovo oni shvate i traže oprost.

Međutim, Huzur a.b.a. je rekao, da preko ove hudbe danas, on želi da obavijesti one koji poduzimaju ove korake da stvaraju smutnju, da je Zajednica sada dozrela i da oni koji dobiju šansu da služe treba da napuste zaokupljenost samim sobom i da oni koji imaju vrlo visoko mišljenje o sebi takođe treba da se toga okane. Ima mnogih u Zajednici koji postupaju prema nalogu, ima mnogih koji imaju duh da služe i mnogih koji se drže bogobojaznosti. Ako vršilac dužnosti ne može biti pokoran Halifi kako treba, onda oni koji rade podčinjeni njemu neće biti pokorni ni njemu ni njoj. Zaista, Allah daje čovjeku šansu do jedne granice i prekriva njegov propust samo kad je to za napredak zajednice.

Huzur a.b.a. je pojasnio da samo zato što on govori o ovom predmetu u Njemačkoj, ljudi ne treba da pretpostavljaju da je ovaj predmet svojstven za ovu zemlju. Huzur a.b.a. je rekao da je ovaj savjet bio za svakoga i da svako treba da se zauzme u istighfaru. S druge strane Huzur a.b.a. je predložio da kad nacionalni Amiri formiraju komisiju oni treba da uključe bogobojazne ljude u to i kad imena budu predstavljena Huzuru a.b.a. za ovakve zadatke oni takođe treba da budu od takvih ljudi koji se drže takve (bogobojaznosti). Obraćajući se nacionalnim Amirima Huzur a.b.a. ih je savjetovao da podignu standard svoje pokornosti i da budu pokorni Halifi na način kako je puls u skladu sa otkucajima srca.

Huzur a.b.a. je neprestalno ponavljao da je Obećani Mesija a.s. govorio da će ovaj halifat trajati zauvijek, zato za Ahmadi, poslije pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku, dolazi pokornost Halifi, slijeđena poslušnosti drugim vršiocima dužnosti. Zaista, Allah će nas držati odgovornim u pogledu našeg stepena pokornosti i nećemo biti u stanju da umaknemo sa neistinom, jer će svaki dio našeg tijela svjedočiti. Ako neko vjeruje u ahiret i želi ‘dobar kraj’ onda skupa sa pokornošću Allahu i Njegovom Poslaniku treba da bude pokoran ‘onima na vlasti’ i treba da, bez obzira na situaciju, ne napusti pokornost.

Huzur a.b.a. je rekao da vršioci dužnosti treba da shvate da ako standard pokornosti treba da bude podigut onda oni takođe treba da posvje ovaj princip.

Obećani Mesija a.s. je rekao da nisu toliko potrebni veliki napori kao što je potrebna pokornost i da pokornost zahtijeva neophodnost ‘uništenja’ svog samodopadanja i da je osjećaj samodopadanja to što čovjeka vodi, čak velike vjernike u Božije jedinstvo, da stvaraju idole koji ih vode tome da se prepiru sa Halifom; ovo rađa prepiranje sa Obećanim Mesijom a.s., koje vodi prepiranju sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. i konačno sami ovi vjernici u Allahovo jedinstvo završe činjenjem širka (pripisivanjem partnera sa Allahom).

Huzur a.b.a. je rekao da je zaista vrlo teško potisnuti svoj ego; mi treba da tražimo pomoć od Allaha i treba da se oslobodimo svog samodopadanja. Ogroman je blagoslov u pokornosti i to je korijen osnivanja Tevhida (Božijeg jedinstva). Huzur a.b.a. je rekao da svaki član i svaki misionar Zajednice treba da se bori da unapređuje zadatak utemeljivanja Božijeg jedinstva koji je bio dat Obećanom Mesiji a.s. uništavajući svoje samodopadanje i treba da svaki zadatak provodi s pažnjom da postupa prema Allahovoj naredbi.

Huzur a.b.a je savjetovao misionare Zajednice da pokazuju visok standard suglasnosti između riječi i djela, i da moralno razvijaju Zajednicu na način kako je Obećani Mesija želio. Pomoćne organizacije treba takođe da naprave napore u ovom pogledu.

Obraćajući se misionarima Huzur a.b.a. je rekao da oni treba da budu pokorni Amirima i ako primijete nešto, oni treba da razgovaraju sa Amirom ili privatno sa bilo kojim drugim vršiocem dužnosti koji je upleten i ako ovo ne pomogne oni treba da obavijeste Halifu. Međutim, nikada ne treba da bude bilo kakvog dojma da nema saradnje između misionara i Amira. Misionari treba da budu vrlo oprezni da nikada ne ostavljaju dojam da oni imaju neobične odnose sa tim i tim i da možda pokazuju subjektivnost prema njima ako je ikada potrebno. Velika je odgovornost na misionarima da usade duh poornosti u Zajednici.

Huzur a.b.a. je rekao da mnogi pišu tražeći dove za neki ‘dobar ishod’. Allah nam je pokazao način za ovo; budite pokorni Allahu, Poslaniku i onome ko je ‘na vlasti’ nad vama, Allah će vam dati ‘dobar ishod’. Huzur aba je naveo nekoliko hadisa da dalje objasni ovaj predmet.

Obećani Mesija a.s.je rekao da je uputa samo onda potpuna kad je pokornost potpuna; on je naređivao da posvojimo krajnje visok standard pokornosti kakav su imali drugovi Časnog Poslanika s.a.v.s., navodeći brzinu s kojom su njegovi ashabi razbili svoje pehare alkohola u momentu kad su čuli da je Poslanik proglasio njegovu zabranu. Huzur aba je rekao da je, tako isto, prihvatiti sve što je halifa rekao stvarna pokornost, radije nego traženje razjašnjenja itd.
Zaista, ako je potrebno, sa stvarima se može postupati na kasnijem stepenu ali je neophodna neodloživa pokornost.

Huzur a.b.a. je rekao da, s ciljem da izbjegnemo negativna stajališta mi treba da se uveliko zauzmemo u istighfaru. Allah naređuje da se čovjek mora zauzeti u istighfaru u vremenima napretka.

Huzur a.b.a. je rekao da mi ne treba da odražavamo bilo koju kulturu ili bilo koju zemlju ili neku naciju, mi treba samo da odražavamo blagoslovljeni primjer Časnog Poslanika s.a.v.s.

U zaključku je Huzur aba molio da svaki Ahmadi bude u stanju da potisne svoj ego za dostojanstvo i svetost Zajednice održavajući za to vrijeme visoke standarde pokornosti. Da Allah ima molisti i da On blagoslovi.