Hutbe

Hutba 28. juli 2006. – Povodom Đelsa salane u Velikoj Britaniji


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U petak, 28. jula 2006. godine Hazret Halifatul Mesih V ajedeullahu teala bines alezi (a.b.a.) je odr`ao hudbu u Hadiqatul Mahdi (Bašti Meahdija) u Hempširu, Velika Britanija. Huzur a.b.a. je rekao: “Ðelsa salana æe slu`beno poèeti ovo poslijepodne, Allahovom milošæu, iako ona zapravo poèinje sa pripremama ðelse. Ja sam u prošloj hudbi rekao da nikakav napor ne treba da bude pošteðen da se iska`e gostoprimstvo prema gostima. Danas ja ka`em gostima da oni uvijek treba da imaju na umu da je svrha njihovog dolaska ovdje da razviju svoju duhovnost. Veæina gostiju ovdje pripadaju Britaniji. Onda su tu i Ahmadi muslimani koji su došli iz Njemaèke i drugih zemalja Evrope. Takoðe, tu su Ahmadi koji su prvi put došli iz Pakistana i Indije i oni nisu upoznati sa stanjem ovdje. Tu su Ahmadi koji su došli iz drugih zemalja, i tu su i gosti neahmadi. Du`nost je svakog domaæina da ih doèeka raširenih ruku; ali Ahmadi gosti, takoðe, imaju odreðene odgovornosti. Neki gosti su u rodstvu ili znaju volontere na du`nosti. Oni ne treba da ih prisiljavaju da napuštaju svoju du`nost da bi ispunili njihova oèekivanja. Isto tako, oni koji borave kod svojih prijatelja ili rodbine treba da im budu zahvalni. Kad i gost i domaæin izmijene uzajamnu hvalu i zahvalnost, tada je oblikovana zajednica koja slijedi Allahove naredbe i naredbe Njegovog Poslanika u slovu i duhu. Slijedeæi primjer Obeæanog 11 Mesije a.s., D`emat nastoji da postavi visoke standarde slu`enja gostiju. Pošto je toliko mnogo `urbe u toku dana ðelse, i prisustvuju joj ljudi svih naravi i iz svih društvenih krugova, ne prilièi gostima da budu uvrijeðeni ako se dogodi da nešto nedostaje, niti treba da prigovaraju na hranu itd. Èasni Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ’Gost treba da jede sa zahvalnoæu šta god je ponuðeno od domaæina.’” Huzur a.b.a. je rekao: “Tokom ovih dana, posebno, svaki Ahmadi treba da postane simbol ljubaznosti i lijepog ponašanja. Ne treba da bude nikakvog pitanja, raspravljanja ili svaðe, tako da atmosfera ðelse ne bude narušena. Napravite navikom da pa`ljivo slušate rijeèi Allaha i Èasnog Poslanika, s.a.v.s. Nema potrebe da budete uvrijeðeni o neva`nim stvarima. Èasni Poslanik, s.a.v.s., ka`e: ’Ljepota vjere se takoðe sadr•ava u napuštanju onog što je beskorisno i isprazno.’” Huzur a.b.a. je rekao: “Tretiranje svakog pojedninca sa ljubaznošæu poma`e uklanjanje zla i popravlja moral. Ovo je prva ðelsa koja se odr`ava u Hadiqatul Mehdi (Bašta Mehdija). Od vas se ovdje oèekuje da se dr`ite pravila i propisa, tako da ne treba da bude nikakave teškoæe u odr`avanju buduæih ðelsi. Vi treba da potrošite svoje ðelsa dane u molitvama, klanjanju, spominjanju Boga i prizivanju Njegovih blagoslova na Èasnog Poslanika, s.a.v.s. Treba da bude 100 % prisutnost na skupnim namazima. Volonteri, takoðe, treba da osiguraju da i oni obavljaju svoje namaze. Slogani treba da budu uzvikivani pod sistemom. Stolovi na pijaci treba da budu zatvoreni u toku sati ðelse. Niko ne treba da luta tamo-amo. Isprazan govor mora biti izbjegnut. Nemojte parkirati svoja auta na pogrešnom mjestu i u potpunosti saraðujte sa slu`benicima na du`nosti. Èistoæa treba da bude vaša posebna briga, jer to je dio naše vjere. @ene treba da se prikladno pokriju. Vodite raèuna da se hrana ne baca. Sa taèke gledišta obezbjeðenja, svaki od vas ima du`nost da dr`i oko na svoju okolinu. Oèuvanje vrijednih stvari je vaša lièna odgovornost.” Huzur a.b.a. je rekao: “Obeæani Mesija a.s. je molio obilato za one koji prisustvuju ðelsi. Vi zato treba da nastojite, što najbolje mo`ete, da postanete korisnici blagoslova ovih molitvi. S ciljem da ima korist od ovih molitvi, èovjek mora da napravi pobo`ne promjene u sebi tako da svaki od nas bude napunjen èe`njom da postane lijepi mirisni cvijet bašte Obeæanog Mesije a.s. Da nas Allah omoguæi da postanemo takvi.” Veselam.