Hutbe

Hutba 04. august 2006. – Đelsa salana u Ujedinjenom Kraljevstvu


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur a.b.a. je, po tradiciji poslije ðelsa salane, odr`ao hudbu na temu zahvalnosti i izra`avanja hvale. Navodeæi ajete 152. i 153. iz sureta Al-Bakara (2:152-153) Huzur a.b.a. je rekao da je Zajednica na svakom koraku blagoslovljena sa nebrojenim izvanrednim Allahovim blagoslovima, koji pokazuju Bo`ije znakove potpore i pomoæi. Huzur a.b.a. je rekao da je on, u svom govoru drugog dana ðelse, izlo`io u glavnim crtama neke od ovih blagoslova, meðutim, danas, u skladu sa hadisom Èasnog Poslanika, s.a.v.s., Huzur a.b.a. je `elio da zahvali Allahu, kao i ljudima koji su radili oko planiranja i organizacije ðelse. Prvo je Huzur a.b.a. izrazio svoju zahvalnost lokalnim ljudima ove oblasti, kao i lokalnom vijeæu. Oni su, uprkos toga što su bili nafilovani negativnim informacijama o nama, kao i usljed opšte islamofobije u okolini, prihvatili saradnju. Svi oni koji su prisustvovali ðelsi bili su puni razumijevanja i pozitivni – zato i mi, Huzur a.b.a. je rekao, takoðe moramo izraziti svoju zahvalnost njima. Zatim je Huzur a.b.a. spomenuo osobu od koje je Zajednica kupila ovu zemlju, gospodina Keith-a, koji je, skupa sa svojom porodicom, pru`io veliku saradnju i potporu, i mnogo je uradio oko utiranja puta za naše odnose sa lokalnim stanovništvom. Huzur a.b.a. je spomenuo njegovu kæerku, staru 19 godina, koja je obavljala teški posao na terenu i rekao da su uljudnost i prijateljstvo ovog èovjeka krajnje dojmljivi i molio Allaha da mu podari svjetlo vjere. Huzur a.b.a. je rekao da su mirna okolina ðelse i sposobnost rada Khudama na du`nosti regulisanja saobraæaja zadivili policiju koja su bila odreðena da vodi ovu operaciju. 13 Huzur a.b.a. je rekao da svi radnici volonteri ðelse zaslu`uju zahvalnost; da Allah pojaèa njihov duh davanja i razvije njihovu duhovnost, zaista je cijeli Ahmadija svijet molio za ove volontere. Huzur a.b.a. je rekao da je ovo poseban blagoslov kojem smo svjedoci svuda u svijetu gdje se odr`ava ðelsa salana kad muškarci, `ene i djeca rade neumorno i s krajnjim zadovoljstvom. Huzur a.b.a. je rekao da je on primio pisma sa opštim pozitivnim odgovorima od ljudi u pogledu radnika volontera, sa samo pojedinaènim izuzetkom gdje stvari nisu bile na visini. Napominjuæi blagoslov MTA, kroz koju cijeli Ahmadija svijet uèestvuje u ðelsa salani, Huzur a.b.a. je odao poštovanje MTA radnicima i rekao da su oni uveliko poveæali svoje iskustvo u voðenju ovog kanala. Huzur a.b.a. je napravio posebnu napomenu o `enama koje rade iza scene MTA. Huzur a.b.a. je tra`io da uèimo dove za MTA volontere, da njihova iskrenost i moguænost budu uvijek uveæavani. Huzur a.b.a. je rekao da kroz iskazivanje zahvalnosti mi skupljamo dalje Allahove blagoslove, neka naša zahvalnost ne bude samo rijeèima, neka se ona odra`ava u našim djelima. Èasni Kur’an je napunjen zapovjedima da budemo zahvalni u pogledu svakog aspekta `ivota. Huzur a.b.a. je rekao da je vrhunac èovjekove zahvalnosti iskreno obo`avanje Boga i mi o tome imamo savršen i blagoslovljen uzor u Èasnom Poslaniku, s.a.v.s. Huzur a.b.a. je dalje objasnio ovo pitanje pozivajuæi se na nekoliko hadisa i pisanje Obeæanog Mesije a.s. U svjetlu ovoga, Huzur a.b.a. je rekao da uèesnici, kao i volonteri ðelse treba da vode raèuna da, uz to da klanjaju, oni treba da pohranjuju strpljenje i da rade sve za Allahovo zadovoljstvo. Zaista za Allahovo zadovoljstvo treba da bilo kakva negativnost ðelse bude zaboravljena i da bratske veze budu ojaèane. Da Allah omoguæi sve da postupaju po mudrim izrekama Èasnog Poslanika, s.a.v.s. Huzur a.b.a. je rekao da uz to da smo zahvalni što smo meðu ummetom Èasnog Poslanika, s.a.v.s., i da smo primaoci blagoslova vezanih za to, mi takoðe treba da budemo zahvalni da smo bili osposobljeni da u ovo doba budemo dio Zajednice njegovog istinskog i vatrenog štovaoca koji nam je objasnio mudrost Èasnog Poslanika, s.a.v.s. 14 Danas svijet mo`e postiæi ovu mudrost jedino kroz Obeæanog Mesiju a.s. koji je zaista zapoèeo instituciju ðelsa salane iz samog ovog razloga. Huzur a.b.a. je rekao da mi takoðe treba da èinimo dove za govornike na ðelsi i iznad svega mi moramo prizivati salavate na Èasnog Poslanika, s.a.v.s., i moliti Boga da se, uz to što smo zahvalni, pridr`avamo svih izreka Èasnog Poslanika, s.a.v.s. Huzur a.b.a. je rekao da kad postignemo ovaj standard, onda æe nas Bog, Koji ispunjava svoja obeæanja, blagosloviti na ogroman naèin. Huzur a.b.a. je zakljuèio sa nekoliko dova; da budemo istiniti i iskreni Allahovi obo`avaoci i tako budemo primaoci Njegovih blagoslova.