Hutbe

Hutba 11. august 2006. – Božiji atribut Al-Mudžiib (Onaj koji odgovara na molitve)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Navodeæi ajet 66. iz sureta Al Mu’min (40:66) i ajet 27. iz sureta Al Naml (27:63) Huzur je odr`ao predavanje na temu Bo`ijeg atributa Al Mud`iib (Onaj koji odgovara na molitve). Huzur je rekao da je islamska perspektiva ona o `ivom Bogu koji daje dokaz Svog Biæa slušanjem molitvi. Mi smo zaista sretni u tome da smo sljedbenici Èasnog Poslanika, s.a.v.s., koji nam je dao ovo razumijevanje o Bogu. Takoðe je ovaj Bo`iji atribut taj kroz koji mi stièemo puteve da postignemo blizinu Allahu. U sadašnjem dobu Obeæani Mesija a.s., koji je bio istinski i vatreni predanik Èasnog Poslanika, s.a.v.s., o`ivio nam je ove puteve i razjasnio istinsko shvatanje uvijek `ivog Boga, koji sluša. On je najavio svijetu da se prepoznavanje istinskog Boga mo`e postiæi kroz njega. 15 Huzur je uèio dovu da imamo sposobnost da razumijemo ovaj Bo`iji atribut pristajuæi uz Imama ovog doba. Pozivajuæi se na gornji ajet, Huzur a.b.a. je rekao da Kur’anska tvrdnja – o sve `ivom Bogu u islamu – nije prazna tvrdnja; zapravo je ovaj koncept pokazan primjerima; do`ivljaj ove spoznaje je uslovljen time da Njega jedinog treba da smatramo vrijednim obo`avanja i da, s ciljem da postignemo Njegovu blizinu, napustimo sve drugo, i da jedino Njega prizivamo sa potpunom predanošæu. Huzur je rekao da sa ovim stepenom iskrenosti èovjek bude primalac Bo`ije blagodati i, nasuprot tome – kako su nesretni oni koji pozivaju druga sredstva u vrijeme nu`de. Pozivajuæi se na ajet 187. iz sureta Al Bakarah (2:187) Huzur je rekao da u njima iza znanja i svijesti o blizini Bo`ijoj slijedi nareba da Njega obo`avamo i da postupamo po Njegovim naredbama. Navodeæi pisanja Obeæanog Mesije a.s., Huzur je rekao da prihvatanje molitve zavisi od stepena vjere – gdje su sva ovosvjetska pomoæna sredstva napuštena i èovjek tako sebe pravi zaslu`nim da mu Bog govori. U islamu se prepoznavanje Boga desi kroz molitve i njihovo prihvatanje. Zaista, samo je islam taj u kome je predstavljen koncept Boga koji govori. Huzur je rekao da nas je Bog uèio da èinimo molitve da ojaèamo svoju vjeru i da nam podari svoju blizinu, da zapravo u namazu mi takoðe neprestalno molimo za ojaèavanje vjere naše buduæe generacije. Kad èinimo molitve iskljuèivo da postignemo Njegovo zadovoljstvo – našim drugim opštim molitvama bude takoðe podareno prihvatanje. Huzur je objasnio da nas je Allah uèio naèinima èinjenja molitvi pozivajuæi i obraæajuæi se Njegovim razlièitim bo`anskim atributima; ovo mo`e najviše pobuditi vjeru i donosi veæe razumijevanje Boga i tako nas mo`e dovesti bli`e Bo`ijoj blizini. Huzur je rekao da kroz Njegov atribut Al Mud`iib, Bog nas je upoznao o naèinima molitve; On `eli da podari i dadne; kako bi bilo `alosno ako mi Njega onda ne bi prizivali. Zaista, mi Njega mo`emo pozivati za sve naše potrebe, da kako hadis ka`e, èak dobijemo šnjure za cipele. Navodeæi dalje pisanja Obeæanog Mesije a.s., Huzur je rekao da (prihvatanje) molitve pokazuje Bo`iju moæ u tome da On rješava sve teškoæe. Ako `elimo da imamo mir u svojim kuæama mi treba da svoje kuæe ispunimo molitvama; kuæa gdje se obavljaju molitve nikada nije uništena. Kad molimo mi ne treba da budemo nestrpljivi, razoèarani i 16 ogorèeni dok molitva ne poka`e svoj puni efekat. Sretan je onaj ko iskreno vjeruje u molitvu jer on/ona su svjedoci najèudesnijih Bo`ijih svojstava. Objašnjavajuæi filozofiju molitve Obeæani Mesija a.s. je rekao da èovjek treba da stavi sve svoje napore u neki zadatak i moli vezano za to; samo se oslanjati na molitvu i ne napraviti nikakve aran`mane ili planiranje je kao izazivanje Boga, a druga strana ovoga je nevjerovanje u Boga. Huzur je rekao da je dova utoèište za onog ko je stalno zauzet time. Huzur je tra`io da mi danas molimo ne samo za svoju vlastitu sigurnost i za sigurnost naše porodice, i za pobjedu zajednice, nego takoðe za sigurnost muslimanskog ummeta i uz to, za cijelo èovjeèanstvo. Huzur je rekao da su ove molitve uvijek potrebne, ali u vrijeme problema u kojima `ivimo u ovim danima, mi treba da Njega pozivamo na usrdan naèin zbog teškoæa u kojima je muslimanski ummet. Rješenje za ovo je, Huzur je rekao, samo kroz molitve. Huzur je mnogo molio (Boga) za muslimanski ummet – da oni imaju moguænost da spoznaju unutrašnje i vanjsko podstrekavanje na bunu, da ne izazovu Bo`ije prokletstvo nego da se okrenu Njemu sa iskrenošæu. Huzur je rekao da samo Ahmadi muslimani mogu moliti iz dna duše za ugnjetaèa, kao i za ugnjetenog. Da Allah ima milosti na muslimanski ummet zbog èasnog Poslanika, s.a.v.s., da oni imaju svijest da prepoznaju svoje prijatelje i svoje neprijatelje i da prepoznaju Imama ovog doba. Huzur je rekao da je svijet zaboravio Boga i navlaèi Njegovo prokletstvo, da je ugnjetavanju dato ime napretka; neka Allah poka`e svoju milost. Huzur je takoðe tra`io da èinimo dove za Zajednicu i za protivnike Zajednice da budu neuspješni. On je tra`io da molimo (Boga) da ne budemo lišeni blagoslova kroz svoje propuste (pogreške) i da naše `elje uvijek budu prihvaæene od Allaha; da nas On uzme u sklonište svih svojih atributa o kojima mi znamo i onih o kojima ne znamo, i da nas spasi od zla svog stvaranja. Huzur je tra`io posebnu dovu za njegovo planirano putovanje u Ameriku pred kraj ove sedmice, inšallah. Huzur je rekao da su neki zabrinuti zbog juèerašnjih dogaðaja na aerodromima u Britaniji; on j rekao da molimo, objašnjavajuæi da su svi naši zadaci završeni kroz oslanjanje na dovu. Da Allah ukloni bilo kakve smetnje u toku ovog putovanja i da ne da neprijateljima bilo kakav povod da se raduju, i da 17 On ovo putovanje uèini blagoslovljenim na svaki naèin. Huzur je rekao da d`emat u Americi treba da, povodom gornjih dogaðaja, savjetuju Huzura u skladu s tim. Veselam