Hutbe

Hutba 18. august 2006. – Božiji izraz ljubavi prema Časnom Poslaniku, s.a.v.s.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U današnjoj hudbi, navodeæi ajet 32. iz sureta Al Imaran (3:32) Huzur je dao izlaganje na temu Bo`ijeg izra`avanja ljubavi za Èasnog Poslanika, s.a.v.s., na naèin izvanrednog prihvatanja njegovih primljenih molitvi. Objašnjavajuæi to, Huzur je prokomentarisao kako mora da je bila velika ljubav Bo`ija koju je Èasni Poslanik, s.a.v.s., imao da smo mi kroz njegov status takoðe primaoci Bo`ije blizine. Da ostavimo ustranu molitve i dove, èak obiène stvari Èasnog Poslanika, s.a.v.s., su postigle prihvatanje od Allaha. Njegovi neprijatelji su cijenili ovaj status, ali su shvatali moæ prihvatanja njegovih molitvi na svoj izvrnut naèin. Huzur je dalje primjerima objasnio ovaj predmet èitanjem izvoda iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. i rekao da je bilo nebrojeno mnogo sluèajeva u `ivotu Èasnog Poslanika, s.a.v.s., u pogledu ovoga i da samo mali broj kratkih pregleda mogu biti predstavljeni u isto vrijeme. Huzur je naveo sluèaj kad je, u svjetlu neposlušnosti i odbijanja od strane Kurejšija, Èasni Poslnaik, s.a.v.s., molio da mu Allah pomogne protiv ovih nevjernika za sedam godina kako je Allah pomogao hazret Jusufa za sedam godina, kad je uslijedila oèajna glad. Iz njegovog uroðenog 18 saosjeæanja za ljude, kad je od njega zatra`eno da moli (Boga) da ova nevolja proðe, on je zaista to uèinio, iako je u to vrijeme dao na znanje da je znao da æe se ovi ljudi vratiti svojim pobunjenièkim putevima `ivota. Huzur je rekao da je to Allahov naèin da On uzrokuje odreðene situacije da ojaèa vjeru istinskih vjernika i da proglasi istinitost Svojih Poslanika. Zato, Huzur je rekao, mi treba da uvijek molimo (Boga) kad prolazimo kroz ove kušnje. Huzur je naveo nekoliko sluèajeva iz blagoslovljenog `ivota Èasnog Poslanika, s.a.v.s., da objasni izvanredno prihvatanje molitvi primljenih. U odvojenom dijelu Huzur je dodao da je on prošlog petka tra`io da èinimo dove za njegov put u Ameriku. Bilo je mnogo pisama i poruka faksom u odgovoru na ovo, gdje su ljudi navodili svoj san i svoju zabrinutost, i globalni savjet je bio da ne idemo na ovo putovanje. Huzur je zato odluèio da ne ide na ovaj put. Rekao je da Allah napravi tako da se to ostvari u neko drugo vrijeme. Huzur je takoðe spomenuo da je primio poplavu pisama i èestitki povodom uspješne ðelse u Britaniji i rekao da, iako se èine napori da se odgovori na njih, neæe biti moguæe odgovoriti na svako pojedino pismo. Huzur je savjerovao da nastavimo da molimo Allaha da i dalje budemo primaoci Njegove potpore i pomoæi i da nas On èuva u Svom skloništu i zaštiti. Veselam