Hutbe

Hutba 25. august 2006. – Naročito primanje molitvi Obećanog Mesije a.s.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je ovog petka u svojoj hudbi dao izlaganje o jedinstvenom prihvatanju dova Obeæanog Mesije a.s.. Huzur je rekao da je za prošlih sto godina svaki dan svjedok unapreðenja i napretka Zajednice Obeæanog Mesije a.s., uprkos protivnim nastojanjima napravljenim od opozicije, ukljuèujuæi i one na nivou vlade. Ovo je zaista ostvareno vrlinom molitvi Obeæanog Mesije a.s. koje su poèastvovane prihvatanjem do ovog dana. Navodeæi nekoliko primjera prihvatanja molitvi koje nadahnjuju vjeru, uèinjenih od Obeæanog Mesije a.s., Huzur je naveo sluèajeve izvanrednog fizièkog izljeèenja ljudi postignutog kroz ove molitve. Meðu ovim je bio sluèaj èudesnog izljeèenja hroniène upale oèiju za Amatullah Bibi, Afgani Ahmadi, koja je kao dijete otišla Obeæanom Mesiji a.s. radi dova za izljeèenje. On je jednostavno stavio svoju pljuvaèku na svoj prst, prièekao na èas – vjerovatno uèeæi dovu – i onda stavio pljuvaèku na djevojèicine oèi, i rekao joj da æe ona biti osloboðena od bolesti. Ovaj dogaðaj je bio prenesen od Amatullah Bibi kad je imala 70 godina. Huzur je dalje iznio sluèajeve bolesti u djetinjstvu hazret Mir Muhammeda Ishaqa i njegovog sina hazret Mirze Bashir Ahmada (da Allah bude zadovoljan s njima obojicom), kao i sina Sardar Navab Muhammeda Ali sahiba koji su svi bili izlijeèeni na èudesne naèine molitvama Obeæanog Mesije a.s., napravljenim u specifièna vremena. Petog augusta 1906. godine Obeæani Mesija a.s. je osjetio da nema osjeæaja u donjem dijelu tijela. Pošto je èitao knjige o grèkoj medicini, shvatio je da je ovo bio simptom (mo`danog) udara. U toku noæi on je uèio molitve Bogu – da bi smrt na ovaj naèin izazvala radost meðu neprijateljima. Ovo je bilo kad je on primio objavu da Bog ima moæ nad svim stvarima i da Bog ne poni`ava istinske vjernike. Poslije ovoga, Obeænog Mesiju a.s. je savladao san i kad se probudio poslije osam sati, nije ostao nikakav znak bolesti. Huzur je rekao da je izbijanje kuge u Indiji bio jedan od znakova istinitosti Obeæanog Mesije a.s. – o èemu ga je Allah obavijestio da æe ljudi koji su došli u njegovo ’kuæanstvo’, biti spašeni od bolesti. Zaista, tokom ovog vremena sin Obeæanog Mesije a.s., hazret Mirza Sharif Ahmad (djed Halifatul Mesiha V) se razbolio i dobio visoku temperaturu i tokom noæi njegovo stanje se pogoršalo. Obeæani Mesija a.s. je bio izuzetno uznemiren pri pomisli da æe ljudi mislati da je djeèak imao kugu. On je uzeo abdest i stao na namaz. Uskoro mu je, u namazu bilo 20 podareno stanje koje je manifestacija znaka prihvatanja dove. On je do`ivio dvije vizije i zaista, kad je završio namaz, temperatura njegovog sina je potpuno nestala. Huzur je naveo neke sluèajeve o nekoliko oštrih protivnika Obeæanog Mesije a.s. koji su umrli u vrijeme izbijanja kuge. Huzur je takoðe isprièao dogaðaj da poka`e èvrstu vjeru u primanje dove koju su drugovi Obeæanog Mesije a.s. imali kad bi on, u odgovoru na njihov zahtjev kroz pisma, napisao u svom pismu da ’je molio’ (Boga). Huzur je objasnio da, kad je Obeæani Mesija a.s. pisao svoju prvu knjigu ’Braheen e Ahmadiyya’, koja se sastojala od èetiri toma, a koja je kasnije pozdravljena kao remek djelo u odbrani islama, finansijske okolnosti nisu dozvoljavale njeno objavljivanje. Obeæani Mesija a.s. je molio Allaha i bila mu je data objava. Usljed ovoga se dogodilo da su neki ljudi finansirali objavljivanje i tako je ova knjiga bila štampana uprkos lošim uvjetima. Huzur je rekao da, dok su neki pomogli i dali prilog za obavljivanje ove knjige, drugi su nastojali da sebe distanciraju od toga iz straha od britanske vlade. Navab Sidik Hasan Khan je vratio knjigu Obeæanom Mesiji a.s. poderanu i rastavljenu. Ovo je naljutilo Obaænog Mesiju a.s. i on je dao primjedbu da Navab Sidik mo`e nastaviti i zadovoljavati britansku vladu, meðutim, dodao je da njegov ’ugled æe biti zbaèen.’ Kako je ispalo, vlada Britanije je podnijela parnicu protiv Navab Sidika i oporekla mu titulu “Navab”. Kad je on shvatio svoju grešku, pisao je Obeæanom Mesiji a.s. i tra`io sa velikom poniznošæu da Obeæani Mesija a.s. moli za njega, što je on i uradio iz saosjeæanja, i bio je obaviješten od Boga o primanju dove. Uskoro poslije toga vlada Britanije mu je ponovo vratila titulu “Navab”. Obeæani Mesija a.s. nije znao arapski jezik. Meðutim, Huzur je naveo èudesan naèin na koji je, slijedeæi molitve i dove da bude osposobljen za to, na zahtjev svog druga, Obeæani Mesija a.s. napisao poeziju na arapskom, a kasnije je napisao i knjige na arapskom. Zaista su svi poslovi Obeæanog Mesije a.s. bili oslonjeni na dove; on je smatrao dovu velièanstvenim blagoslovom. On je rekao da su nekoliko hiljada njegovih dova primile prihvatanje i kad bi ih on sve napisao to bi saèinjavalo veliku knjigu. On je rekao da nije bilo dove, ni jedna osoba ne bi mogla postiæi sigurnost istine u prepoznavanju Boga, da potreba za molitvom nije za jednostavno postizanje ovosvjetskih `elja, 21 zapravo niko ne mo`e naæi Boga bez otkrivanja znakova koji se pojavljuju slijedeæi dovu. Huzur je završio hudbu dovom da nam Allah podari dalje vjerovanje u dovu i nastavi da to poveæava sa svojom milošæu tako da vjera, vjerovanje i shvatanje koje mi imamo u Njegovu svemoæ nastavi da nas vodi bli`e Njemu i da budemo ukljuèeni meðu one koji su bliski Njemu. Veselam