Hutbe

Hutba 01. septembar 2006. – Duboko poštovani stariji članovi Zajednice


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Navodeæi ajete 58. i 59. iz sureta Al Ankabut (29:58, 59) Huzur je ukratko spomenuo nekoliko duboko poštovanih èlanova Zajednice koji su nedavno umrli. Huzur je rekao da svako mora proæi kroz proces smrti i napustiti ovaj svijet, samo je Bog taj koji je gospodar slave i èasti koji æe ostati (55:27, 28), i sretni su oni koji pristaju uz svog Gospodara slave i èasti da tra`e Njegovo zadovoljstvo i tako ostave iza model za druge da ih slijede. Takvim ljudima je poklonjena nagrada na ovom svijetu i, kao što ajet prouèen na poèetku objašnjava, bit æe nagraðeni na ahiretu. Huzur je rekao da se mi nadamo i molimo da æe, duboko poštovani stariji koji su nedavno umrli, biti smatrani pravednim primaocima takve nagrade. Prvi koga je Huzur spomenuo je bio hazret Abdul Hak Sahib koji je umro poslije dugog `ivota, u 106. godini. Iako je bio pod uticajem Ahmadijata od ranih godina, on je svoj zavjet (Bai’at) napravio u doba drugog halifata i u svojoj predanosti podr`ao dolazak hazret Halifatul 22 Mesiha II (r.a.) i u svojoj `elji da bude primjer, skoro primio poredak drugova Obeæanog Mesije a.s. On je prouèavao zakon i tra`io da posveti `ivot (u vakf), meðutim, Hazret Halifatul Mesih II (r.a.) mu je rekao da nastavi da obavlja posao zakonodavstva i da smatra da je on zapravo vakf. On je bio naèitan èovjek, koji je pravio uèene govore na ðelsama i pisao je knjige. On je slu`io pod èetvoricom halifa sa krajnjom poslušnošæu. Takva je bila njegova iskrenost prema instituciji halifata da se on s visokim poštovanjem odnosio prema vršiocima du`nosti u tom da su oni lièni postavljenici halife. U vezi ovoga Huzur je naveo nekoliko liènih do`ivljaja iz vremena kad je on bio Nazir e ala u Rabvi. Njegova velika èast je bila da, otkad je zapoèela institucija Majlis e shura 1922. godine, on je uèestvovao u tome. Huzur je molio da Allah podari takve uèene i duhovne ljude u buduænosti. Druga duboko poštovana osoba koja je umrla nedavno, kojeg je Huzur spomenuo, je bio maulana Ðelal ud Din kamar Sahib. Huzur je rekao da je on bio poštovan starješina Zajednice koji je vršio slu`bu u Palestini i istoènoj Africi. On je znao nekoliko jezika, što je vještina misionara. On je bio jednostavan po prirodi i predavao je u D`amija Ahmadija (fakultet islamskih nauka u Rabvi-Pakistan) nekoliko godina, zbog toga su danas njegovi studenti vjerovatno rašireni svuda po svijetu; oni moraju moliti za njega. Huzur je onda spomenuo svoju tetku Sahibzadi Amatul Basit Sahibu, koja je nedavno umrla. Huzur je rekao da je on bio blizak s njom od djetinjstva. Ona je imala izuzetnu narav. U toku Huzurovog djetinjstva oni su imali stanovali vrata do vrata, i kao dijete on bi posjetio njenu kuæu u pogrešno vrijeme, ali ona nikada ne bi dala èak najmanji znak nezadovoljstva i uvijek je bila tetka koju je mogao posjetiti u svako doba – njena vrata su bila otvorena. Ona je imala veliku ljubav za hilafet i uprkos toga što je bila starija po godinama, govoreæi o Huzuru uvijek je pokazivala ogromno poštovanje, govoreæi da odnos hilafeta je bio najznaèajniji meðu svim drugim odnosima. Huzur je rekao da je nakon što je on postao Halifa, ona bila vjerovatno prva tetka koju je sreo i trenutno i izvanredno poštovanje koje je ona izrazila za Huzura ostavilo je trajni otisak na Huzurovo srce. Huzur je isprièao nekoliko ilustracija o njenom zapanjujuæem poštovanju za status hilafeta. On je rekao da je ona došla u posjetu povodom ðelse u Britaniji i ostala je neko vrijeme, ali se osjeæala loše i vratila se u Rabvu. 23 Huzur je prièao o mladiæu koji je odrastao u njenoj kuæi, koji sada ima svoju djecu i `ivi u Njemaèkoj, i kako bi ona posjetila njegovu porodicu i govorila djeci da je ona njihova nena. Huzur je rekao, ako ona razvije vezu s nekim, ona æe to èuvati i izvanredno pohranjivati. Kad je mu` njene najmlaðe kæeri bio ubijen (šehid), ona je preuzela brigu o njoj i njenoj djeci izuzetno dobro. Iako je njena kæerka sada ponovo udata, Huzur je tra`io da èinimo dove za nju i njenu djecu da Allah ispuni vakum koji je bio ostavljen u njihovim `ivotima i, takoðe, da molimo za drugu djecu da njihov odnos sa hilafetom bude veæi nego što je bila `elja njihove majke. Huzur je takoðe spomenuo Master Munavar Ahmada Sahiba Shaheeda, koji je ubijen u Pakistanu, 22. augusta 2006. Dvije nepoznate osobe na motorima nasumice su otvorili vatru na njega. On je bio iz Gud`uratija i imao je troje male djece (da Allah naèini aran`mane za brigu ove djece i uzdigne njihov polo`aj u D`enetu). Huzur je rekao da je ugnjetaè uvijek imao ovo besciljno ponašanje prema Ahmadi muslimanima: da ubiju koga god i kad god`ele i da zakon uvijek ostaje nijem kad otkriju da je ubijena osoba bio Ahmadi. Huzur je rekao da neprijatelj misli da danas Ahmadi nemaju pravo glasa u zemlji (Pakistan), tako da ih oni mogu ubijati i u svojoj izopaèenoj pameti zamišljaju da zaraðuju nagradu kod Allaha. Meðutim, onaj ko daje `ivot za Allaha `ivi zauvijek i njihova prolivena krv nikada nije izgubljena (da Allah naknadi ugnjetaèu za zlo koje je uèinio). Huzur je rekao da je zemlja, ako je sada sigurna, onda je sigurna zbog Ahmadi muslimana. Mi treba da molimo da Allah oslobodi zemlju od ovih progonitelja i tako je spasi. Huzur je nalagao da èinimo mnoge dove za djecu ubijenih. Slijedeæe je Huzur spomenuo put i naèin na koji je Èasni Poslanik, s.a.v.s., postupao u vrijeme kad bi neko umro. Huzur je isprièao nekoliko hadisa i naglasio da treba da bude napravljena dova za umrle. Huzur je kratko dotakao va`nost prakse da komšije pripreme hranu za ucvijeljene ukuæane i rekao da to ne treba da bude ostavljeno d`ematu, da omoguæi hranu, i ako Ahmadi `ive u komšiluku ucvijeljne porodice onda oni treba da posvete pa`nju ovoj praksi. Huzur je takoðe skrenuo pa`nju da, kad sahrana Musija ode u Rabvu radi sahranjivanja umrlog, treba da bude napravljen aran`man za ljude koji idu sa d`enazom. Huzur je najavio da æe on predvoditi d`enazu u odsustvu za èetvoro ljudi koje je spomenuo. 24 U zakljuèku je Huzur rekao da je on mislio da danas da izlaganje povodom poèetka ðelsa salane u Americi, za koju je Huzur ranije otkazao svoju posjetu. Meðutim, Huzur je rekao da je zbog nedavnih smrti on promijenio plan. Huzur je nalagao uèesnicima ðelsa salane u Americi da se uveliko koncentrišu na dove u toku ova tri dana ðelse i da nastoje da naprave pobo`ne promjene u sebi, tako da bude formirano tijelo od tamošnjih ljudi koji mogu utemeljiti Bo`ije jedinstvo i slu`iti ljudima. Huzur je proèitao krajnje dinamièan i uzdi`uæi izvod iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. o moæi i snazi dove. Huzur je rekao da je Amerika, u materijalnom smislu, najrazvijenija zemlja u svijetu (da Allah zaštiti Ahmadi muslimane od negativnosti toga). On je rekao da je glavno usredsreðenje na dovu i da je dova jedna od koristi ðelse (da nas Allah sve omoguæi prema tome). Veselam