Hutbe

Hutba 08. septembar 2006. – Sposobnost primanja dove


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Ovog petka Huzur je odr`ao hudbu na temu sposobnosti prihvatanja dove drugova Obeæanog Mesije a.s. Poèetno, duhovna moæ Èasnog Poslanika, s.a.v.s., je bila ta koja je transformisala idolopoklonike Arabije u èvrste i iskrene vjernike Bo`ijeg jedinstva i koji su, kroz potpunu pokornost Èasnom Poslaniku, s.a.v.s., postigli moæ prihvatanja njihovih dova što je dalje uveæalo njihovu vjeru. Allah je rekao Èasnom Poslaniku, s.a.v.s., da su njegovi drugovi bili kao svijetleæe zvijezde koje luèe duhovno svjetlo i ko god njih bude slijedio bit æe upuæen. Huzur je naveo nekoliko dogaðaja, da ovo objasni, i onda nastavio i rekao da je zaista misija koju je zapoèeo Èasni Poslanik, s.a.v.s., 25 trebala da se nastavi i u njegovoj podreðenosti njegov istinski i revnosan (vatreni) predanik, Mesija je trebao da naslijedi ovu sposobnost prihvatanja molitve i duhovno svjetlo u kojem su, za uzvrat, njegovi sljedbenici takoðe trebali imati uèešæa. Meðu drugovima Obeæanog Mesije a.s. Maulana Ghulam Rasool Rajki Sahib je do`ivio izvanredno prihvatanje dovi i Huzur je naveo nekoliko dogaðaja da ovo objasni. Vijesti o prihvatanju dova Maulan Rajikia, kojim su bili svjedoci, èak protivnici Ahmadijata, proširile su se u susjedna sela. Jedan takav neahmadi je došao njegovoj porodici da tra`i dove za njegovog brata koji je dugo vremena bio bolestan. Maulana Rajiki je otišao i molio (Boga) za njega – èim je završio svoj namaz bolesna osoba se osjeæala bolje i za nekoliko dana je posve ozdravio. Iako je ova porodica bila krajnje zadovoljna i imala pozitivna osjeæanja za Ahmadijat oni nisu dali zavjet (bai’at). Tada je Allah rekao Maulana Rajikiju da je izljeèenje bilo podareno kao znak uvjerljivog dokaza za istinitost Ahmadijata i da æe, ako porodica nije prihvatila istinitost Ahmadijata ’bolesnik’ umrijeti odreðenog dana. Maulana Rajiki je ovo zapisao, ali je to èuvao u tajnosti. Zaista, osoba je umrla taèno u zakazani dan kako je predskazano i kad je ono što je napisao stavio pred ove ljude oni su bili zapanjeni, ali ipak nisu došli u Ahmadijat. Huzur je naveo nekoliko dogaðaja iz `ivota Maulana abdur Rahmana Sahiba koji je primio Ahmadijat iz sikha i bio je krajnje naklonjen tablighu. Allah ga je obavijestio o njegovom preostalom vremenu – kad se to vrijeme pribli`ilo on je molio Allaha praveæi molitve za dalji `ivot – tada je imao objavu u kojoj Allah d`.š. ka`e da produ`uje `ivot onih koji postaju u cjelosti biæa za Njega. Master Sahib je mislio da Allah d`.š.voli tabligh (širenje poruke); zato je zapoèeo raditi tabligh i imao dug `ivot. Huzur je takoðe naveo dogaðaj iz dana koled`a kad bi on diskutovao o konceptu `ivog Boga sa svojim prijateljima iz drugih religija. On je imao objavu prije ispita koja ga je obavijestila o sadr`aju upitnika na ispitu, i on je obavijestio druge o ovome i kad je došlo vrijeme ispita, oni su bili zapanjeni taènošæu njegovog predskazanja. Meðutim, neki su još bili sumnjièavi – kroz molitve i dove on je bio u stanju da opet ponovo poka`e svoju sposobnost primanja dova kad mu je bilo unaprijed reèeno od Allaha da æe imati bebu djeèaka. Kad su dvoje njegovih prijatelja i dalje istrajavali na sumnjièavosti, on im je rekao da æe oni propasti na ispitima. Zaista, ostatak razreda je polo`io, a samo ta dvojica su propali. 26 Huzur je takoðe isprièao sluèaj koji se odnosi na Maulana Sher Ali Sahibove sposobnosti prihvatanja dove i dalje isprièao dogaðaje iz `ivota Maulana Rajikijevog, kad je on molio za ljude koji su posve izgubili nadu u lijek, ali im je bilo poklonjeno èudesno izljeèenje. Maulana Rajiki je rekao da je zbog bai’ata Obeæanom Mesiji a.s. i tabligha Ahmadijata on postigao duhovno stanje koje je podarilo prihvatanje njegovih molitvi i koje su bile izvor olakšavanja problema ljudi. Huzur je takoðe isprièao sluèaj o dr Abdur Sattar Sahibu kod kojeg je on predviðao prokletstvo lokalnog sudije na sudovima, pa zato, zbog uvrede, on nije bio hitar da prisustvuje na sudu kao svjedok. Meðutim, dr Sattar Sahib je obavio dva rekata navafil namaza prije poèetka sudskog procesa i molio je za sebe. Zbog glavobolje sudija je, ne samo prenio zasjedanje suda za uzimanje svjedoèenja nekome drugom, nego je takoðe platio dr Sahibu troškove koje je imao. Huzur je takoðe naveo sluèaj o Maulvi Muhibur Rahman Sahibu èija su pluæa bila jako bolesna u starijim godinama. Maulvi sahib je pisao hazret Musleh Maudu r.a. (drugi halifa) tra`eæi dove za dobro zdravlje. Za to vrijeme je Maulvi Sahib imao san i vidio da melek odbacuje njegova bolesna pluæa i daje mu novi par pluæa. Poslije ovoga je Maulvi Sahib `ivio još mnogo godina i umro prirodnom smræu. Huzur je rekao da svaki Ahmadi danas treba da nastoji da kroz dove i obo`avanje Boga usadi vezu s Njim i nastoji da se pridru`i polo`ajima sa ovim svetim i pobo`nim ljudima koji svijetle kao sjajne zvijezde. Da nas Allah omoguæi da budemo primaoci prihvatnja dova u pokornosti Obeæanom Mesiji a.s. koji nas je uèio da sami postanemo pobo`ni i èisti radije nego da pravimo idole od èistih i pobo`nih ljudi. Zatim je Huzur rekao da je u prošloj hudbi spomenuo druge aspekte `ivota Sahibzadi Amatul Basit Sahibe, ali nije spomenuo njeno slu`enje Zajednici. Ona je zaista krajnje dobro slu`ila Leðna organizaciju; meðutim, njen glavni doprinos je bio da je pomagala svom rahmetli mu`u Mir Daud Ahmad Sahibu u sastavljanju knjige o preporukama iz pisanja Obeæanog Meije a.s.. Ove preporuke su bile sastavljene u ’predmet’ red i knjiga je nazvana ’Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana; apni tehriroon ki ru say (kroz svoje pisanje)’. Huzur je rekao da je on vidio kako su oni oboje sjedili zajedno satima radeæi na ovom projektu. Ovaj njihov veliki trud sada olakšava brzo istra`ivanje preporuka pisanja Obeæanog Mesije a.s.. Huzur je rekao da je Mir Daud Ahmad Sahib 27 iznio pomoæ svoje `ene u predgovoru knjige (da ih Allah oboje dr`i u svojoj milosti). Chaudri Zafrulah Khan Sahib je preveo ovaj rad na engleski jezik pod naslovom ’Bit islama’ koja je bila izvor razvijanja interesa mnogih. Jedna Engleskinja je pitala Huzura kad æe knjiga ’Brahin-e-Ahmadiyya’ biti prevedena na engleski – Huzur je rekao da su ove preporuke zaista poveæale zainteresovanost. Veselam