Hutbe

Hutba 27. oktobar 2006. – Suprostavljanje protiv Ahmadija zajednice


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj hudbi izlagao o Bo‘ijoj pomoæi, u svjetlu nedavnog talasa suprotstavljanja Ahmadija zajednicama u nekim zemljama. Nedavno su se Šri Lanka i Bugarska pridru‘ile grupi nerazvijenih zemalja gdje je suprotstavljanje Zajednici potaknuto od naftom bogatih zemalja, preko takozvanih i vjerskih voða ili hod‘a koji slu‘e svojim interesima. 6 Tu su takoðe neke slabe vlade koji se suprotstavljaju Zajednici da zadovolje moænike koji su ih osnovali. Ovi ovosvjetski materijalni ljudi ne shvataju da nije va‘no koliko oni nastoje, ako Allah ‘eli da uputi nekoga (u Ahmadijat, istinski islam) njihovi poslovi ne mogu odvratiti tu uputu. Ovi ljudi smatraju da stvaraju strah u srcima ljudi svojim oštrim i brutalnim suprotstavljanjem i ne shvataju da istinski vjernici nisu smeteni kušnjama i oni koji daju svoje ‘ivote na Allahovom putu ne umiru, nego ‘ive zauvijek. Njihovo suprotstavljanje je, u prošlosti, uvijek bilo slijeðeno brzinom u napretku Zajednice; hoæe li ovo biti dokaz istinitosti Obeæanog Mesije a.s. ili njegove neistinitosti? Huzur je rekao da ovaj hod‘a sam ide prema provaliji uništenja i vodi ljude sa sobom. Muslimani treba da sami doðu pameti i koriste svoje Bogom dato shvatanje; sa jasnim i oèito pokazanim Bo‘ijim najavama i takoðe sa oèitim znakovima Imama ovog doba, oni treba da postupaju po onom što je Èasni Poslanik s.a.v.s. naredio. Huzur je dodao da su primljeni svakodnevni zavjeti gdje Allah Lièno upuæuje nekoga prema Ahmadijatu sa istinskim snovima ili ispunjenjem drugih znakova. Radije nego da se suprotstavljaju Zajednici, ljudi treba da se obaziru na svoju smrtnost i tra‘e pomoæ od Allaha. U prisustvu Allaha neæe biti dovoljno reæi da oni nisu prihvatili (Mesiju) zbog straha od hod‘a i društva. Huzur je rekao da sa rastom suprotstavljanja na raznim mjestima, nered je uvijek zapaljen od strane pakistanskih hod‘a, ali je vrijedno zapaziti da svaki krug nereda slu‘i kao gnojivo i mi smo svjedoci napretka poslije toga. U pogledu ovoga mi smo takoðe zahvalni ovim protivnicima i hod‘ama jer oni prave put za nas i skreæu pa‘nju ljudi prema Ahmadijatu. Ahmadi ne treba da budu uznemireni ovim kušnjama. Historijski govoreæi, protivnici su nastojali sve što su mogli u 1974. godini u Pakistanu. Onda je moænik, nalik faraonu, (upravljaè) slijedio prethodnog faraona, misleæi da je prethodni ostavio neke nepravilnosti da æe on postupati prema Ahmadijatu na naèin da æe cijela Zajednica skupa sa Halifom podleæi njemu. Jesu li njegove ‘elje bile ispunjene? Naprotiv, Ahmadi su napunili zatvore Pakistana u odbrani kalime (oèitovanjem vjere) koju su neprijatelji nastojali oteti od njih. Sve ovo je takoðe naklonilo mnoge duše dobre prirode prema Ahmadijatu. Šta o faraonu? Jedan faraon je 7 bio poslan na vješala od drugog koji je bio njegov štiæenik, dok je u prihvatanju dova Zajednice drugi faraon bio zameten u zraku. Ovo je Bog Ahmadijata o kojem nam je shvatanje dao Obeæani Mesija a.s., Bog koji i dalje sluša molitve svojih robova i molitve Mesije a.s.; danas æete se vi takoðe osvjedoèiti da æe neprijatelji biti zameten u zraku! Organizacije koje æe nam se suprotstaviti bit æe svedene na parèad. To je Allahov naèin da On neke bo‘anske zajednice stavlja kroz kušnje, ali krajnja pobjeda æe biti naša – zasigurno æe ona biti naša i nikakva moæ na zemlji to ne mo‘e zaustaviti, jer je ovo Bo‘ije obeæanje dato Obeæanom Mesiji a.s.. Obraæajuæi se Ahmadi muslimanima u Pakistanu Huzur ih je savjetovao da obrate pa‘nju na molitve. Uz sve vrste ogranièenja usmjerenih na izdanja D‘emata tamo, napravljena je optu‘ba o ’terorizmu’ – dok su oni koji stvaraju stvarni terorizam slobodni da trèe kao ludi i napadaju zato što su oni štiæenici moænih voða. Pokrenut je sudski postupak protiv štampara, menad‘era ili objavljivaèa Al-Fazl zato što su oni napisali da je njihov Gospodar Allah i da je Muhammed s.a.v.s. njihov Poslanik i da je Obeæani Mesija a.s. bio Mahdi. Ako je ovo terorizam, onda to prihvatamo svojim cijelim ‘ivotom. U Indiji, gdje god su muslimani u veæini, Zajednica se suoèava sa suprotstavljanjem. U Bangladešu je fizièko nasilje i slijede ih ubistva zato što Ahmadi muslimani proglašavaju ’Naš Gospodaru, mi smo èuli pozivaèa da nas poziva prema vjeri, ’Vjerujete u svog Gospodara,’ i mi smo povjerovali…’ (3:194). U Indoneziji su razorni protesti i fizièko nasilje protiv Ahmadi muslimana zato što su u poslušnosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. oni prihvatili Mesiju koji je došao. Zašto ovi ljudi ne poma‘u bezbo‘ne hod‘e koji potpuno uništavaju islam iznutra? Odajuæi visoko poštovanje prema ovim Ahmadi muslimanima koji su geografski tako udaljeni i nisu nikada sreli Halifu ovog doba osim preko prenosa MTA, Huzur je rekao da je snaga njihove vjere zavidna u tome da uprkos svih teškoæa oni su ispunili obeæanje i zavjet koji su dali Obeæanom Mesiji a.s. Huzur je objasnio da hod‘a koji pravi nered u Šri Lanki ima vezu sa oblasnom vladom. On je bio obuèavan u Pakistanu i upotrebljava plaæenièke skitnice i razbojnike da napadaju, pošto je lokalno stanovništvo nemarno prema ovoj situaciji. U Bugarskoj se takoðe situacija okreæe nagore i na putu je pokret na vladinom nivou. Ova zemlja ima otprilike 14 % muslimanskog 8 stanovništva i neki hod‘a, koji ima pristup dolarima od nafte, zavarava vladu. Zakonski procesi su pokrenuti na visokom sudu. Huzur je rekao da su sudovi ove zemlje voðeni na isti naèin (potkupljen) kao u nekim istoènim zemljama. Da ih Allah omoguæi da stignu ispravnu presudu. Iako je Zajednica u Bugarskoj uporedivo nova, njihov stepen iskrenosti je zadivljujuæi, što je, Huzur je rekao, procijenio svaki put kad se sreo s njima u toku svojih posjeta Njemaèkoj. U svom savjetu svima, Huzur je uveliko naglasio da se okrenemo Allahu, on je rekao da su ovo privremene kušnje koje æe proæi. Potpora svemoguæeg Boga je s nama i naše dove æe olakšati ovo teško vrijeme. Mi smo se osvjedoèili da je neprijatelj bio ka‘njen prije, ali Allahovo je obeæanje da æe On sa njim takoðe izaæi na kraj na drugom svijetu. Dova na koju treba da se usredsredimo ovih dana je: ’Naš Gospodaru, mi vjerujemo; oprosti nam zato naše grijehe, i imaj milosti na nas; jer Ti si najbolji od onih koji pokazuju milost’ (23:110). Istinskom vjerniku koji stoji èvrsto na vjeri data je odlièna nagrada od Allaha za rješenost. Naš zadatak je da se uveliko usredsredimo na dovu. Huzur je skrenuo pa‘nju na dobrovoljne dane (šest dana) posta u mjesecu Ševalu kao sredstvo privlaèenja Allahove milosti. Govoreæi sa pozivanjem na pisanja Obeæanog Mesije a.s., Huzur je rekao da je blizina sa Allahom postignuta kroz neobavezne ili dobrovoljne postupke obo‘avanja (navafil), na primjer da dadnemo više od propisanog iznosa za zekat, da postimo osim posta u ramazanu, ili da vratimo zajam sa malim dodatkom, pošto je davalac zajma pokazao poštovanje i ljubaznost kad je pozajmljivao. Zatim je Huzur naveo neke dove Èasnog Poslanika s.a.v.s. koje je on uèio u vrijeme nevolje i potrebe. Meðu ovima je dova, ’O `ivi Bo`e, o samoodr`avajuæi Bo`e, ja tra`im Tvoju milost.’ Meðu ovim dovama Obeæanog Mesije a.s. koje je Huzur naveo bile su objavljene dove: ’O moj Gospodaru, svaka stvar je podlo`na Tebi. O moj Gospodaru, èuvaj me sigurnim i pomozi mi i imaj milosti na mene’ i ’O moj Gospodaru, ja sam nadjaèan, osveti se za mene i porazi ih potpuno.’ Huzur je onda skrenuo pa‘nju na isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. onima koji su ga odbili. On je takoðe objasnio da je Obeæani Mesija a.s. bio nesretan kao slabunjava osoba zbog onih koji ga nisu prihvatili. U zakljuèku je Huzur rekao da ako ovi ljudi ne odustanu u nadila‘enju jedni drugih, onda æe se dogoditi Allahovo ka‘njavanje, a ipak mi molimo 9 da Allah prihvati dove podnesene iz srca Obeæanog Mesije a.s. i privede ove ljude pameti jer kad (Allahova) kazna dolazi ona okru‘i mnoštvo ljudi. Tra‘eæi milost mi molimo Allaha da pokloni mudrost narodu tako da oni mo‘da spase sebe od ovih prestupa.