Hutbe

Hutba 10. novembar 2006. – Bračni nesklad i teškoće


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Citirajuæi drugi ajet iz sureta Al Nisa (4:2) Huzur je u današnjoj hudbi odr‘ao govor o braènom neskladu i teškoæama. Huzur je rekao da su, na‘alost, prigovori u pogledu ovog predmeta u porastu. S vremena na vrijeme napravljeni su krajnje grubi prigovori o ‘enama ili su one vrlo loše tretirane od mu‘evljeve porodice i da nije bilo Allahove milosti da u svjetlu naredbe ’nastavi savjetovati’ (87:10), te u pokornosti i zastupanju Èasnog Poslanika s.a.v.s. i Obeæanog Mesije a.s. da je pa‘nja skrenuta na vijeæanje i savjetovanje, tu bi bilo veliko oèajanje i beznadnost. Huzur je rekao da æe on danas govoriti i savjetovati u nadi da æe ovo savjetovanje biti blagoslovljeno, i on je molio da Allah blagoslovi rijeèi sa kojima on savjetuje. Huzur je rekao da je potresno èuti sluèajeve u vezi braènih trvenja (teškoæa) u smislu da su naši ciljevi i svrhe tako visoki a mi smo ovdje, zapleteni u samoljubivim spletkama roðenim iz beznaèajnih stvari. Dolazak Obeæanog Mesije a.s. se dogodio da ukloni sva neprijateljstva i da ih nadomjesti ljubavlju i da one, koji su bili ’izgubljeni’, privuèe prema Bogu sa nje`nošæu i popustljivošæu (strpljenjem). Ovo je veliki cilj za svakog Ahmadi muslimana i niko ga ne mo`e ispuniti dok se oni sami ne oslobode svojih samo`ivih sklonosti. Ako mi nemamo nje`nosti i ljubaznosti u svojim kuæama kako mo`emo pokazati put drugima jer æemo i sami biti izgubljeni! Svaki Ahmadi treba da se zamisli nad sobom i nad svojom kuæom i da razmotri da li su se nesvjesno rastavili od uèenja Obeæanog Mesije a.s.. I muškarci i ‘ene treba da razmisle o sebi; uz to obje strane porodica braènih drugova treba da se zamisle o sebi, jer to mo‘e biti greška obje strane, iako je èesto muška strana ta koja poèini prijestupe. 14 Huzur je rekao da je po njegovoj uputi Amir sahib proveo anketu, koja nas obaviještava da je brojka sluèajeva krivice meðu muškarcima tri puta veæa od prestupa ‘ena, gdje su u 30% do 40% stvari porodice braènih drugova te koje stvaraju teškoæe. Verbalni napad porodica ponekad otjera djevojku da ide natrag svojim roditeljima, u razila‘enje. Iako je pogrešno od nje da tako uèini, ali odgovornost je muškarca da poštujuæi svoje roditelje on takoðe pazi na svoju ‘enu. Stavljajuæi to u perspektivu, Huzur je rekao da nije tako da nema nikakave vrline ili iskrenosti u zajednici; sigurno veæina zajednice je èvrsta na onom što je dobro, ima onih u zajednici koji imaju povjerenja u svoje snahe više nego što imaju u svoje vlastite potomke. Meðutim, ako u pogledu ovog pitanja bude provedena slièna anketa u Americi ili Kanadi, kao ona u VB, slièna slika æe se pojaviti i tamo. Odjeljenje odgoja i svi pomoænici treba da budu vrlo aktivni u ovom predmetu. Huzur je objasnio da je prva taèka u najavi islamskog vjenèanja, koja je saèinjena od Kur’anskih dova, poprimanje bogobojaznosti (takve). Zato kad osoba daje pristanak na svoj brak, ta osoba treba da do kraja vodi raèuna o tome da se dr‘i Bo‘ijih naredbi koje su prouèene u to vrijeme. Huzur je rekao da ako mu‘ i ‘ena brinu jedno o drugom, poštuju rodbinu jedno drugog onda oni koji nastoje da stvaraju razdor u odnosima nikada neæe biti uspješni. Ako oni slijede bogobojaznost, onda huškaèi bez obzira koliko su im bliski, neæe uspjeti. Oboje, i mu‘ i ‘ena treba da se èvrsto dr‘e bogobojaznosti, da mole (Boga) za uzajamni odnos da bude jaèi i da imaju poštovanje za obostrane porodice. Ako postoji neko pitanje mu‘ i ‘ena treba da to rašèiste razgovorom jedno s drugim, s ljubavlju i nje‘nošæu, radije nego da puste da se to raspali, što ne stvara ništa nego mr‘nju. Huzur je rekao da s vremena na vrijeme muškarci prave strašne pritu‘be protiv svojih ‘ena u tra‘enju drugog braka. Ako je potreba za drugim brakom opravdana onda oni mogu nastaviti s tim, ali ako je jedini cilj da se oslobode ‘ene i nadaju se da æe ona mo‘da tra‘iti razvod tako da, ako oni još nisu platiti vjenèani dar (mehr), oni mo‘da to izbjegnu – onda je to niska i podla varka. Huzur je rekao da u ovakvim primjerima kadije treba da osiguraju da je vjenèani dar (mehr) plaæen ‘eni. Huzur je rekao da neki muškarci koriste izgovor da je ‘ena neposlušna, da ne poštuje njegove roditelje, zapravo prema njima 15 neuètivo postupa, da ona potièe djecu i da ogovarajuæi donosi sramotu porodici i komšiluku. Pozivajuæi se na ajet 35 iz sureta Al Nisa, Huzur je rekao da su tu jasne naredbe u takvim primjerima, od kojih je prvo da razgovarate i kazna je dozvoljena samo kad je izazvana sramota. Meðutim, ovo nikada ne treba da bude upotrebljeno kao izgovor da se poèine prestupi u drugim stvarima kao što su zašto je hljeb skuhan na takav naèin, zašto si ti govorila s mojim roditeljima na takav naèin itd. Huzur je dodao da reèeni ajet podsjeæa muškarce da ako oni sebe smatraju fizièki jaèim od ‘ena, treba da vode raèuna da je Allah daleko veæi od njih i da oni nemaju znaèaja u Njegovom prisustvu. Huzur je rekao da je na‘alost u porastu opšta sklonost da, èim se obavi sklapanje braka, zapoène mr‘nja. Izgleda da su Ahmedi pod uticajem drugih u ovom. Ako brak nije po neèijem dopadanju, onda u skladu sa zavjetom nikaha taj treba da se dr‘i bogobojaznisti (takve), meðutim, ako se osjeæaj nedopadanja nastavi razvijati, onda se zamislite nad tim svi, zamislite se nad tim i tra‘ite posredovanje. Za ‘aljenje je da neki zahtijevaju od prvog dana da ne ‘ele ‘ivjeti sa svojim braènim drugom i proèuje se da se brak sklopio samo zbog pritiska roditelja i da je njihova namjera bila da se o‘ene negdje drugo. Huzur je rekao da roditelji ne treba da uništavaju ‘ivote na ovaj naèin. Navodeæi ajet 20 iz sureta Al Nisa (4:20) kao uputu Huzur je rekao da postoji te‘nja meðu nekim muškarcima sa Indijsko-Pakistanskog podkontinenta koji o‘ene djevojke koje ‘ive u zapadnom svijetu, da èim njihov iseljenièki status bude potvrðen oni su skloni da se preokrenu u neugodne. Onda ima onih koji o‘ene djevojke iz Pakistana itd., ali kasnije tvrde da im se uopšte ne sviðaju. Postalo je pomodarstvo tvrditi da oni osjeæaju da (partneri) nemaju zajednièkog. Ovi ljudi treba da se osvrnu i zamisle nad ovim; njihovi postupci su daleko otišli od takve. Huzur je rekao je još jedna bolest koja uništava domove – da poslije sklapanja braka, uprkos moguænosti da ‘ive neovisno, mladi muškarci ostaju u kuæi svojih roditelja. Ako su roditelji stari i nesposobni onda je du‘nost njihovog sina da stanuje s njima. Meðutim ako postoje drugi potomci da dijele ovu du‘nost onda nema štete u tome da se ‘ivi odvojeno. Huzur je citirao dio ajeta 62 iz sureta Al Nur (24:62) i sa pozivanjem na pisanja Hazret Halifa tul Mesiha I r.a., objasnio najvrsniju taèku da udru‘eni porodièni sistem je samo koristan ako unapreðuje ljubav i nje‘nost, inaèe nema nikakave naredbe za to. Ovo je oèito, pošto ajet 16 jasno spominje odvojena boravišta za roditelje i potomke itd. Da su ovi sistemi slijeðeni onda bi tradicionalno neprijateljstvo izmeðu svekrve i snahe prestalo. Kur’anski ajet pokazuje da ‘ivljenje u zdru‘enom porodiènom sistemu nije obavezujuæe. Huzur je rekao da ponekad roditelji emocionalno ucjenjuju svoje sinove da ‘ive zajedno. On je dodao da je Obeæani Mesija a.s. došao da raširi ljubav i da mi treba da odustanemo od toga da širimo mr‘nju na ovaj naèin. Kad je sve ovo rekao, Huzur je dodao, da je zaista temeljna naredba da se brinemo o obostranoj bliskoj rodbini oba braèna druga. Neki muškarci, koji u svojoj pretpostavki, koriste ’sredstva’ koja su im na raspolaganju i mo`da nisu na raspolaganju njihovim `enama zapravo pripremaju vatru za sebe. Ovo ukljuèuje muškarce koji pobjegnu s djecom u druge zemlje, odvajajuæi ih od njihovih majki. Neposredni postupak treba da bude poduzet (od zajednice) protiv ovakvih muškaraca i onih koji im poma`u. Onda ima onih koji utièu na djecu protiv njihovih majki i ova djeca idu i daju dokaz protiv svojih majki na sudovima. Huzur je rekao da je `alosno da neki vršioci du`nosti poma`u takve muškarce. Sve ovo uništava djeèji osjeæaj moralnosti. Huzur je dodao da u situaciji gdje su roditelji izbaèeni iz zajednice, njihova djeca, ukljuèujuæi one koji su vakf nau takoðe su izbaèeni i kasnije u sluèaju oprosta, svaki pojedinaèan sluèaj je predstavlje Halifi tog doba, da li vakf treba da bude obnovljen ili ne. Osnovni problem ovog predmeta je da se ukloni tlaèenje i stvori pravda i meðu du‘nostima Halife pravda ima visok polo‘aj. Vršioci du‘nosti u zajednici treba da vode raèuna o tome da oni predstavljaju Halifu u svojim zadacima i treba da ispunjavaju svoje obaveze u cijelosti vodeæi raèuna da ih Bog uvijek gleda. Ako su ljuti s nekim zbog neèeg, oni treba da èekaju par dana prije nego što obrade odreðenu spornu stvar. Huzur je neprestalno ponavljao da aspekti spomenuti u nikah dovi treba uvijek da se èuvaju na umu; da se dr‘imo bogobojaznosti i govorimo ispravnu rijeè (qawl e sedid). Huzur je savjetovao da govorimo istikfar, da tra‘imo oprost i milost od Boga. Muškarci treba da uvijek vode raèuna da upravo kako njihovi roditelji imaju pravo nad njima, majke njihove djece imaju pravo nad svojom djecom. Huzur je rekao da se on obraæa muškarcima jer su u veæini oni ti koji izazivaju ovakve situacije. Huzur je rekao da oni treba da paze svoje ‘ene i da æe ovo rezultirati u tome da njihovi domovi budu sretni domovi. 17 Huzur je proèitao izvadak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. koji je prelijepo objasnio stvarnu vrijednost uljudnog i samilosnog tretmana svoje ‘ene. Huzur je završio dovom da nas Allah uèini da slijedimo puteve Njegovog zadovoljstva i omoguæi nas da èinimo najuzvišenija djela koja su nam Èasni Poslanik s.a.v.s. i Obeæani Mesija a.s. kazali.