Hutbe

Hutba 01. decembar 2006. – Božiji atribut Rabb (Gospodar)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U današnjoj hudbi Huzur je nastavio na temu o Bo‘ijem atributu Rabb (Gospodar) i njegovom objašnjavanju u terminima ’Gospodar svih svjetova’. Huzur je citirao ajet 67 iz sure Al Mumin (40:67) i ukratko ponavljajuæi iz svoje posljednje hudbe, objasnio da nam je Allah uèinio najoèitijim da je On Jedan i Jedini Bog koji sluša naše iskrene dove i takoðer opskrbljuje, bez ièijeg tra‘enja od Njega. Za iskrenog vjernika jedina naknada koja ostaje je da Mu bude zahvalan i da se usredsredi na Njegovo obo‘avanje i da nikada ne bude nadvladan šejtanskom varkom. Huzur je nastavio s objašnjavanjem nebrojenih Allahovih blagodati koje nas okru‘uju, aran‘mani koji su tu od nezapæenog vremena da nam omoguæe hranu, piæe, odjeæu. Huzur je spomenuo svilenu bubu koja je neprestalno ugurana u dejstvo da proizvodi najluksuzniju odjeæu kao i podzemna energija nafte koja je tu da olakša èovjekove potrebe modernog doba. Huzur je rekao da je sramota da, umjesto da budu zahvalni Bogu za ove blagodati, ljudi se okreæu od Njega. Ova èinjenica zahtijeva da Ahmadi budu zahvalni Bogu i da Ga pri tom obo‘avaju na naèin kako nas je On uèio. Huzur je rekao ako se zamislimo samo æemo primijetiti i zapaziti da je Gospodar koji je spomenut u Èasnom Kur’anu i o Kojem nam je Èasni Poslanik Muhammed s.a.v.s. govorio, Koji nam udjeljuje sve blagodati i blagovlsove, vrijedan našeg obo‘avanja. Pozivajuæi se na prouèeni ajet na poèetku, Huzur je rekao da je vjernicima nareðeno da proglase da niko osim Allaha, koji je njihov Gospodar i Gospodar je svih svjetova, nije vrijedan obo‘avanja i da su oni meðu onima koji se pokoravaju i ne pozivaju druge mimo Allaha. Huzur je rekao da Allah nikada ne napušta Svoje robove. U ovo doba, prema pretskazanju Èasnog Poslanika s.a.v.s. i videæi bijedno stanje muslimanskog svijeta, Allah je poslao ‘pozivaèa’ koji je pozivao ljude Jednom Bogu. Šaljuæi Obeæanog Mesiju a.s. Allah je omoguæio duhovnu hranu za ljude. Citirajuæi ajet 194 iz sure Al Imran (3:194) Huzur je dalje rasvijetlio i objasnio predmet potpune pokornosti Bogu. Huzur je rekao da mi cijenimo blagoslov Mesije od Allaha i jedino Njega molimo za iskrenost u vjeri – da sada kad smo prihvatili Imama ovog doba primi naše dove da nikada ne budemo upleteni u bilo kakvo zlo i da nas uvijek spasi od grijeha. Kad bude vrijeme za nas da se predstavimo pred Tvojom Prisutnosti da svako od nas bude meðu onima koji su ojaèali svoju vjeru na poziv Mesije i koji su se klonili grijeha svijeta. 24 Huzur je sve savjetovao da se zamislimo i da procijenimo (ustanovimo) je li, èuvši poziv ’pozivaèa’, naše oèitovanje o potpunoj pokornosti Allahu utemeljeno na stvarnosti? Jesmo li napravili ovu procjenu dok pozivamo Allaha za svog svejdoka ili smo to uèinili jednostavno pod uticajem okoline? Huzur je molio Allaha da omoguæi svakog Ahmadi muslimana da istinski spozna bit ove dove. Meðutim, ako jednostavno pozivamo svog Gospodara iz daleka a ipak ‘elimo da se ukljuèimo meðu ispravne onda moramo procijeniti što se tièe toga do koje mjere dosti‘emo oèekivanja koja je Obeæani Mesija a.s. imao o nama? Kad tra‘imo pomoæ od svog Gospodara mi treba da imamo na umu da je uèenje našeg Gospodara za cijeli svijet, od Azije do Evrope do Okeanskih zemalja, zaprvo je cijeli svemir Njemu na raspolaganju i gdje god On osposobi èovjeka da dostigne, kad god to bude, Njegove naredbe æe biti tamo stavljene na snagu. Objašnjavajuæi šire ovu taèku Huzur je rekao kad on dr‘i govor ili hudbu o nekom posebnom predmetu u posebnom dijelu svijeta neki Ahmadi na drugim mjestima uzimaju da su taj savjet i upozorenje namijenjeni samo za tu posebnu oblast. Ovo ne treba da bude stav jednog Ahmadi muslimana. Kad je hudba ili govor baziran na Bo‘ijim uèenjima on je namijenjen za sve Ahmadi muslimane gdje god u svijetu oni ‘ivjeli. Jedino æe ovaj pristup donijeti sklad i jedino ovo æe nas uèiniti robovima Jednog Gospodara, Koji je Gospodar svih svjetova. Huzur je objasnio da je nedavno odr‘ao hudbu o braènim stvarima (sukobima) i takoðer se obratio Leðni (organizaciji ‘ena u D‘ematu) u pogledu pokrivanja i saznao je da neki muškarci i ‘ene drugdje svijetu uzimaju da su ovi govori namijenjeni samo za VB. Sa sadašnjim sredstvima komunikacija svijet je kao jedno mjesto. Ovo je takoðer uzmaklo (popustilo) uporednom nivou zla svuda. U svjetlu ovog doba Allah nam je podario blagoslov MTA, kroz koju smjesta mo‘e biti skrenuta pa‘nja svakog pojedinca o stvarima. Tako, ako se zlo širi, širi se i dobro. Pozivajuæi se opet iznova na ajet citiran na poèetku, Huzur je rekao ako su muslimani ti na koje se upuæuje u njemu onda su Allahove naredbe, koje Huzur navodi u svom izlaganju, za svakog i za sve Ahmadi muslimane i svaki pojedinac ih treba smatrati takvim. Huzur je rekao da naš cilj teba da bude da budemo meðu onima koji tra‘e blagoslove od toga da budu Njegovi robovi i meðu onima kojima 25 je podaren D‘ennet (89:30, 31) i da budemo oni koji su zahvalni Allahu da nas je On kroz Svoju milost omoguæio da vjerujemo i imamo vjeru. Mi dalje treba da molimo da èinimo dobra djela (27:21) i za Njegovu milost da nas obavije. Oni, koji iskreno mole na ovaj naèin i èine dobra djela, su ti koji su primaoci blagodati od svog Gospodara. Neophodno je da èinimo ove dove ispunjavajuæi njihove uvjete a njihovi uvjeti su dobra djela. Huzur je rekao da isto tako nije uobièajen postupak da neko mo‘e tra‘iti za nešto na svojim uvjetima, i ako neka osoba pribjegava ovome bit æe smatrani nerazboritim. Huzur je naveo da mu je neko pisao da njihovo odjeljenje Rišta nata (za sklapanje braka) nije saraðivalo u pronala‘enju odgovarajuæeg partnera za njih. Kad je Huzur pribrao izvještaj u stvar dogodilo se da su toj osobi predlo‘ene mnoge osobe za partnera i razlog za ovaj prigovor je bio da je mladi èovjek sam bio obrazovan do stepena srednje škole, ali je ‘elio ‘enu koja ima magistarski. On je zahtijevao gotovinu i kuæu kao dar i da buduæa ‘ena snosi troškove i da se od njega ne tra‘i da radi. Huzur je rekao da ovakva osoba mo‘e samo biti nazvana mentalno bolesnom i rišta nata odjeljenje ne treba da posveæuje pa‘nju ovakvim sluèajevima. Huzur je rekao da neki ljudi mo‘da ne prave ove zahtjeve na poèetku, ali poslije sklapanja braka njihovo ponašanje je ove prirode, kad prave zahtjeve porodici djevojke, stvaraju unutrašnji sukob i bockaju djevojku. Da Allah ima milosti. Ovi ljudi su nerazboriti koji prestupaju protiv samih sebe zato što niko ne mo‘e prestupati protiv Allaha. Ovo su ljudi koji nemaju osjeæaja o Bo‘ijem atributu Rabbubijjatu i ne shvataju da molitve otvaraju vrata blagodati. Ljudi koji nemaju shvatanja o svom Gospodaru i koji su bez ikakave mudrosti treba da uèe dove koje je hazreti Ibrahim a.s. uèio – da budu èvrsti u mudrosti (ajeti 84, 85 i 86 sure Al Šura (26:84, 85, 86). Huzur je rekao da svaka osoba mo‘e raditi ka utemeljenju istine i da bude ubrojana meðu ispravne kroz molitve i u skladu sa svojiim moguænostima. Meðutim, svi treba da zapamte temeljnu pouku istine i svako treba da se samo zamisli u tome da ne radi ništa što je suprotno istini, tako da budu u stanju da budu zahvalni Allahu za Njegove blagonaklonosti i budu primaoci Njegovih blagodati. Huzur je rekao da èovjek treba da bude savjestan u svim svojim poslovima i svako veèe treba da se zamisli i sam procjeni što se tièe toga koliko je èvrsto ostao na istini. Ako u njegovim danima i noæima ima neka mjera bogobojaznosti i istinitosti onda je tu uspjeh, u protivnom 26 je molitva uèinjena sa upuæivanjem na ‘pozivaèa’ prevara protiv sebe i protiv Boga. Huzur je rekao da je èovjek sklon slabostima i greškama. Meðutim, takoðer je neophodno da nastojite da se oslobodite neuspjeha i da tra‘ite pomoæ od Allaha. On je Milostivi i koji prašta i uèio nas je naèine tra‘enja oprosta kroz istikfar i On prima istikfar koji je uèinjen u potpunoj iskrenosti. Huzur je rekao da, sada kad smo prihvatili Mehdija, mi se mo‘emo samo obratiti Gospodaru Muhammedu s.a.v.s. koji je Gospodar svih svjetova i moramo nastojati da svoje ‘ivote potrošimo u skladu sa Njegovim naredbama. Njemu Jedinom svaki Ahmadi mora usredsrediti pokornost na naèin na koji nam je Imama ovog doba dao shvatanje da se pokorimo. U zakljuèku je Huzur proèitao odgovarajuæi isjeèak iz plemenitog pisanja Obeæanog Mesije a.s.