Hutbe

Hutba 08. decembar 2006. – Božiji atribut Rabb (Gospodar)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi nastavio sa temom ’Gospodar svih svjetova’. Huzur je rekao da je termin ’Gospodar svih svjetova’ sveobuhvatan i njegova dobrotvornost je nadmoæna za sve stvoreno da je prime. Meðutim, kroz Bo`iju odliku Rabubijjat (odliku da odr`ava i hrani) Bog takoðer daje iskljuèiv tretman Svojim posebnim ljudima, poglavica meðu njima je Èasni Poslanik s.a.v.s.. Huzur je svoju hudbu bazirao na nekoliko dogaðaja iz blagoslovljenog ‘ivota Èasnog Poslanika s.a.v.s. da objasni jedinstvene blagodati koje su mu bile podarene kroz Bo‘iju odliku Rabubijjat. 27 Zaista èak prije roðenja ovog Poslanika s.a.v.s. je bio izvanredan znak Rabubijata i svaki trenutak njegovog blagoslovljenog ‘ivota je bio manifestacija ovoga. U rijeèima Obeæanog Mesije a.s. Huzur je objasnio o ranom ‘ivotu Poslanika s.a.v.s. kad za njega nije bilo nikakave prilike da primi bilo kakavu vrstu obrazovanja. Pa ipak je njemu bilo objavljeno upozorenje ravno Kur’anu, èija istinitost i uèenost posramljuje sve druge uèene knjige ovog svijeta. To je Knjiga koja nastavlja da nam, èak u ovo vrijeme velikog tehnološkog napretka daje informacije i znanje. Izvanredno vladanje Èasnog Poslanika s.a.v.s. nije bilo rezultat bilo kakve akademije kao takve, nego je on zapravo bio lièno pripreman od Gospodara svih svjetova. Kad mu je melek prvi put objavio Kur’an, Poslanik s.a.v.s. mu je rekao da on ne zna kako se èita, pa ipak je melek tra‘io od njega da ponovi prvi objavljeni ajet: ’Uèi u ime Gospodara koji je stvorio’ (96:2). Kasnije su Poslaniku s.a.v.s. od Boga bile podarene besprimjerne riznice znanja i uèenosti. Iz svakodnevnog ‘ivota Poslanika s.a.v.s. Huzur je naveo dogaðaj kad su, u toku svojih putovanja sa njegovim drugovima, oni zastali na nekom odreðenom mjestu. Njegovi drugovi su se ‘alili da su ‘edni. Poslanik s.a.v.s. je poslao dvojicu ljudi u potragu za vodom. Oni su vidjeli ‘enu sa dva tovara vode i kamilom. Pitali su je da im se pridru‘i do mjesta gdje je bio Poslanik s.a.v.s.. Kad je ‘ena rastovarila kamilu Poslanik je tra‘io posuðe i napunio ih sa vodom iz tovara i najavio da ko god ‘eli da pije vode mo‘e doæi i napiti se. Ko god je ‘elio da pije pio je do zasiæenja. Meðutim, kad su se svi napili, ‘enini tovari vode su bili napunjeniji nego što su bili prije nego što su ljudi poèeli piti. Poslanik s.a.v.s. je dao uputu da treba da skupe neku hranu za ‘enu, koja je bila stavljena u sve‘anj i pomogli su joj da natovari svoju kamilu. Kako je ona otišla Poslanik s.a.v.s. joj je rekao da njihovo pijenje nije uopšte umanjilo njenu vodu i da je Gospodar bio Taj koji im je dao da piju vodu. U divljini gdje se niko nije mogao vidjeti miljama Bog je poslao tu ‘enu kao sredstvo da obezbjedi vodu unutar zakona prirode. Meðutim, voda u njenim tovarima je bila blagoslovljena što ju je zapanjilo i ona je na kraju rekla svojoj porodici da je to bila èarolija. To je zapravo bila manifestacija Rabubijata Gospodara Muhammeda s.a.v.s.. Isto tako je Poslanik s.a.v.s. u poprimanju atributa svog Gospodara, unatoè toga da se kolièina njene vode poveæala, otpratio ‘enu sa hranom. 28 U drugom dogaðaju u toku ranih dana hazreti Ebu Hureira r.a. navodi da bi on, da se bori sa oštrim bolom od gladi privezao kamen na svoj trbuh. U takvom stanju ga je jedanput Poslanik s.a.v.s. vidio i odveo svojoj kuæi. U kuæi je bila zdjela mlijeka koja je bila poslana kao poklon od nekoga. Poslanik s.a.v.s. je rekao Ebu Hureiri r.a. da pozove neke druge ljude koji su bili siromašni. Hazret Ebu Hureira r.a. nije bio zadovoljan zbog ovoga zato što je znao da je bila samo jedna zdjela mlijeka da sviju nahrani, meðutim on je prema uputi doveo ove ljude. Kad su svi bili tamo od njega je tra‘eno da zdjelu s mlijekom doda svakom naizmjenice, i on je opet mislio da na ovaj naèin za njega neæe ostati ništa. Meðutim, on je dao zdjelu svima i oni su svi zdušno pili. Konaèno, zdjela je bila data Poslaniku s.a.v.s. koji se nasmijao i rekao: ’Ebu Hureira, sad smo samo ti i ja ostali,’ govoreæi ovo predao je zdjelu hazreti Ebu Hureiri r.a. koji je pio do sitosti. Onda je Poslanik s.a.v..s uzeo zdjelu, prvo je velièao Allaha, onda izgovorio bismillah i onda pio mlijeko. Njegov Gospodar je bio Taj koji je kroz oèevidna sredstva opskrbio ovu zdjelu mljeka. Poslanik s.a.v.s. je zabranio post bez uzimanja sehri tako da su ga njegovi drugovi pitali zašto je on postio bez uzimanja sehri, na što je Poslanik s.a.v.s. odgovorio: ’Ko je meðu vama kao ja? Moj Gospodar opskrbljuje hranu i piæe za mene.’ U ovo doba njegov istinski poklonik Obeæani Mesija a.s. je bio blagoslovljen od Allaha na slièan naèin kad je mogao postiti šest uzastopnih mjeseci. Huzur je objasnio kako je Obeæani Mesija a.s. do`ivio uzvišena duhovna iskustva zbog ovog posta. Huzur je naveo dogaðaj u bici kod rovova kad su Poslanik s.a.v.s. i ostali muslimani bili strašno gladni. Jedan drug je ovo primijetio i otišao i pitao svoju ‘enu šta je od hrane bilo na raspolaganju. Ona je odgovorila da ima malu kozu i nešto jeèmenog brašna. On je tra‘io da ona skuha hranu od ovoga pošto je Poslanik teško patio od oštre gladi. On je onda otišao Poslaniku s.a.v.s. i tiho ga obavijestio da je hrana bila prirpremljena i ponudio da Poslanik ode sa nekoliko drugova da jedu ovu hranu. Poslanik s.a.v.s. je pogledao okolo sebe, tu je bilo 1000 gladnih ljudi. On je najavio da svi treba da mu se pridru‘e u obruku. U meðuvremenu on je poslao poruku domaæici te kuæe da ne skida posudu sa vatre dok on ne stigne i da ne poèinje kuhati hljeb. Kad je on stigao do kuæe uèio je dove nad posudom i jeèmenim tijestom i tra‘io da onda hljeb bude peèen. Postepeno je hrana bila podijeljena svima i svako je zdušno jeo iz jedne zdjele koja se i dalje kuhala na vatri. Tako je bio izvanredan 29 tretman od Boga za koji su oèigledni aran‘mani bili omoguæeni za hranu, meðutim stvarna potreba je bila zadovoljena izvanrednom manifestacijom odlike Rububijjata. Huzur je rekao da nam je u ovo doba Allah podario Obeæanog Mesiju a.s. izmeðu ummeta Svog voljenog Poslanika s.a.v.s. koji nam je dao shvatanje o Gospodaru svih svjetova. Huzur je proèitao neke isjeèke iz pisanja Obeæanog Mesije a.s.. On je rekao da baš kao što je Poslanik s.a.v.s. bio peèat svih poslanika, ’Ja sam peèat svih halifa i ja sam bio poslan za reformu cijelog svijeta.’ Zatim je Huzur naveo neke dogaðaje iz ‘ivota Obeæanog Mesije a.s. da objasni kako je Allah na izvanredne naèine pomogao i dao mu potporu kroz izvanredna vremena. Kljuèni dogaðaj je bio kad je, nakon što je od Boga bio obaviješten o predstojeæoj smrti svoga oca Obeæani Mesija a.s. osjeæao zabrinutost za svoja buduæa sredstava za ‘ivot i Allah mu je objavio: ’Zar Allah nije dovoljan robu Svome.’ (39:37). Pošto je proèitao druge isjeèke iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. koji spominju ogromne pothvate koje je Bog namjenio da primi od njegove buduæe generacije Huzur je rekao da je bilo vrijeme kad Obeæani Mesija a.s. nije bio siguran o tome kako æe zadovoljiti svoje buduæe potrebe; ali nakon što mu je dato olakšanje i utjeha, Gospodar svih svjetova je zbrinuo buduæu generaciju njegove porodice. Porodice koja je trebala da pomogne cijeli svijet. Ovo je Gospodar svih svjetova koji se prvo manifestovao kroz Poslanika s.a.v.s. i onda kroz Obeæanog Mesiju a.s.. Huzur je zakljuèio Poslanikovom s.a.v.s. dovom: ’Niko nije vrijedan obo`avanja osim Allaha, On je Veliki i naj Saosjeæajniji. Niko nije vrijedan obo`avanja osim Njega Koji je Gospodar velikog nebeskog prijestolja. Niko nije vrijedan obo`avanja osim Allah, On je Gospodar nebesa i Zemlje. Niko nije vrijedan obo`avanja osim Allaha, On je Gospodar plemenitog prijestolja.’ Huzur je rekao da je ovo sadr‘ajna dova koju treba da uvijek imamo na umu, da nas Allah omoguæi da istinski raspoznamo svog Gospodara.