Hutbe

Hutba 22. decembar 2006. – Zlonamjerna antiislamska propaganda u zapadnom svijetu


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U toku posjete Njemaèkoj Huzur je svoju hudbu ovog petka odr‘ao u Frankfurtu. Huzur je svoju hudbu bazirao na krajnje zlonamjernom talasu anti-islamske propagande koja trenutno obuhvata zapadni svijet. Huzur je rekao da je izmeðu raznih motiva za anti-islamske osjeæaje jedan taj da su ljudi protiv religije na prvom mjestu i negiraju postojanje Boga i dr‘e da je shvatanje Boga to što je stvorilo svo neprijateljstvo u 34 svijetu. Nedavno objavljena knjiga u Engleskoj, koja je postala vrlo tra‘ena, nastoji da protuslovi samo postojanje Boga (Bog obmana od Richard Dawkins). Slièno su u Njemaèkoj reèene mnoge apsurdne stvari o Bogu. Nedavno je, Papa u posjeti, èiji duševni uzrast (velièina) tvrdi da je svuda naokolo ljubav i saosjeæanje, odr‘ao predavanje na Njemaèkom univerzitetu rugajuæi se islamskom konceptu Boga i Èasnom Poslaniku s.a.v.s.. Sloboda govora koju je iskoristio da ka‘e ono što je rekao ili ono što sredstva informisanja koriste da naprave grube primjedbe o islamu i Èasnom Poslaniku s.a.v.s. prešli su granice do te mjere da to èak obuhvata kršæanstvo i Isa a.s. Nedavna je smatrano da je prihvatljiva operna predstava u Njemaèkoj koja se izrugivala religiji. Tu‘no je da su to neki muslimani takoðer smatrali prihvatljivim. Meðutim, neki sveštenici i drugi koji imaju religijska vjerovanja podr‘ali su Ahmadi prigovor zbog opere u tome da to vrijeða religijska osjeæanja. Èinjenica je da se oni igraju sa osjeæanjima drugih u ime slobode govora i savjesti, i onda tvrde da, ako ne cijenite ove ‘vrijednosti’ onda treba da idete natrag odakle ste došli. Oni su krajnje osjetljivi o svojim liènim stvarima. Oni mogu reæi šta god ‘ele kome god ‘ele. Oni mogu da se oblaèe na bilo koji naèin ‘ele ili da izaberu da ne oblaèe odjeæu, ali kad muslimanka ‘ena izabire da pokrije svoju glavu, oni prigovaraju. Zapravo sve ovo je da se mladi okrenu protiv islama. U stvarnosti svijet opæenito i zapad posebno, naglo se okreæe od religije iz razloga da religija koju priznaju nema dinamiènosti u sebi. Poslije svega, pošto su se odali idolopoklonstvu do krajnosti uzimajuæi èovjeka za Boga ovaj stadij je bio neizbje‘an. Meðutim, muslimani takoðer koji se odaju materijalizmu i prikrivenom grijehu, na putu su koji èovjeka odvodi dalje od Boga. U prošlosti su ljudi kao ovi bili ti koji nisu vjerovali u Bo‘ije poslanike i duboko zapali u grijeh, i koji su podnijeli posljedice svoje protupravnosti. Èasni Kur’an navodi obraèun ovih starih naroda i nepraviènosti koje su prevladavale meðu njima. Ovi narodi, sa izuzetkom nekoliko njih, nisu odustali od zla uprkos upozorenja Bo‘ijih poslanika. Danas su sva ta zla široko rasprostranjena, od bestidnosti do moralne pokvarenosti do komercijalnih prevara. Mi se sreæemo sa krajnjom neiskrenošæu i najvišim stepenom idolopoklonstva. Razumljivo æe Biæe koje je stvorilo ljude za samu svrhu obo‘avanja Boga, poslati Svoju kaznu ako se ne pridr‘ava Njegovih naredbi. Inaèe bi prijašnji narodi mogli s pravom zahtijevati što se tièe toga zašto su oni bili ka‘njeni, a ovi kasnije 35 nisu. On je Gospodar, On neke ka‘njava na ovom svijetu a neke na drugom svijetu, meðutim takvi ljudi ne izbjegnu Njegovu kaznu. Ovih dana ljudi ka‘u da je Bog okrutan. Bog nije okrutan, zapravo su to ljudi ove vrste koji prolaze kroz patnju zbog svojih vlastitih djela. Smrtna kazna nije zakonita u ovo doba zato što je dokazivano da je suprotno ljudskoj samilosti. Tako da ubica ne treba da bude ka‘njen dok ucvijeljena porodica ‘rtve mo‘e patiti. Oni su izabrali do‘ivotni zatvor umjesto smrtne kazne. Baš kako oni imaju pravo da odrede kaznu kriminalca, kako da Gospodar svega mo‘e da nema pravo da kazni one koji krše Njegove zakone? Zatim je Huzur u kratkim crtama govorio o operi koja oslikava krajnje pogrešnu sliku Isa a.s. i Èasnog Poslanika s.a.v.s.. Huzur je rekao da ovi ovozemaljski ljudi nemaju pojma o Bo‘ijem osjeæaju èasti za Sebe i za Èasnog Poslanika s.a.v.s. – oni hule Boga Èiji Rububijjat i Rahmanijat im poklanja sva ovosvjetska imanja. Huzur je rekao da je postavljanje na pozornicu ove opere jedanput bilo otkazano, meðutim neki vladini ministri i drugi su uporno ostali na tome da njeno predstavljanje treba nastaviti i da oni to u potpunosti podr‘avaju. Huzur je rekao da je bilo poznato da su ovi ’zagovaraèi’ opere lièno duboko zapali u pokvarenost. Huzur je primijetio da Musa a.s. nije pokazan u bilo èemu u operi. Mi sigurno ne ka‘emo da je on trebao biti pokazan. Meðutim, neki tvrde da ovo ‘izostavljanje’ mo‘e biti da se sprijeèi bilo kakva uvreda jevrejskom narodu. Meðutim, Huzur je rekao da po njegovom mišljenju to nije bilo jednostavno ovo. Huzur misli da je ovo mnogo dublja zavjera. Danas je zadatak Ahmadi muslimana da odgovore na ovo i spase ljude od Bo‘ije kazne. Naša poruka njima treba da bude da je dolazak poslanika da ljude spase iz mraka i mi treba da ih pozivamo Bogu islama Koji im uprkos njihovih prekršaja poklanja odlikom Svog Rahmanijata. Da oni mogu tr‘iti oprost i odbaciti misao da Bog mo‘e biti okrutan. Nasuprot, On šalje Svoje poslanike za popravljanje ljudi i ovi poslanici sebe izmuèe pukom brigom za svoj narod. Bo‘iji poslanici ne ‘ele nikakavu nagradu od ovih ljudi jer je njihova nagrada kod Allaha. Takoðer je obaveza Ahmadi muslimana da ka‘u ljudima da je Allah u ovo doba poslao poslanika u predstavljanju zadnjeg Poslanika s.a.v.s.. Huzur je rekao da je Obeæani Mesija a.s.s puno ljubavi objasnio svoj dolazak u tome da je on bio poslan da ukloni neprijateljstvo koje je bilo stvoreno izmeðu èovjeka i njegovog Stvaraoca, da stavi van snage vjerske 36 ratove i da prika‘e uzor èovjeènosti koja je bila potisnut. Opremajuæi nas ogromnom riznicom znanja i duhovnog oštroumlja, Obeæani Mesija a.s. nas je pripremio za zadatak upuæivanja ove poruke drugima. To je zadatak svakog Ahmadi muslimana da ustane i predstavi istinski koncept Boga tako da se veæina ljudi mo‘da povrati priznavanju Boga i Peèata svih poslanika i Bo‘ijih svetih ljudi, tako da umjesto borbe i neprijateljstva ljudi poštuju prava jedni drugih i razviju duhovnost. Huzur je preporuèivao da Njemaèki d‘emat ne bude bez nade. On je rekao da æe se Ahmadijat raširiti meðu njemaèkim narodom. Ako ovdašnji Ahmadi muslimani obave svoj zadatak na dobar naèin mo‘e biti postignut preobra‘aj u tom narodu. Huzur je rekao da je literatura štampana i raspodijeljena u stilu pothvata i onda je to prekinuto: ”Na raspolaganju su odgovori na najaktuelnija pitanja, ono što je potrebno je da ih raširite. Svaki Ahmadi muškarac, ‘ena, stari i mladi treba da Njemaèkom narodu prenese odgovarajuæu Ahmadi literaturu za širenje poruke islama i naše odgovore na sadašnja pitanja. Maksimalno pojaèajte upotrebu emaila i interneta za ove pozitivne korake. Istinsko predstavljanje Ahmadijata treba da bude omoguæeno svakom vladinim ministru, svakim novinama i svakoj obrazovanoj osobi.” Huzur je proèitao isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. nala‘uæi propagiranje islama. Huzur je motivisao Ahmadi muslimane Njemaèke da nastoje s više napora nego prije da predaju poruku islama svom narodu tako da oni mo‘da priznaju Jednog Boga. On je rekao da nema sumnje da su naša sredstva ogranièena, ali za šta god mi imamo moguænosti treba da bude prikladno upotrebljeno. Uvodni liflet treba da stigne u svaki grad bilo da Ahmadi tamo ‘ive ili ne, i elektronska sredstva treba da budu korištena u tu svrhu. Huzur je rekao da je bio objavljen odgovor na Papine komentare u formi brošure. To treba da doðe do Pape i do svake obrazovane osobe tako da oni budu obaviješteni o istini o Bogu i Èasnom Poslaniku s.a.v.s. koji je navijestio ljubav, saosjeæanje i poniznost više od bilo koga drugog. Huzur je dao upute da je ovo zadatak i starih i mladih da lièno svakome predaju ovaj materijal. Meðutim, postizanje rezulatata je kod Boga. Citirajuæi ajet 34 sure HA Mim Al Sed‘da (41:34) Huzur je rekao, prvo i prije svega mi treba da prihvatimo uèenje Kur’ana i svojim 37 svakodnevnim ‘ivotima, inaèe nikakav napor nikada neæe donijeti plod. Neophodno je da sve svoje poslove odr‘imo zdravim kod Boga i da ispunimo svoje obeveze prema drugim ljudima, da ispunjavama prava bli‘e rodbine, prava komšija i prava okoline. Va‘no je pomoæi ko god je u potrebi za pomoæ. Ako je neèija situacija takva da su roditelji nesretni sa njim, ili neèija ‘ena i djeca nisu zadovoljni ili se ‘ene neprikladno prepuštaju modi, ili drugi koji ne kontrolišu svoj temperament i stvaraju nered – sve ovo nisu dobra djela i ljudi koji im popuštaju nisu djelotvorni u tablihu. Zato je najglavnije da budete primjereni. Zapamtite da je Bo‘ije obeæanje Obeæanom Mesiji a.s. da: ‘Ja æu ti podariti prevlast’. Sada æe prevlast/pobjeda biti svjetski raširena, u Evropi, Aziji, Africi, Americi i ako Boga da u Okeaniji. Naš je zadatak da provodimo tablih pokazujuæi potpunu pokornost i dobra djela. Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Ova moja nada nije zamišljena, zapravo sam ja ovu radosnu vijest primio kroz uzvišenu Bo‘iju objavu.’ U zakljuèku je Huzur rekao da je za nas njihovo ruganje religiji da pribilje‘imo svoj zadatak. Konaèna odluka je napravljena, meðutim, mi treba da su usredsredimo i dalje prenesemo ovu poruku. Ovo je najveæa usluga èovjeèanstvu. Da nas Allah u ovome omoguæi.