Hutbe

Hutba, 5. januar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu odr‘ao iz Nun Speet, Holandija. Huzur je govorio o nu‘nosti našeg duhovnog napretka i u slijedu toga širenju poruke istinskog islama. Huzur je rekao da se d‘emat Holandije, kao i ostali u zapadnim zemljama, sastoji od tri vrste Ahmadi muslimana: jedni su oni koji su uglavnom doselili iz Pakistana, i donekle iz Indije, i Ahmadi su tri ili èetiri generacije. Druga grupa su oni koji pripadaju drugim muslimanskim zemljama, a koji su prihvatili Imama ovog doba u skladu 4 sa predskazanjem Èasnog Poslanika s.a.v.s.. Treæa grupa su starosjedioci Holandije kojima je Bog omoguæio da prihvate Obeæanog Mesiju a.s. i tako postanu ispunjenje vizije Obeæanog Mesije a.s. u kojoj je on vidio da dr‘i bijele ptice. Huzur je rekao da je ovo tek poèetak i da æe na kraju mnoštvo za mnoštvom bijelih ptica doæi u okrilje Obeæanog Mesije a.s.. On je dodao da je obaveza prve vrste Ahmadi muslimana, koje je spomenuo, da pru‘e pomoæ Obeæanom Mesiji a.s. u hvatanju ovih bijelih ptica i da ih kasnije potpoma‘u i bodre (potièu), inaèe æe tvrdnje o pripadanju lozi drugova Obeæanog Mesije a.s. biti prazne rijeèi. Pomaganje i uèestvovanje u misiji Obeæanog Mesije a.s. ne samo da æe vama zaraditi najbolju nagradu, nego æe to takoðer uzdignuti status vaših predaka u D‘ennetu i biæe povod zadovoljstva za njih. Huzur je rekao da je ovo velika prilika da èinimo dobro, i prilika koja ne treba da bude propuštena. Kroz Njegovu odliku da je Milostivi, Allah vam je dao priliku da doðete ovdje (na zapad) za što svaki Ahmadi treba da bude zahvalan i ovaj osjeæaj zahvalnosti mo‘e biti izra‘en time da ostanete èvrsti u pobo‘nosti, upuæivanjem poruke Ahmadijata svakoj osobi u zemlji, graðenjem d‘amija, ispunjavanjem prava jedni drugih, udovoljavanje upravnog sistema zajednice i, iznad svega ovoga, zahvalnost mo‘e biti iskazana unapreðivanjem standarda našeg obraæanja Bogu. Samo tada æemo ispunjavati svrhu dolaska Obeæanog Mesije a.s., koji je reakao da je njegov dolazak bio ”da ojaèa vjeru i da ljudima doka‘e postojanje Boga.” On je rekao: ”Ja sam bio poslan zato da se vrijeme istine povrati i bogobojaznost bude usaðena u srca.” Obraæajuæi se drugoj i treæoj vrsti Ahmadi muslimana kako je naprijed opisano, Huzur je rekao da su oni ti koji su postigli pobo‘ne promjene u sebi i odbili uèenja o shvatanju trojstva. Oni takoðer treba da budu zahvalni i i uzdignu svoje standarde pobo‘nosti i upute poruku Ahmadijata drugima. Huzur je rekao da treba da se napravi dalekose‘an i sveobuhvatan program od strane lokalnog d‘emata da upute poruku Ahmadijata svakom pojedincu. Zaista je Allah odredio Obeæanog Mesiju a.s. da okupi ljude svih vjera kao jedan ummet (tijelo ljudi). Huzur je rekao da oni koji su došli u Ahmadijat na kasnijem stepenu ne treba mo‘da da se usredsrede na postupke onih koji su ih doveli u Ahmadijat. Ako oni imaju propusta oni su odgovorni Bogu za ovo. Sigurno su mnogi pobo‘ni, koji èine dobro i zabranjuju zlo. U svakom sluèaju u islamu je svaka osoba odgovorna za svaki svoj postupak. Ako opazite da neko ko je generacijama bio Ahmadi musliman ide krivim putem, molite Boga 5 za njih i zauzmite se u istikfaru. Kad stari i novi Ahmadi jednako, budu te‘ili da rade odluèno za svrhu dolaska Obeæanog Mesije a.s., standardi veza sa Allahom æe se razviti i Holanðani æe vam se pribli‘iti. Oni napadaju islam zato što nisu svjesni divne slike islama. Oni uzimaju odreðene ekstremne stavove, kao što je zanos na pitanje zabrane vela. Oni razmatraju upotrebu zakonodavstva nad ovim. Razlog je što im je bila predstavljena najstrašnija slika islama i oni ne znaju o praviènoj i najljepšoj slici islama. Da su Ahmadi koji ovdje ‘ive posvetili pa‘nju ovom pitanju od poèetka, i da su predstavili Ahmadijat – istinski islam ljudima, ja mislim da ova situacija ne bi nastala. Još ima vremena. Predstavite im stvarnu sliku islama na naèin dobitka. Ja sam skrenuo pa‘nju na ovo ranije, ali nije napravljeno dovoljno nastojanja. Huzur je dodao da naš cilj uvijek treba biti da uputimo dobronamjernost i ljubaznost svijetu, i ovo je ono što su svagdje uèenja islama. Prije svega mi treba da postignemo èiste promjene u sebi i svojoj djeci, i da potièemo dobro meðu sobom. Kljuèni korak za ovo bi bio da razvijemo svoje standarde veze s Allahom, i standarde svog obo‘avanja. Ovo æe nas odvesti da ispunjavamo prava jedni drugih. Kad budemo èinili dobro i zabranjivali od zla ljudi s vana æe nas primijetiti. Ljudi oko nas, gdje radimo, gdje ‘ivimo, primjetiti æe to i ‘eljeti da znaju više ako mi predstavimo uzorne primjere. Allah æe onda prosvijetliti èasne meðu njima, zaista je mnogo èasnih ljudi u svakom narodu. Huzur je rekao na svaki naèin posvojima ono što je kod njih dobro, ali ne njihove slabosti. Doka‘ite im da smo mi najbolji meðu ljudima (hair ul umma). Huzur je upozorio da ne tjeramo samo brojeve u terminima privlaèenja ljudi Ahmadijatu. Cilj treba da bude da imate one ljude koji imaju visok stepen bogobojaznosti. Huzur je rekao da, ako osoba ne razvije svoj standard pobo‘nosti i ne usredsredi se na obo‘avanje Boga, onda ta osoba nije meðu onima koji ispunjavaju cilj dolaska Obeæanog Mesije a.s. bilo da je ta osoba izmeðu onih koji su nedavno primili Ahmadijat (dali zavjet odanosti) ili izmeðu mlade generacije. Huzur je naglasio potrebu usredsreðivanja na planiranje programa za moralnu obuku i za širenje islama. Huzur je rekao da je velièanstven naèin skretanja pa‘nje ljudi gradnja d‘amija. D‘emat u Holandiji još nije sam izgradio ni jednu d‘amiju. Jedina postojeæa d‘amija (osim misionarskih kuæa) bila je izgraðena od donacija od Leðne (organizacije ‘ena) Pakistana, prije nekih 50 godina. Huzur je rekao da je sada d‘emat dovoljno velik da, ako budu odluèni i budu imali usaðen osjeæaj ‘rtvovanja oni mogu graditi d‘amije. Kad 6 jednom zapoènu posao Allah æe pomoæi. Huzur je rekao da je znak najboljeg ummeta da oni imaju povjerenje i oslanjaju se na Allaha. Ako gradnja d‘amije bude zapoèeta, ako Bog da, ona æe biti izgraðena. Huzur je savjetovao da ne podcjenjujemo sebe, i dodao da je to zapravo podcjenjivanje Allahove milosti i blagoslova. Ako imate vjeru, onda imajte sigurnost u Allahovu milost i blagoslove. Huzur je predlo‘io da cilj bude izgradnja jedne d‘amije svake dvije godine u oblastima gdje je d‘emat osnovan. Huzur im je nalagao da posvete pa‘nju izgradnji d‘amija skupa sa ulaganjem napora u širenje poruke islama i rekao da Holandija ne treba da više zaostaje i da treba da prihvati ovaj izazov. Huzur je rekao da, ako nastojite da utemeljite Bo‘ije jedinstvo sa iskrenošæu svrhe vi æete iskusiti Bo‘ije znakove, manifestacije o kojima je bilo obeæano Obeæanom Mesiji a.s. u toku ovog doba. Huzur je molio da Allah omoguæi svakog Ahmadi muslimana da ostane èvrst u bogobojaznosti i da ispuni svrhu dolaska Obeæanog Mesije a.s.. Huzur je rekao da æemo, ako uistinu shvatimo svrhu dolaska Obeæanog Mesije a.s. biti primaoci Bo‘ijih blagodati. Da nas Allah omoguæi da postignemo ove blagodati ‘iveæi svoje ‘ivote u skladu sa oèekivanjima Obeæanog Mesije a.s.. U zakljuèku je Huzur rekao da istupimo sa obnovljenim entuzijazmom za prenošenje poruka islama i podignemo standarde obo‘avanja Boga. Da nas Allah, omoguæujuæi da postignemo èiste promjene u sebi, uèini da budemo primaoci ovih blagodati.