Hutbe

Hutba, 19. januar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o Bo‘ijem atributu
Al Rahman (Milostivi). Nanovo zapoèinjuæi temu o kojoj je Huzur govorio
u svojoj hudbi prije nekoliko sedmica, Huzur je naveo ajet 12 iz sure
Jasin (36:12) i radi podsjeæanja rekao da je Bo‘ija odlika da je Rahman,
koja je Rahmanijjat, uvijek manifestovana kroz Bo‘iju milost i naklonost.
Ona je univerzalna i njena dobrobitnost sti‘e do svake ‘ive stvari.
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da kroz ovu Bo‘iju odliku Allah
12
obezbjeðuje sve zahtjeve svake ‘ive stvari u skladu sa njenim posebnim
potrebama i takoðer obezbjeðuje sve što je neophodno za njeno
pre‘ivljavanje. Nebesa i Zemlja su nastali hiljade godina prije nego što
su ‘ive stvari bile stvorene. Ljudi primaju najveæi udio Bo‘ijeg
Rahmanijata zato što je sve podreðeno u slu‘bu njima. Ovo je tako
ogromna blagonaklonost da, kao znak zahvalnosti, èovjek uvijek treba
da bude naklonjen Bogu i da se uvijek Njemu okreæe. Meðutim, u praksi,
veæina ljudi ovo ne slijedi, oni primaju Bo‘iju blagodat i ne mare.
Odlikom Rahmanijata Bog šalje Svoje poslanike koji upuæuju ljude
dobru i upozoravaju ih protiv zla, ali veæina ljudi nisu naklonjeni
popravljanju. Kao rezultat poslanici su zabrinuti zbog ljudi, i niko nije
osjeæao veæu zabrinutost za svoj narod od Èasnog Poslanika s.a.v.s. koji
je bio duboko uznemiren zbog reforme svog naroda i bio je prirodno
naklonjen ovim osjeæajima kao što Kur’anski ajeti 18:7 i 26:4 tumaèe.
Huzur je rekao da je za duhovni napredak neophodno da budemo
privuèeni Milostivom Bogu i zato je Èasnom Poslaniku s.a.v.s. bio
objavljen Kur’anski ajet 36:12: ”Ti mo‘eš upozoriti samo onog ko hoæe da
slijedi Savjet i boji se Milostivog Boga u tajnosti. Zato im podaj radosne
vijesti o oprostu i plemenitoj nagradi.”
Milostivi Bog je uvijek naklonjen da podari sve vrste usluga Svojim
ljudima. On je objavio Svoja predivna uèenja i proglasio je da nema
prisile u tome. Ako je neèija vjera istinita, èak u privatnosti, onda æe on
biti blagoslovljen i postiæi æe dalju blizinu Bogu. Mi smo kroz Èasnog
Poslanika s.a.v.s. obaviješteni da je jedan naèin izra‘avanja zahvalnosti
Bo‘ijim naklonostima taj da ovu poruku predamo drugima. Ovo je razlog
zbog kojeg se dogodio dolazak istinitog i gorivog štovaoca Èasnog
Poslanika s.a.v.s., Obeæanog Mesije a.s.. Sada je naš zadatak da ovu
poruku predamo drugima i da ne budemo obeshrabreni neuspješnim
rezultatom kod ljudi. Mi æemo naæi ljude, nije va‘no u koliko malom
broju, koji æe prihvatiti ovu poruku i ovo æe biti povod daljih Bo‘ijih
naklonosti na nas i na njih.
Huzur je preporuèio da treba da izvršimo èiste promjene u sebi i
onda da ovu poruku prenesemo dalje èisto u ime Allaha, unatoè prepreka
sa kojima se mo‘emo suoèiti. Jedini naèin da spasimo svijet od uništenja
je ako oni shvate i cijene Milostivog Boga. Inaèe æe ih zadesiti sve vrste
kijameta. Naš zadatak je da dostavimo poruku i onda to prepustimo
Allahu, jer o Njemu ovisi da dadne ‘ivot (duhovno) mrtvim. Naša je
ogromna du‘nost kao Ahmadi muslimana da u svom djelokrugu, ovu
poruku predamo ljudima kroz svoju praksu i sredstvima drugih izvora.
13
Citirajuæi ajete 45. i 46. iz sure Merjem (19:45-46) Huzur je objasnio
u pogledu hazret Ibrahima a.s. upozorenje njegovom ocu o šejtanskim
sklonostima koje je u današnjem svijetu idolopoklonstva poprimilo cijeli
niz formi i ljudi su zadubljeni u to. Niko nije zainteresiran da bude
zahvalan Milostivom Bogu, èak oni koji se zovu muslimanima, prekinuli
su svoje veze sa Milostivim Bogom oponašajuæi druge. Takva je slika
”kasnijeg doba” koju Kur’an opisuje u suri Al D‘uma (62:12). Ovo je
upravo istina o ovom dobu i vremenu. Huzur je iznio opa‘anje da ono
što izgleda izvrsno nije izvrsno, zapravo to èovjeka vodi uništenju.
Odbijanje Imama ovog doba samo u sebi èovjeka odvodi šejtanskoj
provaliji i onaj ko je odveden šejtanskim zavoðenjem ne mo‘e imati
nikakve veze sa Milostivim Bogom. Slijediti šejtana je u biti obo‘avati
njega.
Huzur je rekao da mi treba da se zamislimo o sebi i najpomnije sami
procjenimo da ne bi rekli ili uradili nešto što mo‘e izazvati
nezadovoljstvo Milostivog Boga. Navodeæi Kudsi hadis, Huzur je objasnio
da æe Allah biti povezan sa onim ko dr‘i veze sa bli‘njima i bliskom
rodbinom. Hadis upotrebljava slikovit govor o Rahm (utroba ili
maternica) koja je korijen rijeèi za Rahman i koja podrazumijeva ove
bliske odnose.
Zato, Huzur je rekao, mi treba da razmislimo o svakodnevnim malim
stvarima i nastojimo da se oslobodimo onoga što nije ravno (jednako).
U protivnom, onaj ko prividno obo‘ava Boga ne obo‘ava Milostivog
Boga, nego je zapao u klopku šejtana i za ove ljude su rijeèi upozorenja
Kur’anskih ajeta, koje je hazret Ibrahim a.s. govorio svome ocu, bile
saèuvane u Kur’anu do kraja vremena.
Za oštroumnog je jasno zašto se razni kijameti dogaðaju svijetu. Dok
Allah ima atribut Rahman, On takoðer posjeduje atribute Al D‘abbar
(Onaj koji obuzdava) i Al Kahar (Najviši) kroz koje ka‘njava. Ovi atributi
stupaju u djelovanje kad, uprkos što su im date i poklonjene naklonosti,
èovjek se neprestalno otkida. Huzur objašnjava da u takvim primjerima
odlika Rahmanijata ne dolazi u osporavanje zato što je èovjek ka‘njen
kroz svoje liène uporne nevaljaštine i smutnje.
Huzur je naredio da zato uvijek treba da se zauzmemo u istikfar.
Kazna je samo dodijeljena onima koji uporno griješe, inaèe, Kur’an je
pun ajeta koji navode da su grijesi oprošteni kroz èovjekovo iskreno
pokajanje i kajanje.
Huzur je naveo nekoliko hadisa da dalje objasni ovaj predmet.
14
Huzur je rekao da mi treba da saopštimo svijetu da kršæanstvo odbija
Milostivog Boga i da nema ispravno shvatanje o Njemu vjerujuæi da æe
ih ‘rtvovanje jedne osobe sve iskupiti. Èasni Kur’an proglašava u suri
Merjem u ajetima 89-94 da je pripisivanje sina Milostivom Bogu tako
u‘asno da se nebesa i Zemlja mogu rasprsnuti od tog šoka. U sadašnjem
dobu je širk (pripisivanje partnera Allahu) dostiglo takvu visinu da je
ovo bilo doba koje je Allah ‘elio da se dogodi dolazak ”Muhammedovog
Mesije” tako da on mo‘e uništiti ovaj koncept.
Huzur je rekao da je dolazak Obeæanog Mesije a.s. takoðer naklonost
Milostivog Boga i u zahvalnosti na ovo mi treba da nastojimo više nego
prije ovu poruku predamo svijetu. Treba da ovaj zadatak uzmemo sa
velikom naklonošæu, da budemo primaoci veæih Bo‘ijih naklonosti; da
Allah ovo omoguæi.
Zatim je Huzur rekao da poslije njegove najave da æe Leðna Njemaèke
preuzeti odgovornost da sakupi fondove za Berlinsku d‘amiju, neki
èlanovi Leðne izvan Njemaèke su izrazile ‘elju da takoðer doprinesu
ovom fondu. One ‘ele da ovo uèine u duhu poèetnih skupljanja za
Berlinsku d‘amiju napravljenom prije mnogo desetina godina, koje je
bilo doprinos Leðna organizacije ‘ena Kadiana. Porodice ovih koji su
dali doprinose ‘ele da uèestvuju zbog duhovne nagrade svojih predaka,
kao i svoje. Huzur je rekao da on neæe najaviti poseban Tahrik za ovo,
ali ako bilo koja ‘ena ili mlada djevojka ‘eli da uèestvuje u ovome, one
to mogu uèiniti i on se nada da Leðna Njemaèke neæe imati primjedbi
na ovo. Huzur je tra‘io da uèimo dove za ovu d‘amiju da bude izgraðena
bezbjedno, pošto se suprotstavljanje nastavlja.