Hutbe

Hutba, 02. februar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Pozivajuæi se na svoju hudbu prethodnog petka, kad je izlagao o
uslu‘nosti, saosjeæanju i dobroèinstvu Èasnog Poslanika s.a.v.s. koje je
dobio iz odlike Rahmanijata Milostivog Boga, Huzur je rekao da æe danas
govoriti o ‘ivotu Poslanikovog istinskog i revnog poklonika, Obeæanog
Mesije a.s. i kako je on nastojao da u potpunosti poprimi uzor svog
blagoslovljenog uèitelja.
Uprkos svog krajnje prezazuzetog svakodnevnog ‘ivota pošto je
preuzeo cijeli svijet da odbrani islam kroz svoja pisanja, Obeæani Meisja
a.s. je uvijek bio nestrpljiv da pru‘a uslu‘nost i saosjeæanje ljudima.
Njegova uslu‘nost je poticala iz ‘elje da bude zahvalan svom Milostivom
i Dobrostivom Bogu koji ga je kroz objavu obavijestio da mora slu‘iti
kao primjer uslu‘nosti i saosjeæanja. Ovo saosjeæanje je bilo tjerano
dubokom brigom za duhovno bolesne, kao i molitvom i praktiènim
koracima za fizièki oboljele.
Jedanput se Lala Šrampat Rai, koji se osvjedoèio u veliki broj znakova
istinitosti Obeæanog Mesije a.s., razbolio od vrlo opakog èira na stomaku.
Obeæani Mesija a.s. je otišao da ga posjeti u njegovom skromnom domu
i zatekao ga vrlo zabrinutog. On ga je utješio i slijedeæeg dana ga ponovo
posjetio skupa sa doktorom koji je onda bio odreðen da ga lijeèi. Troškovi
doktora su bili izmireni i Obeæani Mesija a.s. je nastavio da ga posjeæuje
svaki dan. Kad je Lala bio malo bolje, ove posjete su povremeno
izostajale, ali je on i dalje išao da ga posjeæuje sve dok Lala Šampat nije
bio izlijeèen.
Mehr Hamid je bio blaga, ponizna osoba i ‘ivio je na periferiji Kadiana
u oblasti gdje se izbacivalo svo smeæe. Kad se razbolio Obeæani Mesija
a.s. je poveo ljude iz Kadiana da ga posjete. Smrad ove oblasti, izazvan
smeæem, stvarao je smetnje posjetiocima. Obeæani Mesija a.s. je imao
krajnje profinjenu prirodu i on je takoðer bio uznemiren smradom.
Meðutim, on nije dozvolio da ga ovo sprijeèi od odlaska u posjete, kad
bi krajnje nje‘no govorio Mehr Hamidu i razveseljavao ga. Mehr Hamid
je radio na poljima i bio sluga i kmet, pa ipak Obeæani Mesija a.s. nikada
nije pravio nikakvu razliku. Zapravo su ljudi komentarisali da se više
brinuo o njemu nego što bi se neko brinuo za svoju vlastitu rodbinu.
Allah je Obeæanom Mesiji a.s. dao odva‘no i èvrsto srce, ali je on
takoðer bio krajnje mehkog srca i nije mogao gledati nikoga u bolu.
Zbog ovoga, katkada, ne bi posjetio bolesnu osobu i pokazivao bi svoju
zabrinutost na druge naèina. Pa ipak, on nikada ne bi odbio da posjeti
bolesnog, iako bi ga, kad vidi da neko pati, to uèinilo bolesnim.
20
Jedan od njegovih štovalaca, Ejub Baig Sahib koji je ‘ivio daleko,
razbolio se. Na samrtnoj postelji je osjeæao neodoljivu ‘elju da vidi
Obeæanog Mesiju a.s. i poslao mu je pismo i telegram tra‘eæi da doðe
do njega. Obeæani Mesija a.s. takoðer nije bio dobro u to vrijeme, tako
da je poslao odgovor izra‘avajuæi da nije u stanju putovati i rekao da je
bio svesrdno predan uèenju dova za Ejub Baig Sahibovo zdravlje. On je
napisao da nema rijeèi koje bi prenijele njegov bol, kojim je tako skrhan
da jedva da mo‘e dr‘ati pero u svojoj ruci. Tra‘io je da bude svakodnevno
obavještavan.
Obeæani Mesija a.s. nikada nije vratio siromašnu osobu, zapravo bi
podmirio potrebe nekih prije nego što su imali priliku da tra‘e pomoæ.
Na primjer, osjeæajuæi potrebu drugih, on bi obezbjedio toplu odjeæu u
zimu. Ovo bi èesto radio i to bez ikakve razlike prema prijateljima ili
neprijateljima, muslimanima ili hindusima.
On je cijenio potrebe drugih i nudio pomoæ bez tra‘enja. On bi, bez
izuzetka, ponudio da plati nešto od troškova puta onima koji su dolazili
iz daleka da ga posjete.
Šeikh Muhammed Naseem Ahmad Sahib je bio siroèe koji je bio
odhranjen pod brigom D‘emata i otišao je da radi za neke novine.
Prilikom roðenja prvog djeteta Halifatul Mesiha II (r.a.), Naseer Ahmada,
koji je umro kao malo dijete, bila je potrebna dojilja za bebu. Obeæani
Mesija a.s. je pitao za uslugu Naseem Sahibovu ‘enu. Raspitao se o
prihodu Naseem Sahiba i osjeæao da on mo‘da ima teškoæa da sastavi
kraj s krajem. Jenog dana on je diskretno ubacio mali smotak para u
njegovu sobu.
Nihal Singh je bio vrlo revan protivnik Obeæanog Mesije a.s.
pribjegavajuæi èak sudskom postupku. Taèno u vrijeme sudskog postupka
jedna od njegovih rodica se razbolila i bio je potreban mošus koji se
nigdje nije mogao naæi. Tra‘eæi svuda naokolo, na kraju je došao na
vrata Obeæanog Mesije a.s. i tra‘io mošus. Bez odlaganja, Obeæani Mesija
a.s. mu je dao kolièinu mošusa koju je trebao.
Jednostavne seoske ‘ene bi dolazile na njegov prag i zvale ga i
Obeæani Mesija a.s. bi se pobrinuo za njih bez oklijevanja, kao da su
stigle neke ugledne liènosti. @ene koje bi dolazile da uzmu lijekove
zapoèele bi navoditi svoje kuæne nezgode i Obeæani Mesija a.s. bi stajao
i slušao ih krajnje strpljivo. Jedanput je prilièan broj ‘ena došao da
uzme lijekove u vrijeme kad je on morao pisati vrlo va‘no predavanje.
Ipak je Obeæani Mesija a.s. tri sata stajao pa‘ljivo slušajuæi o problemima
21
ovih ‘ena. On je ovo smatrao slu‘enjem vjere i dr‘ao je zalihu grèkih i
zapadnih lijekova da ponudi ovim siromašnim ljudima.
Mnogo puta bi sjedio na jednostavnom okviru kreveta s djecom koji
bi ga u svom nestašluku gurnuli na kraj okvira (koji nije baš udoban za
sjedenje) i navodili bi mu svoje djeèije prièe koje je Obeæani Mesija a.s.
slušao. Bez obzira šta bi djeca uradila, Obeæani Mesija a.s. ih ne bi grdio.
Onda su tu bili oni koji su koristili uslu‘nosti i dobroèinstva Obeæanog
Mesije a.s. i tra‘ili sve više.
Jedanput je zbog nedostatka kišnice prihod usjeva na zemlji bio vrlo
mali i oni koji su radili na zemlji osjeæali su da ima dovoljno ‘ita samo
za njihovu vlastitu potrošnju. Tra‘ili su da razlika bude nadoknaðena
naredne godine i da svo sjeme èuvaju za svoju ishranu. Obeæani Mesija
a.s. se slo‘io. Slijedeæe godine je ‘etva bila bogata i prošlogodišnji dio
je bio namiren.
Huzur je savjetovao da Ahmadi nadzornici imanja slijede ovaj primjer,
pogotovo u oblasti Sind (Pakistan) sa radnicima na farmi koji su došli iz
oblasti Thair.
Obeæani Mesija a.s. je imao sa‘aljenje prema svim ‘ivim stvarima.
Jedanput je zatekao mladog Hazret Halifatul Mesuiha II (r.a.) da nastoji
da uhvati ptice zatvarajuæi vrata verande. On je rekao: ”Mladiæu, ne
hvataju se ptice koje su oko kuæe. Onaj ko nema sa‘aljenja nema vjere.”
On je jedanput vidio da su djeca htjela da udare psa koji je ušao u
njegovu kuæu. Izru‘io je djecu radi ovoga.
Jedan mladiæ se strašno razbolio. Ljudi su ga donijeli iz njegovog
sela i s njim je došla i njegova stara majka. Na‘alost, mladiæ je umro.
Obeæani Meisja a.s. je klanjao d‘enazu koja je trajala tako dugo da se
neki ljudi osjeæali vrtoglavicu. Kasnije je Obeæani Meisja a.s. objasnio
da je intenzivno molio Boga za umrlog i nije stao dok mu nije bio
dopušten ulaz u D‘ennet.
Maulvi Abdul Kerim r.a. navodi da je imao apartman iznad Bait ut
dova gdje je mogao èuti Obeæanog Mesiju a.s. kako uèi srceparajuæe
dove. Duboka briga i bol njegovih usrdnih dova su bile krajnje
uznemirujuæe za æuti. On bi molio Boga krajnje sa‘aljivo za stvorenja
da budu spašeni od kuge uprkos èinjenici da se kuga pojavila kao znak
njegove istinitosti. Pa ipak je on molio za ljude da budu spašeni toga i
molio je za njih da vide svjetlo. Takva je bila savršenost u njegovom
dr‘anju blagoslovljenog uzora njegovog uèitelja, Èasnog Poslanika s.a.v.s.
22
Zatim je Huzur proèitao nekoliko isjeèaka iz pisanja Obeæanog Mesija
a.s. u pogledu na njegovu ‘udnju da reformiše duhovno stanje ljudi.
Huzur je zakljuèio da se Nur e Muhammed (duhovno svjetlo Èasnog
Poslanika s.a.v.s.) širi u prihvatanju dova Obeæanog Mesije a.s. Danas
smo mi, njegove sluge, du‘ni da ove dove napravimo dijelom naših
‘ivota i u posvajanju njegovog uèenja, prenesemo ovu poruku svijetu.
Tako da se i mi takoðer pridru‘imo u rasprostiranju Nur e Muhammedi,
zbog kojeg razloga je Obeæani Mesija a.s. došao i da se pridru‘imo
uzdizanju slogana ”Nahnu Ansarullah” (mi smo pomagaèi Allahovi
3:53). Da nas Allah omoguæi u ovome.