Hutbe

Hutba, 09. februar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

PHuzur je u svojoj današnjoj hudbi izlagao o Bo‘ijoj vrlini Rahimijjata.
Huzur je citirao gornji ajet i rekao da je, kao što svi znamo, vrlina
Rahimijjata treæi Bo‘iji atribut, kako je opisano u suri Al-Fatiha.
Obeæani Mesija a.s. je objasnio: ”Treæa vrlina Uzvišenog Allaha, koja
je dobrotvornost u treæem stupnju, je Rahimijjat, odlikom kojeg je u suri
Al-Fatiha Bog bio nazvan Rahim. U naèinu izra‘avanja Èasnog Kur’ana
Bog je nazvan Rahim kad prihvata molitve i dove, i ispravna djela ljudi.
On ih štiti od nevolja, nesreæa i uzaludnosti napora.”
Huzur je rekao da premda tumaèenje Obeæanog Mesije a.s. ne ostavlja
zahtjeva za bilo kakvo drugo potkrepljenje on æe ipak navesti neka od
objašnjenja ranijih komentatora. Imam Ragib je napisao da Ar Rahman
23
(Uvijek Milostivi) je Onaj èija je milost obilna. Vrlina Ar Rahman je u
odnosu na vjernike, upravo kao što Èasni Kur’an spominje u suri AlAhzab
(33:44). Isto tako odlikom ove vrline Bog je nezadovoljan kad
èovjek ne tra‘i od Njega, kao što hadis navodi da Allahovo prokletstvo
stigne onoga ko se ne moli Njemu i ne tra‘i od Njega. Imam Razi je
rekao da je ime Rahman iskljuèivo za Allaha, dok je Rahim upotrebljeno
i za Allaha i za druga stvorenja. On je objasnio da ako èovjek ne ide
dalje od spominjanja Bo‘ije odlike Rahman, onda on sebe ogranièava
od tra‘enja svakodnevnih potreba od Allaha, npr. kroz Njegovu odliku
Rahimijjata mi mo‘emo tra‘iti od Njega nešto toliko malo kao što je so
za hranu.
Obeæani Mesija a.s. je napisao da æe se svaka osoba zdravog razuma,
koja razvija osjeæaj poniznosti, i moli se Allahu, i èini dobra djela,
okoristiti od milosti Rahimijjata.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da kroz Bo‘iji atribut Rahim Bog
nagraðuje sva dobra djela na izvanredan naèin i ne dopusti da ikakav
te‘ak rad bude izgubljen.
Da postignemo ovu milost neophodno je da odbacimo sve strasti
svoga ega, da se oèistimo i odr‘avamo èišæenje srca. Do takvog vremena
kad osoba poprimi stanje nalik smrti zbog Allahovog zadovoljstva, ova
milost ne mo‘e biti postignuta. Ovaj atribut odvodi èovjekovu prirodu
do svog savršenstva. Zaista, ajet Kur’ana: ”Uputi nas na Pravi put,” izvlaèi
korist od Rahimijjata, jer Rahimijjat èovjeka dovodi do proèišæenog
stanja. Èasni Kur’an prelijepo oslikava ljude koji postignu ovaj nivo u
ajetu 70, sure An-Nisa (4:70). Huzur je rekao da je temeljni zahtjev
potpuna pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku zajedno za zahtjevom
da osoba ne gaji nikakavo sebièno obilje‘je (osobinu). Huzur je rekao
da nije lahko potisnuti strasti svog ega, meðutim, bez satiranja svojih
egoistiènih emocija èovjek ne mo‘e u potpunosti imati udjela u Allahovoj
milosti. Ako èovjek ne mo‘e stiæi na ovaj stepen, nije ispravno da tvrdi
da je jedini Allah taj kome se èovjek obraæa. Potreban je d‘ihad da se
postigne ovaj stepen, i jedino onda æe nas Allah ukljuèiti u grupu kako
je objašnjeno u 4:70.
Huzur je objasnio da ovo zahtijeva da se zauzmemo u istigfaru i da
preustrojimo (poboljšamo) svoje postupke. Onda mo‘emo imati udjela
u Rahimijjatu i biti meðu Allahovim robovima. Zaista je velika blagodat
da nam je On u ovo doba podario sposobnost da prihvatimo Mehdija i
Mesiju dok su ga drugi odbili. U Obeæanom Mesiji a.s. Allah nas je
24
blagoslovio luèonošom koji svoje svjetlo dobiva od Èasnog Poslanika
s.a.v.s., pa ipak drugi hrle umišljenim (dvoliènim) svetim ljudima i brkaju
patvoreno sa stvarnim izvorom svjetla.
Ahmadi muslimani treba da znaju da su oni odlikom Bo‘ijeg
Rahimijjata roðeni u Ahmadi porodici, kao i novopridošli Ahmadi èije
je molitve Allah primio i priveo ih Istini. Ova milost Allahova zahtijeva
da budemo potpuno pokorni, da èinimo dobra djela, i da uvijek vodimo
raèuna o svim ovosvjetskim i duhovnim blagoslovima koje nam je On
dao. U dodatku On nam je takoðer pokazao put da bez prestanka tra‘imo
Njegov oprost, što je naravno neophodno da ostanemo èvrsti na dobru,
kao i za fizièki napredak.
Zato, Huzur je zapazio, istikfar je neophodan ili inaèe, mnogi veliki
pobo‘ni ljudi su se srozali, postajuæi ‘rtvom svoje oholosti.
Objašnjavajuæi dalje znaèaj istigfara, Huzur je rekao da Èasni Kur’an
spominje atribut Rahim (vjeèno Milostivi) zajedno sa atributom Gaffur
(Koji oprašta).
Obeæani Mesija a.s. je napisao da je druga odlika milosti Rahimijjata
da prekrije pogreške i nedostatke drugih. Bo‘ija milost zahtijeva da
pogreške i slabosti budu prekriveni. Meðutim, èovjek takoðer mora
aktivno raditi na popravku i ne treba da nastavlja sa prijestupom, i kad
god posrne treba da se zauzme u istigfar. Da dalje istakne Bo‘iju milost
Huzur je citirao ajet 55, sure An-Anam (6:55) i objasnio da dobije
(izvuèe) najveæu dobrotvornost iz milosti Rahimijjata èovjek se mora
okrenuti Allahu u pokajanju i èiniti dobra djela.
Objašnjavajuæi Allahovu milost i saosjeæanje Obeæani Mesija a.s. je
upotrijebio poredbu majke koja doji, da je njeno mlijeko u prsima
potaknuto plaèem njenog gladnog djeteta. On je objasnio da mala beba
nema shvatanja o molitvi i ona tek plaèe; zar isto tako neæe Allahova
milost biti potaknuta našim iskrenim preklinjanjem i molitvama Njemu?
Èovjekov je zadatak da tra‘i, a Bo‘iji je atribut da pokloni prihvatanje.
Obeæani Mesija a.s. je napisao: ”Ova dobrotvornost je opisana kao
posebna milost i ogranièena je na ljudska biæa. Drugim stvarima nije bila
data sposobnost (dar) molitve i podnošenja dova i èinjenja ispravnih djela,
ali je èovjeku data ova sposobnost. Èovjek je razgovjetna ‘ivotinja i mo‘e
biti primaoc Bo‘ije milosti kroz primjenu svoje sposobnosti govora. Èovjek
izvlaèi milost iz Bo‘ijeg atributa Rahimijjata kao što izvlaèi iz atributa
Rububijjata i Rahmanijjata; jedina razlika je da Rububijjat i Rahmanijjat
ne zahtijevaju molitve jer nisu ogranièene na èovjeka.” Obeæani Mesija
25
a.s. je rekao da je èinjenica da molitve sigurno privlaèe milost i ova
milost je nazvana Rahimijjat.
Huzur je zakljuèio dovom da nam Allah pokloni ispravno shvatanje i
pronicljivost o atributu Rahimijjata tako da to usadimo u svoje ‘ivote i
budemo primaoci Njegovog blagoslova i budemo ukljuèeni u grupu
Mu’nam alaih (onih kojima je Allah podario Svoje blagoslove).