Hutbe

Hutba, 23. februar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Citirajuæi ajet 128 iz sure Al-Teuba (9:128) Huzur je u svojoj današnjoj
hudbi dao izlaganje o krajnjoj samilosti Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je izvanredan i neusporediv primjer poprimanja
Bo‘ijeg atributa na ljudskom nivou i od njegovog duhovnog svjetla svijet
je primio dobrotvornost; i zaista prima dobrotovrnost i nastavit æe da
prima.
Obeæani Mesija a.s. je napisao: èovjek koji je u svom biæu, svojim
atributima i u svojim postupcima, i kroz svoje duhovne i svete
sposobnosti postavio primjer savršenstva, u znanju i djelu, u iskrenosti
i ustrajnosti, i koji je bio nazvan savršenim èovjekom bio je Muhammed
s.a.v.s. Èovjek koji je bio najsavršeniji kao èovjek i kao poslanik, i koji je
došao sa potpunim blagoslovima, i koji je kroz duhovni preporod i
ponovno o‘ivljavanje manifestovao prvo suðenje (sud) u svijetu i koji
je o‘ivio mrtvi svijet, taj blagosloveni Poslanik, peèat poslanika, voða
bogobojaznih, ponos poslanika, bio je Muhammed s.a.v.s., odabrani.
Naš Gospodaru, spusti na tog voljenog Poslanika onu milost i blagoslov
koju nisi spustio ni na koga od poèetka svijeta. Da se taj uzvišeni poslanik
29
nije pojavio na svijetu onda mi ne bismo imali nikakavog dokaza o
istinitosti ni‘ih poslanika kao Junuz, Ejub, Isa sin Merjemin, Malaèi,
Jahja, Zekeria, itd. Iako su oni bili omiljeni i poštovani i bili su miljenici
Svemoguæeg Boga, oni su obavezni ovom Poslaniku da su bili prihvaæeni
u svijetu kao istinski poslanici. O Allahu, spusti Svoje blagoslove na
njega i na njegov narod i na njegove drugove, sve njih. Naša zadnja
rijeè je da sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova (Essence
of islam, tom 1, str. 199)
On je napisao da je Èasni Poslanik s.a.v.s. imao Bo‘iju ljubav najvišeg
stepena, ali da je takoðer podnio duboku gorèinu u svojoj velikoj ljubavi
prema stvorenjima. Njegova samilost za ljude, roðena iz Rahimijjata,
bila je tako jaka da je to Kur’an saèuvao u gornjem ajetu. Njegova
osjeæanja samilosti kako je navedeno u ovom ajetu su i za vjernike i za
nevjernike. Nevjernici su ga stavili kroz najoštrije proganjanje skupa sa
njegovim sljedbenicima, pa ipak je Èasni Poslanik s.a.v.s. imao duboku
‘elju za njihovu dobrobit i ‘elio za njih da uzmu ispravan put. U
primjerima kad je on sebe branio to je bio strogo sluèaj odbrane i nikada
nije prešao granicu bilo èemu drugom. Tu sigurno nikada nije bilo pitanje
odmazde.
Kad je Bog upozorio nevjernike da odustanu i upozorio ih o nevolji
koja ih oèekuje, Èasni Poslanik s.a.v.s. je bio duboko potresen zbog njih
i molio je za njih kao što ajet Kur’ana sure Al-Kahf opisuje (18:7).
Huzur je rekao da danas èak otac nema toliko brige za ovosvjetsku i
duhovnu dobrobit svoje djece, dok je Èasni Poslanik s.a.v.s. imao samo
sponu ljudskosti sa ovim ljudima.
Zatim je Huzur citirao neke hadise da objasni ovaj predmet, kako je
èasni Poslanik s.a.v.s uèio molitve tra‘eæi Bo‘iju milost i nalagao naèine
da tra‘imo najveæe blagoslove. Njegova samilost za vjernike je bila tako
sna‘na da bi on molio Boga da uèini da bilo kakve grube rijeèi koje je
mo‘da izrekao vjerniku budu povod Bo‘ije blizine za njega na Sudnjem
danu. Ovakve su karakteristike ovog saosjeæajnog i milostivog Poslanika
koji je bio ‘eljan da uzdigne duhovni napredak svojih sljedbenika i bio
je isto toliko goriv da spasi one koji ga nisu slijedili.
Huzur je rekao da danas na zapadu redovito èujemo pogrešne
informacije o islamu i Èasnom Poslaniku s.a.v.s. s namjerom da ozloglase.
Nedavno je politièar iz Holandije, Geer Wilders, napravio krajnje
goleme i zlonamjerne komentare o islamskim uèenjima. Kad god izbije
ovakva bujica zlobe Ahmadija zajednica odgovori na njih i Huzur je
rekao da je dao upute zajednici Holandije da piše novinama
30
objašnjavajuæi prelijepo uèenje islama. Danas u ovo doba samo vjera
islam predstavlja taèan prikaz Boga, i ako neko ka‘e nešto protiv islama
zbog nedostatka znanja ili netaènih informacija onda je naš zadatak da
im objasnimo blagoslovljeni model Èasnog Poslanika s.a.v.s. obuhvatajuæi
sve sfere ‘ivota. Meðutim, ako oni prave primjedbe iz zlobe i obijesti
(bezbo‘nosti), onda mi završavamo svoje predstavljanje dokaza.
Holandski politièar Wilders, Huzur je rekao, izgleda da je ogrezao u
zlobi i mr‘nji. On je bio roðen kao katolik, ali sada ne slijedi nikakvu
vjeru. Kad oni ne naðu mir iz svoje vjere, poèinju napadati islam. Ova
osoba je naviknuti prigovaraè islama i bio je na èelu Holandske polemike
o velu i sada je rekao da bi on Èasnog Poslanika s.a.v..s, da je ‘ivio u
njegovoj zemlji, danas protjerao (Bo‘e saèuvaj) nazivajuæi ga
ekstremistom. Huzur je rekao da ostavimo u stranu protjerivanje, on ne
shvata da æe ova oblast biti ispunjena sljedbenicima Èasnog Poslanika
s.a.v.s. Objašnjavajuæi Huzur je rekao kako su se neprijtelji islama teško
trudili ali su se uvijek suoèili sa neuspjehom. Danas se samo ime ovog
”milosti za ljudski rod” pozivano glasno pet puta dnevno u svim
dijelovima svijeta gdje muslimani ‘ive. Holanski politièar je takoðer
dao primjedbu da pola Kur’ana (Bo‘e saèuvaj) treba da bude išèupano
i odbaèeno. Huzur je rekao da iako ova osoba ne slijedi nikakvu vjeru,
on, meðutim, treba da napravi prouèavanje poreðenja skripti vjera koje
on smatra boljim od islama (kršæanstva i jevrejstva) i Èasnog Kur’ana i
ako nešto nije jasno on treba da nas pita. Upozoravajuæi protiv Bo‘ije
kazne za one koji prelaze granice, Huzur je objasnio da je Èasni Poslanik
s.a.v.s. bio zabrinut i uznemiren za spas onih nalik K. Wildersu.
Velika je odgovornost Ahmadi muslimana da svijet obavijeste o
prelijepim aspektima Poslanikovog blagoslovljenog ‘ivota. Onima koji
izjavljuju da su ova uèenja bila neumjerena i militantna treba da bude
reèeno o najmanjim èovjekoljubivim detaljima o kojima je on obuèavao
svoje sljedbenike u pravilima bitke, i o tome kako je civilizovan i pronicljiv
bio njegov protokol za ratne zatvorenike.
Obrnuto treba da se skrene pa‘nja na razaranje dvaju Japanskih
gradova u Drugom svjetskom ratu, strašne efekte koje još uvijek ljudi
do‘ivljavaju i šta je doista trenutno poèinjeno u Iraku. Kako æe oni
nastojati da to nazovu? Oni treba da budu podsjeæeni da je naspram
svih ovih okrutnih djela, Bo‘ije uèenje islama tako prelijepo da iznosi:
”Osim onih koji se pokaju, i vjeruju i èine dobra djela; jer što se tièe ovih,
Allah æe promijeniti njihova zla djela u dobra djela; a Allah je Onaj koji
najviše prašta, Milostiv.” (26:71)
31
Huzur je rekao da trenutne nevolje zapadnog svijeta potièu iz
nedostatka samoprijekora, i da je raspadanje porodiènog ‘ivota
posljedica nedostatka vjere u Boga. Ahmadi muslimani, potpuno
posvajajuæi uèenja Kur’ana, treba da ih utješe da oni treba da odustanu
od svojih postupaka (obièaja); da je njihovo pre‘ivljavanje u tome da
prestanu ove napade na onog koji je bio dobroèinitelj za cijeli ljudski
rod. Huzur je rekao da osim ratova, svijet se takoðer suoèava sa štetom
od promjene klime. Narod Holandije ka‘e da je Bog stvorio ostatak
svijeta, ali da su oni sami stvorili Holandiju. Huzur je upozorio da pola
Holandije le‘i ispod nivoa mora i da, kad vjetrovi bjesne, oni èak unište
planine.
Huzur je naredio da predamo poruku Bo‘ijeg jedinstva svijetu iz
saosjeæanja i brige i da ovu poruku uèinimo dobro znanom, inaèe, on je
rekao svijet navlaèi Bo‘ije prokletstvo èineæi ove zlobne napade na
Bo‘ijeg miljenika.
Èitajuæi isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur je rekao da
poruka Bo‘ijeg jedinstva treba da bude predana svima onima koji su
uviðavni (razboriti), jer Allahovi planovi su pokrenuti kao što svako
dan do‘ivljavamo. Naš je samo ponizni napor.
U zakljuèku je Huzur proèitao drugi isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije
a.s. obraæajuæi se hvalisavcima i rekao da muslimanski narod je uvijek
spreman da dadne svoje ‘ivote za èast Èasnog Poslanika s.a.v.s. i treba
da zapamtite da oni koji prave ove uvredljive primjedbe nisu èak
dobronamjernici svog vlastitog naroda.
Da Allah zaštiti svijet od svakog zla.