Hutbe

Hutba, 06. juli 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Danas je u svojoj hudbi Huzur dao izlaganje o Bo‘ijem atributu Al
Mumin (Darovalac sigurnosti). Navodeæi ajet 24 iz sure Al Hašr (59:24)
Huzur je rekao da pojedinaèni, zajednièki i globalni mir i sigurnost za
22
svaku osobu le‘i u u tome da bude doveden u vezu sa Biæem koje daje
sigurnost.
Samo æe oni imati korist od ovoga koji ovu odliku stave u praksu,
nakon što su u sebe upili ovaj Bo‘iji atribut na ljudskom nivou. Svi
napori za mir koji iskljuèuju ovu èinjenicu bit æe besplodni i ovaj mir
mo‘e biti postignut samo kad je èovjekova vjera iskrena i savršena, a
zaista savršena vjera mo‘e samo biti postignuta vjerovanjem u sve Bo‘ije
poslanike. Imati vjeru u Peèat svih poslanika s.a.v.s. u stvari vodi vjernika
do stanja savršene vjere.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je uèinio obavezujuæim za vjernika da prihvati
Obeæanog Mesiju po njegovom dolasku, govoreæi da æe on biti pošten i
pravedan. On je naredio da prihvatimo njegovo objašnjenje duhovnog
znanja Kur’ana i rekao da æe on biti jedini koji æe okupiti muslimane i
nemuslimane na jednoj ruci, to jest ruci Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Huzur je rekao da æe, prema ovome, samo oni koji su prihvatili
Obeæanog Mesiju a.s. izvuæi korist i oni su ti koji æe ‘ivjeti u miru i
sigurnosti i oni su ti koji æe proizvesti mir i sigurnost, i oni zaista treba
da budu ti koji æe to uèiniti.
Svaki Ahmadi musliman treba da razvije svoju duhovnost i da se ne
zadovolji samo time da ima vjeru; zapravo je krajnje neophodno da sve
to stavi u praksu. Da Allah uèini da svaki Ahmadi musliman bude jak u
vjeri tako da mo‘e biti istinski odraz vjernika.
Rijeè Mumin je u leksikonu opisana kao takvo Biæe Koje je dalo mir
Svom stvaranju od svakog tlaèenja. Huzur je rekao da Allahova milost
obuhvata sve tako da nema pitanja o tlaèenju. Što se tièe kušnje koja
zadesi Allahove prijatelje, one su tek kušnje kroz koje oni prolaze bez
prigovora i kroz molitve i sa Allahovom pomoæi.
Navodeæi ajet 90 iz sure An- Nahl (16:90) Huzur je ciritao Obeæanog
Mesiju a.s. i rekao da je Èasni Poslanik s.a.v.s. bio meðu svojim narodom
samo 23 godine (nakon poslanstva) – zašto æe onda on biti svjedok za
sva vremena? To je zato što je Allah ‘elio da ima halife umjesto njega
do Sudnjeg dana.
Huzur je rekao da su samo Ahmadi muslimani ti koji su prihvatili
peèat svih halifa (Obeæanog Mesiju), radi toga æemo mi biti blagoslovljeni
odlikom da smo prihvatili ranije kao i kasnijeg (poslanika).
Drugo znaèenje rijeèi Mumin je da je to Onaj koji ispunjava obeæanja
data vjernicima. Huzur je rekao da se ova èinjenica ostvarila danas zbog
23
blagoslova (Ahmadija) halifata, jer kao što vidimo drugi muslimani
nemaju istu dostojanstvenost vjere.
Huzur je komentarisao ajet 126 iz sure Al Bakara (2:126) i rekao da
je to otvoren proglas od Boga da je Kaba Bo‘ija Kuæa. Huzur je rekao da
nije va‘no u kakvom su stanju muslimani Allah ih je omoguæio da vode
brigu o ovom svetom mjestu, na koje Allah lièno pazi. Ovo mjesto je
smatrano simbolom mira èak u doba neznanja i Allah ga je zaštitio tokom
stoljeæa. U skladu sa napred navedenim ajetom ova Kuæa je mjesto
sigurnosti, i Obeæani Mesija a.s. je napisao da ovaj ajet ukazuje na to
da, kad ljudi Èasnog Poslanika s.a.v.s. budu podijeljeni u sekte, bit æe
uzdignut ’Ibrahim’ u kasnijem dobu koji æe biti odraz Ibrahima a.s. koji
je izgradio Bo‘iju Kuæu.
Huzur je rekao da Ahmadi muslimani treba da èuvaju ovu Kuæu u
svojim dovama; ovo je Kuæa koja je zaista bila prvenstveni simbol mira
i sigurnosti a ipak danas nema garancije za bezbjedan ulazak Ahmadi
muslimana u ovu Kuæu – Ahmadi musliman koji je sljedbenik tog
’Ibrahima’ koji je najzaslu`niji da uðe u ovu Kuæu.
Huzur je èinio dovu da Allah omoguæi sljedbenicima Mesije i Ibrahima
kasnijeg doba siguran pristup ovoj Kuæi. Inšallah kad to vrijeme doðe,
svijet æe se slo‘iti da su zaista istinski u‘ivaoci mira stigli.
Citirajuæi imam Ragiba Huzur je rekao da su mir i sigurnost vezani
sa dolaskom Obeæanog Mesije i dodao je da se njegov dolazak zaista
dogodio i da je on bio taj koji je trebao ukoravati protiv borbe i rata.
Nesretni su oni koji nisu marili za njegov poziv; po njihovom pogledu
Mesija treba da potpiruje krvoproliæe. Zar krvoproliæe proizvodi mir i
sigurnost?
Dajuæi razne druge definicije rijeèi Al Mumin, Huzur je rekao da
Allah daje mir i ovo daje na znanje da onaj ko vjeruje u Jednog istinskog
Boga nije postiðen ni u kojoj situaciji zato što æe uvijek imati dokaze i
argumente da zada protuudarac drugima. Huzur je rekao da èovjekova
jaèina vjere daje mu kura‘ da se suoèi sa opozicijom.
Al Mumin je onaj Koji daje sigurnost, Koji dr‘i u sigurnosti i Koji
ojaèava vjeru, zbog toga je Huzur rekao, Ahmadi muslimani treba da
nastoje da sa iskrenom vjerom upiju ovaj Allahov atribut. D‘amija je
Bo‘ija kuæa i izgraðena je za svrhu Njegovog obo‘avanja kao i zato da
uruèimo poruku mira i sigurnosti svijetu. Meðutim, na‘alost, oni koji
nisu prihvatili Obeæanog Mesiju a.s. èine posve suprotno preokreèuæi
24
Lal Mesd‘id (u Islamabadu, Pakistan) u teroristièki kamp po svemu
osim imena. Njihova pritu‘ba je bila da smo mi napravili Rabvu ’dr‘avom
u dr‘avi’. Sada su oni ozbiljno uzeli zakon u svoje ruke i sami su to
javno izjavili. Huzur je rekao da je snaga njihove vjere takva da na sebe
obuku ’burku’ (‘enski pokrivaè) i pridru‘e se ‘enama (da izbjegnu
suoèenje sa vlastima). Dok Ahmadi muslimani nikada nisu prezali i
napunili su zatvore (zatvorenici savjesti) ali nikada nisu napustili javno
oèitovanje kelimej šehadeta (muslimanskog proklamovanja vjere). To
je zato što im je Allah poklonio spokoj srca i uvjerio ih da æe njihove
strahove zamijeniti mirom i ovo je zaista dalje ojaèalo njihovu vjeru.
Ahmadi muslimani treba da ostanu ustrajni i èvrsti u vjeri da postignu
svrhu za koju smo svi stvoreni i za postizanje koje nam je Èasni Poslanik
s.a.v.s. dao ova uèenja i koz ova uèenja smo mi prihvatili Obeæanog
Mesiju a.s.. Da Allah omoguæi svakog Ahmadi muslimana da bude
sveobuhvatno pristaša ovog uèenja.