Hutbe

Hutba, 13. juli 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi nastavio predavanje o Bo‘ijem
atributu Al Mumin (Darovalac sigurnosti), izla‘uæi u glavnim crtama
odlike sadr‘ane u Èasnom Kur’anu koje istinski vjernik treba da posvoji.
On je citirao ajete 3 i 4 iz sure Al Bakara, koji izla‘u uvjete koje vjernik
mora ispuniti, a oni su:
1. da vjeruje u nevidljivo
2. da obavlja namaz
3. da troši na Allahovom putu
25
4. da vjeruje u ono što je bilo objavljeno Èasnom Poslaniku s.a.v.s.
5. da vjeruje u ono što je bilo objavljeno prije Èasnog Poslanika s.a.v.s.
6. da vjeruje u ahiret.
Huzur je onda detaljno objasnio svaki od ovih uvjeta:
i. da vjerujemo u nevidljivo znaèi da imamo potpuno èvrstu vjeru u
postojanje Allaha. Ova potpuna vjera vodi vjernika prema otkrivanju
istina o Allahu. Slièno tome, vjerovanje u nevidljivo povlaèi za sobom
vjerovanju u meleke, ‘ivot poslije smrti, i tako dalje. Èovjek mora da se
dr‘i ove vjere što je moguæe pouzdanije zato što je ova vjera to što
zaraðuje Bo‘ije zadovoljstvo a On u svakoj prilici mo‘e vidjeti stanje
srca svakog ljudskog biæa.
ii. da obavljamo namaz je drugi zahtjev za vjernika,
*on se mora boriti da svoj namaz odr‘ava uz potpunu pa‘nju i
usredsreðenošæu prema Bogu;
*on treba da bude redovan u obavljanju namaza. Za neke ljude je
teško da ustanu na sabah, no oni treba da obavljaju ovaj namaz
kad god se probude. Neobavljanje ovog namaza na vrijeme æe u
njihovim srcima pobuditi neku vrstu gri‘e savjesti ili æe se mo‘da
osjeæati postiðeni što pred ukuæanima ovaj namaz obavljaju kasnije
od odreðenog vremena, i ovo æe ih mo‘da ohrabriti da uèine napor
da se probude na vrijeme. Slièno, èesto opa‘amo da ljudi koji
rade ne posveæuju du‘nu pa‘nju u obavljanju zuhr (podne) i asr
(ikindije) namaza. Vjernik je onaj koji štiti i ostaje ustrajan u
obavljanju svog namaza (70:24), u tolikoj mjeri da njegov namaz
postaje vredniji od bilo koje vrijedne stvari na svijetu;
*vjernik obavlja svoj namaz na vrijeme (4:104);
*on namaz obavlja sa punom koncenracijom;
*on obavlja namaz u d‘ematu i iz tog razloga nam jedan hadis
govori da su nagrade date za obavljanje namaza u skupu daleko
više nego kad ga sami obavljamo;
*vjernik ne èuva samo svoj namaz, nego motiviše svoju braæu
muslimane takoðer, i za uzvrat zaraðuje Bo‘iju nagradu za to.
Meðutim, on treba da ima na umu da druge treba da motiviše s
ljubavlju i nje‘noæšu (70:35 i 6:93);
iii) vjernik troši od onoga što mu je bilo dato, ne samo na Allahovom
26
putu, nego takoðer da poma‘e svojoj braæi. Treba da imate na umu da
nije samo imetak ono što je naznaèeno, nego takoðer bilo koja vrsta
znanja i talenta koje su osobi date treba da ih dijeli. Ova nesebièna
slu‘ba prema drugim ljudima stvara vezu izmeðu dva muslimana, tako
da su oni zauvijek ujedinjeni u odnosu jedinstva i sklada. Kao cjelina,
takva zajednica gdje postoji ljubav i mir postat æe uzor društva, gdje æe
‘ena ispunjavati du‘nosti prema svom mu‘u i obratno, gdje æe roditelji
gledati najbolje interese svoje djece i obratno, gdje æe komšije pomagati
jedan drugog, gdje æe bogati i isromašan omoguæavati podršku jedan
drugom, i tako dalje i tako dalje, i sve ovo zato što vjernici slijede Bo‘ije
naredbe. Ovaj put vodi sveopæem napretku zajednice.
U vezi ovoga, Huzur je spomenuo je je D‘emat svjedok takvih
finansijskih ‘rtvovanja od Ahmadi muslimana širom svijeta. Nedavno,
u mjesecu junu, kad se završava bud‘etska godina, primijetili smo da
svaki ogranak zajednice nastoji ne samo da namiri nego da da nadiðe
svoj bud‘et, i ove godine ponovo, bile su uèinjene mnoge ‘rtve da se
postignu ovi ciljevi. Huzur je opisao nemire s kojima se suoèio d‘emat
u Karaèiju (u Pakistanu) kad je buna izbila u maju i onda su prolomi
oblaka stvorili haos u mjesecu junu. Pa ipak su, èudom, ciljevi bili
postignuti, samo da poka‘u da Bog dolazi da pomogne Svojoj zajednici,
što za uzvrat ojaèava vjeru vjernika.
iv) Vjernik se èvrsto dr‘i vjere u uèenjima koja su bila objavljena
Èasnom Poslaniku s.a.v.s., ukljuèujuæi èinjenicu da je on Peèat svih
Poslanika, i da je Èasni Kur’an zadnja Knjiga koja donosi zakone.
v) Mi takoðer moramo vjerovati u istinitost svih poslanika koji su
došli prije Èasnog Poslanika s.a.v.s. (35:25). Ovaj ajet takoðer
obavještava da su Upozorivaèi bili poslani svakom narodu, premda u
Èasnom Kur’anu nisu svi spomenuti.
vi) Zatim, vjernik èvrsto dr‘i vjerovanje u ‘ivot poslije smrti. Znaèenje
‘ivota poslije smrti je dvostruko: jedno je da æe biti poslanik poslije
Èasnog Poslanika s.a.v.s., a drugo oznaèava Sudnji dan. Huzur je proèitao
isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s., koji objašnjava ovo znaèenje
‘ivota poslije smrti, objašnjavajuæi da baš kao što su bile objave prije
Èasnog Poslanika s.a.v.s., i onda su objave bile poslane lièno Èasnom
Poslaniku s.a.v.s., slièno æe se ova praksa isto tako nastaviti poslije smrti
Èasnog Poslanika s.a.v.s. (pozivajuæi se na dolazak Obeæanog Mesije).
27
vii) Vjernik mora voljeti Allaha iznad svega drugog (2:166). Njegov
cijeli ‘ivot treba da se okreæe oko postojanja Uzvišenog Boga. Sve
naprijed spomenute odredbe vjere mogu samo imati znaèaj ako postoji
ljubav prema Allahu. Èasni Poslanik s.a.v.s. je bio savršen primjer ove
ljubavi, u tolikoj mjeri da bi èak njegovi neprijatelji govorili da je
Muhammed istinski zaljubljenik u Allaha. S ciljem da postignemo ovu
ljubav, mi treba da se okrenemo Allahu i da Njega molimo da nam dadne
takvu sposobnost da Ga mo‘emo voljeti.
viii) Istinski vjernik je onaj koji ima strah od Allaha u svom srcu kad
se Njegovo ime spomene (8:3). On mora postupati po Allahovim
naredbama s ciljem da postigne Njegovu blizinu. On je uvijek zabrinut
za svoj status u Bo‘ijim oèima i nastavlja da se ‘rtvuje s ciljem da
napreduje u svojoj vjeri.
ix) Vjernik mora biti pokoran Allahovim rijeèima (24:52). Puko
verbalno ispovjedanje vjere nije dovoljno; èovjekova vjera je ispunjena
samo kad on posvoji ova uèenja kao naèin ‘ivota. Slièno, vjernik treba
da slijedi upute halifa i poštuje upravu D‘emata. On treba da srèano
prihvati odluke odbora sudija (kadija), bez ikakvog raspravljanja, èak
iako donesena odluka nije u njegovu naklonost. Èak i ako se ne sla‘e sa
odlukom, on u najmanju ruku treba da ne gaji nepovjerenje u namjere
onog koji donosi odluku, i s ciljem da izbjegne bilo kakve sukobe, on ne
treba da javno diskutuje ovakve stvari. Ako je donesena pogrešna odluka
protiv nekoga ko, u svojoj nevinosti i naivnosti, nije bio u stanju da
odbrani svoju taèku gledišta dok je druga strana bila u stanju da prešutno
propusti svoj naèin ka rezultatu u njihovu korist, èak i onda osoba koja
je vjernik treba da postupa prema odluci znajuæi dobro da mu je nanesen
gubitak. Allahova pomoæ dolazi ovim ljudima na naèine od kojih oni
najmanje oèekuju i On je pravedan (32:16).
Vjernik se boji Boga i bori se da napreduje u svojoj vjeri. On je
okupiran u obo‘avanju i spominjanju Boga što mu zaraðuje blizinu
Allahu. Slijeðenjem gornjih smjernica, svaki pojedinac doprinosi
jedinstvu i ojaèavanju zajendice kao cjeline a na pojedinaènom stepenu,
njegov odnos s Bogom se poboljšava i postaje izvor postizanja duhovnih
nagrada.
Da Allah omoguæi svakog Ahmadi muslimana da po‘anje nagrade
koje je Allah obeæao. Na kraju je Huzur proèitao isjeèak iz pisanja
Obeæanog Mesije a.s., koji govori o istinskim karakteristikama vjernika.
28
Da nam Allah podari sposobnost da razvijemo ovu ljubav prema
Allahu, i da posvojimo ove odlike Mumina koje su Allahu ogodne. Da
nas Allah zaodjene obiljem nagrada kroz Svoju milost i Svoju dobrotu.
Amin.