Hutbe

Hutba, 27. juli 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U današnjoj hudbi Huzur je dao nekoliko smjernica za goste koji
prisustvuju ðelsa salani VB skupa sa nekim zadnjim savjetima radnicima
– dobrovoljcima na du‘nosti. Huzur je takoðer napomenuo da je vrijeme
u VB u zadnjih nekoliko dana bilo vrlo loše, uz obilnu kišu, koja je
izazvala neugodnost organizatorima kao i gostima koji pristi‘u na ðelsu.
Huzur je molio (Boga) da vremenske prilike ne odvrate goste niti one
koji ‘ive u Britaniji od toga da prisustvuju ðelsi, koja je institucija
uvedena lièno od Obeæanog Mesije pod Bo‘ijom smjernicom s ciljem da
ljudi uzdignu svoju duhovnost. On je naveo nekoliko primjera gdje su
se ljudi hrabro suprotstavili oštrim vremenskim uvjetima da prisustvuju
ðelsa salani u Rabvi, Qadianu, Gani i Tanzaniji. Huzur je neprestalno
èinio dove za sve goste i oragnizatore koji prisustvuju ðelsi, da im Allah
dadne Svoje posebne blagodati ovom obeæavajuæom prilikom i da zaštiti
svakog pojedinca od svake štete. Amin.
Huzur je takoðer dao savjet gostima koji prisustvuju ðelsi kao i
domaæinima da jedni druge tretiraju sa uzajamnim poštovanjem i ljubavi.
Huzur je citirao slijedeæi hadis, gdje je prenešeno da je Èasni Poslanik
s.a.v.s. rekao: “Ko god vjeruje u Allaha i Sudnji dan, treba da velikodušno
slu`i svoje goste. Nagrada gosta je: da mu se obezbjedi izvrsna vrsta hrane
za noæ i dan i gost treba da bude ugošæen hranom tri dana, i šta god je
ponuðeno izvan toga, smatra se kao nešto dato u dobrotvorne svrhe. I nije
dozvoljeno za gosta da ostaje kod svog domaæina toliko dug period da ga
stavi u kritièan polo`aj.’’ (Buhari)
Domaæin treba da vodi raèuna o svojim gostima i da ih tretira
dobrodušno. Ne treba da ih povrijede bilo kakvim grubim rijeèima i
33
treba da za njih omoguæe najbolje što mogu u smislu smještaja, hrane,
gostoprimstva, itd. Slièno, gosti ne treba da postanu teret domaæinima
i treba da nastoje da svoju posjetu uèine što što je moguæe kraæom i
vrate se svojim kuæama u toku razumnog vremena poslije prisustvovanja
ðelsi.
Huzur je podsjetio sve one koji prisustvuju ðelsa salani iz Pakistana,
Indije, Bangladeša ili iz bilo koje druge zemlje da, ako im je data viza za
VB da prisustvuju ðelsa salani, onda oni ne smiju tra‘iti azil u VB ili bilo
kojoj drugoj Evropskoj zemlji jer je ovo kršenje povjerenja kod vlasti
koje su poklonile vizu. Takav podhvat kalja ugled D‘emata i takoðer
stvara teškoæe za one koji ‘ele da prisustvuju ðelsa salani u narednim
godinama, jer im ne bude data viza.
Huzur je opet ponovio da je jedan od ciljeva odr‘avanja ðelse da
usadi islamske vrijednosti meðu nama; zato u toku ovih dana treba da
u obilju bude korišten izraz ’esselamu aleikum’. Huzur je istakao va‘nost
ovog islamskog pozdrava navodeæi hadis i podsjetio svakog Ahmadi
muslimana koji prisustvuju ovoj ðelsa salani da koriste ovu priliku da
šire upotrebu selama.
Huzur je takoðer podsjetio sve prisutne na ðelsi da posebnu pa‘nju
posvete èuvanju namaza (farza) i navafil namaza i da se ne odaju
potpuno društvenim skupovima sa svojom rodbinom do te mjere da to
utièe na njihov namaz, jer je jedan od dobrobiti ðelse da postignemo
blagoslove obavljanjem namaza.
U zadnjem dijelu hudbe Huzur je usmjerio pa‘nju prisutnih prema
vrlo va‘nim organizacionaim aspektima ðelsa salane, odnosno na
moguænosti parkiranja i na bezbjednost. Što se tièe parkirališta on je
podsjetio sviju da koriste moguænost parkiranja koja je bila obezbjeðena
na kratkoj razdaljini od mjesta odr‘avanja ðelse i da u potpunosti
saraðuju sa dobrovoljcima – radnicima i da koriste usluge zajednièkog
prevoza. Prethodne godine, policija i komšije su bili visoko
impresionirani disciplinom pokazanom u toku dana ðelse u pogledu
kontrole saobraæaja; ove godine mi treba da nadmašimo svoj prethodni
rad i odr‘imo ovaj dobar dojam.
U terminima bezbjednosti, Huzur je rekao da svaki pojedinac koji
prisustvuje ðelsi treba da pazi okolo i ako sumnjaju na bilo koga ne
treba da uzimaju na sebe da postupaju sa takvom osobom, nego treba
da smjesta obavijeste osoblje na du‘nosti za bezbjednost i da za to
34
vrijeme dr‘e oko na toj sumnjivoj osobi. Huzur je takoðer podsjetio
dobrovoljce na du‘nosti da se cijelo vrijeme uètivo ophode prema
ljudima. On je takoðer naedio leðni (organizaciji ‘ena) da saraðuju sa
osobljen za bezbjednost i da se ne osjeæaju uvrijeðenim ako se od njih
tra‘i da se provedu mjere siguronsti. Huzur je dao smjernice za svakog
pojedinaca da cijelo vrijeme nose svoje bed‘eve sa identifikacijom iz
bezbjednosnih razloga.
Huzur je završio hudbu podsjeæajuæi svakog pojedinca da èini dove
za sebe i za one koje je ostavio iza sebe u svojim kuæama, i proèitao
slijedeæi isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije:
“Ja molim Boga da On bude sa svima onima koji dolaze
da prisustvuju ðelsi u ime Allaha, da im On pokloni
velike nagrade i da im On poka‘e milost i ukloni njihove
teškoæe i patnje; da im On dadne da imaju ono što ‘ele
i da ih uzdigne na Dan o‘ivljenja skupa sa onima kojima
je pokazao milost i Svoju samilost i bude zaštitnik svih
u njihovom odsustvu do kraja putovanja. O Bo‘e! O Ti
koji si veliki Darovalac, Dobrostivi i Milostiv, i Koji
uklanjaš teškoæe, poslušaj sve ove moje dove i pokloni
nam pobjedu nad našim protivnicima, sa velikim i
uzvišenim znakovima, jer, Ti imaš moæ da èiniš šta god
hoæeš. Amin, amin, amin.” (Ishteharat, Tom 1, str. 342)