Hutbe

Hutba, 03. august 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu bazirao na temu zahvalnosti u
pogledu sigurnog i valjanog završetka 41. ðelsa salane VB. Huzur je
rekao da veæ za neko vrijeme ðelsa VB ima internacionalnu dimenziju i
sve dotle dok je Halifa smješten ovdje to æe tako ostati. U pogledu ovoga
odgovornost d‘emata VB se mnogostruko poveæala, i muškarci, ‘ene,
djeca i stariji ovo dobro razumiju i ispunjavaju svoje obaveze.
Huzur je rekao da, kao što svi znaju i vidjeli su na MTA, vrijeme u VB
prije ðelse i u toku ðelse bilo je do izuzetno mokro. Dok su organizatori
morali da se bave nekim problemima zbog ovog oporog vremena, prisutni
su se takoðer suoèili sa nekim neugodnostima. Sistem parkiranja je zapao
u nered, meðutim, osim nekoliko izuzetaka, ljudi nisu prigovarali. Huzur
je rekao da sluèajevi pokazivanja nestrpljenja nekolicine koji su došli u
njegovu pozornost nisu ostavili dobar dojam na novopridošle Ahmadi
muslimane i na druge. Huzur je rekao da je sluèaj naše Zajednice
karakteistièan, nalik bijeloj platnenoj plahti. Svaki mali znak druge boje æe
se pokazati na njoj. Postoji velika potreba da Ahmadi muslimani poka‘u
uljudnost i pristojnost, jer ovo je naša prepoznatljivost, zaista, to treba da
bude naša prepoznatljivost. Najva‘nije je da uvijek vodimo raèuna o svojoj
uspravnosti kao Ahmadi muslimani. Ako neki poka‘u nestrpljenje i
netolerantnost drugi treba da ih posavjetuju podsjeæajuæi ih da im cilj za
koji su došli na ðelsu ne dozvoljava takav postupak. Huzur je rekao da oni
koji su izrazili negativne osobine treba da u obilju èine istikfar. Meðutim,
veæina ljudi su saraðivali i da Allah nagradi one koji su pokazali odva‘nost
i elastiènost.
36
Huzur je rekao da je jedna prednost koju je loše vrijeme pokazalo to
da je pa‘nja organizatora ðelse skrenuta na probleme koji se raðaju iz
ovakve situacije. Osim nekoliko prvih godina veæina ðelsi se odr‘avalo
u Islamabadu uz veliku olakšicu što je vrijeme takoðer ostalo blago.
Pored toga, zemlja je u Islamabadu dovoljno zbijena zbog stalne upotrebe
tokom godina. Prije dvije godine Rushmoor arena nam je omoguæila
svrsishodno izgraðena mjesta za odr‘avanje i kiša je padala samo u
danima ðelse. Zbog toga razmišljanja nisu išla na najgori moguæi scenario
s kojim smo se suoèili. Ove godine, meðutim, Allah je skrenuo
pa‘nju na mnoge organizacione aspekte. Amir Sahib VB i drugi
organizatori su bili izuzetno zabrinuti u toku ðelse i nadamo se da æe u
buduæe bolje planirati. Šta god doðe od Allaha vodi èovjeka poboljšanju;
ne samo da æe biti poboljšanje u specifiènim stvarima koje su se istakle
zbog krajnje lošeg vremena ove godine, nego kad, zapravo razmislimo,
pa‘nja æe biti skrenuta na one aspekte koji imaju i najmanju moguænost
da se ostvare.
Taèno je što neki ka‘u da nam je Allah ovako omoguæio priliku da za
ðelsu 2008. godine organizujemo i planiramo na najbolji moguæi naèin.
Ako Britanske ambasade širom svijeta budu velikodušne u izdavanju
viza, vjerovatno je da æe se prisustvo na ðelsi slijedeæe godine poveæati
za deset hiljada ljudi uz redovno prisutne. Nije va‘no koliki je ukupan
broj gosta d‘emat VB mo‘e voditi brigu o njima. Meðutim, neke slabe
taèke su sada ustanovljene i oni æe ih popraviti.
Huzur je rekao da je ove godine bio obezbjeðen alternativni prostor
za parkiranje ali je bila greška dopustiti vozaèima da daju svojim
putnicima da izaðu na Hadiqatul Mehdi prije nego što se upute do
alternativnog mjesta za parkiranje odakle su trebali biti prevezeni
autobusima. Ovo istovaranje putnika je izazvalo ogroman red auta na
glavnoj cesti i policija je bila uzrujana, premda fudbalske utakmice i
njima slièni dogaðaji izazivaju sliène saobraæajne gu‘ve ali ovaj dogaðaj
je ukljuèivao muslimane tako da je njihova uzrujanost bila oèita. Neka
auta su bila parkirana ispred kuænih izlaza ljudi i izazvali su uzbuðenje.
Bilo je neugodnosti i ovaj sistem se nije pokazao uspješan. Veæina Ahmadi
muslimana su pokazali strpljenje i elastiènost ali je nekolicina izazvala
probleme i njihova grubost je izazvala uzbuðenje meðu muškarcima,
‘enama i djecom i takoðer meðu organizatorima, i svaki je imao prièu
da isprièa. Ponašanje policije je takoðer izazvalo zabrinutost.
37
Huzur savjet je da su auta trebala biti odvezena pravo na alternativno
parkiralište gdje su bili obezbjeðeni osnovni uvjeti kao zahod i topli napitak
za goste i oni su onda mogli biti prevezeni do mjesta ðelse. Huzur je rekao
da se saobraæajna disciplina nije mogla odr‘ati zbog nepropisno parkiranih
auta i prevoza vozaèa do mjesta ðelse. Svaki Ahmadi musliman treba da
opæenito cijelo vrijeme vodi raèuna i u toku okupljanja zajednice pogotovu,
da se njihov svaki postupak odra‘ava na Zajednicu kao cjelinu. Huzur je
savjetovao da naredne godine treba da budu odgovarajuæi aran‘mani za
parkiranje u Hadiqatul Mehdi i ako parking bude trebao da se uredi u
Islamabadu onda nekoliko hiljada auta mo‘e biti parkirano u Hadiqatul
Mehdi a drugi se mogu prevesti autobusima, što æe biti brz i efikasan naèin
da se ljudi prevezu do Hadiqatul Mehdi. Huzur je rekao da ima nekoliko
stvari koje ne mo‘emo provesti u Hadiqatul Mehdi, na primjer hrana za
ðelsu se i dalje kuha u Islamabadu. U svakom sluèaju naredne godine
ðelsa æe biti ðelsa stogodišnjice halifata tako da organizatori kao i ljudi
treba da budu pripremljeni.
Huzur je rekao da je on dao primjere ðelse u Pakistanu i Africi i da je
osjeæao da su ljudi ovdje pokazali sliènu elastiènost i stajali su krajnje
strpljivo na kiši, neki èak nisu jeli. Videæi ih u ovakvom stanju Huzur
ka‘e da je otišao k njima i zatekao ih potpuno opuštenim. Huzur je
rekao da je Zajednica Obeæanog Mesije zaista izvanredna zajednica,
èovjek osjeæa ogromnu ljubav prema njima. Huzur je rekao da je bio
krajnje zabrinut za goste i cijelu noæ je èinio istigfar za njih i molio
Allaha u njihovo ime. Kad je slijedeæeg dana vidio ista lica bio je
razvedren. Huzur je rekao da je saznao da neki ljudi zbog hitne prirode
provedbe alternativnog planiranja nisu stigli da jedu, neki su èuli da je
ðelsa u Islamabadu, neki da je u Bait tul Futuh d‘amiji a neki su èak
završili u Fazl d‘amiji.
Huzur je rekao da su se Amir Sahib VB i organizatori izvinuli za ove
neugodnosti i on je bio siguran da æe svi gosti koji su bili u neugodnosti
na bilo koji naèin oprostiti i zaboraviti.
Huzur je rekao da se veæina problema koji su izbili sa policijom ne bi
dogodili da je slu‘benik na du‘nosti bio drugaèiji. Prošle godine policiski
slu‘benik je bio èovjek mirne naravi. U svakom sluèaju mi sada znamo da
treba da sve stvari pomno ispitamo i da se ne oslanjamo na pretpostavke i
treba da svoje planiranje baziramo sa najgorim moguæim scenarijem na
umu.
38
Uopæeno je organizacija ðelse bila vrlo dobra. Veæina prisutnih kao i
policajaca kasnije su ovo cijenili. Mi treba da budemo zahvalni Allahu
da je napravio aran‘mane za našu obuku, zaista je zadatak zajenice
vjernika da se neprestalno popravljaju i budu sve bolji.
Huzur je rekao da je njegova tradicija da se kao znak zahvalnosti
zahvali svima onima koji su dobrovoljno radili da pomognu na ðelsi.
Onima koji su kuhali, koji su prevozili hranu, koji su obezbjeðivali vodu
za piæe, ljudima na prevovu, svaki dobrovoljac je obavio veèanstven
posao i nije dopustio da krajnje loši vremenski uvjeti ometu njihov
zadatak. Oni koji su roðeni i odhranjeni ovdje – èiji roditelji su zabrinuti
o njihovim izgledima valjanog pristajanja uz Zajednicu – vrlo su se dobro
pokazali. Dobrovoljci pomagaèi su radili te‘e od radnika, neki od njih
mo‘da nikada prije nisu vidjeli toliko blata u svom ‘ivotu, pa ipak su
revno pomagali u guranju auta koja su se bila zaglavila u blatu,
zadovoljno odolijevajuæi zasipu blata pri tom.
Huzur je rekao da je jedan gost koji je bio vladin ministar u Ugandi
sa velikim poštovanjem primijetio kako su dobrovoljci radili bez obzira
na svoje obrazovanje ili društveni polo‘aj i samo zato da postignu
Allahovo zadovoljstvo. Huzur je rekao da je rekao ministru da je ovo
zaista bila revolucionarna promjena koju je Obeæani Mesija a.s. postigao.
Huzur je rekao da ovaj entuzijazam prevladava u Zajednici širom svijeta.
Ovdje su se radnici latili svojih du‘nosti po kiši koja je padala cijeli dan
i cijelu noæ ali nisu dopustili da njihov zadatak koji su imali trpi. Neki
èak nisu imali vodootpornu odjeæu, i Huzur je pitao predsjednika
omladinske organizacije (Hudam ul Ahmadija) da im je obezbjedi ali
nisu uspjeli naæi nikakvu. Sigurno, Huzur je rekao, svako je kupio
’velington’ èizme (gumene) da mo‘e raditi u blatnim uvjetima i
prodavnice su bile ispra‘njene.
Huzur je molio Allaha da pokloni izvanredne nagrade svim radnicima
i da im On uveæa vjeru. U svjetlu hadisa, da onaj ko nije zahvalan ljudima
nije zahvalan Allahu, Huzur je rekao da se on zahvalio svim radnicimadobrovoljcima.
Huzur je rekao da su zahvalni Allahovi ljudi takoðer zahvalni onima
koji su omoguæili njihovu udobnost. Bilo je nekih dobrovoljaca na ðelsi
koji jedva da su uopæe spavali u toku 24 sata, svaki Ahmadi koji je
prisustvovao ðelsi obavezan je da im bude zahvalan i da èini dove za
njih; male djevojèice, ‘ene, muškarci, svi su radili nesebièno. Radnici
takoðer treba da budu zahvalni da su bili u moguænosti da budu dio
39
armije Mesije i da slu‘e druge. Izazov ðelse naredne godine je ogroman
i svaki pojedinac treba da bude pripremljen za to i ne smije dopustiti da
se entuzijazam i gorivost ohlade.
Huzur je rekao da je MTA takoðer slu‘ila ðelsu na izvanredan naèin.
Ahmadi muslimani rašireni svuda širom svijeta, pogotovu oni u Pakistanu,
prevladani su osjeæajem zahvalnosti za prenos u‘ivo preko MTA za koji su
radnici MTA radili krajnje teško i zaslu‘ili su zahvalnost svjetski raširene
Ahmadija zajendice. Mnogi MTA dobrovoljci – radnici su premoreni zbog
dugih sati potrošenih u pripremanju sistema prije ðelse. Jedan primjer je
dobrovoljac koji je pao u blato zbog pukog umora i tamo zaspao. Huzur je
rekao da se takvi primjeri ne mogu sresti u ovosvjetskim poslovima.
Huzur je dodao da su svi uglednici koji su prisustvovali ðelsi izrazili
poštovanje za aran‘mane i program i primijetili su da je islam predstavljen
ovdje zaista istinski islam. Jedna osoba je opazila da izgleda da loše vrijeme
nije ispraznilo duh ljudi, dodajuæi da oni èak mogu obaviti svoj namaz na
otvorenom, u blatu, ako treba.
Huzur je rekao da sve ovo poveæava naš osjeæaj zahvalnosti. Èlanovi iz
d‘emata iz Amerike su rekli Huzuru da je ambijent ove ðelse sve skupa bio
poseban. Neko je Huzuru spomenuo da zbog vremena mo‘da ‘ene neæe
doæi na ðelsu na što je Huzur rekao da one koje se brinu o nakitu i odjeæi
mo‘da ne doðu, a ostale æe sigurno doæi.
Svaki Ahmadi koji je prisustvovao ðelsi treba da bude zahvalan i treba
da nastavi da moli (Boga) da ostane zahvalan tako da budemo primaoci
Njegovog zadovoljstva. Da On mo‘da prekrije naše greške. Organizatori
ðelse VB æe koristiti ‘crvenu knjigu’ u smislu onog što je dobro i o
propustima, meðutim, drugi širom svijeta, pogotovu u zemljama gdje æe
Huzur svojim prisustvom uvelièati ðelsu 2008. godine treba da ponovo
pregledaju situaciju. Treba da uvijek vodimo raèuna da sa razvijanjem
bogobojaznosti bude razvijen osjeæaj zahvalnosti. Istinski je zahvalan onaj
ko se boji Boga i ova ðelsa æe biti od koristi samo ako te‘imo cilju zbog
kojeg se dogodio dolazak Obeæanog Mesija a.s..
Huzur je rekao da æe još jednom reæi da svaki Ahmadi musliman treba
da bude zahvalan da je vidio doba Mesije i da su imali priliku da prisustvuju
ðelsi koju je on zapoèeo i da su vidjeli iskrenost radnika dobrovoljaca.
Da Allah omoguæi svakog pojednica da bude meðu onima koji
shvataju bit (suštinu) zahvalnosti.