Hutbe

Hutba, 17. august 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U današnjoj hudbi Huzur je govorio na temu bogobojaznosti (takve)
i da je Allah obeæao u Èasnom Kur’anu da je On prijatelj (Wali) onih
koji vjeruju (Mumina).
Huzur je rekao da je u Èasnom Kur’anu takva bila uporeðena sa
’libaas’, što znaèi odjeæa, zato da se èovjek uvijek podsjeæa da vjeèito
mora biti zaokupljen u spominjanju Boga. Èovjek uvijek treba da se
podsjeæa da je Bog prisutan svuda prije nego što uèini neko djelo. On
treba da se bori da posvoji stanje poniznosti i straha od Boga i da napusti
sve besmislenosti; to je stanje koje treba da bude postignuto da se posije
sjeme vjere. Kad tlo srca postaje plodno i slobodno od grijeha i kad je
44
sjeme posijano, èak i onda je potrebna krajnja briga nad ovim još krhkim
stanjem. Nemojte biti zadovoljni samo na èinjenici da ste postigli stanje
poniznosti nego nestavite da se borite da zaštitite ovo stanje, jer tu
mogu biti druge kušnje koje vas oèekuju. S ciljem da zaštiti ovo plodno
tlo, èovjek treba da èini finansijske `rtve. Kad je ovo uèinjeno, sjeme
raste u malu biljku sa nje`nim granama, i ove grane omoguæavaju neku
jaèinu rastuæem drvetu. Da dalje ojaèa ovo drvo, èovjek treba da nastavi
da se bori protiv liènih `elja i šejtanskih napasti. Da nastavi na ovom
putu ojaèavanja drveta vjere, on treba da nastoji koliko god mo`e da
ispuni obeæanja koje je dao Bogu. Ukratko, on treba da odr`ava
vjerovanje u tevhid (Bo`ije jednistvo) i slijedi uèenje Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i da ima èvrstu vjeru da je Obeæani Mesija a.s. pretskazani
reformator ovog doba i da ostane vezan sa ustanovom Hilafeta. Kad
jednom ovo drvo postane èvrsto ukorijenjeno, onda æe svako djelo biti
uèinjeno da postigne Allahovo zadovoljstvo, Koji æe zauzvrat zaštititi
takvu osobu od šejtanskih nagovora i uèiniti da napreduje u duhovnosti.
Prijateljstvo sa Allahom je dvosmjerni put, gdje je korisnik Vjernik koji
koraèa prema svom Stvaraocu.
U Èasnom Kur’anu (2:258) Bog obeæava da æe, kad vjernici uzmu
Boga za svog prijatelja, onda njihov svaki napor u ojaèavanju vjere
prouzroèiti da njihove duhovne i fizièke potrebe budu zadovoljene. Mi
vidimo oko sebe da oni koji se odaju svojim ovosvjetskim ‘eljama nikada
ne nalaze zadovoljstvo i izvršenje zato što ove ‘elje nemaju kraja. No,
oni koji se bore da u vjeri napreduju posti‘u duhovno zadovoljstvo i
svijet im takoðer dolazi.
Huzur je podsjetio da su èak napori koje èinimo u postizanju blizine
Bogu blagonaklonost od Boga. Obeæani Mesija objašnjava da èovjek mora
na dolièan naèin ispuniti obvezanost svakog svog napora. Ako se voda
mo‘e naæi na 20 stopa (pod zemljom), on ne smije posustati u svojim
naporima na 2 stope i napustiti borbu. Glavna stvar je da nikada ne
odustaje.
Huzur nas je podsjetio da je Bog obeæao onima koji ne napuštaju
svoj veliki napor i onima koji nastavljaju u svojoj borbi da se oèiste, da
æe im biti date duhovne i svjetske koristi i kada umru, postiæi æe vjeèni
D‘ennet. Mi smo svjedoci ispunjenja ovog obeæanja u zadnjih stotinu
godina u ‘ivotima nebrojenih Ahmadi muslimana koji ‘ive u miru i
zadovoljstvu u poreðenju sa ne Ahmadi ljudima. Huzur je takoðer
spomenuo zapa‘anje jednog šija muslimana, prijatelja jednog Ahmadi
45
muslimana koji ‘ivi u Americi a koji je sluèajno slušao Huzurov govor u
toku nedavno odr‘ane ðelsa salane u VB; on je rekao da je razlog što
Ahmadija d‘emat napreduje taj što su ujedinjeni pod jednim Imamom,
Halifom.
Huzur je prouèio ajete iz Èasnog Kur’ana (47:12 i 30:48) gdje je
Allah obeæao podršku vjernicima i razoèarenje nevjernicima. Huzur je
rekao da nikada nismo vidjeli bilo kojeg Poslanika ili njegove sljedbenike
da nisu uspjeli. Oni su se suoèavali sa privremenim kušnjama ali je
krajnji rezultat uvijek uspjeh zato što je Bog s njima. Ovo je bilo ovako
prije vremena Èasnog Poslanika s.a.v.s., u toku njegovog vremena i ista
tradicija æe ostati za sva vremena koja dolaze poslije njega. Allah, koji
je Gospodar svih svjetova, sluša molitve Svog èovjeka. Sretni su oni
koji se ‘rtvuju prema Njemu i postignu Njegovu blizinu.
Huzur je ponovo podsjetio sve Ahmadi muslimane koji su dali zavjet
Obeæanom Mesiji da, prvo, sam zavjet nije dovoljan. Nakon davanja
ovog zavjeta, èovjek se mora boriti da èuva i hrani ovo sjeme vjere,
omoguæava duhovnu hranu i zalijeva tlo i zaštiti ga od svake povrede i
uèini da odatle proklija drvo koje daje plod. Obeæani Mesija je rekao da
onaj ko posjeduje samo jednu dobrotu nema pravo na to da bude nazvan
bogobojaznom osobom; samo onaj ko posjeduje sve dobre odlike je
bogobojazna osoba. Drugo, uvijek treba da zapamtimo da je Allah dao
obeæanje vjernicima da æe On biti njihov zaštitinik i zagarantovao im je
pobjedu nad nevjernicima. U Èasnom Kur’anu (8:18 i 8:20) Bog je
ispunio Svoje obeæanje slaboj skupini muslimana koji su se borili protiv
moæne armije nevjernika u toku bitke ne Bedru i poklonio ovim ljudima
pobjedu nad nevjernicima. Ovo obeæanje pobjede postaje temelj za
ojaèavanje vjere u srcima vjernika. Huzur nas je takoðer podsjetio da
nikada ne treba da se bojimo mase protivnika protiv nas; umjesto toga,
treba da im najavimo da njihovo neprijateljstvo nikada neæe donijeti
uspjeh. Bog je obeæao Obeæanom Mesiji da æe On njegovom D‘ematu
pokloniti pobjedu. Mi smo svjedoci èinjenice da se Obeæani Mesija suoèio
sa nebrojenim kušnjama u toku svog ‘ivota i da je D‘emat prošao kroz
burna vremena poslije njegove smrti, no, sigurno je u svakoj prilici došla
pomoæ od Allaha. Ova pomoæ je po sebi dokaz istinitosti Obeæanog
Mesije. Huzur je završio hudbu podsjeæajuæi nas da su Bo‘ija obeæanja
ispunjena danas baš kao što su bila ispunjena u prošlosti.
Na kraju je Huzur spomenuo da æe iæi za Njemaèku i tra‘io je da
èinimo dove za uspjeh njegovog putovanja.