Hutbe

Hutba, 24. august 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je rekao da je porast materijalizma èovjeka udaljilo od moralnih
vrijednosti, religije i Boga. Vrlo je mali broj ljudi koji cijene da su svi
blagoslovi na ovom svijetu od Boga i da je jedini On taj Koji je èovjeku
dao sposobnost da izumi stvari da omoguæe udobnost i sigurnost. Radije
nego da budu zahvalni ljudi sve više izabiru samo-zadovoljavanje i
religija i Bog su predmet otvorenom izrugivanju. Ateizam je u porastu i
knjige koje to sadr‘avaju se najbolje prodaju. Mnogi od ovih ljudi su
bespomoæni u smislu da im njihova religija nije dala unutarnji mir do
kojeg se ne mo‘e doæi mimo Jednog, ‘ivog Boga. Takoðe je tu skupina
ljudi koji imaju takve predrasude protiv islama da svakodnevno istresaju
primjedbe o islamu kao i o Èasnom Poslaniku s.a.v.s. na naèine pokusa.
Oni sa Èasnim Kur’anom i Èasnim Poslanikom s.a.v.s. pridru‘uju krajnje
izvještaèene stvari.
Èinjenica je da oni mogu vidjeti da je islam jedina religija koja
predstavlja stvaran koncept religije.Šokantno je kako neki od njih, takozvani
prosvijetljeni, branitelji slobode i ljudi koji se ’ne upliæu’ prešli sve
granice u svom nepoštovanju islama.
Kao što veæina vas veæ zna, jedan politièar odavde (Holandija) koji
se zove Geert Wilders otišao je tako daleko da poziva na zabranu Èasnog
Kur’ana. On je dokazivao da je Èasni Poslanik s.a.v.s. tokom vremena
stekao ekstremistièku osobnost, pogotovu u toku svog boravka u Medini.
On takoðer tvrdi da ajet 5 iz sure Teoba (9:5) huška na nasilje protiv
Jevreja i kršæana dodajuæi da Kur’an nema nikakvog koncepta odvajanja
47
izmeðu religije i politike i da je sam Kur’an baziran na agresiji i
ekstremizmu. On je rekao da je sit obo‘avanja Boga u Holandiji.
Huzur je rekao da je prigovor Geerta Wildera da je Èasni Poslanik
s.a.v.s. s godinama bio naklonjen ekstremizmu jednostavno je odraz
njegove ekstremne predrasude. Oèito je da on nije èitao Kur’an i
izoblièuje historiju na bazi rekla-kazala. Objašnjavajuæi, Huzur je rekao,
šta je uèenje u suri Al Maida (sura 5): ova sura je objavljena poslije
Hid‘re, i za nju svi hadisi ukazuju da je bila objavljena u zadnjoj godini
‘ivota Èasnog Poslanika s.a.v.s. Sura zapravo ka‘e: ’…I nemojte dopustiti
da vas neprijateljstvo ljudi…pobudi da prestupite (pogriješite)…’ (5:3).
Oni koji su slijepi ne mogu vidjeti svjetlo.
Što se tièe ajeta 5 iz sure Teuba, Huzur je rekao da, ako se ajet gleda
odbacujuæi oèitu pristrasnost i predrasudu bit æe jasno da je ovdje dato
odobrenje da se bori protiv onih licemjera koji neæe da odustanu i koji
su nastavili da stvaraju nered. (Ajet) se odnosi na èinjenicu da, pošto je
bila utemeljena islamska vladavina i licemjeri su nastavili da
razbuktavaju vatru neprijateljstva, muslimani treba da se bore s njima.
Huzur je rekao ako prema njemu (Gert Wildersu) treba da bude
slobodna vladavina u situaciji kakva je naprijed opisana onda mo‘da
on treba da u svojoj zemlji uvede zakonodavstvo razuzdane slobode.
Huzur je rekao da s vremena na vrijeme u Holandiji izbije uzburkanost
protiv islama, meðutim, to ne oznaèava sav Holandski narod. Zaista su
mnogi istaknuti Holanðani odgovorili protiv tvrdnje gospodina Wildersa.
Huzur je nabrojao nekoliko izjava od politièkih liènosti koji javno
prekoravaju Wildersa i dodali su da je ministar za vanjske poslove rekao
da Holandija nema planove da zabrani Èasni Kur’an.
Huzur je rekao da je obaveza svakog Ahmadi muslimana da ne samo
odgovori i pobije prigovore podignute od protivnika nego da takoðer
zahvale onima koji brane visoke moralne vrijednosti. Huzur je rekao da
Bo‘ija poruka treba da bude upuæena ljudima i da im bude objašnjen
razlog za haos u svijetu; treba da im bude objašnjeno da mir nije u
onome u èemu je ovaj svijet zaslijepljen, ili u sredstvima opijanja, on se
samo mo‘e naæi u okretanju Bogu. Takoðer treba da doðete do onih
koji prelaze sve granice i pogotovu pokazuju nasrtanje na islam i da im
ka‘ete da ne izazivaju osjeæaj za Bo‘iju èast. Objasnite im da su prirodne
katastrofe koje izbijaju širom svijeta upozorenje da niko na svijetu nije
siguran. Huzur je rekao da je svakako veæina Holandije ispod nadmorske
48
visine. Poslije masivne poplave u 1953. godini vlada je zapoèela ogromnu
konstrukciju planiranu protiv prijetnje od poplave, poznatu kao Delta
radovi.
Huzur je rekao da je otišao da posjeti Delta radove gdje mu je in‘enjer
koji im je bio vodiæ rekao da su oni zaštitili svoju zemlju protiv poplava
na što mu je Huzur odgovorio da su oni zaista samo napravili najbolji
pokušaj da se zaštite protiv poplave a da je potpuna zaštita jedino kod
Boga. Huzur je rekao da se on slo‘io i sav razgovor poslije toga se odnosio
na Delta radove kao na ‘napor’ i tako je èetiri ili pet puta posvjedoèio
postojanje Boga. Huzur je rekao da je njegova primjedba u knjizi
posjetilaca bila da su Delta radovi zaista dobra ljudska te‘nja i ogroman
plan, meðutim, uvijek treba imati na umu da je stvarno planiranje Bo‘ije
i, da bi stvarno bili zaštiæeni, potrebno je spominjanje Boga.
Huzur je rekao da je svijet duboko zaokupljen materijalizmom, i na
istoku i na zapadu; onda je tu prosota (nepristojnost). Sve ovo izaziva
Bo‘ije prokletstvo. Svaki Ahmadi musliman treba da uputi poruku islama
svijetu, muslimanima takoðer, koji odbijaju Obeæanog Mesiju a.s. uprkos
znakova njegove istinitosti. Huzur je rekao da osvrtanje na zadnjih 100
godina pokazuje da je broj prirodnih katastrofa koje su izbile u ovom
periodu daleko veæi od prirodnih katastrofa koje su se pojavile u
prethodnih 1200 godina. Ove godine opet, Huzur je rekao bilo je toliko
mnogo prirodnih nesreæa. Ovo je upozorenje. Ahmadi musliman, nakon
što je napravio èiste promjene u sebi, treba da ovu poruku uputi svijetu.
Huzur je nabrojao sve katastrofe koje su se do sada u ovoj godini pojavile
širom svijeta. One ukljuèuju poplave i zemljotrese u Indoneziji u
februaru, veliki zemljotres u Solomonskim ostrvima (na Pacifiku),
poplave u Pakistanu, stotine hiljada pogoðenih u zapadnoj Aziji. Zatim
je bila poplava u Bangladešu (u junu) i u Indiji (u julu). Velika Britanije
je takoðer imala velike polave u julu. Zatim je bio veliki zemljotres u
Japanu. Prirodne katastrofe su se pojavile u Americi u augustu, bile su
polave u Kini, teške kiše i poplava u sjevernoj Koreji i zemljotres u Peruu,
više poplava u Pakistanu. U Australiji prirodne katastrofe su izazvale
haos na autoputevim. Bile ogromne padavine u Burkina Faso; ‘estoka
oluja je izazvala haos na Havajima kao i zemljotres. Tropski ciklon bez
presedana se pojavio u Arabiskom moru, u Alabama (Amerika) je bio
tornado i poplava u ju‘noj Africi.
Sve ovo, Huzur je rekao je nagovještavanje da je Allahova odredba u
pokretu da ljudi treba da povedu raèuna i da ne prelaze granice, baš
49
kao što Kur’anski ajet koji je Huzur citirao na poèetku hudbe pokazuje.
Treba da nauèimo pouku iz ovih relativno manjih priodnih katastrofa
od ljudi sa istoka i sa zapada i ljudi svih religija. Huzur je rekao da je
Obeæani Mesija a.s. rekao da bi, da se nije dogodio njegov dolazak
(prirodne) katastrofe mogle biti odgoðene, inaèe on je proglasio da
Evropa, Azija ili Okeanija, niko nije siguran; da Allah nije bio nagao u
Svom prokletstvu i ljudi treba da obrate pa‘nju tako da im bude pokazana
milost.
Huzur je rekao da mi treba da ovu poruku uputimo svakome. Da mi
takoðer budemo u stanju da razumijemo i shvatimo Istinskog Boga i da
svijet takoðer bude u stanju da shvati, u tome da Njegova milost, radije
nego Njegov gnjev, mogu biti postignuti.