Hutbe

Hutba, 31. august 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je današnju hudbu odr‘ao u Mannheimu, Njemaèka, na
poèetku ðelsa salane Njemaèkog d‘emata.
Huzur je rekao da je institucija ðelsa salane blagoslov koji nam je
bio poklonjen kroz Obeæanog Mesiju a.s. Ona nam omoguæava da se
godišnje okupimo da se duhovno i moralno unaprijedimo kroz programe
planirane za poveæanje takve (bogobojaznosti). Ðelsa dani treba da budu
potrošeni s namjerom da popravimo svoj moral u pogledu uzajamnih
odnosa, da uzgajamo ljubav i harmoniju i da uklonimo zlobu, da
nastojimo da postignemo Allahovo zadovoljstvo i oslobodimo se svih
ispraznih stvari.
Huzur je rekao da je ovo nekoliko stvari koje ispunjavaju cilj ‘ivota
za èovjeka. Svaki Ahmadi musliman koji dolazi na ðelsu treba da vodi
50
raèuna da prisustvo na ðelsi ima veliki cilj; ako nema te‘nje da se
postigne Bo‘ije zadovoljstvo, ako nema te‘nje da razvijete svoju
bogobojaznost, ako ne ispunjavate prava jedan drugog sa uljudnjošæu
(susretljivošæu) onda cilj za dolazak na ðelsu nije ispunjen i nema smisla
da uopæe dolazite.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da on nije jednostavno ‘elio da okupi
svoje sljedbenike kao drugi takozvani sveci, zapravo je njegov stvani
cilj bio da reformiše ljude.
Huzur je rekao da svaki Ahmadi musliman koji prisustvuje ðelsi svoje
zemlje ili oni koji su dovoljno sretni da takoðer prisustvuju ðelsama u
drugim zemljama, svi treba da imaju na umu cilj Obeæanog Mesije a.s.
u pogledu pokretanja ðelse. Obeæani Mesija a.s. je izrazio gnušanje da
osoba propusti da unaprijedi svoju duhosnost kroz ðelsu.
Huzur je rekao da sigurno ogroman broj ljudi koji prisustvuju ðelsi
ne ispunjavaju cilj dolaska Obeæanog Mesije a.s. On je rekao da je cilj
njegovog dolaska bio da ohladi ljubav ovog svijeta u srcima i da ljubav
prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. nadjaèa sve druge ljubavi i proizvede
takvo stanje duha da put ka Drugom svijetu ne izgleda te‘ak. Huzur je
napomenuo da je ovo bilo ogromno oèekivanje koje je Obeæani Mesija
a.s. imao od nas. Zaista ideja nije da se èovjek iskljuèi od svijeta i nastani
u d‘ungli. Zapravo on treba da ‘ivi pun ‘ivot, cijeneæi sve balgoslove i
da savjesno vodi svoj posao ili kakvu god odgovornost ima, ali ljubav
prema Bogu i Njegovom Poslaniku treba da bude najviše izricana u srcu
Ahmadi muslimana.
Ovosvjetski blagoslovi ne treba da vas odvedu od dr‘anja
bogobojaznosti i obo‘avanja Boga, ne treba da naglo i tajno odnesu vaš
moral i uljudnost, nego treba da ostajuæi èvrsto na visokim uzorima
bogobojaznosti idete putem koji je Allah odredio i koji je Èasni Poslanik
s.a.v.s. prigrlio; i u ovom dobu najbolji uzor ovih vrijednosti je bio
predstavljen od Obeæanog Mesije a.s. Ovo je cilj koji svaki Ahmadi
musliman treba da nastoji postiæi i da prisustvuje ðelsi. Èisti ambijent
ðelse omoguæava nas sa idealnom atmosferom da usadimo promjene
na pojaèanim korakom. Obeæani Mesija a.s. je rekao da svi oni koji
umišljaju da su u ovoj Zajednici neæe kod Boga biti ubrojani da su u njoj
dok dobro i istinski ne posvoje puteve bogobojaznosti, dok u svoja srca
ne usade Bo‘iju uzvišenost, da ne samo rijeèima izra‘avaju Bo‘ije
jedninstvo nego to zapravo stave u praksu u ‘ivotu.
51
Huzur je rekao da kao što primjeæujemo, Obeæani Mesija a.s. ubraja
samo one u svoju zajednicu koji imaju istinsku bogobojaznost i èistoæu,
i koji se trude da budu evlija (prijatelji Bogu). Objašnjavajuæi koncept
evlija Huzur je rekao da su to oni koji se cijelo vrijeme trude da tra‘e
Allahovo zadovoljstvo, koji se neprestalno bave spominjanjem Allaha,
èije su noæi i dani potrošeni u obo‘avanju Allaha i koji nisu nemarni
prema spominjanju Allaha u toku svojih ovosvetskih poslova, èiji svaki
postupak odra‘ava dojam Allahovog zadovoljstva.
Citirajuæi ajet 42 iz sure Al Ahzab (33:42) Huzur je rekao da ovo
treba da bude cilj svakog Ahmadi muslimana, da izvršavamo ono što je
Allah naredio i da izbjegavamo ono što je zabranio, i da obeæamo da
æemo ispunjavati zavjet koji smo dali Imamu ovog doba koji je vjeru
vratio natrag od udaljenih zvijezda i koji je Kur’ansko uèenje ponovo
uèinio dijelom ‘ivota. Prema tome, Huzur je rekao, ðelsa salana je
moguænost koja pru‘a povoljnu priliku da se nad svim ovim ponovo
zamislimo i da nam omoguæi postizanje blizine Bogu što zauzvrat posti‘e
Allahovu samilost i naklonost.
Obraæajuæi se vršiocima du‘nosti na ðelsi, Huzur ih je posebno
savjetovao da se usredsrede na spominjanje Allaha u toku ðelse i rekao
da bez ovoga cilj ðelse nije ispunjen. Huzur je rekao da je zabrinjavajuæe
ako samo posvetimo površnu pa‘nju predavanjima na ðelsi. Nasuprot,
govori koje èujemo tokom ðelse treba da nas probude, da nas potaknu
na èinjenicu da nije va‘no koliko se javno izjašnjavamo da smo Ahmadi,
to nije od pomoæi ukoliko nas Bog ne ubraja.
Huzur je posebno naglasio da obilato èinimo dove u toku ðelse, da
se usredsredimo na govore date na znanstvene teme i one za duhovno
i moralno popravljanje, da tra‘imo Allahovu pomoæ i damo zavjet sebi
da smo došli ovdje samo radi reforme srca koja se ne mo‘e postiæi bez
Bo‘ije pomoæi, zato molite Boga za Njegovu pomoæ – da budemo u stanju
da izvršavamo šta god dobro budemo slušali ovdje. Huzur je rekao da,
kad nastojimo i tra‘imo Njegovo dobroèinstvo sa èistom namjerom i
te‘njom da stavimo u praksu sve dobro na što obatimo pa‘nju, samo
onda æemo biti u stanju da budemo sudionici revolucionarne promjene
za koju se dogodio dolazak Obeæanog Meisje a.s., i samo onda æemo
biti u stanju da proizvedemo ovu revolucionarnu promjenu u svijetu.
Najosnovniji zahtjev za postizanje ovakve promjene je molitva i
spominjanje Allaha, što zauzvrat omoguæuje osobi da takoðer izvršava
sve ostale naredbe.
52
Rezimirajuæi kratko ciljeve ðelse, Huzur je rekao da je jedan takav
cilj da omoguæimo i unapredimo uzajamne i bratske veze, da se
odreknemo starih pakosti (ogorèenja) i oprostimo jedan drugom. Huzur
je rekao da je on rastu‘en kad mora poduzeti disciplinski postupak protiv
nekoga kad su podneseni progovori i dodao da, ako imamo istinsku
vezu sa Obeæanim Mesijom a.s., treba da nastojimo koliko najviše
mo‘emo da ponovno uspostavimo stare odnose i društvo (veze).
Huzur je rekao da ako èinimo dove u toku ðelse, i nastojimo da
stavimo u praksu ove naredbe sa savršenom pokornošæu onda
jednostavno nije moguæe pokazivati neudovoljavanje upravnom sistemu
Zajednice. Oni koji se okrenu Allahu sa èistom namjerom jednostavno
se ne mogu pretvarati na ovaj naèin. Ðelsa dani pru‘aju èovjeku
moguænost da takve stvari izbriše kroz molitvu. Huzur je rekao da vršioci
du‘nosti Zajednice treba da pokazuju visoki moral više nego drugi;
njihovo nastojanje treba da bude da gaje elastiènost, praktikuju oprost
i budu uzor obo‘avanja Allaha i visokog morala i uljudnosti. Ako vršioci
du‘nosti sebe smatraju radnicima odreðenim od Halife vremena, sve
æe biti dobro.
Èitajuæi iz uzvišenog pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur je upozorio
da izbjegavamo oholost. On je rekao da oholost koja èovjeka èini
nepokornim, potièe protiv vršioca du‘nosti i huška ljude jednog protiv
drugog. Prijeko je potrebno da usadimo iskreno saosjeæanje za ljude.
Huzur je rekao da su mnogi ljudi koji su dolazili u Kadian u toku vremena
Obeæanog Mesije a.s. bili duboko dojmljeni visokim moralom i
uljudnošæu ljudi i neki od njih su dali zavjet odanosti (bai’at). Svaki od
nas treba da vodi raèuna da predstavljamo Ahmadijat, ne smije biti
nikakvog proturjeèja u našoj rijeèi i djelu, ne treba da imamo ikakvog
neprijateljstva prema drugom i da vodimo raèuna da Bog cijelo vrijeme
stra‘ari nad nama. Huzur je rekao da slogani i tome slièno nisu od
koristi. Èitajuæi drugi isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur je
dao primjedbu da je on imao veliku brigu za svoju Zajednicu da usade
visoke norme i rekao je da je njegovo vjerovanje bilo da æe njegova
molitva za ovo jednog dana biti ispunjena.
U zakljuèku je Huzur molio da Allah izvrši èistu promjenu u nama i
ispuni svaku dovu i ‘elju Obeæanog Mesije a.s. za nas. Da niko od nas
ne bude iskljuèen iz Zajednice zbog svog nesretnog stanja. O Allahu,
uvijek nas èuvaj pod pokrivaèem Tvog oprosta i pomilovanja, i èuvaj
53
nas uvijek vezanim za Zajednicu istinskog i revnog poklonika Èasnog
Poslanika s.a.v.s., to jest Obeæanog Mesije a.s., i uèini naše buduæe
generacije primaocima obeæanja koje si Ti dao Obeæanom Mesiji.