Hutbe

Hutba, 07. septembar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu odr‘ao u Njemaèkoj i bazirao je na
temu osjeæaja zahvalnosti radi institucije/tradicije ðelsa salane, koju je
pokrenuo Obeæani Mesija a.s.
Huzur je rekao da svake godine oni kojima je povjeren rad ðelse
obavljaju to sa velikom predanošæu i ‘arom. Prije ðelse, gdje god da se
dogaða, ljudi mi pišu tra‘eæi da èinim dove da budu u stanju da dobro
obave svoje du‘nosti, i ovo se dogaða i u Njemaèkoj takoðer. Ovo je
raspolo‘enje, temeljna pouka i ljubav prema Bogu koje je Zajednica
primila od Obeæanog Mesije a.s. – kroz njegovo obrazovanje i obuku,
4
dajuæi im na taj naèin spoznaju o Gospodaru svih svjetova,
Najuzvišenijem i najmilostivijem Bogu.
To ih je osposobilo da koriste svoje moguænosti i snage i organizuju
ðelsu prema svom najboljem razumijevanju. U toku vremena pred ðelsu
dobrovoljci radnici kao i organizatori obilno èine dove i takoðer pišu
meni. Bez aspekta dove rad bi bio manjkav i bilo kakva tvrdnja o blizini
Bogu bi bila samo tvrdnja. Naši zadaci su blagoslovljeni samo zato što
se okreæemo Jednom u Èijoj kontroli le‘i sve. Dok uspješan završetak
ðelse treba da donese jednu mjeru radosti i zadovoljstva radnicima
dobrovoljcima, to ih još više treba okrenuti Bogu u zahvalnosti, uvijek
vodeæi raèuna o Kur’anskoj izjavi iz ajeta 8 iz sure Ibrahim (14:8).
Allahovi blagoslovi æe se poveæati ako nastavimo da budemo zahvalni.
Naredne godine se na ðelsi obile‘avanja stogodišnjice oèekuje veæe
prisustvo i organizacija treba da bude na široj skali. Vodeæi raèuna o
Bo‘ijoj poruci da svi planovi i aran‘mani ovise o Allahovoj milosti, i
okreèuæi se Njemu poslije toga sa još veæim osjeæajem zahvalnosti, èovjek
nikada ne treba da uspjeh pripisuje svojoj dosljetljivost i snala‘ljivosti.
Ovo jamèi Allahovo obeæanje o pomoæi i pojaèanju, nije va‘no koliko
obiman njegov raspored postaje ili kako teška situacija mo‘da izgleda.
Osjeæaj zahvalnosti skupa sa spominjanjem Allaha èuva èovjekov duh
svje‘im i blagosovi æe se nastaviti. Zaista Èasni Poslanik s.a.v.s. je ostavio
svoj blagoslovljeni uzor dove: ’O Gospodaru uèini da budem onaj da Te
spominjem i da Ti budem zahvalan i da ti èinim obraæanje na krasan
naèin.’ Huzur je rekao da skupa sa osjeæajima zahvalnosti Allahu èovjek
takoðer treba da bude zahvalan onim ljudima koji su omoguæili stvari
za njega zato što, ako ne potiæemo zahvalnost nakon što primimo usluge
od Bo‘ijih stvorenja, zahvalnost Allahu takoðer ne bude usaðena.
Uprava Zajednice treba isto tako da bude zahvalna onima koji su
obavili posao, koji su pomagali ðelsa aran‘mane na jedan ili drugi naèin
i pomogli u obezbjeðivanju moguænosti za slušanje ðelsa predavanja,
udobnosti u smještajnom aran‘manu i koji su u drugim oblastima sveli
na minimum neudobnost za druge. Naravno da kuæna udobnost ne mo‘e
biti naèinjena na ðelsi pošto su njihovi aran‘mani uveæani, meðutim,
organizatori nastoje što najviše mogu da to poprave i radnici, koji
obuhvataju muškarce, ‘ene, mladiæe i djevojke provode svoje zadatke
sa iskrenošæu i osjeæajem revnosti. Ovo razmišljanje je bilo usaðeno od
Obeæanog Mesije a.s. meðu njegovim sljedbenicima i to uvijek ostavlja
5
dojam na ljude izvana. Ove godine, Huzur je rekao, jedan posjetilac
koji je èlan parlamenta iz Malte i neki islamski uèenjaci iz Indonezije
priznali su jedinstven red na ðelsi a drugi su izrazili zapanjenost kako
je ovako ogroman poduhvat poduzet bez ikakve vladine pomoæi. Neki
aran‘mani koji za nas mo‘da nisu tako dobro izvedeni njima su izgledali
veliki i Allah brani ugled Zajednice u oèima stranaca.
Huzur je napomenuo da su ðelsa gosti iz Pakistana zapanjeni da
vide da radnici na Njemaèkoj ðelsi rade kao efikasni sastavni dijelovi
mašinerije. Huzur je dodao da je na nekoliko mjesta u D‘ematu bila
utemeljena odluka da se radi na ovaj naèin, na primjer u Velikoj Britaniji.
Meðutim, pošto su se ljudi iz Rabve, Pakitana, koji su dobro obuèeni (u
ðelsa organizaciju) iselili i u velikom broju smjestili u Njemaèkoj,
rezulatat se odra‘ava u ðelsa aran‘manima ovdje. Huzur je rekao da je
on ranije spomenuo osjeæaj zabrinutosti kad se, ako Bog da, ðelsa bude
odr‘avala u Pakistanu – poslije protoka dugog vremena – da tamo neæe
biti teškoæe u organizaciji, pogotovu pošto æe ta oèekivana ðelsa biti
deset puta veæa po stepenu nego ðelsa Njemaèke i Velike Britanije
zajedno. Meðutim, uz Allahovu pomoæ, kad se uka‘e potreba svaki se
Ahmadi mo‘e pokazati dobro, sa posebnom sposobnošæu obavljanja u
hitnim situacijama!
Huzur je uvjerio d‘emat VB da oni ne treba da osjeæaju ikakvu
zabrinutost nad svojom moguænosti da organizuju ðelsu jer je njihov
standard sada takoðer potpuno visok. Huzur je dodao da mjesto za
ðelsu u Njemaèkoj omoguæava mnogo potrebne infrastrukture i ovo
dosta utièe u dodjeljivanju potrebnog vremena drugim oblastima
organizacije. On je rekao da je to zaista veliki Allahov blagoslov da
mo‘emo koristiti ogroman i dobro opremljen prostor iako to dolazi sa
nekim ogranièenjima. Ova ogranièenja su zapravo tamo da poprave naše
standarde, na primjer zahtjevi za zdravlje i sigurnost su nam pomogli
da popravimo higijenu u langar hani (kuhinji) što je odlièan aspekt jer
je èistoæa sastavni dio vjere. Zaista, Huzur je zamijetio da se ove godine
èistoæa u oblasti gdje se jede mnogo popravila. Huzur je rekao da je
jedan in‘enjer iz naše Zajednice izumio polu-automatsku mašinu da
èisti velike posude koje se koriste na ðelsi. Ova mašina detaljno oèisti
posudu za jednu minutu. Huzur je rekao da je on savjetovao da ovaj
in‘enjer napravi nekoliko prepravaka ovoj mašini i da to patentira. On
je rekao da prvo i prije svega treba da ovu mašinu obezbjedimo
6
d‘ematima u drugim zemljama. Huzur je iznio zapa‘anje da je Allah
omoguæio Ahmadi muslimanima sposobnost da sa minimalnim troškom
izume naprave koje su krajnje korisne Zajednici. Allah ih je tako
osposobio ali oni treba da do kraja vode raèuna da ne dopuste da ovo
bude povod oholosti ili samova‘nosti za njih, zapravo ih ovo treba
poveæati u poniznosti i osjeæaju zahvalnosti; ovi hvale vrijedni osjeæaji
meðutim ne bi bili stvarni ukoliko nisu skupa sa obo‘avanjem Boga.
Huzur je rekao da su Allahovi blagoslovi koje Ahmadi muslimani
u‘ivaju plod pridru‘ivanja Zajednici i podvrgavanja njenom upravnom
sistemu. Ovo podvrgavanje je povezano sa pokornosti instituciji Halifata.
Ako neko osjeæa da dio Zajednice ili jedna osoba treba da se popravi,
onda oni treba da obavijeste trenutnog Halifu, meðutim nepodvrgavanje
sistemu Zajednice je neprihvatljivo. Uvijek treba da vodimo raèuna o
uzoru pokornosti koju je Èasni Poslanik s.a.v.s. ostavi za nas, naš zadatak
je da èujemo i pokoravamo se i da budemo svjesni da li ispunjavamo
svoje obaveze ili ne. Svaka osoba je odgovorna za svoja vlastita djela.
Velika Allahova naklonost na Zajednicu je blagoslov halifata i Halifa
je na strani istine i njegova uloga je èvrsto neprivr‘enost. Huzur je rekao
da se u toku vremena ðelse sreo sa mnogim roðenim Njemcima – novim
Ahmadi muslimanima i jedan mlad èovjek je pitao Huzura kako èovjek
mo‘e popraviti situaciju gdje pojedinac koji je prije slu‘io kao vršilac
du‘nosti u Zajednici ne podvrgava sadašnjem vršiocu du‘nosti. Huzur
je rekao da ga je ovo pitanje uzdrmalo – da su ljudi koji potièu iz Pakistan
postavili takve primjere da su se, nakon što su bili vršioci du‘nosti,
zaustavili tako nisko. Huzur je rekao da je bolje da Pakistanci povedu
raèuna o tome da æe ljudi iz svih etnièkih struktura doæi u Zajednicu i
svaka etnièka grupa æe lièno voditi upravni sistem Zajednice tako da je
bolje da oni zaborave da druge smatraju ’novim’ ili ’novajlijom’ i obilno
se zauzmu u istigfar iz razloga što su, iako su veterani, novo pridošli su
nadmašili u pokornosti i iskrenosti. Huzur je rekao da je on objasnio
mladom Njemcu da prvo savjetuje s ljubavlju i nje‘nošæu i da èini dove
za njih, ako to ne dadne uspjeha da treba da obavijeste amira. Ako to
ne bude djelovalo onda treba da pišu Huzuru tako da on mo‘e poduzeti
neophodnu disciplinsku mjeru. Huzur je zapazio da su Njemci koji prime
Ahmadijat brzo razumjeli upravni sistem Zajednice; jedna mlada osoba
je pitala Huzura da li osoba treba dati prednost u smislu vremena itd.
zadatku centralnog d‘emata ili pomoæne organizacije (Khudam). Huzur
7
je iznio bit detaljnog odgovora koji je dao ovom mladiæu je da je sistem
D‘emata glavni sistem, pomoæne organizacije su drugog reda, iako one
takoðer rade pod pokroviteljstvom Halife vremena no sistem d‘emata
ima centralni (glavni) polo‘aj i kao takav ima status da je opunomoæen
od Halife. Zbog toga, treba da bude prijavljen odgovarajuæi vršilac
du‘nosti omladisnke organizacije (khudam) i onda zadatak centralnog
d‘emata treba da bude obavljen prvo. Huzur je objasnio da kao pravilo
svaki d‘emat priprema svoj godišnji kalendar unaprijed i kalendari
pomoænih organizaciju su pripremljeni ’oko’ glavnog kalendara; no, u
sluèaju hitnosti zadatak D‘emata ima prednost. Meðutim, D‘emat se
mo‘da neæe uplitati u zadatke pomoænih organizacija uprkos toga što
njihov sistem ima prednost.
Huzur je razjasnio da ‘enska organizacija (leðna) ne mora da
uèestvuje u mjeseènim sastancima lokalnih d‘emata, osim ako je to
poseban sastanak obilje‘avanja dana Mesih Mauda, dana Muslih Mauda
ili dana Halifata, premda one ove sastanke mogu takoðer odr‘ati
samostalno. Huzur je rekao da je cilj formiranja pomoænih organizacija
bio da svaki dio Zajednice bude ukljuèen i ima svoj vlastiti naèin rada i
da svi dijelovi rade uporedo jedan s drugim.
Huzur je rekao da je primio prigovor da je ‘enski šator (na ðelsi u
Njemaèkoj) bio sklon da bude vrlo glasan. Huzur ih je savjetovao da je
na ðelsi u VB uvijek napravljen aran‘man za odvojeni šator za majke s
djecom tako da je nivo buke smanjen. Huzur je dodao da su mo‘da
djeca samo iskorištena kao izgovor za galamu koju same ‘ene prave.
Meðutim, Huzur je rekao da je ove godine u toku njegovog govora ‘enski
šator bio izvanredno tih što ga je razveselilo ali mu je, rekao je, ‘ao što
je napravio negativnu pretpostavku o ‘enama da su iskoristile djecu tek
kao izgovor za galamu. Huzur je rekao da je kasnije saznao da zapravo
nije napravio nikakvu negativnu pretpostavku (ili loše mislio) jer je veliki
broj ‘ena, osim vremena kad im se on (direktnim govorom) obratio
nastavile da prièaju i do te mjere se nisu obazirale na ‘ene odgovorne
za odr‘avanje reda da su, zbog neprestalne galame one ‘ene koje su
došle da slušaju ðelsa predavanja sa dobrom namjerom bile ganute do
suza. Huzur je podsjetio sve da jedne godine Obeæani Mesija a,s, nije
odr‘ao ðelsa salanu zbog toga što je smatrao da nije bio ispunjen cilj za
njeno odr‘avanje. Huzur je rekao da je razmatrao zabranu ‘enske ðelse
na nacionalnom nivou do vremena dok se one ne poprave i poboljšaju.
8
Ili, Huzur je rekao, mo‘da se odluèi da se ne obraæa direktno ‘enama
do vremena dok ne bude obaviješten da u tišini slušaju ostatak programa
ili da æe on dati upute da samo ‘ene koje su nove Ahmadi i one ispod 25
godina mogu prisustvovati ðelsi dok æe drugim ‘enama biti zabranjena
ðelsa i nacionalna ištema. Huzur je rekao da je razmišljao o tome da
ispita od svojih predstavnika o situaciji u drugim zemljama. On je rekao
da su ‘ene prije mnogo puta savjetovane ali bez koristi. Bila je tišina u
toku mog govora ali po mom odlasku uslijedila je uobièajena galama.
Huzur je rekao da je ovo trenutak da se dugogodišnji Ahmadi ozbiljno
zamisle zato što novo pridošli nadilaze u iskrenosti dok su stari svjesni
jednog aspekta ðelse: da promovišu uzajamne bratske veze. Huzur je
rekao da postupak ili djelo koje nije uèinjeno u skladu sa odgovarajuæim
vremenom i mjestom nije dobro djelo. @enska organizacija je odgovorna
za ovo posrtanje od najmanje sfere njihove glavne organizacije. Postupak
nekih dugogodišnjih Ahmadi je povod zabrinutosti da mogu pokvariti
‘rtve koje su uèinili njihovi preci. Huzur je rekao da je trenutno broj
novih Ahmadi u Nemaèkoj, koji nadilaze u svojoj gorivosti i iskrenosti,
na stotine, istaknut je njihov osjeæaj pokornosti i revnosti da slu‘e
(Zajednici); nije dugo kad æe njihov broj biti u hiljadama i stotinama
hiljada. Ovi novi Ahmadi treba da upute svjetlo istinskog islama svojim
zemljacima. Huzur je iznio zapa‘anje da su nedavno neki buduæi teroristi
koji su došli iz Pakistana bili uhapšeni i ova zemlja je bila spašena od
ogromne nesreæe. Huzur je rekao da poruka istinskog islama treba da
bude upuæena onima koji su pogrešno upuæeni, zalutalim ljudima. Huzur
je savjetovao da za ovo planiramo opse‘nu strategiju. On je rekao da
treba da sebe reformišemo, postignemo èistu promjenu u sebi jer je ovo
jedino put (naèin) da napravimo revolucionarnu promjenu.
Huzur je rekao da je blagoslov ðelse Njemaèke taj da su mnoge duše
èiste prirode dale zavjet (bai’at) tokom ðelse koji se odr‘ao u emocijama
nabijenom ambijentu. Huzur je rekao da mnogi ne znaju da je on uzeo
direktan zavjet (bai’at) mnogih ‘ena – novih Ahmadi na taj naèin da su
one dr‘ale ruku njegove ‘ene. Huzur je rekao da su sve one bile duboko
ganute i jasno se mogao vidjeti veliki preobra‘aj u njima dolaskom u
utoèište Èasnog Poslanika s.a.v.s. Èim su rijeèi zavjeta (bai’ata) bile
izgovorene neke od njih su nekontrolisano jecale, njihovo duboko
duhovno osjeæanje je bilo izvan rijeèi. Huzur je rekao da mu je reèeno,
èim je on napustio sobu, da su one uèinile sed‘du zahvalnosti. Huzur je
rekao da su ovo mlade ‘ene koje su bile zaboravile Boga ali sada su se
9
povezale sa Jednim Bogom kroz ruku istinskog i revnog poklonika
Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Ovi blagoslovi æe nam biti od koristi kad uvijek budemo zahvalni i
ojaèamo zavjet koji smo dali. Mi samo mo‘emo biti korisni èlanovi
Zajednice Obeæanog Mesije a.s. ako se potpuno pokoravamo Èasnom
Poslaniku s.a.v.s.. Da nas Allah omoguæi u tome.