Hutbe

Hutba, 14. septembar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju hudbu odr‘ao u Bait ul Futuh d‘amiji u Londonu i
dao izlaganje o valjanosti posta u toku ramazana.
Citirajuæi ajet 184 iz sure Al Bakara:
“O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan
onima prije vas, da biste postali bogobojazni.” (2:184)
Huzur je rekao da smo Allahovom milošæu ponovo u stanju da do‘ivimo
najvrsniji aran‘man za duhovno unapreðivanje, odnosno post za ovih
nekoliko dana koliko traje ramazan.
Svaki Ahmadi musliman treba da uèini najveæi trud da unaprijedi
bogobojaznost (takvu), da tra‘i Bo‘iju blizinu, postigne primanje svojih
dova, i unaprijedi se u religijskim, moralnim i duhovnim putevima.
Napominjuæi znaèaj naredbe da postimo Huzur je rekao da je to isto
tako bilo obavezujuæe za sljedbenike ranijih Bo‘ijih poslanika radi
èišæenja duše i meðu njima su samo oni postali primaoci blagoslova koji
su na ovoj naredbi ustrajali bez ikakvog prigovora, koji su stavili ovo
uèenje u praksu i nadmašili u bogobojaznosti. Meðutim, kad su odbili
10
ova uèenja, izgubili su svoju ovosvjetsku slavu i norme njihove
duhovnosti su takoðer naglo spale. Huzur je rekao da, zaista, kad Allah
nareðuje sljedbenicima Bo‘ijih poslanika da posvoje bogobojaznost, On
proglašava da æe ih to voditi blagoslovima ovog svijeta i Drugog svijeta,
kao što je reèeno u ajetu 47 iz sure Al Rahman (55:47). Huzur je rekao
da je najglavnije za svakog Ahmadi muslimana da spozna uzvišeni Bo‘iji
polo‘aj s ciljem da se unaprijedi u bogobojaznosti i da bude primalac
Njegovih blagoslova a ovo, dodao je, æe se dogoditi kad se sa iskrenom
svrhom slijede Njegove naredbe. Jedna od ovih naredbi je post.
Mi smo sretni da smo poklonici savršene knjige, da smo poklonici
Šerijata za koji je obeæano da æe trajati do zadnjeg dana, da smo poklonici
zadnjeg Poslanika s.a.v.s. koji je donio Zakon, kojem je bila data odlika
nad svim drugim poslanicima buduæi da mu je bila data titula Khatam
un Nebijjin (Peèat svih poslanika). On nam je donio poruku Kur’ana da
nas osposobi da èvrsto stojima na bogobojaznosti, poruku koja je još
svje‘a danas i uvijek æe ostati svje‘a. Huzur je postavio pitanje ‘šta
naredbe ove zadnje Knjige Zakona išèekuju od nas?’ Objašnjavajuæi ovo
Huzur je rekao one od nas oèekuju da se trudimo za sticanje blagoslova
koji ova Knjiga spominje, da preuzmemo zadatak za koju su nam Bog i
Njegov Poslanik s.a.v.s. pokazali put.
Citirajuæi ajet 70 iz sure Al Ankabut:
“A one koji se trude radi Nas, Mi æemo sigurno uputiti prema Našim
putevima. A uistinu je Allah sa onima koji èine dobro.” (29:70)
Huzur je rekao da je zaista Bo‘ije obeæanje da On upuæuje Sebi one koji
se primièu prema Njemu sa potpunom iskrenošæu, On trèi onima koji
barem idu prema Njemu. Veliko vrelo za postizanje blizine Bogu je post.
Hadis navodi da je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao da Allah stavlja razdaljinu
više od 70% (arapski idiom koji znaèi veliku razdaljinu) izmeðu vatre i
lica osobe koja posti na naèin da tra‘i Njegove blagoslove. Huzur je
rekao da je zaista najva‘nije da postimo u potrazi za Allahovom milošæu
i ako je postizanje Njegovog zadovoljstva jedini cilj, On ne samo da
spašava osobu od vatre nego poklanja D‘ennet Njegovog zadovoljstva
na ovom svijetu i na ahiretu.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da onaj ko èini ozbiljan trud da tra‘i
Allaha nikada ne bude bez uspjeha. On je rekao da, ako mi mo‘emo
osjeæati sa‘aljenje za studenta koji teško radi za školske ispite kako Bog
11
mo‘e da nema milosti i sa‘aljenja da dopusti da onaj ko se trudi da
Njega tra‘i ne doðe blizu Njega? Sigurno ne.
Navodeæi hadis Qudsi, Huzur je rekao Allah proglašava da je svaki
èovjekov postupak za èovjeka, osim posta. Post je za Allaha i jedino je
Allah njegova nagrada. Drugi hadis stalno ponavlja ovu taèku da je post
uèinjen za Allaha i samo Allah zna stvarnu nagradu osobe koja posti.
Huzur je objasnio da baš kao što su Allahovi atributi bezbrojni tako
je i velièina Njegove nagrade; meðutim, On je postavio neka ogranièenja
za postizanje Njegove nagrade. Na primjer u toku posta od èovjeka se
ne tra‘i da tek izgladnjuje sebe, zapravo se od njega tra‘i da uèini trud
da odbaci sve vrste ovosvjetskih i tjelesnih ‘elja, i samo onda se mo‘e
smatrati da je post jedino za Allaha. Slièno uklanjanje od zala ne treba
da bude privremeno i kratko, zapravo to treba da bude neprekidni napor.
Zaista Allah zna šta je u èovjekovom srcu, on je upoznat sa namjerom
iza svakog djela, ima znanje o onom što je oèito i onom što je skriveno,
ako èovjek posti sa Allahovim atributima na umu, onda æe post biti
nagraðen.
Huzur je dalje rekao da kad osoba koja posti odgovara na uvredu
govoreæi da pošto posti neæe odgvoriti istom mjerom, to ne znaèi da su
ljudi slobodni da vrate milo za drago kad prekinu post; uopæe ne. Huzur
je rekao da je post proces obuke u toku koje je osoba obuèavana da se
za stalno kloni loših navika; to je razlog zašto hadis navodi da æe èovjek
koji iskreno posti biti sretan kad sretne svog Gospodara. Nije samo
tridesetdnevni napor to što æe mu dati sreæu, on æe zapravo biti sretan
zato što æe imati priliku da se trudi da izbjegava loše navike i da æe tako
doèekivati svaki ramazan svog ‘ivota dok ne postigne polo‘aj gdje æe
biti primalac Allahovog zadovoljstva.
Objašnjavajuæi hadis koji za post ka‘e da je ‘štit’, Huzur je rekao da
je va‘na stvar da èovjek bude u stanju da upotrebi ovaj ‘štit’ da se
zaštiti od napada šejtana, najopasnijeg od svih neprijatelja. Vjernik mo‘e
biti siguran pomoæu ovog ’štita’ kroz obo‘avanje Boga i dr‘eèi se èvrsto
Njegovih naredbi.
Huzur je rekao da je uèenje ranijih poslanika bilo privremeno, ono je
bilo za prolazni period vremena. S uèenjem je oslabila njegova svje‘ina
i oslabila je bogobojaznost. Uèenje Èasnog Kur’ana je trajno. U druge
religije su se uvukle ovosvjetske ‘elje. Mi treba da se neprestalno trudimo
da odr‘imo visoko standarde svoje bogobojaznosti. Svaki od nas treba
12
da nastoji koliko je najviše u njegovoj moæi ili sposobnosti da postigne
ove visoke standarde. Nazivajuæi nas ’Hair e Umma’ (najbolji od ummeta)
Allah nam je pokazao sve puteve (naèine) i mi se samo mo‘emo
opravdano zvati ’Hair e Umma’ kad mognemo postiæi ove standarde.
Huzur je rekao da djela koja su uèinjena da tra‘e Allahovo zadovoljstvo
su zaista ono što je bogobojaznost.
Huzur je molio Allaha da nas osposobi da uèinimo èvrsto nastojanje
da postignemo bogobojaznost. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je post
ustvari o napuštanju jedne vrste hrane da tra‘imo drugu vrstu hrane
koja je za dušu. Allah otvara puteve upute i duhovnog oštroumlja za
one koji Ga tra‘e sa praviènošæu srca.
Da nas Allah osposobi da postimo sa ciljem postizanja Njegovog
zadovoljstva, da postignemo istinitost (praviènost) da postane trajni
dio naših ‘ivota i koja nas svakog trenutka unapreðuje u bogobojaznosti.
Zatim je Huzur spomenuo imena nekih gospoða koje su nedavno
umrle i tra‘io da èinimo dove za njih. Prva je bila Saida Begum Sahiba,
‘ena Ðalal ud Din Šems Sahiba, pobo‘na i predana gospoða. Hazret
Muslih Maud r.a. joj je odao poštovanje u jednom od govora na ðelsi
spominjuæi kako je sama i uz veliku ‘rtvu podigla porodicu male djece
pošto je njem mu‘ otišao u inostranstvo da slu‘i kao misionar za dugi
vremenski period, tako da je jednog dana jedno od njene male djece
došlo i pitalo je: ’Šta se zove abba (otac)’ pošto nikada nije vidjela oca.
Vakil ul Tasneef Maulana Munir ud Din Šams Sahib je jedan od njenih
sinova.
Druga spomenuta gospoða je bila Saida Bugum Sahiba, ‘ena Maulana
Abdul Ata Ðahlandari, majka Imam Sahiba d‘amije u Londonu, Ata ul
Muðib Rašida. Huzur je rekao da je ona bila pobo‘na, predana gospoða
koja je imala veliku odanost prema Halifatu i pokazivala je ljubav,
iskrenost i odanost kad god bi došla da se sretne sa Huzurom.
Treæa gospoða koja je bila spomenuta bila je Nasira Begum Sahiba,
‘ena Chaudri Muhammed Sarwer Sahiba. Huzur je rekao da je ona bila
neustrašivi borac za širenje islama.
Huzur je molio Boga da umrlim dadne uzvišene polo‘aje u D‘ennetu
i molio je da njihove porodice budu u stanju da nastave sa i odr‘e njihovu
pobo‘nost.