Hutbe

Hutba, 28. septembar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

“A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja
odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se
odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi bili upuæeni.” Sura Al
Bakara (2:187)
Huzur je svoju današnju hudbu bazirao na gornjem ajetu. On je
objasnio da je ovaj ajet stavljen u Èasnom Kur’anu izmeðu dva druga
ajeta koji objašnjavaju uzvišenost mjeseca ramazana i stvari koje su
povezane sa tim. Prema tome on pokazuje da je ovaj mjesec poseban u
terminima postizanja blizine Bogu i oprosta grijeha.
Navodeæi hadis Huzur je rekao da je melek D‘ebrail rekao da je
uništen onaj ko do‘ivi mjesec ramazan a ne postigne oprost, a da su
oprošteni grijesi onoga ko ustane noæu u toku ramazana s namjerom da
ispuni zahtjeve vjere i da èini dobro.
Huzur je rekao da u toku ramazana Allah daje poseban polo‘aj onima
koji Ga tra‘e. Iako On sluša one koji Ga sa iskrenošæu cijelo vrijeme
usrdno mole, ipak zbog posebnog ambijenta usrdne molbe tokom
ramazana On sluša više nego u druga vremena.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao na poèetku ramazana: ’Ljudi, uskoro
nad vama sciæe uzvišeni i blagoslovljeni mjesec koji ima noæ koja je bolja
od hiljadu noæi.’ Huzur je objasnio da su prvih deset dana ramazana
dani milosti, slijedeæih deset dana su dani oprosta i zadnjih deset dana
su dani spasa od D`ehennema. On je rekao da su dani milosti prošli i mi
sada prolazimo kroz dane oprosta. Za nekoliko dana æe nad nama biti
dani koji poklanjaju spas od D`ehennema, meðu njima æe biti noæ koja
je noæ primanja dova, ko god mo`da naðe tu noæ. U ovih zadnjih nekoliko
18
dana treba da nastojimo i usredsredimo se da tra`imo dobrotvornost
Allahove milosti, da tra`imo pokrov Njegovog oprosta, da se oslobodimo
od neèistoæa ovog svijeta i da tra`imo ahiret. Da nastojimo i tra`imo
tog Svemoguæeg Boga Koji ka`e: ’Ja sam blizu.’ Meðutim, Huzur je
dodao, primanje dova ima svoje uvjete.
Obeæani Mesija a.s. je pisao u pogledu gornjeg ajet da Allah pravi
razliku izmeðu vjernika i drugih, u tome da su vjernici blizu Njemu dok
drugi nisu, i On sluša njihove molbe i poklanja im prihvatanje, i zbog
toga oni treba da budu èvrsti u vjeri.
Zatim je Huzur objasnio ’uvjete’ koji uvjetuju prihvatanje molitve.
Prvi uvjet je da imamo sigurnost o postojanju Boga; nepokolebivu
sigurnost. Da je On Gospodar svih svjetova i Gospodar svega, da odlikom
Njegovog svojstva Rububijjata (svojstvo da odr‘ava i hrani) On
obezbjeðuje za sve ‘ive stvari i u Njemu su sva svojstva na vrhuncu.
Drugi uvjet je da ne samo imamo sigurnost da Bog postoji nego da
imamo potpunu vjeru u Njega i da imamo ‘elju da Ga tra‘imo, da tra‘imo
zajedništvo s Njim. Da usaðujemo bogobojaznost i pobo‘nost za ovaj
cilj – da se oèistimo, ili kao što je Obeæani Mesija a.s. rekao: ’..da
postanemo takvi da nam se Bog obraæa.’
Treæi uvjet je da, iako je naše èvrsto vjerovanje da su svi poslnaici od
Boga, prihvatimo da je primanje molitve sada dovedeno u vezu sa Èasnim
Poslanikom s.a.v.s. Kako gornji ajet pokazuje – Moji robovi ’te’ pitaju –
prema tome mi æemo imati sredstva da se stavimo u vezu sa Allahom
(priðemo Mu) samo ako imamo potpunu vjeru u Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Vjera u njega takoðer povlaèi za sobom vjerovanje u njegova pretskazanja
i da u ispunavanju njegovih pretskazanja prihvatimo njegovog istinskog
poklonika Obeæanog Mesiju a.s. Prihvatanje njega je takoðer uvjet vjere.
Æetvrti uvjet je da je naša molba Allahu da tra‘imo Njegovo
zadovoljstvo, sa ‘eljom da Ga tra‘imo. Allah ka‘e da kad èovjek èini
usrdnu molbu s ciljem da ’Mene sretne’ on Me nalazi blizu.
Huzur je rekao da ako je usrdna molba uèinjena tek za ovosvjetske
razloge to je sebièno i jednostrano. Ako neko ‘udi za Bo‘ijim odgovorom
on treba da stavi u praksu ono što ovaj ajet oznaèava kao ’slušaju Mene’.
Peti uvjet je da nastojimo da izbjegavamo sve grijehe. Takva situacija
æe potkrijepiti proglas kako je spomenut u ajetu. Obeæani Mesija a.s. je
rekao da kad se neko pokaje i ispovjeda da izbjegava sve grijehe, stvoreno
je divno svjetlo jer osoba zove Allaha da doðe i oslobodi ga od grijeha.
19
Osnovna i najva‘nija molba je za izbjegavanje grijeha i za èišæenje sebe.
Kad jednom ova molba postigne prihvatanje i èovjek bude istinski èist u
Allahovim oèima, onda za njega èak nije potrebno da moli za sve svoje
potrebe i nevolje jer su oni zadovoljeni Bo‘ijim planom.
Šesti uvjet je da dadnemo prednost vjeri nad ovosvjetskim stvarima.
Huzur je rekao da je ova izreka dio zavjeta omladinske organizacije
(Khudam) i takoðer je osmi uvjet bai’ata Obeæanog Mesije a.s. Huzur je
rekao da osoba treba da vodi raèuna da je musliman koji je prihvatio
istinskog i gorivog poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s. i da bude pa‘ljiv
da ne napravi grešku prosuðivanja da vjeru dovede na zao glas. Huzur
je dodao da èak i ako osoba treba da podnese ovosvjetski gubitak za
èast vjere treba da to s voljom izdr‘i.
Sedmi uvjet je da neprestalno tra‘imo da popravimo sebe u duhovnim
i praktiènim terminima. Huzur je rekao da u svjetlu onoga na što gornji
ajet ukazuje ’oni treba da slušaju Mene’ mi smo uvijek u potrebi da
popravljamo svoje postupke i svoju duhovnost. Za vjernika put duhovnog
razvoja nema granice i što on više radi na tome njegova duhovnost
postaje viša i sa tim se primanje molitve takoðer umno‘ava.
Osmi uvjet je da uèinimo da molitve ostanu unutar Allahovih zakona.
Najglavnije je da ustrajemo na Njegovim naredbama, da ispunjavamo
prava drugih ljudi. Na primjer neka osoba mo‘da uzurpirava prava
drugog a tra‘i milost od Allaha za sebe. Huzur je rekao da se to dogaða
u sluèajevima roditeljskog starateljstva da jedan roditelj nastoji da dijete
ukloni od drugog. I još gore, Huzur je rekao, oni pišu Huzuru tra‘eæi
dove da dijete ostane podalje od drugog roditelja. Huzur je rekao da je
naredba da ne povrijedimo bilo majku ili oca zbog djece ali ljudi i dalje
uzurpiravaju prava drugog èak nakon što presuda bude donesena od
strane sudijskog odbora.
Huzur je dalje naveo primjere neovlaštenih molitvi i naveo primjer
takozvanih svetih ljudi i pirova Pakistana koji praktikuju naèine koji su
suprotni islamskim uèenjima i rekao da su Ahmadi muslimani, hvala
Bogu, osloboðeni ovog neznanja.
Deveti uvjet je da treba uvijek da budemo pa‘ljivi da ne samo molimo
u vrijeme teškoæe i nevolje nego da spominjemo Allaha u dobra, sretna
vremena. Huzur je rekao da ako se osoba skoncentriše na molitve mimo
onih tokom ramazana onda molitve uèinjene tokom ramazana posti‘u
veæe prihvatanje.
20
Deseti uvjet je da izbjegavamo prenagljenost (‘urbu) i da se nikada
ne umaramo od molitve. Obeæani Mesija a.s. je rekao: ’Zapamtite da ni
jedna osoba nikada ne mo‘e tra‘iti dobrotvornost od molitve ukoliko
ne nadilazi u strpljenju.’ Huzur je naveo prièu ustrajnosti molitvi kako
je èinio otac poslanika Jusufa a.s. u toku perioda od èetrdeset godina
da vidi svog sina. Huzur je dodao da èak najškrtija osoba na kraju dadne
prosijaku koji je uporan – nema naèina da Allah neæe slušati iskrene
molitve uèinjene tokom vremenskog perioda.
Ustrajnost i strpljenje je zaista veliki uvjet što se tièe poniznog molenja
za molitve i to je put Bo‘ije zajednice. Huzur se obratio onima u Pakistanu
i drugim mjestima gdjeje zajednica proganjana i rekao im da se ne brinu,
Allahova pomoæ æe sigurno doæi i slijedit æe je Njegova milost i samilost
više nego prije. Huzur im je nalagao da iskoriste svetost ramazana da
podnose usrdne molbe Allahu.
Jedanaesti uvjet je da usadimo obzirnost, bri‘nost i jadikovanje u
svoje molitve s ciljem da tra‘imo visoki standard molitve. Zaista Obeæani
Mesija a.s. je rekao da zamislimo bespomoæni plaè djeteta kad èinimo
molbe Allahu da privuèemo Njegovu milost.
Ukratko molitva koja je uèinjena u skladu sa Allahovom naredbom i
sa savršenom vjerom postiæi æe prihvatanje i oni koji èine takve molitve
su oni na koje se poziva kao na upuæene, oni æe nastaviti da se razvijaju
u duhovnosti i nikada neæe umišljati da ka‘u, gdje je Allah? U skladu sa
hadisom oni æe biti oni koji posti‘u polo‘aj gdje mogu ’vidjeti’ Allahovu
blizinu. Huzur je nalagao da tra‘imo ovaj vrhunac u toku ovog ramazana
gdje je naš namaz vrhunac našeg posta i naš post je vrhunac našeg
namaza.
Huzur je govorio o dvostrukom ‘aru (vruæini, toploti)/sjaju
(blještavosti) ramazana, jedan je fizièki ‘ar pokrenut (roðen, stvoren,
proizveden, izazvan) glaðu i drugi je ‘ar gorivosti (‘ara) i ‘elje (èe‘nje,
ljubavi) sa kojom èinimo molitve. Huzur je nalagao da se takoðer
usredsredimo na ispunjavanje prava ljudi tokom ramazana. On je rekao
da èinjenica da je ramazan bio prvo objavljen u mjesecu ramazanu
oznaèava da Kur’anska uèenja koja govore o ispunjavanju prava Allaha
i prava ljudi treba da se slijede više osebujno i sa veæom predanošæu u
mjesecu ramazanu.
Huzur je objasnio da u mjesecu ramazanu Èasni Poslanik s.a.v.s. bi
davao milostinju tako obilno da je njegova dobrotvorna praksa lièila
21
(smatrana sliènim, bila nalik na, uporeðena sa) snagom (jaèinom)
burnog (‘estokog, vatrenog) vjetra.
Huzur je molio da nas Allah osposobi da postignemo ove visoke
standarde obo‘avanja tokom ramazana, da naš duhovni razvoj omoguæe
da naše molitve postignu primanje kod Boga i da se osvjedoèimo da
zastava islama i Ahmadijata uzdigne (podigne, uzvisi, di‘e svuda širom
svijeta.
Zatim je Huzur najavio tragiènu smrt dvoje Ahmadi muslimana koji
su ubijeni u Karaèiju, Pakistan. Oni su obojica bili doktori. Dr Hameed
Ullah je bio ubijen 20. septembra kad se vraæao kuæi sa svoje klinike.
On je bio kidnapovan i onda ustreljen. Njegovo tijelo je naðeno nakon
dva dana. Huzur je rekao da je dr Hameed Ullah posvetio svoj ‘ivot
(uvakifio) u vrijeme Hazreti Halifa tul Mesiha III r.a. i slu‘io je u zapadnoj
Africi mnogo godina.
Drugi ubijeni je bio dr. prof. Šeik Mubešir Ahmad koji je bio ubijen
26. septembra izvan svoje klinike. Huzur je molio da Allah pokloni visoke
polo‘aje u D‘ennetu obojici i pokloni ucvijeljenim porodicama ustrajnost
i strpljenje. Huzur je rekao da æe klanjati d‘enazu za obojicu poslije
d‘ume namaza.