Hutbe

Hutba, 05. oktobar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

“O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i poslaniku kad vas poziva
da vam dadne ‘ivot, i znajte da Allah nastupa izmeðu èovjeka i
njegovog srca, i (znajte) da æete se svi pred Njim zajedno okupiti.”
Sura Al Anfal (8:25)
22
Citirajuæi ajet 25 iz sure Al Anfal Huzur je u svojoj današnjoj hudbi
dao izlaganje na temu istinitog dolaska Obeæanog Mesije a.s.
Huzur je rekao da svaki Ahmadi musliman jasno spoznaje da
prihvatanjem Obeæanog Mesije a.s. on ili ona valjano proglašava da je
taj koji ga prihvata kao Mesiju i Mehdija i koji se tako pridru‘uje grupi
ljudi na koje se gore spomenuti ajet poziva kao na one koji ’odgovaraju
Allahu’. On ili ona proglašavaju da imaju vjeru u naredbe i pretskazanja
Kur’ana kao i u pretskazanja Èasnog Poslanika s.a.v.s. i kroz ovaj proglas,
i obeæanje da æe to staviti u praksu nadaju se da naðu novi duhovni
‘ivot. Ako bilo šta drugo osim ovoga doðe na um takve osobe onda
njihova tvrdnja da prihvataju Obeæanog Mesiju a.s. nije istinita.
Obeæani Mesija a.s. je u uvjetima svog bai’ata (zavjeta odanosti/
sveèana izjava pristupa) razjasnio da Ahmadijat nije ništa više nego
jednostavno pristajanje uz Allaha i Njegovog Poslanika, kao što navodi
u treæem uvjetu:
’Da æe on ili ona redovno obavljati pet dnevnih namaza u skladu sa
naredbama Bo`ijim i naredbama Èasnog Poslanika Muhammeda i
da æe nastojati najviše što mo`e da bude redovan/redovna u
obavljanju tahad`uda i prizivanju salavata na Èasnog Poslanika
Muhammeda..’
Zatim je u petom uvjetu navedeno:
’Da æe on/ona ostati odani Bogu u svim okolnostima `ivotnim, u
`alosti i radosti, u bijedi i blagostanju, u uspjehu i kušnji…’
I u šestom uvjetu:
’..da æe se potpuno podvræi utjecaju Èasnog Kur’ana, i da æe Rijeè
Bo`iju i izreke Èasnog Poslanika Muhammeda uèiniti svojim vodeæim
principom u svakom svom `ivotnom polo`aju.’
Huzur je rekao da je ukratko prihvatanje Obeæanog Mesije a.s. to da
Allahove naredbe i naredbe Poslanika stavimo u praksu i da postignemo
novi duhovni ‘ivot. Sretan je onaj ko se pridru‘i u ovom opæem dobru
i ostane pri tome, sretni smo mi da smo u prihvatanju Obeæanog Mesije
a.s. postupili prema Allahovom pozivu i pozivu Njegovog Poslanika i bit
æemo u stanju da se duhovno o‘ivimo. Zaista je potpuno la‘na optu‘ba
da smo mi, u prihvatanju Obeæanog Mesije kao Mesije, Mehdija i
poslanika, Bo‘e saèuvaj, umanjili polo‘aj Èasnog Poslanika s.a.v.s.
23
U objašnjavanju istinske ljubavi i revne odanosti Obeæanog Mesije
a.s. za Èasnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je proèitao slijedeæi isjeèak iz
njegovih pisanja:
’Èasni Poslanik je došao na svijet tako da dadne sluh gluhim, koji su
ostali u tom stanju stotinama godina. Ko je slijep i ko je gluh? Isti onaj ko
ne prihvata Bo`ije jedinstvo i ko ne prihvata ovog Poslanika koji je o`ivio
Bo`ije jedinstvo na zemlji; isti Poslanik koji je divljake promijenio u ljude
i onda ih promijenio u ljude koji posjeduju istinske moralne vrline, onda
ih obojio bo`anskom bojom onih koji uspostavljaju svoj odnos s Bogom;
isti Poslanik, sunce bogobojaznosti, pred èijim su nogama bili ponovo
o`ivljeni hiljade onih koji su umrli od mnogoboštva, i ateizma, i griješnog
`ivljenja, i osvijestili se, i bio je pokazan ogled Sudnjeg dana.’
Huzur je proèitao drugi znamenit isjeèak koji je zemlju smatrao nalik
mrtvoj prije dolaska Èasnog Poslanika s.a.v.s. koja je bila o‘ivljena/
preobra‘ena njegovim revolucionarnim uèenjem i duhovnošæu. Huzur
je napomenuo da nije postojao niko ko bi mu mogao biti ravan u takvoj
rjeèitosti i dubini izra‘avanja o Èasnom Poslaniku s.a.v.s. i dodao da mi
vjerujemi da je Allah uèinio Èasnog Poslanika s.a.v..s izvorom postizanja
duhovnosti i Obeæani Mesija a.s. je nejegov ponizni sluga i istinski i
revni poklonik, èiji se dolazak dogodio u potpunoj (bezupitnoj)
pokornosti Poslaniku tako da Zajednica bude okupljena na ruci ovog
Imama da ’odgovara’ Allahu i Njegovom Poslaniku.
Huzur je rekao da je greška muslimana da smatraju da oni ne treba
da ikoga prihvate kad su povjerovali u Èasnog Poslanika s.a.v.s., dodajuæi,
Huzur je rekao da je neophodno da prihvate Imama o kojem Èasni Kur’an
pretskazuje i o kojem je Èasni Poslanik rekao da dadnemo njegov selam
kad ga sretnemo. Prema tome, za duhovni razvoj i za ispunjenje vjere
neophodno je da prihvatimo Imama ovog doba. Pozivajuæi se na kur’anski
ajet Huzur je rekao da ponavljanje u njemu – da se okrenemo Allahu i
Poslaniku, poslije ’vjerovanja,’ ukazuje na to da nije dovoljno da
napravimo verbalni proglas svoje vjere, zapravo vjera treba da uraste u
èovjekovom srcu.
Pozivajuæi se na suprotstavljanje protiv Zajednice Huzur je rekao da
muslimani treba da se zamisle nad rijeèima onog ko poziva u ovo doba,
šta on tvrdi o sebi i šta su njegovi pogledi o uzvišenom polo‘aju Èasnog
Poslanika s.a.v.s.
24
Huzur je proèitao drugi isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. koji
jasno izra‘ava njegovu duboku vjeru u Boga i njegovu ljubav i odanost
za Poslanika s.a.v.s. U pogledu ovog dubokog vjerovanja u Boga i
Poslanika on je tvrdio da ako bi sve vjere ovog svijeta zajedno bile
stavljene na jednu stranu vage i njegova vjera na drugu stranu, Bo‘ijom
milošæu, njegova strana bi bila te‘a.
Huzur je rekao da u pogledu pretskazanja od prije 1400 godina o
dolasku ovog istinskog i revnog poklonika, nije bilo promjene u stanju
stvari, kako je i bilo pretskazano od prije stotina godina kad su iskreni
muslimani svijeta bili zabrinuti. Zapravo se situacija pogoršala, i uprkos
toga što imaju vlast nad zemljama muslimani duhovno propadaju. Razlog
za ovo je oèito njihovo odbijanje onog kome je Poslanik poslao svoj
selam. Huzur je rekao da su prethodno pojedini mulah (hod‘e) bili ti
koji nam se suprotstavljaju – no sada muslimanske vlade saraðuju protiv
nas – meðutim prosvjetljenje koje je bilo zapaljeno od Allaha ne mo‘e
biti ugašeno ovim suprotstavljanjem.
Huzur je rekao da je Allah izmeðu èovjeka i njegovog srca, zato Ga
molite o ummetu o kojem je On rekao da su oni najbolji meðu ljudima,
meðutim njihova oèevidna situacija ne pristaje (tome). Kako æe oni
reformisati druge kad se njihovo vlastito stanje pogoršava? Huzur je
rekao ako budemo iskreno molili Allah æe slušati i jedini On mo‘e
ispravno uputiti. Huzur je rekao mi treba da molimo za njih zato što su
oni dovedeni u vezu sa imenom Poslanika s.a.v.s. mi treba da molimo
Allaha da oèisti njihova srca, jer jedini On ima kontrolu nad njihovim
srcima, jer niko drugi ne mo‘e otvoriti njihove grudi. Da Allah stavi u
njihova srca to da tek veza (sa Poslanikom) neæe ispuniti njihove ‘ivote,
zapravo se od osobe tra‘i da ustraje na svim Bo‘ijim naredbama i
naredbama Poslanika s.a.v.s., da Allah ukloni hrðu iz njihovog srca –
nije dovoljno biti okaljano povezan sa imenom Poslanika – i da ih Allah
osposobi da prepoznaju Imama doba radije nego da mu se
suprotstavljaju. Huzur je rekao su da molitve èinjene u ovom smislu
meðu obavezama Ahmadi muslimana.
Huzur je dodao da su takozvani vjerski uèenjaci stvorili krajnje
zastrašujuæi scenario kroz svoju pogrešnu uputu; mnoge èiste duše ‘ele
da se pridru‘e našoj Zajednici ali ostaju nijemi zbog straha od društva,
oni koji su hrabri i pridru‘e se uznemiravani su od ljudi oko njih.
25
Huzur je naveo primjer iz Švicarske gdje je neko studirao i shvatio
poruku Obeæanog Mesije i ‘elio da uèini bai’at. Kad je kontaktirao svoju
rodbinu u Pakistanu oni su mu rekli neistinite i predaleko zahvatne
prièe o Ahmadijatu. Huzur je rekao da je sve ovo rezultat pogrešnog
obaviještavanja raširenog od takozvanih vjerskih uèenjaka koji su
slobodni da razglašavaju neistinu o nama. Meðutim, nama s druge strane
nije dozvoljeno da ka‘emo bilo šta. U svakom sluèaju, Huzur je rekao,
rodbina ove osobe iz Pakistana su mu rekli da ako on primi Ahmadijat
bit æe prvi kojeg æe tra‘iti da ga ubiju. Huzur je rekao zar ovi ljudi nisu
èuli hadis gdje je Èasni Poslanik s.a.v.s. ispitivao svog ashaba o
neprijatelju kojeg je nadvladao u toku bitke – da li je on (mo‘da) rasporio
njegovo srce pa da vidi je li njegovo vjerovanje bilo stvarno ili nije.
Huzur je rekao da se oni kolebivog srca boje, no hrabri ptihvataju
istinu uprkos nevolje.
Huzur je citirao ajet 73 iz sure Ta Ha (73:20): ’…Zato odredi šta
hoæeš da odrediš; ti mo`eš odrediti samo o ovom sadašnjem `ivotu.’ Huzur
je rekao da su sretni oni koji koji odgovaraju faraonima ovog doba na
ovaj naèin. Zaista ovo je odgovor Ahmadi ubijenih muslimana iz
Pakistana i odgovor svakog Ahmadi muslimana starog i novog, koji ostaje
èvrsto na istini u krajnjoj opoziciji i treba da odgovori rijeèima: ’…Allah
je Najbolji i Najstalniji.’ 20:74
Zatim je Huzur naveo izvještaj iz arapskog svijeta koji daje krajnje
obeæavajuæe i ohrabrujuæe vijesti da èiste duše kontaktiraju Zajednicu.
Ovi ljudi su imali snove u kojima su vidjeli Obeæanog Mesiju a.s. prije
nego što su oèima vidjeli fotografiju. Ovi ljudi imaju duboko ubjeðenje
vjere i tvrde da oni ne trebaju nikakve dokaze ili argumente da ih ubijede.
Huzur je rekao da je prethodni izvještaj govorio da je veæina ljudi
raspravljala, no od nedavno veæina te‘e da se sla‘u i mnogi su veæ ’vidjeli
Obeæanog Mesiju’ u snovima.
Huzur je rekao da je naš zadatak da obilato molimo za njihovu uputu
– iako nam Allah, u skladu sa Svojim obeæanjem, svaki dan pokazuje
manifestacije Svoje pomoæi i potpore, naša je obaveza da ovu poruku
širimo koliko god je moguæe tako da i mi takoðer mo‘emo sudjelovati u
blagoslovima koji su povezani sa i koji su u sudbini Zajednice Obeæanog
Mesije.
Svaka osoba treba da svijetu uputi poruku Mesije uputi sa
obnovljenom snagom i ‘arom i dok to èini da ostaje pa‘ljiv da zadatak
26
vjernika nije završen bez iskrenih molitvi. Huzur je rekao da je u zadnjih
blagoslovljenih deset dana ramazana najznaèajnija molitva – koja æe
postiæi prihvatanje za sve naše druge molitve – da iskreno (od srca)
èinimo dove za stvorenja, usrdne dove za ummet i za propagiranje vjere.
Ako budemo molili za ovo za zabrinutošæu i iskrenim osjeæajima,
zasigurno æe Allah prihvatiti sve naše druge potrebe.
Huzur je rekao da æe iskrene i svesrdne molitve sigurno proizvesti
revolucionarne promjene, kao što Allah pokazuje ljudima arapskog
svijeta kroz snove i vizije. Sve ovo je rezultat molitvi onoga koji je bio
potpuno i krajnje zaokupljen Allahom, molitvi koje je on uèinio prije
1400 godina. Ove molitve su ponovo o‘ivjele stotine hiljada duhovno
mrtvih, danas, doba njegovog istinskog i revnog poklonika takoðer ima
udjela od prihvatanja njegovih molitvi; molitvi uèinjenih za ovo doba,
jer njegovo doba je zapoèelo od njegovog dolaska i trajat æe do Sudnjeg
dana.
Huzur je rekao ako mi uèinimo napore i tra‘imo uspjeh nikada ne
treba da to pripisujemo svojoj velièini ili teškom radu ili neèem takvom.
Zapravo æe to biti zbog ispunjenja Bo‘ijeg obeæanja našem uèitelju i
njegovom gorivom pokloniku, koje nam zauzvrat takoðer poklanja
dobrotovrnost.
Huzur je rekao da Ahmadi muslimani treba da obilato mole da islam
izvojuje pobjedu nad srcima, za duhovno o‘ivljavanje ummeta, za naš
duhovni razvoj i za postizanje uzvišenog cilja ‘ivota. Da nas Allah
osposobi za to.