Hutbe

Hutba, 12. oktobar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je citirao ajete 10-12 iz sure Al D‘uma:
“O vi koji vjerujete! Kad se pozove na namaz u petak u jedan dio
dana, poðite ‘urno da spominjete Allaha, i ostavite trgovinu. To je
bolje za vas, da znate.
A kad se namaz završi, onda se raširite po Zemlji i tra‘ite nešto od
Allahove blagodati, i mnogo spominjite Allaha, da biste uspjeli.
No, kad oni budu vidjeli neku trgovinu ili zabavu, potrèat æe prema
tome i ostavit æe tebe samog da stajiš. Ti reci: ’Ono što je kod Allaha
puno je bolje od zabave i trgovine, i Allah najbolje opskrbljuje.’’
i u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o valjanosti d‘ume.
Huzur je ukazao na pogrešnu praksu veæine muslimana širom svijeta
da samo prisustvuju d‘umi zadnjeg petka mjeseca ramazana – da, tako
reæi, tra‘e oprost, dok potpuno zanemaruju sve druge petke tokom
godine. On je objasnio da ovaj petak nema poseban znaèaj u islamu,
nigdje nije navedeno u Èasnom Kur’anu ili spomenuto od Èasnog
Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da su sreæom Ahmadi muslimani sigurni
od ove novotarije u religiji. Èasni Poslanik s.a.v.s. je naredio neprestalnu
pobo‘nost i njegovo kazivanje razjašnjava da je redovan namaz, redovno
prisustvo d‘umi i redovan post tokom mjeseca ramazana ono što vodi
prema slijedu izmirivanja za bilo kakve greške koje je osoba mo‘da na
mahove napravila, sve ovo uz uvjet da u meðuvremenu izbjegava velike
grijehe. Meðu drugim ’prepoznatim’ velikim grijesima Huzur je naglasio
izbjegavanje zakidanja drugih, stvaranje nesloge izmeðu ljudi i rekao
da su ovo isto toliko veliki grijesi kao kraða, ubojstvo itd.
Citirajuæi hadis Huzur je rekao da tokom d‘ume pogotovo tokom
namaza – dolazi takav trenutak u toku kojeg Allah prima šta god
muslimani tra‘e. Ovakav je polo‘aj d‘ume o kojem nas je izvijestio
Poslanik s.a.v.s.
Objašnjavajuæi Kur’anske ajete prouèene na poèetku Huzur je rekao
da ako osoba prisustvuje d‘umi zanemarujuæi ovosvjetske dobiti i onda
se vraæa svojoj trgovini ili zaposlenju itd., Allah blagoslovljava tu trgovinu
ili zaposlenje. Što se tièe onih koji se ne obaziru na ovo nakon što im je
bilo nareðeno, oni su u ovom ajetu bili nazvani licemjerima. Huzur je
rekao da u ovo vrijeme i doba sa raširenim materijalizmom veæina
muslimana svoj namaz obavljaju samo svakog bajrama ili mo‘da zadnjeg
petka ramazana i ovi ajeti nose znaèajnu poruku za njih. Huzur je dalje
28
naveo nekoliko hadisa da objasni valjanost prisustvovanja d‘umi. Èasni
Poslanik s.a.v.s. koji je bio krajnje blage i sa‘aljive naravi toliko je pa‘nje
pridavao prisustvovanju d‘umi da je rekao da ‘eli da zapali kuæe onih
koji nisu prisustvovali d‘umi. Huzur je rekao da je ovaj izraz roðen iz
simpatije koju je on imao za svoj narod i njegove brige za njih, da æe
propustiti priliku kad su Bo‘ija milost i dobrotvornost tako obilato
udijeljeni.
Huzur je rekao da èak ako mali broj Ahmadi mislimana te‘e
oponašanju drugih i smatraju da je zadnji petak ramazana od bilo kakvog
veæeg znaèaja u smislu opraštanja grijeha onda su oni u krajnjoj greški.
Meðutim, ako oni prisustvuju zadnjem petku zato što ‘ele da tra‘e
njegovu dobrotvornost da budu redovni u svom prisustvu na d‘umi,
onda je to izvrsno.
Huzur je rekao da je ovo doba doba Mesije, u skladu sa pretskazanjima
Èasnog Poslanika s.a.v.s. i u skladu sa oni na što upuæuje kur’anski ajet
4 iz sure D‘uma koji govori o skupini ljudi kasnijeg doba. Huzur je
rekao da je ovo radosna vijest o skupini ljudi istinskog i revnog poklonika
Èasnog Poslanika s.a.v.s. i vijest o tome da æe on formirati zajednicu;
njegov dolazak se zaista dogodio i mi smo sretni da smo odgovorili i
prihvatili ga. Naravno kad smo jednom došli u ovu zajendicu naše
odgovornosti i obaveze su se u velikoj mjeri poveæale, naša d‘uma ne
mo‘e biti obièna d‘uma, u tome da naši napori ne mogu biti površni,
naš zadatak je da ’èuvamo’ svoju d‘umu i d‘umu naše buduæe generacije
jer je naša obaveza da okupimo ljude pod zastavu istinske religije.
Huzur je rekao da mu neke ‘ene pišu tra‘eæi da èini dove za njihove
mu‘eve da budu redoviti u namazu i d‘umi. Dok Huzura veseli da ima
takvih Allahovih robova/‘ena u zajednici, on osjeæa zabrinutost da, ako
njihovi mu‘evi ne poprave svoje puteve, to mo‘e imati negativan uticaj
na djecu. Huzur je rekao da je danas tako mnogo vrsta ‘dokolica’ na
raspolaganju u svijetu da ga zabrinjava da, nedaj Bo‘e, djeca Zajednice
ne budu pometena do te mjere da njihov ’povratak’ bude te‘ak. Pozivajuæi
se na ranije citirani hadis Huzur je rekao da treba da tokom d‘ume
èinimo dove za svoje buduæe naraštaje nadajuæi se da uhvatimo taj
blagoslovljeni trenutak kad je molitvama poklonjeno primanje.
Oni Ahmadi muslimani èiji su preci bili ashabi Obeæanog Mesije a.s.
i koji su odatle (prema tome, zbog toga) postigli visoki duhovni polo‘aj
29
koji Kur’an usklaðuje (izjednaèuje) sa polo‘ajem ’ranijih ljudi’ mogu
dobro (u redu) biti ponosni o ovome, meðutim, ovaj osjeæaj ponosa nije
od koristi ako njihove porodice ne proizvedu (postignu, izvrše) èiste
promjene u sebi. Ovo je bila stvar velike zabrinutosti, Huzur je dodao.
Huzur je rekao da je Allahovo obeæanje da æe se svijet okupiti pod
zastavu Èasnog Poslanika s.a.v.s. da je to suðeno da se dogodi, meðutim,
naš je zadatak da vodimo raèuna da nadvladamo svoje slabosti, da
ispunimo prava prema Allahu tako da mo‘emo imati udjela u ovom
revolucionarnom preobra‘aju.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je ovo doba u kojem sve vjere treba
da budu okupljene na jednom stanovištu i zadatak propagiranja vjere
treba da bude potpuno izveden. Huzur je rekao da je ovo zaista doba u
kojem ljudi svih religija i oni koji nemaju nikakvih religiskih vjerovanja
odvode ljude od vjere. Za Ahmadijat je izazov iz svih pravaca, meðutim,
pobjeda je takoðer u njegovoj sudbini. Obeæani Mesija a.s. je takoðer
rekao da što veæi broj izuma bude u svijetu to æe biti obimniji
(sveobuhvatniji) zadat propagiranja. Huzur je rekao da nam je u sadašnje
doba MTA – internacionalna satelitska stanica obezbjedila moguænost
za ovaj posao.
Poslije ovoga je Huzur kazao cijeli niz usrdnih molbi Allahu da nas
osposobi da provedemo ovaj zadatal na dolièan naèin, on je rekao da je
preostalo tek nekoliko sati ramazana, potrošite ih u spominjanju Allaha
i molite da Allah primi sve naše napore napravljene tokom ramazana.
Huzur je savjetovao da èinimo dove za one koji su bolesni, koji su
bespomoæni, za one koji slu‘e vjeri, vakfee zindagi (koji su cijeli ‘ivot
posvetili vjeri), za djecu koja nemaju roditelja, muslimanski ummet i
ljudski rod; da Allah svakoga èuva sigurnim od svih teškoæa i štete.
Zatim je Huzur prenio vijest da je prošlog petka umro Malik Khalil
ur Rahman Sahib. On je bio odan èlan Zajednice i od poèetka MTA je
obavljao prevod govora Hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. i takoðer
Huzurove govore na engleski jezik. Prošlog petka on je bio spreman na
izaðe iz kuæe i krene na d‘umu ali je do‘ivio srèani udar i umro. Huzur
je odao poštovanje njegovoj poniznoj naravi, njegovim raznim uslugama
Zajednici i njegovoj duhovnosti. Huzur je molio da mu bude poklonjen
uzvišen polo‘aj u D‘ennetu da ga njegova djeca slijede u pobo‘nosti i
da ucvijeljenoj porodici bude poklonjena ustrajnost.