Hutbe

Hutba, 19. oktobar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je citirao jedanaesti ajet iz sure Al Fatir (35:11), èiji prevod
glasi:
“Ko god ‘eli velièinu, pa sva velièina pripada Allahu. Njemu se uzdi‘e
lijepa rijeè, a dobra djela ih vode u visinu. A one koji zlo planiraju
èeka oštra kazna; i spletkarenje ovakvih bit æe bezuspješno”
Huzur je rekao da je jedan od Allahovih atributa atribut Al Aziz
(Moæni). On je bio spomenut u Èasnom Kur’anu otprilike stotinu puta u
raznim ajetima u vezi sa razlièitim predmetima i, sa jednim ili dva
izuzetka, on je uvijek spomenut zajedno sa drugim Bo‘ijim atributom.
Imam Ragib je rijeè Aziz objasnio da oznaèava Biæe koje prevladava
ali ne mo‘e biti nadvladano. Komentarišuæi dio ajeta 63:9 Imam Ragib
je rekao da je zaista èast koju Allah, Njegov Poslanik i vjernici imaju,
èast koja je stalna (neprestalna), trajna. Dok ajet 35:11 ukazuje na to
da, ko god ‘eli da postigne èast, mora je tra‘iti od Allaha.
Prema leksikonu izraz Aziz je opisan kao jedan Allahov atribut –
objašnjavajuæi da je to Biæe kojem dostup nije moguæ, i takoðer Biæe
koje je Silno i Moæno.
Huzur je rekao da je ukratko Aziz jedno Bo‘ije ime, i na osnovu svog
savršenstva i svoje sveobuhvatnosti je jedino primjereno na Allaha.
Prema tome, jedino povezanost s Bogom èovjeku mo‘e dati moæ i snagu.
Imam Razi je objasnio da je poslanstvo uzvišeni polo‘aj i samo mo‘e
biti poklonjen od Moænog Biæa. Zbog toga Allah u ajetu 10 u suri Sad
(38:10) proglašava – u odgovoru na ispitivanje nevjernika – da je On
taj Ko posjeduje svu moæ da udijeli Svojim stvorenjima.
31
Huzur je rekao da su danas isti prigovori izneseni protiv Obeæanog
Mesije a.s. o tome kako objava i poslanstvo mogu biti dati Mirzi Ghulam
Ahmadu. Huzur je objasnio da ga je jedna gospoða kršæanka ispitivala
u Njemaèkoj o tome kako je osoba iz malog mjesta u dalekom Punad‘abu
bila odreðena Mesihom. Huzur joj je rekao da je ona sama odgovorila
na svoje pitanje u tom smislu da je ispitivala o njemu u Njemaèkoj.
Njegova poruka je prenesena širom svijeta sa Ahmadijatom utemeljenim
u 189 zemalja. Huzur je dodao da neki pitaju kako mo‘e ne Arapu biti
poklonjen ovaj polo‘aj, kako mo‘e graðanin Pund‘aba biti Mesija. Oni
ovo pitaju u vezi sa oèitim znaèenjem hadisa i bez poštivanja poruke u
njemu.
Huzur je rekao da je, naravno, takva situacija zadesila sve prethodne
Bo‘ije poslanike i u sadašnjem dobu se dogaða sa istinskim i revnim
poklonikom Èasnog Poslanika s.a.v.s. Meðutim, Allah tvrdi da je on
Moæni, Darovalac i Gospodar riznica milosti i niko drugi.
Huzur je molio da Allah dadne da muslimani razumiju ovu poruku.
Naravno Allah je takoðer iznio da kad se Njegova milost spušta na nekoga
Njegova pomoæ takoðer dolazi, kao što je reèeno u 58:22.
Objašnjavajuæi misiju Bo‘ijih poslanika, Huzur je rekao da u smislu
nadmoænosti njihove misije dovoljno je da je njihova poruka utemeljena
u toku njihovog ‘ivota. Èitajuæi iz raznih isjeèaka Huzur je objasnio da
ova svrha d‘ihada kao što je objašnjeno u ovim pisanjima nije primjerena
onima koji èine d‘ihad upotrebom sile i to je razlog zašto muslimani ne
posti‘u uticaj u svijetu danas. U njihovoj namjeri je nevaljaština (zlo) i
zato posljedice nisu pozitivne. Meðutim, Zajednica Obeæanog Mesije
a.s. vodi ovu bitku sa dokazima i argumentovanjem, i kao rezultat su
ljudi iz svih uglova svijeta naklonjeni prema ovoj poruci. Zaista, Allah
je obavijestio Obeæanog Mesiju a.s. kroz mnoge objave da æe on biti
pobjednik bez obzira na bilo šta.
Objašnjavajuæi 58:22 Obeæani Mesija a.s. je rekao da je Allah odredio
da æe On i Njegovi Poslanici uvijek prevladati i da je Obeæani Mesija bio
poslanik koji je došao bez ikakvog Šerijata i u pokornosti Èasnom
Poslaniku s.a.v.s., i kao njegova manifestacija. On je rekao da æe, upravo
kako je ovaj ajet bio dokazan istinitim za sve ranije poslanike, od Adema
a.s. do Èasnog Poslanika s.a.v.s., isto biti i za njega. On je rekao da kad
su maulvis (hod‘e) poèeli da ga odbijaju on nije imao ni jednu osobu u
svom bai’atu (zavjetu) a u vrijeme pisanja je imao 7o ooo ljudi u svom
32
bai’atu. On je rekao da se sve ovo dogodilo tako reæi samo po sebi. Sve
vrste planova i šema su bili snovani da dokrajèe njegovu misiju,
ukljuèujuæi la‘ni sudski postupak za ubojstvo, bezbrojne fetve da je
nevjernik itd., ali su svi do‘ivjeli neuspjeh. Da je ova misija bila pokrenuta
od èovjeka bila bi uništena ovim naporima, a ona nije bila. Samo ovo je
velièanstven znak njene istinitosti. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je
njegovo vjerovanje na objavi – koja ga je obavijestila da je Isa a.s. zaista
umro i da je on bio taj èiji je dolazak bio pretskazan – isto toliko sigurno
kao njegovo vjerovanje u Èasni Kur’an. On se izjasnio o tome govoreæi
zar da se okrene od nebeskih znakova koji su mu pokazani? On je rekao
da više voli smrt nego da se okrene od Boga Koji mu Se manifestovao sa
svim Svojim sjajem i ljepotom. On se zakleo Moænim Bogom da on nije
brinuo za bilo kakve prijetnje i dodao da baš kao što èovjek ne mo‘e
poricati svjetlo dana nakon što ga opazi, on ne mo‘e poreæi duhovno
svjetlo koje mu je bilo pokazano.On je rekao da mu je hiljade znakova
bilo manifestovano da ga zadovolje i da su svi oni bili od Boga. On je
rekao da nakon što mu je bilo dato znanje Kur’ana i znaèenje (smisao)
i znaèaj hadisa kako on mo‘e odabrati put uništenja. On je rekao da
Onaj Bog koji mu otkriva znanje nevidljivog, Moæna ruka koja mu
poma‘e u svako doba teškoæe je ista Bo‘ija ruka koja je pomogla sve
ranije poslanike u vrjeme njihove teškoæe. On je taj Koji je u kasnijem
dobu (prema pretskazanju) njemu manifestovao velièanstveno svjetlo.
Huzur je objasnio da je nakon ovog proglašavanja Obeæani Mesija
a.s. ‘ivio mnogo godina i, prema Bo‘ijem obeæanju, niko ga nije mogao
povrijediti.
Huzur je rekao da danas Bog i dalje pru‘a Svoju pomoæ, i napredak
Ahmadija zajednice je samo dokaz ovoga. Meðutim naši protivnici
nastavljaju da nam se suprotstavljaju kao što su i prije. Mi slušamo o
nasilju protiv Ahmadi muslimana na raznim mjestima, takoðer je
nekoliko ljudi ubijeno, meðutim niko ne mo‘e naštetiti onog ko iskreno
slijedi Obeæanog Mesiju a.s. u tome da njihova vjera ostaje nepokolebljivo
èvrsta.
Huzur je rekao da mi treba da prizivamo Moænog i Silnog Boga.
Danas æe On ponovo ispuniti Svoje obeæanje pobjede, On ga zaista
ispunjava. Svi naši uspjesi su povezani sa našim odnosom sa Obeæanim
Mesijom a.s. zato što je on istinski i revni poklonik Èasnog Poslanika
s.a.v.s. i vezivanje s njim je vezivanje sa Èasnim Poslanikom s.a.v.s.
33
Iskrena i istinska veza sa Mesijom i Mehdijem æe naša djela dovesti do
višeg stupnja, i što se tièe onih koji su proganjani, oni treba da zapamte
da njihove ‘rtve uzdi‘u njihov polo‘aj.
Huzur je rekao da je naš zadatak da dadnemo sve od sebe da
oslobodimo nevine iz kand‘i bezbo‘nih, koji su uhvaæeni u zamke zbog
pogrešnog razumijevanja, i da pomognemo da ih pove‘emo sa Moænim
i Sna‘nim Bogom. Da nas Allah osposobi za ovaj zadatak.
Huzur je nalagao da èinimo dove za Pakistan. On je rekao da egoizam
politièara zemlje je stavio cijelu zemlju pod ogroman rizik. Da imaju
sa‘aljenja i zaustave besmislenu smrt hiljada, radije nego da igraju svoje
politièke igre. Huzur se pozvao na juèerašnju samoubilaèku bombu u
kojoj je smrtni danak bio više od stotine ljudi. Da Allah dadne èulo
ovim politièarima i da On dadne èulo ljudima tako da nastoje i izbjegnu
njihove klopke.