Hutbe

Hutba, 02. novembar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je danas odr‘ao hudbu u Bait-ul-Fazal d‘amiji u Londonu. On
je zapoèeo hudbu podsjeæajuæi svakog Ahmadi muslimana da je jedan
uvjet bai’ata (zavjeta) da onaj ko tvrdi da je Ahmadi mora formirati
takvu vezu bratstva i ljubavi i potèinjenosti Obeæanom Mesiji kojoj nema
sliène bilo gdje drugo u svijetu. Huzur nas je podsjetio da ovaj uvjet ne
mo‘e biti ispunjen od bilo kojeg Ahmadi pojedinca ako ne stekne Allahov
blagoslov. Uprkos ove èinjenice, bilo koja osoba koja ulazi u okrilje
islama-Ahmadijjata, bilo to u preðašnjim danima Obeæanog Mesije ili u
sadašnje vrijeme, ona nema nikakvog sraha da li æe biti u stanju ispuniti
ovaj uvjet ili ne. Huzur je rekao da prima pisma svuda širom svijeta
gdje ljudi koji su primili Ahmadijjat izra‘avaju svoju èvrstu odanost
instituciji Halifata, èak ako to znaèi napuštanje njihovih porodiènih veza.
Huzur nas je podsjetio o rijeèima Obeæanog Mesije koji je rekao da
ga je Bog Lièno obavijestio, ponavljajuæi, da æe mu On podariti visoki
polo‘aj i ispuniti srca mnogih ljubavlju prema njemu i da æe njegovu
zajednicu raširiti do svih uglova svijeta. Mi smo svi svjedoci èinjenice
da, kad osoba daje zavjet da postane Ahmadi musliman, njegova ljubav
prema Obeæanom Mesiji i Halifatu se poveæava prikladno Allahovim
blagoslovima i Njegovoj zadanoj rijeèi prema Obeæanom Mesiji. Mi smo
sretni da su naša srca napunjena ljubavi prema Imamu ovog doba.
38
Huzur je rekao da sve dok smo vezani u ovoj ljubavi, bit æemo
nagraðeni svim ovim blagoslovima koje je Svemoguæi Bog obeæao
Obeæanom Mesiji. Da Allah dadne da tako bude.
Huzur je takoðer rekao da je Obeæani Mesija proveo tako izvanredan
’tarbijat’ (odgoj) kroz svoja uèenja da je ova ljubav usaðena u srcima
Ahmadi muslimana generacija za generacijom. Kad je Bog obavijestio
Obeæanog Mesiju o njegovom predstojeæem odlasku, on je u svojoj knjizi
’Oporuka’ napisao:
“Zato dragi prijatelji!, pošto je Allahov sunnet, od nezapamæenog
vremena, da Svemoguæi Bog pokazuje dvije manifestacije tako da
dvije la`ne radosti protivnika budu dokrajèene, nije moguæe sada
da æe Bog odustati od Svog starog utemeljenog sunneta. Zato ne
budite o`alošæeni nad onim šta sam vam ja rekao; niti vaša srca
treba da budu ucvijeljena. Jer je za vas neophodno da vidite drugu
manifestaciju, takoðer, i njen dolazak je bolji za vas zato što je ona
trajni neprestalni slijed koji neæe prestati do Sudnjeg dana. I ta druga
manifestacija ne mo`e doæi ukoliko ja ne odem. No, kad ja odem,
onda æe Bog za vas poslati Svoju drugu manifestaciju koja æe uvijek
ostati uz vas kao što je, u knjizi Brahin-e-Ahmadijja, obeæano od
Boga. I ovo obeæanje nije za moju osobu. Zapravo se ovo obeæanje
odnosi na vas, pošto Bog ka`e: Ja æu napraviti da ovaj D`emat koji
su tvoji sljedbenici, prevladaju nad svima drugima do Sudnjeg dana.
Prema tome je neminovno da vidite dan mog odlaska, tako da poslije
tog dana doðe dan koji je dan trajnog obeæanja. Naš Bog je On Koji
odr`ava Svoje obeæanje, i Vjeran je, i On je Istiniti Bog. On æe vam
pokazati sve ono što je obeæao.” (Oporuka, str. 7-8)
Kad su ashabi Obeæanog Mesije, èija su srca bila preplavljena ljubavlju
prema njemu (radi Allaha) iznad svih drugih ovosvjetskih veza, saznali
o ovome, njihova briga mora da je bila ogromna, ali Obeæani Mesija ih
je utješio da Bog neæe napustiti ovaj D‘emat i da ne treba da se brinu.
Za ove ljude su ove utješne rijeèi formirale temelje da pokazuju i nastave
ovu vezu ljubavi prema drugoj manifestaciji koja se zbila, manifestaciji
misije koja je zapoèela od Obeæanog Mesije zato što je ona trebala biti
vjeèna. Ovako je obeæani Mesija zapalio ovu vatru ljubavi za Halifat
meðu svojim ashabima objašnjavajuæi va‘nost i znaèaj Halifata, koji je
zaista nagrada od Allaha. Ashabi Obeæanog Mesije su shvatili ovaj savjet
i ušli u vezu iskrene pokornosti sistemu Halifata, koji je temelj snage,
jedinstva i napretka D‘emata.
39
Svaki Ahmadi musliman danas svjedok je ispunjenja ove Bo‘ije
zadane rijeèi date Obeæanom Mesiji. Ovaj D‘emat je bio formiran kao
rezultat pretskazanja Èasnog Poslanika s.a.v.s. o kasnijem dobu, i potvrda
je èinjenice da je Obeæani Mesija zaista Reformator kasnijeg doba i da
je Halifat zaista istinita institucija. Ovaj Halifat je bio utemeljen s ciljem
da svaku osobu uvede u okrilje islama, tj., da utemelji Bo‘ije jedinstvo,
i da u srca pripadnika usadi ljubav za Èasnog Poslanika s.a.v.s. i Obeæanog
Mesiju. Ova ljubav kojoj smo svjedoci danas u srcima svih Ahmadi
muslimana širom svijeta dokaz je ispunjenja ovog obeæanja i èvrst znak
za istinitost Obeæanog Mesije.
Danas je poruka Obeæanog Mesije prenesena ljudima svih rasa i svih
boja, i ljudi prihvataju ovu poruku i ulaze u vezu ljubavi s njim.
Huzur je rekao da je najavio svoju predstojeæu operaciju prilikom
hudbe prošle sedmice. On je rekao da je slijedeæi njegovu najavu, primio
bezbroj poruka sa izrazima ljubavi i odanosti prema njemu iz cijelog
svijeta, neki su nudili svoju ‘uænu kesicu ako je potrebno, drugi su
izra‘avali svoju ljubav govoreæi da su èlanovi D‘emata kao jedno tijelo
i ako srce nije dobro, onda mo‘emo zamisliti stanje ostatka tijela! Sva
pisma su izra‘avala istu brigu za Huzurovo zdravlje i èinli dove za njegov
brzi opravak. Huzur je molio (Boga) za sve ljude: da Allah ove
zaljubljenike Obeæanog Mesije uvijek dr‘i u Svojoj zaštiti i èuva ih od
svih nesreæa i uvijek dr‘i ovu vezu bratstava ‘ivom meðu njima, amin.
Huzur je rekao da je videæi ovaj izraz ogromne ljubavi to bio razlog
zahvalnosti Allahu i on je tra‘io od èlanova D‘emata da mole (Boga) za
njega da i on njima mo‘e uzvratiti ovaj izraz ljubavi. Ovaj dvosmjerni
put ljubavi je ono što æe biti osnovica èvrstog utemeljenja vjeènog
Halifata. Ova ljubav je tako duboko ukorijenjena u scima èlanova
D‘emata da je ni jedan vjetar ne mo‘e iskorijeniti. Da Allah dr‘i ovo
drvo uvijek zelenim i da niko od nas ne postane suhi list koji postaje
rastavljen od drveta, amin. Mi treba da zapamtimo da se ova veza samo
mo‘e stvoriti kao rezultat naših vlastitih molitvi u Allahovoj slu‘bi. Da
nas Allah sve osposobi da se zauzmemo u ovakvim molitvama, amin.
Huzur je zahvalio svima onima koji su izrazili svoju ljubav za halifatul
Mesiha. On je takoðer izrazio svoju iskrenu zahvalnost doktoru i osoblju
gdje je bio operisan On je rekao da su oni poduzeli tako veliku brigu o
njemu da je izgledalo kao da to bila Ahmadi bolnica.