Hutbe

Hutba, 09. novembar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je citirao ajet 71 iz sure At Teuba (9:71) i dao izlaganje o
odlikama muškaraca i ‘ena vjernika, kako je nabrojano u ovom ajetu.
Prevod ajeta glasi:
“A vjernici, muškarci i `ene, su prijatelji jedan drugog. Oni nareðuju
dobro i zabranjuju zlo, i obavljaju namaz, i daju zekat, i pokorni su
Allahu i Njegovom Poslaniku. To su oni nad kojima æe Allah imati
milosti. Sigurno je Allah Moæan, Mudar.”
Huzur je rekao da je skupina ljudi koja istinski utjelovljuje
(predstavlja) ove odlike ona koja ima istinsko vjerovanje. Objašnjavajuæi
4
sedam odlika opisanih u ovom ajetu Huzur je rekao da je prva
prepoznatljivost ovih ljudi da su oni prijatelji jedan s drugim i dijele
uzajamnu ljubav i uvijek su spremni da pomognu jedan drugog. Ovi
ljudi podstièu jedan drugog na èinjenje dobra i šire ono što je èestito.
Oni ne samo ‘ele dobro za sebe nego takoðer imaju slièna osjeæanja za
druge s ciljem da bude stvorena zajednica iskrenih ljudi. Oni takoðer
spreèavaju druge od èinjenja onog što je loše i bilo èega što opovrgava
Allahove naredbe. Oni zaustavljaju progonitelja (muèitelja) i uvijek su
spremni da pomognu proganjanim (muèenim).
Ovi ljudi su oni koji èuvaju svoj namaz, stup islama; oni ga obavljaju
redovno i razumiju da je bez obavljanja namaza, tvrdnja da su istinski
vjernici, beznaèajna. Obeæani Mesija a.s. je rekao da je namaz neophodan
i da je najviša taèka istinskog vjernika; i rekao je da je to najbolji naèin
da se molimo Bogu: namaz se sastoji od Hamd (velièanja Allaha),
istigfara (tra‘enja oprosta) i daruuda (prizivanja blagoslova na Èasnog
Poslanika), i to je razlog što je namaz najbitnije obraæanje Bogu.
Peta odlika ovih ljudi je da oni daju zekat i troše na Allahovom putu.
Huzur je rekao da æe kasnije objasniti ovu taèku. Oni su takoðer pokorni
Bogu i Njegovom Poslaniku i, s ciljem da ispune dug prema Allahu i
dugove prema ljudima, oni nastoje da stave u praksu sve Allahove
naredbe. Takvi ljudi su oni nad kojima Allah ima milosti i ovi ljudi su
zaslu‘ni Njegove milosti. Huzur je rekao da je Bog, Koji je Mudar, sve
ovo jasno izlo‘io zato da stavljanjem svih ovih atributa u praksu mi
takoðer mo‘emo usaditi mudrost i pronicljivost (oštroumnost) u sebe,
koji za uzvrat stvaraju uzajamnu snagu, poštenje i pravdu.
Huzur je rekao da je Allah poslao istinskog i revnog poklonika Èasnog
Poslanika s.a.v.s., Imama ovog doba da ovu poruku raširi do svakog
ljudskog biæa. Naš je zadatak da ovu poruku uputimo svakom pojednicu
tako da budemo svjedoci ispunjenja Bo‘ijeg obeæanja o pobjedi islama.
Davanjem ovih odlika istinskim vjernicima Allah ih je uèinio onima
kojima je ovo Njegovo obeæanje dato. Svaki od nas treba da shvati ovaj
cilj imajuæi u vidu zavjet odanosti (bai’ata) koji smo dali – da ‘rtvujemo
svoj ‘ivot, imetak, vrijeme, itd.
Zatim je Huzur ukratko ponovio da je odlika istinskih vjernika da
troše na Allahovom putu, da daju zekat. Huzur je rekao da se, kao što
smo svi upoznati, Tahriqe d‘adid (Èlanarina)godina završava u oktobru
svake godine i nova godina poèinje prvog novembra. Najavljujuæi
5
poèetak nove tahriqe d‘adid godine Huzur je rekao da æemo spomenuti
one muškarce i ‘ene vjernike koji daju zekat. Objašnjavajuæi ovo, Huzur
je rekao da davanje zekata znaèi izdvajanje dijela svog imetka da se taj
imetak oèisti – u pokornosti sa Allahovom naredbom – tako da taj imetak
bude blagoslovljen, da je upotrebljen da pomogne braæi i sestrama koji
su u nu‘di, i koji je upotrebljen u propagiranju vjere. Huzur je rekao da
je to pravljenje ‘trgovine’ sa Allahom da dalje privuæemo Njegovu milost,
i rekao je da je ovo djelo u kome nema gubitka, gdje izlaz daleko
nadmašuje ulaz. Huzur je rekao da u industriji, gdje se sirovi materijal
koristi za proizvodnju, uvijek ima nekog gubitka sirovog matrijala,
meðutim, Allah je dao garanciju onima koji troše na Njegovom putu da
æe se njihov imetak uveæati i prema tome je skrenuo pozornost vjernika
da, premda oni ovaj imetak zaraðuju kroz ovosvjetska sredstva, kad ga
troše na Allahovom putu oni ne samo da posti‘u duhovnost nego
takoðer oèuvaju svoje poslovne podhvate.
Huzur je citirao ajet 273 iz sure Al Bakara
“A šta god od imetka potrošite, to æe biti korist za vas. Vi inaèe ne
trošite osim za Allahovo zadovoljstvo. A šta god od imetka potrošite,
to æe vam u potpunosti biti vraæeno i neæe vam biti uèinjena
nepravda.” (2:273)
i rekao da osoba u svom poslu vodi obraèune, planira i studira
ostvarenje, projektuje granice dobitka (zarade) koji se mo‘e mijenjati i
mo‘e biti 100% ako je osoba sklona da se upušta u švercovanje. Na
ovaj naèin on pravi materijalnu dobit (zaradu), meðutim imetak tako
stvoren nije èist. Dok Allah ka‘e da je, kad trošite na Njegovom putu,
‘povrat’ opse‘na i neogranièena u dodatku duhovnim koristima koje
ubiremo. Ljudi koji ovo praktikuju su oni koji ne iskorištavaju druge i
svoje poslove vode na ispravan naèin.
Huzur je rekao da naša Zajednica ima ljude svih društvenih polo‘aja
i svako ‘eli da troši na Allahovom putu. Huzur je rekao da smo imali, i
imamo, ljude u Zajednici koji ‘ive na pomoæi, meðutim, svaki put kad
Halifa pokrene novèani program oni se pridru‘uju s krajnjim
entuzijazmom i ovako tra‘e Allahovo zadovoljstvo. Huzur je naveo prièu
jednog Ahmadi muslimana koji je dao veliko obeæanje za doprinos za
Tahrike d‘adid sa potpunim povjerenjem u Allaha da ga omoguæi za
dvije godine i svake godine je nekako Allah obezbjeðivao za njega da
ispuni ovo izvanredno obeæanje. Huzur je rekao da bez obzira koliko
6
velièamo Allaha u zahvalnosti za ovakve blagoslove, mi Mu se nikada
ne mo‘emeo dovoljno zahvaliti i zato treba da Ga stalno velièamo,
zaista Allah uveæava vjeru onoga ko Njega velièa i uzda se u Njega.
Huzur je rekao da je ovo uzdanje u Allaha i sposobnost zaista bila
poklonjena Ahmadi muslimanu zato što je on/ona ušao/ušla u zavjet
(bai’at) Obeæanog Mesije i bilo mu/joj je poklonjena zamjetljivost i
pronicljivost da ima èvrsto uvjerenje o Bo‘ijem obeæanju. On/ona ima
nepokolebivu vjeru da Allah daje ogromnu nagradu za djelo koje je
uèinjeno èisto radi Njega i da On svaki strah preokreæe u mir i svaku
‘alost u radost.
Citirajuæi ajet 275 iz sure Al Bakara
“Oni koji svoj imetak troše noæu i danju, tajno i javno, za njih æe
biti nagrada kod Gospodara njihovog; nad njima neæe biti straha,
oni neæe tugovati.” (2:275)
Huzur je rekao da je uvjet da imetak potrošen na Allahovom putu
bude zaraðen kroz èista sredstva, da nije zaraðen kroz prevaru ili
iskorištavanje društveno zapostavljenih. Allah samo ‘eli da imetak
potrošen na Njegovom putu bude zaraðen kroz zakonita sredstva i da
taj imetak mo‘e biti oèišæen.
Govoreæi o Tahrike d‘edid Huzur je rekao da, kroz blagoslove ovog
programa, zaista kroz Allahove blagoslove i blagoslove Njegovog
Poslanika, i blagoslov Hilafeta danas naša Zajednica se raširila u 189
zemalja širom svijeta. Kao što je uobièajeno Huzur je onda najavio
doprinos iz cijelog svijeta za Tahriqe d‘edid program u godini 2006-
2007. Huzur je rekao da, uprkos tome što su amerièki dolar i pakistanski
rupij imali nizak devizni teèaj sa funtom sterlinga kroz godinu je
doprinos za ovu godinu bio 110,000.00 viši nego prošle godine. Situacija
u Pakistanu je svima poznata. Nemiri su štetno djelovali na poslovanje;
veæina ljudi tamo su društveno zapostavljeni, meðutim, ovi ljudi troše
na Allahovom putu. Zbog toga je ove godine ponovo Pakistan na prvom
mjestu sa najveæim doprinosima, druga je Amerika, onda VB, Njemaèka,
Kanada, Indonezija, Australija, Belgija i Mauricius. Meðu afrièkim
narodima Nigerija je imala najveæi doprinos. Huzur je rekao da se ove
godine šesnaest hiljada novih davalaca ovog doprinosa pridru‘ilo
Tahrike d‘edidi programu. Huzur je iznio klasifikaciju d‘emata VB u
pogledu toga ko je dao najveæe doprinose; D‘emata Londonska d‘amija
7
je na prvom mjestu, iza nje je Worcester Park, Bradford, Scunthorpe i
Glasgow meðu prvih pet. U Americi prvih pet su Silicon Valley, Chicago
West, North Virginia, L.A. East i Detroit. Huzur je molio Allaha za sve
one, koji su dali doprinose za tahrike d‘edid program, da ih On obilato
blagolsovi.
Huzur je skrenuo pa‘nju afrièkih d‘emata i njihovih misionara da
uèine napore da uvedu više ljudi u ovaj program i poprave svoje
doprinose. Pogotovu je Huzur rekao da novopridošli Ahmadi muslimani
treba da budu obuhvaæeni i ukljuèeni u ovaj blagoslovljeni program i
ne treba da budu lišeni njegove dobrotvornosti. Huzur je molio da Allah
dadne da svaki pojedinac u Zajednici bude u stanju da shvati
blagoslove Tahrike d‘edid programa.
Zatim je Huzur najavio tu‘nu vijest o smrti Jusuf Halid Sahiba iz
d‘emata Siera Leon. Huzur je rekao da je on bio obuèavan u d‘amiji
(medresi) u Rabvi. Razbolio se 28. oktobra ove godine i rezultati su
pokazali da je bolovao od upale jetre. Odmah je pao u komu i umro 2.
novembra. Huzur je odao poštovanje njegovoj iskrenosti i naklonosti
za Zajednicu, i molio Allaha da nam pokloni mnoge misionare koji æe
slijediti njegovim stopama, pošto se obaveze u Africi stalno poveæavaju.
Da Allah podari ustrajnost ucvijeljenoj porodici i uzdigne polo‘aj umrlog
u D‘ennetu i dadne mu mjesto meðu onima Njemu dragim.