Hutbe

Hutba, 30. novembar 2007.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je citirao ajet 19 iz sure Al Imran (3:19) i dao izlaganje o
manifestaciji Bo‘ijeg atributa Al Aziz (Moæni). Prevod ovog ajeta glasi:
“Allah daje ovo svjedoèenje pravedno, da nema boga osim Njega – i
meleci i oni koji posjeduju znanje (svjedoèe o ovom) – nema boga
osim Njega, Moænog, Mudrog.”
Huzur je rekao da je cilj Ahmadija Zajednice da usadi shvatanje
pobo‘nosti, bogobojaznosti (takve) i Bo‘ijeg jedinstva, i da nastavi da
to utemeljuje u svijetu predstavljanjem ‘ivog opisa toga; da utemelji
kraljevstvo tog Boga koji je stvorio svemir u kojem (planeta) Zemlja
4
ima kapacitet tek jedne taèke. Što se tièe nas ljudskih biæa koji po ovoj
Zemlji idemo naduveno, mi nismo ništa poreðenjem (s tim) i puka je
Allahova milost da je nama ljudima dao status ’najuzvišenijih od svih
stvorenja’. On nam je rekao da je cilj našeg stvaranja da nastojimo da
postanemo Njegovi istinski robovi. Meðutim, veæina ovog svijeta nije
spremna da razmišlja nad ovim i zadubljena je u razonodi ovog svijeta
i okaljana šejtanom. No, oni koji imaju vjeru vode raèuna o èinjenici
da Jedini Bog, Koji je Moæan i Koji je Stvaraoc i stvorio je neogranièena
razna stvorenja na ovoj Zemlji, nije imao potrebu da Ga ljudska stvorenja
obo‘avaju i da utemelje Njegovo kraljevstvo na ovoj Zemlji. Uza sve to,
On je ljudima dao mudrost i pronicljivost skupa sa slobodnom voljom
da vjeruju u poslanika ili da ih odbiju.
Allah ka‘e da su Njegovi robovi oni koji Ga smatraju vrijednim
obo‘avanja, koji postupaju u skladu sa Njegovim naredbama koje su
donijeli Njegovi poslanici, naredbama koje su bile usavršene u obliku
zadnje Knjige vjerskog zakona objavljene Èasnom Poslaniku s.a.v.s..
Prema ovom uèenju Obeæani Mesija je bio poslan u podreðenosti Èasnom
Poslaniku s.a.v.s. tako da æe on uèiniti da svijet spozna istinskog Boga i,
pošto ukloni ambis (jaz) stvoren izmeðu èovjeka i Boga, ponovno
utemelji ‘ivi odnos izmeðu èovjeka i Boga. To je zaista zadatak svakog
pojedinca izmeðu nas: da ovu misiju dalje uputi.
Huzur je iznio opa‘anje da je Bog neogranièene moæi i mo‘e biti
imati prevlast kad On odabere; kakvu je onda On imao potrebu poniznih
ljudskih biæa da utemelje Njegovo kraljevstvo, kraljevstvo koje pripada
Njemu na prvom mjestu?
Bog je dao èovjeku slobodnu volju i rekao mu razliku izmeðu pravog
i krivog, i kad èovjek stavlja dobra djela u praksu on je meðu onima
koji utemeljuju Bo‘ije kraljevstvo i bit æe primalac izvanredne nagrade.
S druge strane su oni koji se upuštaju u širk (pripisivanje partnera s
Allahom) i koji æe biti ka‘njeni. Prema tome Allah nema nikakve potrebe,
zapravo je potreba èovjeka da postigne Allahovo zadovoljstvo i nagradu.
Huzur je rekao Allah Sebe manifestuje neprijateljima poslanika tako
što ih savlada. Èasni Kur’an ovo spominje nekoliko puta. Dogodilo se
tako da su u toku ‘ivota svakog Bo‘ijeg poslanika njihovi neprijatelji
bili uèinjeni znakom upozorenja. Na primjer u vrijeme Musa a.s. Faraon
je tvrdio da je bog ali je tra‘io oprost kad se suoèio sa smræu, onda kad
ga je Allah obavijestio da je njegovo vrijeme prošlo i da æe on i njegovo
5
tijelo biti znak upozorenja za preostala vremena. Huzur je rekao da je
ovo zaista taèno onako kako se dogodilo. Faraon je do‘ivio svoj kraj
zbog nadolaska vode, i plima i oseka ovog nadolaska vode je bila s
Bo‘ijom naredbom.
Huzur je dodao da je Peèat svih poslanika s.a.v.s., koji je bio poslan
da utemelji Bo‘ije kraljevstvo na cijeloj Zemlji, zapoèeo ‘ivot kao siroèe,
kojeg je Allah odabrao od samog poèetka, koji je bio izuzetno pobo‘an
od poèetka, koji je drugima izgledao slab ali koji je od djetinjstva bio
odabran za uputu svijeta. Ako ikada mo‘e postojati odraz Boga meðu
ljudskim biæima, to je bio ovaj savršeni èovjek s.a.v.s. Proganjanje i
okrutnost koje je podnosio u svom ‘ivotu bilo je posrtanje pa ipak
pobjeda Meke svjedoèi èinjenici da je to bio rob istinskog Boga – Koji je
Moæan i Sna‘an – koji je bio pobjednik i tri stotine šezdeset preostalih
idola pagana Meke nisu bili ni od kakve pomoæi.
Citirajæi ajet 28 iz sure Saba (34:28) Huzur je rekao da je zaista
pobjeda Meke i širenje islama izvan Arabije u toku ‘ivota Èasnog
Poslanika s.a.v.s. veliki znak Allahove moæi, jer je on utemeljio Bo‘ije
kraljevstvo na ovoj Zemlji i idoli pagana nisu mogli ništa uraditi.
Huzur je rekao da era Èasnog Poslanika s.a.v.s. nije prestala sa
njegovom smræu; na vrhuncu svakog stoljeæa Allah je poslao Mud‘adida
(reformatora) da utemelji Njegovo kraljevstvo i Njegovo jedinstvo i onda,
prema radosnim vijestima i pretskazanju Èasnog Poslanika s.a.v.s.
dogodio se dolazak Mesije.
Huzur je objasnio da je Obeæani Mesija a.s. bio zanemaren od svoje
porodice od ranog doba zbog toga što je bio stidan i samo je bio
zainteresovan o istinskom Bogu. Ova stidljiva i povuèena osoba je bila
ta koju je Bog odabrao da ponovno uspostavi Njegovo kraljevstvo, to je
bio onaj koji se uvijek mogao naæi u èošku d‘amije. Jednom kad je ova
’slaba’ osoba postala istinski Bo‘iji rob zadivio je svijet svojim dubokim
znanjem i pronicljivošæu. Huzur je rekao da mnogi Arapi pišu Huzuru
poslije èitanja pisanja Obeæanog Mesije a.s. na arapskom jeziku (on
formalno nije bio obuèavan u arapskom jeziku) i potvrðuju da ova
pisanja mogu jedino biti od onoga ko ima Allahovu potporu i pomoæ.
Danas su njegovi sljedbenici rašireni svuda širom svijeta i ovo je
dokaz da Allah odabire koga god On hoæe da utemelji Njegovo
kraljevstvo. Prvobitno su to bile dove Èasnog Poslanika s.a.v.s. koje su
o‘ivjele ove duhovno mrtve a danas su to dove njegovog poklonika
6
zahvaljujuæi kojima ova Zajednica napreduje, i mi smo, tako reæi,
ubrojani meðu one koji utemeljuju Bo‘ije kraljevstvo na Zemlji, bez
ikakvog napora s naše strane. Mi mo‘emo biti primaoci ove milosti sve
dotle dok imamo ispravno shvatanje i pronicljivost.
Huzur je rekao da je istinska moralnost da dalje napredujemo od
oèiglednih morala i razvijemo pronicljivost o istinskom Bogu, ovo je
razlog zašto se dogodio dolazak Èasnog Poslanika s.a.v.s. i ovo je takoðer
bio razlog zašto je Obeæani Mesija a.s. došao, i jedino ovo treba da
bude cilj Mesijinih sljedbenika, to jest, ne da jednostavno imaju u vidu
ovosvjetske morale, nego da zapravo nastoje da postanu istinski robovi
Bo‘iji i da takoðer svijetu daju pronicljivost u to.
Huzur je ukratko spomenuo o perspektivi onih koji imaju ovosvjetsku
mudrost i imaju ’prividne’ morale ali ništa izvan njih. Huzur je rekao da
ga je neko obavijestio da se mogu vidjeti krajnje nemoralni postupci u
okupljanjima takozvanih obrazovanih klasa Pakistana, u tolikoj mjeri
da, ostavimo po strani Ahmadi muslimane, ni jedna èasna osoba ne
mo`e uèestvovati u njima. Huzur je rekao da je ovo zato što su se oni
udaljili od istinskog Boga i èak ne nastoje da Ga razumiju.
Pozivajuæi se na kur’anski ajet citiran na poèetku Huzur je rekao da
ajet koji prethodi ovom (3:18) spominje da su oni koji imaju vjeru, koji
su istinoljubivi, ponizni, koji tra‘e oprost u kasnim dijelovima noæi, ti
koji utemeljuju Allahovo kraljevstvo u svojim srcima.
Govoreæi o konceptu trojstva Huzur je rekao da je to bilo uvedeno
na kasnijem stadiju u kršæanstvo i sigurno nije bilo uèenje Isaa a.s..
Allah je Al Aziz zbog toga On nema potrebe za pomoænikom ’bogom’.
Ovaj pojam višestrukih bogova, koji izjavljuju svoje pojedinaène volje,
stvorilo bi nered u svemiru.
Citirajuæi ajet 43 iz sure Al Mumin (40:43) Huzur je rekao da je ovo
odgovor onih koji pokazuju mudrost u razumijevanju i prosuðivanju
stvari – odgovor Bo‘ijih poslanika. Huzur je rekao da ajet koji prethodi
ovom (40:42) je upuæen nevjernicima da oni, za vrijeme dok su pozvani
prema spasu, pozivaju ljude prema vatri?
Huzur je rekao da mi treba da se zauzmemo u istikhfaru (tra‘enju
oprosta od Allaha) i to je ono što æe dovesti do našeg spasa i razvit
æemo se duhovno, i putevi za dalji razvoj æe nam biti otvoreni. Nije
dovoljno samo imati oproštene grijehe, oni koji su revni da utemelje
7
Bo‘ije kraljevstvo na Zemlji nastoje da postignu Njegovu blizinu i pošto
su dostigli jedan stepen duhovnog razvoja oni streme i silno ‘ele da
dostignu slijedeæi stepen i tako koraèaju ovim nikad završenim putem
duhovnog razvoja.
Citirajuæi ajet 75 iz sure Al Had‘d‘ (22:75) Huzur je rekao da ljudi
koriste svoja èula, onda bi im samo razmišljanje nad stvaranjem nebesa
i zemlje dalo pronicljivost u Allahov rad.
Citirajuæi ajet 38 iz sure Al D‘asijah (45:38) Huzur je istakao predmet
da je Allah Al Aziz i rekao da je ovaj istinski Bog taj Kojem èovjek treba
da se okrene i pokori, da izbjegava sve vrste širka, jer su jedino u Njemu
slivene sve moæi.
Èitajuæi iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur je rekao da treba da
razvijemo vezu s našim Bogom da bi postigli svoj cilj, vezu koja æe
pokazati izraz shvatanja Bo‘ijeg atributa Al Aziz, pokazati te‘nju da
tra‘imo bogobojaznost i pobo‘nost, i uèiniti da èak stranci izraze rijeèi
kao što su izra‘ene u ajetu 3 u suri Al Hid‘r (15:3).
Huzur je rekao da naši ciljevi treba da dostignu stanje gdje su drugi
prisiljeni da primijete poštenje naših namjera. Mi smo ambasadori
Zajednice Obeæanog Mesije a.s. i naš je zadatak da utemeljimo Bo‘ije
kraljevstvo, to je ogroman izazov koji svaji Ahmadi musliman treba da
sa ‘eljom prihvati. Da nas Allah osposobi da postanemo Njegovi istinski
robovi i da nas osposobi da imamo razumijevanje o našim istinskim
ciljevima.