Hutbe

Hutba 04. 01. 2008. – Davanje u ime Allaha


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je odr‘ao govor o davanju u ime Allaha, pozivajuæi se na
poèetak nove finansjiske godine za Vakf-e-d‘edid (program). Huzur je
citirao ajet 263 iz sure Al Bakara, èiji prevod glasi:
“Za one koji svoj imetak troše na Allahovom putu, pa za ono što su
potrošili ne prigovaraju i ne vrijeðaju, nagrada je kod Gospodara
njihovog, i nad njima neæe biti straha, oni neæe tugovati.”
Huzur je rekao: ko su ovi ljudi na koje se ovaj ajet poziva?
Objašnjavajuæi, on je rekao da je to zajednica vjernika koji daju da bi
postigli Allahovo zadovoljstvo.
4
Allah saopštava u ajetu 273 u suri Al Bakara: ’dok ne budete trošili
samo da tra`ite Allahovu naklonost.’ i Huzur je rekao da je ovo
dostojanstvo vjernika; zaista, to treba da bude dostojanstvo vjernika.
Iskreni vjernik nikada ne daje radi pokazivanja. Sretni su oni koji daju
radi Allaha i onda zaborave o tome i nikada ne podsjeæaju druge da su
dali tom i tom doprinosu ili taj i taj doprinos. U današnjem svijetu, kad
razmislimo, Zajednica Obeæanog Mesije a.s. je jedina koja ima ljude
koji nastavljaju da daju za Allahov put i nikada ne dopuštaju da duguju
usluge. Ako tu ima neka nastrana osoba koja se ovome odaje, oni su
odvojeni iz Zajednice i nakon što su napustili sigurnost i utoèište
Zajednice baèeni su u haos.
Ogroman je blagoslov Allahov da nas je, ukljuèujuæi nas u Zajednicu
Obeæanog Mesije a.s., ubrojao meðu one koji nastavljaju da daju bez
ikakvog straha ili ‘aljenja, i koji su obilato nagraðeni.
Allah iznosi u ajetu 8 u suri Al Hadid (57:8): ’…a oni od vas koji
vjeruju i troše imat æe uzvišenu nagradu.’ Huzur je rekao da èovjek, kad
razmišlja, èak ne bi mogao vjerovati o Allahovoj nagradi a ovdje je
navod o ’uzvišenoj nagradi’. Zaista su sretni oni koji ispunjavaju ovo i
sretni su Ahmadi muslimani da je Obeæani Mesija a.s. došao i u nama
pobudio ovaj duh.
On je rekao:
“Ljubav za imetkom nije po‘eljna. Allah ka‘e: ’Nikada neæete postiæi
bogobojaznost ukoliko ne budete trošili od onog što volite.’” 3:93
’Vi nikada èak ne mo`ete steæi Allahovo zadovoljstvo ukoliko,
napuštajuæi svoje `elje, napuštajuæi svoja zadovoljstva, `rtvujuæi svoju
èast, odrièuæi se svog imetka, odbacujuæi svoj `ivot, podnosite takve
teškoæe na Njegovom putu koje vas uèine da kao da podnosite smrtne
muke. No jedanput kad ste podnijeli teškoæe radi Allaha, doæi æete u
krilo Bo`ije kao voljeno dijete.’
’Ako istinski sebi nametnete smrt onda æete postati vidljivi kod Boga
i Bog æe biti s vama. Kuæa u kojoj boravite bit æe blagoslovljena; i
Bo`ija milost æe se spustiti na zidove vaše kuæe, i grad u kojem
prebivate bit æe poèašæen svetošæu.’
Huzur je rekao: kako smo mi sretni da nam je Imam ovog doba
osvijetlio puteve da tra‘imo Boga. Allah je ustanovio finansijsko davanje
5
sredstvom da postignemo Njegovo zadovoljstvo i Obeæani Mesija a.s.
nam je objasnio njegov znaèaj, i njegove halife su takoðer skretali pa‘nju
na to zato što su ‘rtvovanja spomenuta u vezi sa obo‘avanjem Allaha i
finansisko davanje je jedno od ovih ‘rtvovanja. Huzur je rekao da je u
52 godine svog halifata, hazret Muslih Maud r.a. je napravio veliku
administritativnu organizaciju Zajednice da olakša napredovanje cilja
dolaska Obeæanog Mesije a.s. U cilju odgoja i širenja poruke islama, u
1957. godini bio je zapoèet vakf e d‘edid program. On napunjava svojih
50 godina. Na poèetku je ovaj program bio ogranièen na na Pakistan,
Indiju i Bangladeš, zapravo æe biti ispravno reæi da je veæina Ahmadi
muslimana iz Pakistana davala doprinose ovom programu. Ovaj program
je olakšao rad vakf e Zindagi (‘ivot derviša) i mualima (uèitelja).
U 1985. godini Halifa tul Mesih IV r.a. je odredio da ovaj program bude
svjetski sa idejom da Ahmadi muslimani širom svijeta, pogotovu iz
Evrope i Amerike, poma‘u Ahmadi muslimane podkontnenta koji su
se, do tada, sami o tome brinuli. Naglasak je bio u tome da se pomognu
Ahmadi muslimani Indije od kojih veæina nisu bili finansijski
dobrostojeæi. Od tada je veæina vakf e d‘adid doprinosa potrošeno u
Indiji i Afrièkim zemljama.
Tradicija je da na poèetku godine dadnemo pregled ovog programa
svake godine i danas, pošto je prvi petak 2008. godine Huzur je najavio
novu vakf e d‘edid godinu.
Halifa tul Mesih III r.a. je unapreðivao vakf e d‘edid program
pogotovu meðu djecom kroz blagoslove davanja od kojih su polovina
doprinosi od djece iz Pakistana. Najzadovoljavajuæe je da naša Zajednica
ima djecu sa takvim duhom; oni su zaista sigurnost da æe se ovaj
blagoslov nastaviti u generaciji koja dolazi. Huzur je nalagao roditeljima
širom svijeta da se usredsrede na ovo. On je tra‘io od sekretara vakf e
d‘adid programa, Nasirat i Itfal sekretara da takoðer ovo prime na
znanje. Saznanje o blagoslovu vakf e d‘edid programa treba da bude
podignuta meðu djecom. Oni koji budu odrasli sa ovom sviješæu u ovom
materijalnom svijetu ne samo da æe postati korisni (vrijedni) za zajednicu
nego æe njihovi lièni ‘ivoti takoðer biti blagoslovljeni zbog ovoga.
Huzur je rekao da treba da zapamtimo da su revolucionarne promjene
ostvarene (poèinjene) ‘rtvovanjem. U ovom hedonistièkom (gdje se
zadovoljstvo smatra glavnim u ‘ivotu) dobu nadvladati sebiènost nafsa
(sebe) je ogroman vrelo tarbijata (moralnog odgoja) i finansijsko
davanje je veliki d‘ihad (‘rtvovanje) ovog vremena.
6
Huzur se obratio novim Ahmadi muslimanima kao i onima koji paze
na njih i rekao da njihova veza sa Zajednicom postaje jaèa kad shvate
suštinu finansijskog davanja. Huzur je rekao da neki od njih èine
istaknuta finansijska ‘rtvovanja pa ipak pišu govoreæi da imaju osjeæaj
‘udnje što su se pridru‘ili tako kasno. Huzur je rekao da su ovo biseri i
dragulji poklonjeni Obeæanom Mesiji a.s.
Huzur je rekao da oni koji nisu tako dobri u davanju, bilo stari ili
novi u Zajednici, treba da zapamte da se polo‘aj – koji je polo‘aj
Allahovog zadovoljstva – tra‘i stalnim naporom. Takoðer je obaveza
uprave da nastavi da navodi znaèaj finansiskog davanja Zajednici. Huzur
je rekao da ima ljudi koji rade za Zajednicu sa takvim ‘arom da su
potpuno zadubljeni u tome i ne ostavljaju vremena za svoje porodice i
treba da budu podsjeæeni da svojim porodicama i sebi posvete vrijeme.
U terminima upotpunjvanja odreðenih zadataka (tahrika), Huzur je
rekao da se èesto ponovo priðe nekim ljudima iako je upravi èesto reèeno
da uvode nove ljude.
Huzur je rekao da su odjeljenje odgoja, finansija i vakf-e-d‘adid radili
na ovome, ovo je bilo moguæe postiæi. Onima koji ka‘u da ljudi Zajednice
ne uèestvuju potpuno Huzur je rekao da on uvijek ka‘e da je njihov
zadatak da nastave trud uz molitvu. Pohvalno je ukljuèiti one koji mo‘da
nisu tako strogi kao drugi u svojim zadacima.
Huzur je savjetovao da napravimo posebne programe za proslave
stoljeæa Halifata koji æe poveæati standarde finansiskog davanja i u
svakome æe probudit strast da tra‘imo Allahovo zadovoljstvo. Huzur je
zamijetio da æe ovo zaista biti najizvrsnije nuðenje zahvalnosti za
završetak stoljeæa halifata.
Huzur je rekao da je vakf e d‘edid program zadnji tahrik finansiskog
davanja od Hazret Muslih Mauda r.a. i ovo takoðer sada navršava svojih
50 godina. Ovaj tahrik je zadnji tahrik prvog stoljeæa Ahmadija Halifata.
Huzur je onda naveo san D‘ehangir Sahiba (misionara koji je
porijeklom iz Mauriciusa) da je Halifa tul Mesih IV r.a. prije èetrnaest
godina ponovo nabrojao i interpretirao san o podizanju doprinosa vakf
e d‘edid i molio (Boga) da se tri zemlje (Indija, Pakistan i Bangladeš)
ukljuèene u ovaj program i krenu naprijed prema napretku. Huzur je
rekao da æe on takoðer reæi (uèiniti ponovo) da nastoji i okupi veæu
brzinu u terminima rada vakf e d‘adid (u vezi sa finansijskim davanjem).
7
Huzur je rekao da je za ovo potrebno posebno planiranje. Finansisko
davanje je znaèajan dio ovoga i sve zemlje æe pomoæi i uèestvovati.
Posebna svijest treba da bude podignuta meðu djecom, u dodatku tome
treba da budu posebno ukljuèeni oni koji su ušli u zavjet u zadnjih deset
godina i treba da im bude dat podstrek. Huzur je rekao da dok je uraðen
dobar posao u ponovnom pozivanju nekih novih Ahmadi muslimana sa
kojima je bio izgubljen kontakt, ipak je podsjetio da je on èesto govorio da
ih ukljuèimo u finansiskom davanju. Huzur je rekao da reba da uveæamo
svoje stepene bogobojaznosti s molitvom i sa finansiskim davanjem i tako
uðemo u novo stoljeæe Halifata. Ova svijest æe osigurati dalje napretke za
Zajednicu i takoðer æe inspirisati one koji su novi Zajednici.
Zatim je Huzur najavio ukupni doprinos za vakf e d‘adid program
za prošlu godinu i rekao da on iznosi 2.427,000 funti. Ovdje je porast
od 210.000 funti u odnosu na prošlu godinu i u terminima ispunjenja
sna D‘ehangir Sahiba poveæanje je veæe nego poveæanje doprinosa za
Tahrik e d‘adid program iz prošle godine.
Meðu d‘ematima širom svijeta doprinosi d‘emata iz Pakistana su
bili najveæi iza njih slijedi Amerika i onda VB. Huzur je rekao da su
novine dale pregled 2007. godine kao najgore godine za Pakistan,
izmeðu ostalih stvari takoðer u finansiskim terminima. Uprkos ovoga,
stepen ‘rtvovanja Pakistanskih Ahmadi muslimana nije oslabio. Huzur
je rekao da je mislio da zbog stanja stvari zadnjeg mjeseca u Pakistanu,
i pogotovu loše situacije u Karaèiju, doprinos mo‘da ne bude
odgovarajuæi; meðutim Allah je manifestovao da kad On hoæe da pokloni
napredak, meleci budu stavljeni u djelovanje da pomognu. Huzur je
rekao da, kako je svakodnevno svjedok napretka Zajednice, bio je
zastiðen da nije imao pozitivan proraèun, da Allah ima milosti.
Huzur je najavio da su po glavi doprinosi bili najveæi od èlanova
d‘emata Amerike iza kojih slijedi VB. Ima poboljšanja u doprinosima iz
Gane takoðer. Huzur je rekao da je njegovo lièno iskustvo bilo da ljudi
Gane imaju veliki duh u finansiskom davanju i on je mišljenja da kakav
god je nedostatk, da je to rezultat slabosti vršioca du‘nosti tamo.
Meðu d‘ematima VB najveæi doprinos po glavi je bio iz oblasti
Londonske d‘amije, iza njih slijede jugoistoèni London i New Malden.
U Americi je Silicon Valley imao najveæe doprinose po glavi a slijede ih
Èikago zapad i Detroid. U Pakistanu je najveæi doprinos po glavi
napravljen iz Lahora a slijedi Karaèi i Rabva.
8
Huzur je molio (Boga) da beskonaèni blagoslovi budu poklonjeni
onima koji su uèestvovali u ovome. On je rekao da je jedanput Halifa
tul Mesih IV r.a. rekao da Zajednica ima takve ljude èija iskrenost plaši
i ovi ljudi se sada mogu vidjeti svuda; strah za njih je da zadaju bol
svojoj duši (sebi) (u svojoj iskrenosti davanja).
Huzur je molio da Allah, u skladu sa Svojim obeæanjem pokloni svim
uèesnicima ‘uzvišenu nagradu’ i da ovaj duh nastavi da ide dalje i da
nikada ne prestane.
Huzur je molio (Boga) da poka‘emo takav duh da ljudi koji æe doæi
mole za nas za utemeljenje pobo‘nih uzora i tako usaðenog duha
davanja. Da Allah uèini da tako bude.