Hutbe

Hutba 30. maj 2008. – Slava i Hvala Allahu


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu održao na temu zahvalnosti.
Huzur je rekao da smo prije nekoliko dana, 27. maja, Allahovom milošću i blagoslovima
proslavili Dan Halifata. Huzur je rekao da je u svom obraćanju (tog dana) spomenuo da ove
godine Dan Halifata ima značaj takve vrste koji često dođe samo jedanput u toku života
osobe. Allahov je blagoslov da nam je On podario priliku da doživimo stoljetnicu Ahmadija
halifata. U stotinu i dvadeset godina historije zajednice Allah nam je dao priliku da označimo
dvije stoljetnice zajednice zbog kojih je svaki Ahmadi musliman obuzet zahvalnošću Allahu.
U 1989. godini je proslavljena stogodišnjica osnivanja zajednice (Ahmadija džemata) dok ove
godine, u zahvalnosti, proslavljamo sto godina Ahmadija halifata. Oni koji još nisu bili rođeni
1989. godine ili nisu bili dovoljno stari u to vrijeme ili oni koji su došli u Ahmadijat poslije
1989. godine mora da zasigurno imaju jedinstveni doživljaj stoljetnice Halifata.
Huzur je rekao da je zajednica širom svijeta planirala posebne događaje da obilježi stoljetnicu
i također su se preko MTA satelita okupili zajedno radi centralnog događaja u Excel centru,
London. Skupu proslave Dana halifata u Excel centru 27. maja je prisustvovalo više od 18000
ljudi i imali su uživo satelitsku vezu sa Kadianaom i Rabvom što je bio zapanjujući doživljaj.
Huzur je rekao da su započela priticati mnoga pisma i fax poruke u kojima žene i muškarci
izražavaju izvanredna osjećanja koja su osjećali. Huzur je rekao da su ova pisma od ljudi koji
su zapravo bili prisutni u Excel centru i onih koji su događaj vidjeli preko satelita, bilo sa
svojim lokalnim džematom ili privatno kod kuće. Huzur je rekao da je ovaj doživljaj učinio
da svaka osoba prateći osjeća kao da su nanizani zajedno u gajtan jedinstva; ovo je bio osjećaj
ispunjenja Božijeg obećanja Obećanom Mesiji a.s..
Ovaj dan nam je pokazao, i drugima, znakove Božije pomoći i podrške. Oni koji su bili
prisutni u Excel centru, Huzur je rekao, uvidjeli su da je ovaj događaj oživio njihovu vjeru.
Ostatk Džemata osjeća isto i izražava Huzuru svoju neodoljivu ljubav prema halifatu. Neko je
pisao Huzuru govoreći da je osjećao da je ponovo postao Ahmadi. Huzur je rekao da neki koji
su dali bai’at (zavjet odanosti) petog halifat-e-Ahmadija ali su možda bili nesigurni sada
priznaju da ovaj događaj kao da je očistio i polirao njihova srca i oni su sada istinski i iskreno
spremni da naprave svaku žrtvu za Halifat e Ahmadija. Druga osoba je pisala Huzuru da, ako
ikada događaj može biti povod oživljavanja onih duhovno mrtvih to je bio događaj 27. maja u
Excel centru i Huzurovo obraćanje tog dana. Huzur je rekao: da Allah učini da budu
postignute ove revolucionarne promjene i da također budu trajne. Da uvijek održimo čiste
promjene u svom ‘nafsu’ uz to da budemo zahvalni robovi Božiji.
Huzur je rekao da su Britanci u Excel centru također bili iznenađeni da vide da, suprotno
generalnom dojmu da muslimani nisu vrlo disciplinovani, oni su vidjeli nas u redu i dobro
organizovanim. Svaki Ahmadi muškarac, žena i dijete svih rasa imali su jedan fokus pažnje i
to je bilo očito sa njihovih lica. Ženska osoba iz službe sigurnosti rekla je jednoj našoj
gospođi da je posmatrati nas bilo potpuno novo iskustvo za nju i to joj je pokazalo šta je
islam. Ona je rekla da je vidjevši ono što je vidjela željela da postane musliman.
15
Huzur je rekao da je, dok je možda reakcija ove žene bila impulsivna, njena molitva bila da
ovakvi doživljaji dovedu do čiste promjene u ljudima.
Huzur je rekao da velelepnost jedinstva koje je od drugih bilo opaženo na skupu Stoljetnice
halifata je specifično za zajednicu Obećanog Mesije a.s. jer su ostali (muslimani) obuzeti
neslaganjem i ostat će tako ukoliko ne prihvate istinitost Obećanog Mesije a.s.. Huzur je rekao
ljudi drugih religija su zaboravili Boga i jedina je zajednica Obećanog Mesije a.s. ta koja vodi
računa o cilju stvaranja (čovjeka) i koja se drži za tu Urwatil vudhqa
snažnu dršku (82:257)
o kojoj je Allah dao garanciju da se nikada neće prelomiti. Huzur je rekao da je ovo drška
one posude koju je Allah napunio svježom duhovnom vodom kroz Mesiju Muhammedovog
s.a.v.s.. Držanje za ovu dršku znači da će vjera onoga ko se za nju drži uvijek biti sigurna i da
će oni koji čine napore kroz svoje postupke – kad su dali zavjet (bai’at) – nastaviti da
napreduju u svojoj vjeri. Huzur je rekao oni koji se drže ove drške mogu žrtvovati svoj život
ali ne mogu pustiti ovu dršku jer bi tako stavili na kocku svoju vjeru. Zaista su mnogi Ahmadi
sinovi bili ubijeni pred svojim majkama, očevi pred svojim sinovima i sinovi pred svojim
očevima. Mnogi Ahmadi muslimani su bili ubijeni i mučeni zato što su Ahmadi muslimani.
Huzur je rekao da ovo nisu epizode od nekog davnog vremena; ovakvi događaji su se dogodili
čak ove godine. Međutim, ovo mučenje i ovo proganjanje ne može oslabiti našu odlučnost.
Huzur je rekao radost stoljetnice halifata je užitak Allahovih blagoslova; to je radost milosti
koju je Allah poklonio pristalicama halifata. Mi se usred toga moramo sjetiti (Ahmadi) šehida
i njihovih porodica. Huzur je rekao jedno značenje riječi urva je zeleno mjesto koje je uvijek
zeleno. Allah je podario ovakvo vječno zeleno mjesto Obećanom Mesiji a.s.. Držanje za ovo
urvati vuthqa osposobit će nas da budemo primaoci Božijih blagoslova.
Objašnjavajući naprijed spomenuti ajet (2:257) Huzur je rekao oni koji se budu držali
blagoslova ove ‘jake drške’ sa iskrenošću srca i nastave da mole (Boga) da ostanu čvrsti treba
da zapamte da Allah sluša molitve i On nikada ne odbacuje iskrenu molitvu. Huzur je rekao
da ćemo mi nastavili da tražimo dobrotvornost od ovog blagoslova i da će uprkos naših sitnih
slabosti, zbog iskrenosti naše namjere Allah i dalje pobuđivati vjeru u nama i našim budućim
generacijama koje će nas učiniti primaocima perennially=????? svježih blagoslova.
Danas pošto smo mi obnovili svoju vjeru, svijet izvana se čudi o tome svemu i zavidnici su
prožderani zavišću; ovo je također u skladu sa predskazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s..
Zaista Obećani Mesija a.s. je rekao da se čuda našeg Poslanika s.a.v.s. nastavljaju
manifestovati u ovo doba i natavit će se manifestovati do Sudnjeg dana. On je rekao šta god
se pojavi u njegovu potporu je zapravo znak Časnog Poslanika s.a.v.s..
Huzur je rekao da Allah napravi jedinstvo, skladnost i ljubav prema Halifatu koja je tako očita
danas, trajnom. Mi ćemo se i dalje okretati Allahu u zahvalnosti tako da On učini trajnim i
stalnim Svoje blagoslove na nama i našim budućim generacijama. Citirajući kur’anski ajet
14:8 Huzur je rekao kad on pogleda na svoju dnevnu poštu, to ga duboko dirne i on se pita
kako da zahvali Allahu. Tu je takvo obilje Allahovih blagoslova na zajednici da čak ako je
neko zahvalan sa svakim vlaknom svoga bića, nije udovoljena dužna zahvalnost. Huzur je
rekao da on trenutno prima pisma koja izražavaju ogromnu zahvalnost i osjećanja o halifatu
da on nema sumnje kad kaže da se ovakvi ljudi jedino mogu naći u zajednici Obećanog
Mesije a.s.. Huzur je nalagao da nikada ne dopustimo da ova blagonaklonost opadne, on je
rekao da je ovo zaista izvor za povećanje čovjekove vjere.
Svijet je danas upleten u beskorisnim poslovima i nema upute. Jedino je zajednica Obećanog
Mesije a.s. disciplinovana i organizovana pod nadzorom halifata. Huzur je rekao puka
verbalna zahvalnost nije dovoljna; treba da reformišemo svoje postupke da privučemo
Allahove blagoslove. Huzur je rekao da treba da molimo (Boga) za njega i on će moliti za nas
16
da se ovi osjećaji zahvalnosti nikada ne završe. Huzur je rekao da prima bezbrojna pisma i
faks poruke od braće i sestara i on nastoji da lično odgovori na sve od njih i da možda bude
mali zaostatak u ovome jer je zbog njegovih predstojećih zauzeća jako mnogo posla. Huzur je
rekao da će on ponoviti to da on moli da nam Allah poveća našu vjeru. On je rekao da
korespondencija koju prima izražava tako predivne emocije da je on obuzet njima i ne može
izraziti ljepotu izraženih osjećanja.
Među milošću i blagolsovom Allahovim na nama, jedan je tehnologija satelitske televizije u
obliku MTA koji je uglavnom vođen od volontera. Samo je mali broj plaćenih zaposlenih.
Ovi ljudi obavljaju ogroman zadatak u prenošenju svijetu blagoslova na zajednici i u
prenošenju Allahove poruke i poruke Njegovog Poslanika s.a.v.s. svijetu. Zaista Allah je
obavijestio Obećanog Mesiju a.s. kroz objavu da će ga On učiniti pobjednikom u riječima.
”Allah je proglasio:
Sigurno ćemo Ja i Moji poslanici nadvladati(58:22).
Huzur je rekao dok je pobjeda određena Allah to postiže kroz ovosvjetska sredstva. U
njegovo vrijeme Obećani Mesija a.s. je pisao knjige i tako nam dao riznicu. Ovo je bio
veličanstveni izvor i sada u ovo doba kroz MTA ova riznica je upućena svijetu. Za napredak
zajednice blagoslovi halifata su također u opticaju kroz MTA. Ovo je izvor koji svijetu
prenosi poruku Obećanog Mesije a.s.. Dok je MTA izvor prenošenja naše pobjede on je
također sredstvo za postizanje pobjede. Posao koji je njegov učitelj, Časni Poslanik s.a.v.s.
obavio, povjeren je Obećanom Mesiji a.s. u ovo doba. Ovo uključuje pokazivanje čuda,
čišćenje srca, širenje učenja Časnog Kur’ana i bisera mudrosti među ljudima. Huzur je rekao
danas jedino MTA obavlja ove zadatke. Drugi islamski kanali izgleda da ne depict=???? sva
četiri ova aspekta i drugi kanali ne mogu raditi bez pomoći reklama. Pokazano je mnogo
besmislica u ime razonode. Jedino je MTA taj kanal koji ispunjava cilj dolaska Časnog
Poslanika s.a.v.s.. Ahmadi muslimani treba da gledaju ove prenose na MTA radi svog odgoja.
Poruka halifata je također zaista prenesena kroz MTA. Huzur je rekao bez Halifata nije važno
kako dobro-namjernna organizacija ili komitet možda budu, oni ne bi mogli voditi MTA kako
je taj kanal sada vođen. MTA je zaista jedan od blagoslova među drugim blagolsovima
Halifata i ne može funkcioniati bez halifata. Huzur je rekao da je ovo specificirao zato da ljudi
shvate da su svi sistemi koje je Allah stavio na mjesto da ispune obećanja data Obećanom
Mesiji a.s. vezani za sistem halifata.
Huzur je rekao da se nada da osjećanja stvorena (proizvedena) stoljetnicom halifata nisu
privremena. On je rekao da je mnogo ljudi bilo uveliko dirnuto zavjetom koji je on uzeo od
zajednice tog dana (27. maja). Zavjet treba da držimo svježim u srcima i to treba biti povod da
nas dalje jača. Ništa ne može biti završeno bez Allahove milosti i da bi ovo postigli mi imamo
sredstva podizanja standarda našeg obožavanja, napredovanja u pobožnosti i nastojanja da
činimo dobra djela. Huzur je rekao da je za pobožnost neophodna pokornost sistemu
zajednice Nizam e Džemat. Neophodno je pridržavanje sistemu koji je utemeljen (osnovan)
kroz hilafet. Da nas sve Allah osposobi da tako činimo.
Primili smo radosnu vijest 27. maja da su nastojanja džemata u Italiji da imaju misionarsku
kuću urodili plodom i napravljen je sporazum sa lokalnim vijećem. Tako smo u stanju da
osnujemo centar u godini stogodišnjice halifata u zemlji koja je sjedište kršćanstva.
Huzur je rekao uprkos ogromne halabuke od strane lokalnih hodža u Pakistanu, naš džemat je
tamo bio u stanju da učestvuje (preko satelita) u programima 27. maja u Excel centru,
London. Međutim, sada su stavljena ograničenja. Ipak tog dana nije bilo osjećaja lišenosti kao
što smo doživjali 1989. povodom stoljetnice (osnivanja Džemata) kad je tadašnja vlada
(Pakistana) donijela uredbu protiv izražavanja bilo kakve proslave. Postajala je zabrinutost
17
pošto je trenutno ista (politička) vlada u Pundžabu no, hvala Bogu bili su podijeljeni hrana i
slatkiši među djecom. Njihovo stanje je takvo da je zbog toga ovo urađeno tiho i oni nisu
saznali o tome; oni daju izjave na linijama (radio) da nisu dozvolili ‘Kadianima’ da
obilježavaju svoj događaj i da je to bilo najznačajnije dostignuće vlade da spasi muslimanski
ummet od uništenja. Huzur je dao primjedbu da je u njihovim umovima uništenje
muslimanskog ummeta bilo davanje slatkiša djeci.
Huzur je tražio da činimo dove za Pakistan, da Allah uputi mase ove zemlje na ispravan put i
da političari ispune dužnosti vlade. Huzur je rekao da je stanje ove zemlje porazno, blagajna
je prazna ali nikog nije briga. Mase gladuju. Huzur je rekao pošto mi slavimo radost
stoljetnice halifata mi treba da se sjetimo Pakistana u svojim molitvama, da Allah ukloni
teškoće siromašnih i unazađenih. Huzur je rekao posebno treba da činimo dove za
muslimanske zemlje da prepoznaju i prihvate Obećanog Msiju a.s. i treba da činimo dove za
svijet uopće koji ide ka uništenju – da ga Allah spasi od muke i osposobi da prihvati istinu
tako da zastava Časnog poslanika s.a.v.s. bude uzdignuta svuda.