Hutbe

Hutba 03. 10. 2008. – Božiji atribut Al Muheimin (Zaštitnik)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U današnjoj hudbi Huzur a.t. je dao izlaganje o Bo‘ijem atributu ’Al
Muheimin’, u nastavljanju prethodne hudbe odr‘ane 8. augusta 2008.
Prijevod ove arapske rijeèi je ’Zaštitnik, Onaj ko je staratelj, Onaj ko
stoji kao svjedok za Svoje odabranike i omoguæava sigurnost od svega’. Al
Muhejmin je Onaj ko daje mir poslije straha. Ovaj atribut Svemoguæeg
Allaha je taj koji kroz èudesne dogaðaje štiti Svoje miljenike, i oni koji
imaju najviše koristi su Bo`iji poslanici, èija je istinitost tako otkrivena
svijetu naširoko. U ovoj hudbi, Huzur a.t. je objasnio o ovom atributu
navodeæi neke dogaðaje iz zapisa Ahmadija historije.
4
Obeæani Mesija a.s. ka‘e da je od Boga primio svaki blagoslov zbog
svoje potpune pokornosti svom Uèitelju, Èasnom Poslaniku s.a.v.s., i
Bog je njega izabrao da u ovo doba otkrije svijetu istinu o Èasnom
Poslaniku s.a.v.s. i njegovoj poruci islama. On je rekao da se Èasni
Poslanik s.a.v.s. suoèio sa pet ovakvih prilika u svom ‘ivotu, gdje su mu
prijetili do te mjere da je skoro izgubio ‘ivot. Da on nije bio istinski
poslanik od Boga, on ne bi pre‘ivio ove dogaðaje:
1. Kad su Mekanlije okru‘ile kuæu Poslanika s.a.v.s. s namjerom da
ga ubiju u noæi njegovog preseljenja u Medinu.
2. Kad su Mekanlije stigli do peæine gdje je Poslanik s.a.v.s. našao
sklonište sa svojim drugom.
3. U toku bitke na Uhudu, kad je Poslanik s.a.v.s. bio ostavljen sam
okru‘en neprijateljima.
4. Kad je jedna Jevrejka servirala veliku kolièinu otrova Poslaniku
s.a.v.s. u hranu.
5. Kad je Cesar iz Perzije, Parcez, namjeravao da ubije Poslanika
s.a.v.s. i poslao svoje vojnike da ga uhapse.
Èinjenica da je Èasni Poslanik s.a.v.s. izašao kao pobjednik u svim
proraèunima, dokaz je u sebi da je on bio istinski Bo‘iji poslanik i da je
Bog bio s njim na svakom koraku ovog puta.
Obeæani Mesija a.s. ka‘e da se on lièno suoèio sa pet takvih prilika
gdje ga je Bog Lièno zaštitio:
1. La‘ni sudski pretres u koji je bio upetljan dr Martin Klark
2. Kriminalna parnica od strane policije u sudu zamjenika komesara
u Gurdaspuru
3. Policijska parnica koji je ukljuèivao gosp. Karam Dina iz Ðehluma
4. Druga polocijska parnica u kojoj je bio upetljan gosp. Karam Dina
u Gurdaspuru
5. U prilici gdje je policija pretra‘ivala njegovu kuæu, istra‘ujuæi
ubistvo Leikh Rama.
U svim ovim prilikama protivnici su bili neuspješni. Huzur je ukratko
objasnio o sudskom procesu Martina Clarka, objašnjavajuæi da je on
bio misionar doktor. Jedan mladiæ sumnjive prirode, koji je bio naviknut
la‘ov i koji je èesto mijenjao svoju vjeru iz jedne u drugu, optu‘io je
Obeæanog Mesiju a.s. tvrdeæi da je on bio taj ko je tra‘io od ovog mladiæa
5
da ubije dr Martina Clarka. U toku ovog suðenja protivnici su skovali
veliku zavjeru da upetljaju nevinu ‘rtvu, ali je Svemoguæi Allah
obavijestio Obeæang Mesiju a.s. da æe ga On èuvati od svake povrede. I
dogodilo se tako da je on bio osloboðen sa svim du‘nim poštovanjem.
Sudija lièno je proglasio jednom zaposlenom u sudu da su izgleda meleki
zaštitili ovog èovjeka od svake povrede. Tako je istina bila otkrivena u
prilog Obeæanog Mesije a.s.. U toku ovog suðenja, Hazreti Halifatul
Mesihu II r.a. je bilo reèeno u viziji da Bog nikada neæe napustiti Svog
miljenika.
Huzur a.t. je spomenuo da je Obeæani Mesija a.s. u svojoj knjizi
Haqeeqatul wehi napisao da je u toku parnice podnesene protiv njega u
koji je bio upetljan gosp. Karam Din u Ðehlumu, on èesto uèio slijedeæu
dovu:
“Gospodaru, sve slu‘i Tebi;
Onda nas Gospodaru zaštiti i pomozi nam i imaj milosti na nas.”
(Kao bilješku sa strane Huzur a.t. je rekao da mu je u snu nedavno
bilo ukazano na to da treba da savjetuje èlanove D‘emata da èesto uèe
ovu dovu.). Onda je Huzur a.t. naveo nekoliko objava Obeæanog Mesije
a.s. u kojima je Svemoguæi Bog obeæao da æe ga On zaštititi i èuvati
protiv svih izazova s kojima se suoèava od svojih protivnika, tako da æe
se on u svim prilikama pojaviti kao pobjednik.
Huzur a.t. je isprièao situaciju s kojom je Obeæani Mesija a.s. bio
suoèen u vrijeme smrti njegovog oca i kako ga je Bog utješio rijeèima:
’Zar Allah nije dovoljan robu Svom?’, koje su izbrisale sve osjeæaje straha
i bola koje je Obeæani Mesija a.s. osjeæao.
Hazret Mirza Bashir Ahmad r.a. je takoðer napisao o tome kako je
Bog Lièno bio staratelj Obeæanog Mesije a.s.. On je bio iskusan plivaè i
jahaè na konju. Jednom prilikom, dok je plivao, skoro je potonuo ali je
bio spašen od jednog starog èovjeka, kojeg nikada prije nije vidio i
nikada ga nije vidio ponovo u oblasti okolo. U drugoj prilici, on je
jahao konja koji je postao neobuzdan, u tolikoj mjeri da je lupio u drvo,
što se pokazalo smrtonosno za konja ali je Obeæani Mesija a.s. bio èudom
spašen bez ikakve povrede.
Hazreti Halifatul Mesih II r.a. navodi jedan dogaðaj iz svog ‘ivota o
èovjeku koji je bio optu‘en za ubistvo svoje ‘ene. Ovaj èovjek je dobio
utisak poslije slušanja Ahmadi govornika da su Ahmadi bili protiv i
6
neprijatelji prema svakoj religiji. Tako da je on prvo krenuo s namjerom
da ubije imama Ahmadi muslimana, i prema tome otišao u Kadian gdje
je pronašao da je Halifa bio u drugom selu po imenu Pherochichi. Kad
je tamo stigao vidio je Halifu u društvu drugog èovjeka koji je nosio
pušku. Misleæi da ovo nije prava prilika da napadne Halifu on je otišao
kuæi, gdje je završio tako da je ubio svoju ‘enu i zato je bio obješen na
smrt. Ovo nisu tek sluèajnosti, nego Bo‘ija pomoæ koja štiti Njegove
odabrane ljude.
Huzur a.t. je takoðer naveo jedan dogaðaj iz Fiðija. Kad su Ahmadi
muslimani tamo nastojali da postave misionarsku kuæu, suoèili su se sa
mnogo opozicije, i bilo im je zaprijeæeno da æe njihova misionarska
kuæa biti zapaljena. Kad je jedan meðu ovim protivnicima, po imenu
Abu Bekr uspio da zapali misionarsku kuæu, vatra je bila èudnovato
ugašena, ostavljajuæi malo ili nimalo štete. No, kao rezultat dova od
strane Ahmadi muslimana, kuæa Abu Bekra je izgorila kao Bo‘iji znak
za Njegovog voljenog.
Huzur a.t. je završio hudbu dovom da nas Allah uvijek èuva od svake
štete i zaštiti nas od svih vrsta zala. Amin.