Hutbe

Hutba 10. 10. 2008. – Blagoslovi izgradnje džamija


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hudbu odr‘ao iz novoizgraðene d‘amije
Mesd‘id Mubarek, Bait us Selam u St. Prix, blizu Pariza u Francuskoj.
Huzur je citirao ajet 27 iz sure Al A’raf. Njegov prijevod glasi:
“O djeco Ademova! Mi smo vam doista poslali odjeæu da pokrijete
svoju sramotu, i za ukras; a odjeæa bogobojaznosti – to je najbolje.
Ovo su neki meðu Allahovim ajetima, da oni prime savjet.”
7
Huzur je rekao da je s Allahovom milošæu d‘emat Francuske bio u
stanju da izgradi svoju prvu d‘amiju. Da Allah ovu d‘amiju uèini jakim
temeljom za dalju gradnju d‘amija koje neæe imati nikakve zakonske
smetnje i da u èlanove D‘emata takoðer bude uliven duh ‘rtvovanja za
gradnjom više d‘amija. Huzur je rekao da je gradnja ove d‘amije sigurno
dokazala da, ako je neko odluèan, Allah uklanja smetnje kad doðe
vrijeme. Huzur je rekao da su zbog prigovora lokalnih ljudi bila neka
ogranièenja na visinu minareta ove krasne d‘amije. Meðutim, na kraju
je dato odobrenje za ovo da bude funkcionalna d‘amija; inšaAllah,
pitanje visine minareta æe takoðer biti postepeno rješeno.
Huzur je rekao kad je ovo gradilište bilo samo sala za obavljanje
namaza, bili je prigovora od lokalnih ljudi i jednog dana ga je
gradonaèelnik St. Prixa, koji je , Huzur ka‘e, bio prisutan danas, takoðer
posjetio u ljutnji. Meðutim, kad je Allah promijenio njegovo srce sa
svojom milošæu gradonaèelnik je bio taj koji je dao formalnu dozvolu
za gradnju ove d‘amije. Huzur je rekao da se sjeæa da je ovaj
gradonaèelnik takoðer došao na ðelsu prije nekoliko godina i skinuo je
cipele prije dolaska na pozornicu i s poštovanjem se sreo sa Huzurom.
Na ovaj naèin ista osoba koja se protivila gradnji d‘amije ne samo da je
dala odobrenje da nastavimo sa izgradnjom nego je bio od pomoæi u
uklanjanju smetnji i još je od pomoæi. Da ga Allah nagradi i dalje otvori
njegovo srce.
Huzur je rekao da je sve ovo Allahov blagoslov i da je ovo nešto što
nas treba uèiniti zahvalnim Njemu i da je naèin na koji treba da budemo
zahvalni je da Njega obo‘avamo na bolji i poveæan naèin i da posvojimo
bogobojaznost više nego prije. Dok d‘amija olakšava obo‘avanje Boga
i okretanje Njemu ona takoðer skreæe pa‘nju prema slu‘enju ljudima.
Zahvalnost je ostvariva kad doðemo u d‘amiju radi iskrenog obo‘avanja
Boga i ostavimo vani sve ovosvjetske stvari. On je Gospodar svih svjetova
i ako mi ovo u potpunosti shvatimo neæemo misliti ni o kome drugom
kad dolazimo da Njega obo‘avamo i bit æemo spašeni od skrivenog
širka (pridru‘ivanju partnera sa Allahom). Nakon što smo prihvatili
Imama ovog doba i nakon što smo dali zavjet da izvedemo pobo‘ne
promjene u sebi mi treba da dolazimo u d‘amiju radi skupnog namaza,
ne samo petkom nego veæinu dana.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da je srce centar svog obo‘avanja i ako
srce nije naklonjeno Allahu kakva æe onda biti korist bilo kakvo
obo‘avanje? On je rekao da ima na hiljade d‘amija u svijetu, ali
8
obo‘avanje koje se obavlja u njima je samo ritual. Huzur je rekao da su
oèekivanja koja je Obeæani Mesija a.s. imao od nas prilièno ogromna.
On je uveliko patio radi nas – njegovih sljedbenika, da sebe reformišemo
i izgradimo vezu sa Allahom i on nas je savjetovao u pogledu ovoga.
Huzur je rekao da ima d‘amija s kojima se naše d‘amije ne mogu
nadmetati u terminima ljepote. Meðutim, stvarna ljepota prema kojoj
je Obeæani Mesija a.s. skrenuo našu pa‘nju ne mo‘e se naæi u ovim
d‘amijama zato što ljudi ovih d‘amija nisu prihvatili Imama ovog doba
u skladu sa naredbom Allaha i Njegovog Poslanika. Sa izgradnjom ove
d‘amije u St. Prixu, odgovornosti Ahmadi muslimana su se poveæale.
Sada æe oèi musliamna i nemuslimana biti na njima. Zaista, Huzur je
rekao, Amir sahib je pokazao meni èlanak u jednom magazinu velikog
tira‘a, koji istièe uvodni èlanak o D‘ematu pozivajuæi se na ovu d‘amiju.
Predstavljanje D‘emata otvara puteve i sredstva za širenje poruke islama,
ali i stvara ljubomoru i zavist koji vode neprijateljstvu. Najbolji naèin
zaštite od ovoga je kroz dovu; okrenite se Allahu sa iskrenošæu i èinite
dove sa poniznošæu i ozbiljnošæu.
Huzur je rekao da sa gradnjom d‘amije dolaze tri izazova. Prvi izazov
je da nastojimo i budemo sa iskrenošæu prisutni na pet dnevnih namaza
u d‘amiji. @iveæi u zapadnom svijetu opæenito, i blizu grada Pariza, koji
je vezan za zasljepljivanje ovog svijeta, pogotovu, okretanje Bogu æe
sigurno privuæi Njegovu ljubav. Drugi izazov, Huzur je rekao, je širenje
poruke islama. Zaista, Obeæani Mesija a.s. je rekao da bilo gdje gdje je
potrebno predstavljanje islama treba da bude izgraðena d‘amija. Huzur
je rekao da je to baš kao što je ovaj magazin objavio jedan èlanak o ovoj
d‘amiji èak prije njenog formalnog otvaranja. Kad se prilike za širenje
poruke otvore oèi svijeta æe biti na nama. Huzur je rekao opæenito je
širenje poruke islama donijelo plodove u Francuskoj ali je ono
ogranièeno na odreðenu etnièku grupu, to jest Arape. Huzur je rekao
da je pravo Arapa da ova poruka istinskog i revnog poklonika Èasnog
Poslanika s.a.v.s. bude njima upuæena. Njihova je naklonost prema nama
da su oni nama donijeli poruku Èasnog Poslanika s.a.v.s. i spasili naše
‘ivote i naš ahiret. Zbog toga je naša prvenstvena du‘nost da poruku
istinskog i revnog poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s. uputimo Arapima.
Meðutim, mi treba da uvijek imamo na umu da je dolazak Èasnog
Poslanika s.a.v.s. bio za cijeli svijet i Obeæani Mesija a.s. je bio odreðen
da svijet okupi pod zastavu Èasnog Poslanika s.a.v.s.. Naš je zadatak da
èinimo dove za ovo – ostvarenje je u rukama Allaha, samo Njegova
milost mo‘e izvršiti stvari. Treæi izazov je bio da pazimo na svoju praksu,
9
na svoja djela. Ljudi kojima prenosimo poruku islama sigurno æe gledati
kako se ponašamo. Mi danas treba da budem pa‘ljivi nad svojom
praksom i da se okrenemo Allahu sa iskrenošæu i spasimo milione od
zemaljskih i nebeskih nevolja i dovedemo ih pod zastavu Èasnog
Poslanika s.a.v.s..
Huzur je rekao da ne treba da bude osjeæaja samozadovoljstva nad
završetkom gradnje ove d‘amije.
Svaki korak vjernika prema pobo‘nosti skreæe njegovu pa‘nju prema
daljoj pobo‘nosti i kako se on razvija u pobo‘nosti poveæava se osjeæaj
odgovornosti i tu je veæa te‘nja da èini dobra djela. Èasni Poslanik
s.a.v.s. nam je dao radosnu vijest da onaj ko gradi Bo‘iju kuæu na ovom
svijetu imat æe reciproènu kuæu u D‘ennetu; meðutim uslov je da Bo‘ija
kuæa (d‘amija) na svijetu bude izgraðena èisto radi Allaha. Huzur je
rekao èovjek nastoji da obavlja namaz sa potpunom iskrenošæu u d‘amiji
koja je napravljena èisto radi Allaha i, radije nego da se osjeæa ponosan
nad tim, njegovo srce je ispunjeno poniznošæu i strahopoštovanjem
prema Bogu da On primi ‘rtvovanje koje je napravio u gradnji te
d‘amije.
Huzur je rekao da je najbolji naèin da iska‘emo zahvalnost Allahu
za ovu novu d‘amiju u Francuskoj da se razvijamo u bogobojaznosti i
da svaki postupak svog obo‘avanja uèinimo takvim da postigne Allahovo
zadovoljstvo. Huzur je rekao da Kur’anski ajet citiran na poèetku upuæuje
èovjeka ovome, dajuæi primjer odijevanja i njegovih atributa; da
prekrijemo svoju golotinju i da nas ukrasi. Huzur je rekao odijevanje
prekriva bilo koju fizièku mahanu koju mo‘da imamo i zaštiæuje nas od
nepogoda vremena. Krasna odjeæa poveæava èovjekovu liènost.
Meðutim, u zapadnim zemljama, pogotovo ovoj zemlji, odjeæa ‘ena
pogotovu je postala krajnje nepristojna i što je više otvorena smatra se
boljom. Pogotovo u ljetnim mjesecima one su do krajnosti razgoliæene.
Huzur je rekao pozivanje na ’odijelo bogobojaznosti’ u ovom ajetu skreæe
pa‘nju da funkcija odjeæe je dvostruka ali ako nedostaje bogobojaznost
ove dvije funkcije ne mogu biti ispunjene. Zaista najbolja odjeæa je
odjeæa bogobojaznosti. Objašnjavajuæi arapsku rijeè ’reesh’ (elegantno
odijelo) u ovom ajetu Huzur je rekao da ona takoðer znaèi ’pero, perje
ptice’. Zaista ptica bez perja izgleda prilièno u‘asno. Meðutim, na‘alost
ovih dana koncept krasnog odijela je u njegovoj golotinji. Tu‘no je da
su neki èudni muslimani i Ahmadi ‘ena takoðer pod utjecajem ovoga i
kad jedanput napuste svoje pokrivalo to vodi daljem razgoliævanju. U
10
odgovoru na pitanje podignuto nedavno od novog Ahmadi, Huzur mu
je rekao da djeca treba da budu svjesna svoje liène pobo‘nosti od
ranih godina – ko su oni i šta Bog ‘eli od njih. Oni treba da budu svjesni
o odijevanju od ranih godina – od pet ili šest godina starosti da, kakvo
god je okru‘enje oni su Ahmadi muslimani i Allah voli da odjeæa pokriva
naše tijelo. Huzur je rekao ’reesh’ takoðer znaèi imetak i objasnio je
znaèaj toga da se imetak ne zaraðuje kroz pogrešna sredstva, kroz
pronevjeru vlade u taksama itd. Huzur je rekao neophodno je da
posvojimo šta je odobrivo da prekrije èovjekove slabosti i za ovo je
odjeæa bogobojaznosti najbolja. Huzur je rekao baš kao što je naš praotac
Adem a.s. prekrio svoje slabosti mi treba da vodimo raèuna o ovom
aspektu i nastavimo da štitimo sebe sa bogobojaznošæu i istigfarom
(tra‘enjem oprosta). Ovo æe nas saèuvati od mnogo ovosvjetskih
besmislica.
Obeæani Mesija a.s. je objasnio da ’odjeæa bogobojaznosti’ znaèi da
su èovjekova duhovna elegantnost ili ljepota jedino kroz bogobojaznost.
Odjeæa bogobojaznosti mo`e biti uzeta ispunjavanjem zavjeta koji èovjek
napravi Allahu. Ahmadi mo`e ispuniti ovaj zavjet posvajanjem naèina
rada koji nam je dao Obeæani Mesija a.s. u formi deset uvjeta bai’ata.
Prvi uvjet je da se uzdr`imo od svih oblika širka. Ovosvjetska zauzeæa
nas mogu udaljiti od spominjanja Allaha. Za našu je stvarnu korist da
izbjegavamo skrivene forme širka. Drugi uvjet je da se dr`imo dalje od
zala s kojima se svakodnevno susreæemo, kao neistina, grijeha oèiju,
brakolomstvo. Huzur je rekao da brakolomstvo ne oznaèava samo ovo
djelo samo po sebi nego takoðer uèestale ru`ne misli. Tu je takoðer
okrutnost, neiskrenost, stvaranje nereda, pobunjeništvo itd., od kojih
treba da se uzdr`avamo. Treæi uvjet je obavljanje pet dnevnih namaza.
Sada, sa novom d`amijom, Huzur je rekao, ovo nam treba biti posebno
na umu. Treba da posvetite pa`nju obavljanju tahad`uda i prizivanju
blagoslova i pozdrava (uèenju salavata) na Èasnog Poslanika s.a.v.s.
Salavat poveæava èovjekovu duhovnost. Èetvrti uvjet da ne povrijedimo
Allahovo stvaranje opæenito, i muslimane pogotovo, pod bilo kakvim
nagonom ljutnje itd.. Huzur je rekao ako se ovo posvoji sve `albe
(negodovanje) svijeta æe nestati. Peti uvjet je da ostanemo odani Bogu
pod svim okolnostima. Šesti uvjet je da se uzdr`imo od svih ovosvjetskih
`elja i pokoravamo se Bogu i Njegovom Poslaniku. Sedmi uvjet je da
potpuno napustimo oholost i sujetu (taštinu) i da posvojimo poniznost.
Osmi uvjet je da èast islama dr`imo dra`om od svog `ivota i imetka.
Deveti uvjet je da nastojimo i koristimo ljudima i deseti uvjet je da
11
imamo savršenu pokornost i ljubav prema Obeæanom Mesiji a.s. Huzur
je rekao da poslije Obeæanog Mesije a.s. ovo pravilo sada va`i za Hilafeti
Ahmadija. Huzur je rekao da je ovaj zavjet zaista neophodan za
bogobojaznost.
Obeæani Mesija a.s. je rekao da treba da ulo‘imo trud da postanemo
bogobojazni. On je rekao da su dvije vrste bogobojaznosti: o znanju i o
praksi. Istina nije otkrivena èovjeku ukoliko ne postane bogobojazan.
Namaz, post i opæenito obo‘avanje je ošteæeno ukoliko èovjek nije
bogobojazan.
Obraæajuæi se skupu Huzur je rekao da ih Allah sve blagoslovi sa
blagoslovima ove nove d‘amije i da svi ‘ive s ljubavlju, naklonjenošæu
i osjeæajem bratstva, da se vršioci du‘nosti, u svjetlu sistema Zajednice,
vladaju s poniznošæu i da èlanovi, opet u svjetlu sistema Zajednice budu
popustljivi. Da Allah poveæa iskrenu vezu sa Halifatom starih Ahmadi
musliman i da takoðer poveæa iskrenost novo pridošlih èija je ljubav i
naklonost za Hilafet oèita sa njihovih lica. Huzur je rekao da mu je
Mad‘id Sahib upravo prije d‘ume rekao da je decembra 1984. u toku
posjete Francuskoj Hazreti Halifatul Mesih IV r.a. prvi put spomenuo
viziju da je vidio broj deset da svijetli na njegovom satu i s ovim rijeèima:
’petak 10’, koje su mu pale na um. Huzur je rekao: “danas je takoðer
petak 10. i dogodilo se otvaranje prve d‘amije u Francuskoj. Da svi
blagoslovi ’petka 10’, o kojima su date radosne vijesti Hazreti Halifatul
Mesihu IV r.a., i koje Allah ispunjava na mnogo naèina, budu vezani sa
ovom d‘amijom.”
Prije mnogo stoljeæa muslimani su došli u Francusku preko Španije,
ali su se suoèili sa teškoæama. Huzur je rekao da je za njih materijalizam
postao dominantan faktor i oni su morali odstupiti. Meðutim, oru‘je
ljubavi, naklonosti i dova koje je bilo dato Mesihu Muhammeda s.a.v.s.
je najodluènije oru‘je i pridobija srca i nikada ne mo‘e biti odbijeno i
njegov efekat je ono što uliva ‘ivot. Ahmadi muslimani Francuske, sluge
Mesije Muhammeda, treba da vode raèuna da je ovog puta operacija u
tome da pridobijemo srca i umove, i ne dolazi izvan nego je iznutra
Francuske Allah olakšao aran‘mane za nas. Standardi širenja poruke
islama trebaju biti podignuti tako da se pobo‘ne duše mogu okupiti
pod zastavu Èasnog Poslanika s.a.v.s.. Da Allah osposobi Francuski
d‘emat za to.
Zatim je Huzur najavio tu‘nu vijest o smrti Maulana Bashir Ahmad
sahib Kamara. On je bio Nazir odjeljenja Talimul Kur’an za vakfi arzi u
12
Pakistanu. Bio je star 74 godine. Slu‘io je do samog kraja i nedavno se
razbolio. On je svoj ‘ivot posvetio u 1950. godini i slu‘io je u Gani i
Fid‘iju. Imao je mnoge dobre vrline i bio vrlo jednostavne prirode.
Huzur je rekao da ga je lièno vidio u Africi sa velikom ljubavi prema
Afrikancima i da radi vrlo naporno. @ivio je sam tako da je kuhao za
sebe. Pisao je Huzuru prije nego što je umro i pisao je tu‘nim rijeèima
o svom zdravlju i dodao da moli Allaha da Huzuru uvijek dadne pobo‘ne,
ljude od pomoæi. Huzur je èinio dove za njegov uzdignuti polo‘aj u
D‘ennetu i spomenuo da je on bio otac Maulana Naseer Ahmad Kamara,
Vakilul Isha’at u Londonu. Da Allah pokloni strpljenje i sabur njegovoj
dragoj porodici; on je iza sebe ostavio tri sina i èetiri kæeri.
Još je jedan misionar Zajednice takoðer umro nedavno u Australiji.
On je slu‘io na Obali slonovaèe, Fid‘iju i Gani. Bi je osoba vrlo
jednostavnme prirode. Nedavno je bilo otkriveno da ima rak. Da Allah
podari ustrajnost njegovoj ‘eni i djeci.
Huzur je najavio da æe klanjati d‘enazu namaz u odsustvu za oboje
umrlih.