Hutbe

Hutba 24. 10. 2008. – Božiji blagoslovi u Zajednici


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj hudbi danas dao izlaganje o nedavnim Bo‘ijim
blagoslovima na Zajednicu.
U poetiènom sastavu koji je napisao u prilici ’amin’ (završetka prvog
uèenja Kur’ana) svoje djece, Obeæani Mesija a.s. spominje Allahovu
naklonost i milost. Svaka strofa ovog sastava nabraja Bo`ije naklonosti
19
i završava se rijeèima koje mogu biti prevedene: ’I zaista je Uzvišen
Onaj koji je moje neprijatelje smanjio do sramote (nemilosti)’. Jedna od
strofa ka`e:
“Ja sam proglasio Tvoje naklonosti
I zaista je Sveti onaj Ko je moje neprijatelje ponizio.”
Huzur je rekao Bo‘iji blagoslovi i naklonosti koji su se prosuli na
Obeæanog Mesiju a.s. su, prema Allahovom obeæanju, vjeèni. Danas,
poslije stotinu godina od njegove smrti, Allah daje Svoju milost i
inšaAllah uvijek æe nastaviti da tako èini, i Njegova milost æe tako biti
proglašena.
Obeæani Mesija a.s. nas je uvjerio u sigurnost da æe ove naklonosti
dostiæi ostvarenje. Bit æe neke smetnje usput ali æe ih Allah ukloniti
Svojom milošæu. Sada je sudbina Zajednice Obeæanog Mesije a.s.da
napreduje i razvija se. Èitajuæi isjeèke iz pisanja Obeæanog Mesije a.s.
Huzur je objasnio da kad Bo‘iji poslanici umru protivnici se odaju
ruganju i ismijavanju nad njihovom naizgled nezavršenom misijom.
Meðutim, Allah pokazuje Svoju moæ drugom manifestacijom da misiju
poslanika dovede do upotpunjenja (uspjeha). Zaista, Allah je tako htio
da misiju Obeæanog Mesije a.s. dovede do upotpunjenja i za ovo je
utemeljio sistem halifata, tako da Zajednica bude okupljena na jednoj
ruci i mogne biti primalac Njegovih blagoslova i da sa duhom zahvalnosti
mo‘e proglašavati Njegove naklonosti.
Huzur je rekao mi opa‘amo da Zajednica napreduje i kreæe se
naprijed. Ni za jedan trenutak ni jedan od nas ne treba da zamišlja da
je to zbog naših ‘rtava ili planiranja ili takvih stvari. Sav napredak koji
vidimo, èak u zemljama gdje je zajednica zataškana (zabranjena) i
proganjana, u skladu je sa Bo‘ijim obeæanjima i ljudski napor nemaju
ni najmanjeg odnosa na to. Sve dok smo mi zahvalni Allahu kao jedan,
imat æemo udjela u svim blagoslovima koje je On odredio za Zajednicu
Obeæanog Mesije a.s..
Huzur je rekao u zadnjih par sedmica je bio na putu i osvjedoèio se
da se Allahovi blagoslovi prosipaju na Zajednicu pošto je Zajednica
istinskog i revnog predanika Èasnog Poslanika s.a.v.s. bila u stanju da
širi poruku istinskog islama. Putovanje je Huzura odvelo u Francusku i
Njemaèku gdje je otvorio d‘amije, i Holandiju gdje je uvelièao njihovu
ðelsa salanu te u Belgiju gdje je poèastio godišnju Ansar idztemu.
20
U Francuskoj je d‘emat bio u stanju da izgradi d‘amiju u St. Prixu,
malo izvan Pariza. U toku svoje posjete Evropi 1924. godine Hazreti
Muslih Maud r.a., II Halifa je polo‘io kamen temeljac Fazl d‘amije u
Londonu i ukazao poèast èuvenoj Wembley konferenciji. Takoðer je u
to vrijeme posjetio Pariz. Tamo tada nije bio osnovan d‘emat ali je uz
vladinu pomoæ bila novo izgraðena d‘amija neahmadi muslimana. Prvi
namaz u ovoj d‘amiji je predvodio Hazreti Muslih Maud r.a. On je
straješinama Zajednice koji su bili uz njega, meðu kojima je bio i Mirza
Šerif Ahmad sahib (Huzurov djed po ocu), dodijelio zadatke širenja
poruke islama za Francusku. Ovaj posao je izgradio mnoge kontakte i
premda d‘emat formalno nije bio osnovan bio je uraðen uvodni posao.
U toku èetvrtog halifata d‘emat Francuske je kupio imanje – kuæa za
stanovanje koja je slu‘ila kao d‘amija i misionarska kuæa. U dvorištu
kuæe je bila izgraðena privremena d‘amija/sala. Zapoèeo je val opozicije
meðu lokalnim stanovništvom pošto opæi dojam o muslimanima u toj
oblasti nije bio dobar. Bilo je neko vrijeme kad je gradonaèelnik St.
Prixa došao u hol/d‘amiju sa cipelama na nogama i pun prijekora. Bilo
je krajnje bolno za D‘emat da ga vidimo kako ide preko æilima za
klanjanje u svojim cipelama ali ništa se nije moglo uraditi nego da
budemo strpljivi. U 2003. godini bilo je takoðer kupljeno susjedno
imanje i 2006. godine je bilo kupljeno treæe imanje. Nova d‘amija je
izgraðena na komadu zemlje ova tri imanja i ima èetvrti za stanovanje
koja obuhvata kuæu za goste, kuæu za misionara itd. Allahova je milost
da nekad ogorèeni gradonaèelnik, sada govori o nama sa velikom
naklonošæu i njegovo ‘aljenje je oèigledno kad se spomene njegovo
prethodno stajalište. Na dan otvaranja d‘amije, uprkos èinjenice da je
bio pozvan na prijem koji se odr‘avao uveèe, gradonaèelnik je takoðer
došao u vrijeme namaza u petak i sjedio tokom hudbe u odvojenoj
sobi, i kasnije je u krajnje pozitivnom tonu govorio o Zajednici. U svom
intervjuu objavljenom u novinama 10. oktobra gradonaèelnik je rekao
da ova malo poznata zajednica predstavlja miroljubivi i uva‘en islam, i
rekao je da potvrðuje da je ova Zajednica miroljubiva. On je govorio o
našem humanitarnom radu i priznao da smo mi integrisani u društvo.
Huzur je rekao da su novine takoðer objavile uvodni dio o našoj
Zajednici. Druga sredstva informisanja su takoðer objavila materijal o
našoj Zajednici. Francuska nacionalna televizija je prvi put dala vijesti
u pogledu naše Zajednice, dok su drugi kanali takoðer izvještavali o
otvorenju. TV24, ugledni francuski kanal koji je gledan na svim
kontinentima svijeta, takoðer je prenio ove vijesti.
21
Zbog ovog širokog publiciteta, o otvorenju je takoðer izvještavala
štampa u zemljama gdje se govori francuski. U toku prijema odr‘anom
uveèe, Huzur je rekao, on je dao izlaganje o prelijepom uèenju islama
i govorio je o proganjanju s kojim se suoèio rani islam. Kasnije su neki
ljudi prišli Huzuru i dali emotivan odgovor Huzuru o tome da nisu
znali o bilo kakvom proganjanju ikada nametnutom na islam. Jedan
njemaèki diplomata je rekao Huzuru da osjeæa da postoji uzburkanost
meðu mladim Nijemcima koji prihvataju islam i da ‘eli da oni budu
Ahmadi muslimani tako da mogu posvojiti istinsko uèenje islama.
Zatim je Huzurovo putovanje bilo za Holandiju gdje je ukazao poèast
ðelsa salani. O ovome su izvještavale novine i Zajednica je tako bila
predstavljena priliènom dijelu društva. Huzur je rekao èak ako potrošimo
svoje cijele ‘ivote brojeæi Allahove blagoslove, oni ne bi bili nabrojani.
Iz Holandije je Huzur stigao u Berlin, Njemaèka. Ovdje je otvorio
novu d‘amiju. Bilo je mnogo suprotstavljanja lokalnog stanovništva
prema gradnji d‘amije i Njemaèki Amir sahib i njegovo upravno tijelo
su bili prilièno zabrinuti. Vlasti su ogranièile prisustvo samo na zvanice.
Na jedan naèin ovaj oprez je bio ispravan no mo‘da je to otišlo malo
predaleko. Partije desnog krila su bile planirale zbor protiv otvaranja
d‘amije, ali su najavili da je to otkazano. Sredstva informisanja i policija
su bili oprezni uprkos ove najave. Meðutim, kad se Allahovi blagoslovi
i naklonosti spuste oni se izlijevaju. Za dugo vremena naši misionari su
uklanjali pogrešno shvatanje odgovarajuæim odgovorima ali ljudi nisu
bili zadovoljeni. Ako ovaj nagli preokret nije Allahov blagoslov, šta je
drugo? Huzur je rekao neki pristojni lokalni ljudi su najavili da æe
napraviti skup u našu potporu, da Allah dalje otvori srca ovih pristojnih
ljudi. Zatim je Huzur dao detaljan opis novinskog izvještavanja o
Berlinskoj d‘amiji, od kojih je veæina bila pozitivna. Jedna ‘ena je došla
da lièno vidi Huzura u vrijeme otvorenja. Ona je rekla da je stari
stanovnik ove oblasti i da je u sredstvima informisanja èula o d‘amiji i
Huzurovom dolasku i da je došla da vidi ’Halifu’. Huzur je rekao da je
prijem bio odr‘an u èetvrtak uveèe prije otvorenja kojem su prisustvovali
zamjenik predsjedavajuæeg Njemaèkog parlamenta i mnogi drugi
uglednici. Svi gosti koji su govorili na prijemu imali su vrlo visoko
mišljenje o Zajednici. Huzur je rekao da je njegov govor o prelijepom
uèenju islama bilo vrlo dobro primljeno. Ne samo da su ga slušali krajnje
pa‘ljivo nego je bio pokazan vidljiv interes za ono što je Huzur rekao.
Neki ljudi su pravili zabilješke i kasnije rekli Huzuru da su nauèili mnoge
nove stvari. O otvorenju su izvještavala sredstva informisanja širom
22
svijeta. Stotinu i pedeset osam novina širom svijeta su izvjestile o
otvorenju Hatid‘a d‘amije omoguæujuæi tako široki publicitet. Huzur
je proèitao isjeèke iz izvještaja koje su dali èetvore glavne Njemaèke
novine. O otvorenju je takoðer izvještavala Njemaèka televizija. Amir
sahib iz Burkine Faso je izvjestio da su sredstva informisanja u njegovoj
zemlji izvještavala i o otvranju i Francuske i Njemaèke d‘amije.
Huzur je rekao to ne bi bilo moguæe za nas da stignemo kanal
‘euronews’ ali su oni izvještavali o ovom dogaðaju. Neki arapski kanali
su takoðer izvještavali o otvorenju èak i ako uvrèuæi neke èinjenice o
našim vjerovanjima. Huzur je rekao kad je d`amija prvo bila planirana
za Berlin 1923. godine takoðer je Egipatska organizacija zavela Nijemce
govoreæi da su Ahmadi bili Britanski zasad. Hazret Muslih Maud r.a. je
Maulvi Mubarak Ali sahibu poslao èlanak pobijajuæi ovu optu`bu u
detalje i tra`io da ga objavi u novinama. Meðutim, prigovori se podi`u
do danas. Ovaj èlanak je u potpunosti objasnio da smo mi odani zemlji
u kojo `ivimo ali da je naša obaveza da poruku islama uputimo drugima
i da zbog toga mi nastavljamo s tim.
Huzur je rekao da je bio obaviješten od lokalnog misionara Abdul
Basit sahiba da Njemaèki narod je nastavio da posjeæuje d‘amiju u
gomilama – poslije Huzurovog odlaska iz Berlina – u toku vikenda poslije
otvorenja u petak. Otprilike je devet stotina posjetilaca došlo u d‘amiju
i bila im je obezbjeðena zakuska. Posjetioci su bili veoma impresionirani
time što su organizacija djevojèica (nasirat) i organizacija djeèaka (Atfal)
pokazali oduševljen interes u širenju poruke islama. Predstavnik
Berlinske crkve je poslao pismo èestitke. Allahovom milošæu otvorenje
je bilo dobro primljeno i prihvaæeno.
Zatim je Huzur stigao u Belgiju gdje je ukazao poèast Ansar Id‘temi.
Cijeli d‘emat se okupio da doèeka Huzura. Isto veèe Huzur se vratio za
Britaniju. Huzur je rekao da je razlog za njegov brzi povratak bio zbog
prijema koji je bio organizovan i kojoj je bila domaæin Justine Greening,
èlan parlamenta u èijoj je izbornoj jedinici smještena Fazl d‘amija.
Ovaj prijem je bio u znak proslave stoljetnice Halifat i Ahmadija i bio je
odr‘an u Parlamentu, u Londonu. Na prijem su došli mnogi èlanovi
Parlamenta. Huzur je dao izlaganje o dolasku Imama Mehdija a.s., ulozi
Hilafeta, miroljubivoj prirodi islama i u svjetlu trenutnog ekonomskog
pada slijeðenog krizama u finansijskom svijetu, zelenaštvo, obaveze
svjetskih sila itd. Huzur je rekao da je primio zapanjujuæi odgovor.
Parlamentarci i diplomate su izrazili svoje pozitivne odgovore i Huzur
je rekao da ovo nije bilo jednostavno iz uljudnosti. Neki su èak tra‘ili
23
tekst Huzurovog govora i mo‘e se reæi da su oni bili istinski
zainteresovani. Huzur je rekao da su imali priliku da obave podne i
ikindiju namaz u zgradi Parlamenta. Èinjenica da se poruka islama èula
u zgradi Parlamenta odra‘ava promjenu pogleda i govori nam da je sve
ovo zbog Allahovih blagoslova. Mi mo‘emo proglašavati ove blagoslove
do kraja naših ‘ivota ali neæemo biti u stanju da ih iscrpimo.
Huzur je rekao naši protivnici tvrde da smo mi zasad Britanaca, ali
mo‘e li bilo koji od njihovih voða stvarno savjetovati o uèenjima Èasnog
Kur’ana? Oni ne vide u kojem se pravcu Bo‘ija odredba kreæe. Njihovo
neprijateljstvo se poveæava. Danas spas muslimana le‘i u tome da
poslušaju i prihvate poruku Imama Mehdija a.s.. Huzur je onda proèitao
krajnje sna‘an isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. i molio Allaha da
nas osposobi da postanemo istinski Ahmadi muslimani i tako nas
osposobi da se osvjedoèimo u ispunjavanje Bo‘ijih obeæanja Obeæanom
Mesiji a.s..