Hutbe

Hutba 07. 11. 2008. – Otvaranje nove Al Mahdi džamije


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je svoju današnju hutbu odr‘ao iz Bradforda, Engleska,
prilikom otvaranja nove Al Mehdi d‘amije. Huzur je na poèetku hutbe
citirao ajet 32 iz sure Ibrahim:
“Ti reci robovima Mojim, koji vjeruju, neka obavljaju namaz i troše
od onog što smo im Mi podarili, tajno i javno, prije nego što doðe
Dan u kojem neæe biti koristi ni od trgovine ni prijateljstva.” (14:32).
4
Huzur je pohvalio ovu prelijepu d‘amiju i njenu krasnu lokaciju na
uzvišici sa koje se pru`a pogled na panoramu grada Bradforda. Ovo je
bilo samo milošæu Bo‘ijom.
Huzur je rekao da æe sutra otvoriti još jednu d‘amiju u gradu Šefildu.
Uz to su bila kupljena dva nova centra u ovoj oblasti koju je Huzur
došao posjetiti.
Huzur je dao neke èinjenice i brojeve o novoj d‘amiji u Bradfordu i
dao napomenu o teškom radu koji su ljudi ulo‘ili u njen završetak.
Huzur je posebno spomenuo doprinos laðna (‘enske organizacije)
za gradnju ove d‘amije. On je rekao da d‘emat VB takoðer postaje
svjestan o potrebi da imaju svrsishodno izgraðene d‘amije, da ih Allah
osposobi da uskoro postignu svoj cilj o dvadesetpet d‘amija.
Huzur je rekao da je odnedavno postoji naklonost meðu mladim
ljudima pogotovu u Evropi da se okrenu islamu. Naša je odgovornost
da povedemo brigu o ovoj naklonosti i privuèemo ljude istinskom islamu
koji Ahmadija predstavlja.
Huzur je rekao da samo izgradnja prelijepe d‘amije nije dovoljna.
Neophodno je ispuniti ciljeve d‘amije. To jest da se okrenemo Allahu
sa èistom namjerom sa srcem koje je napunjeno ‘eljom da tra‘imo
Njegovo zadovoljstvo kao i da ispunjavamo prava drugih ljudi.
Huzur je rekao da on oèekuje od svakog èlana Zajednice Obeæanog
Mesije a.s. da ima ovaj ‘ar, inaèe je Allah naredio da odreðena vrsta
d‘amija budu sravnjene sa zemljom. Huzur je citirao ajete 107 do 109
iz sure Teuba da objasni ovu taèku.
“A oni ljudi koji su izgradili d‘amiju da nanesu štetu i nevjerovanje
i da izazovu podjelu meðu vjernicima, i da omoguæe mjesto skrivanja
za onog koji otprije ratuje sa Allahom i Njegovim Poslanikom, sigurno
æe se zaklinjati: ”Mi nismo mislili ništa osim dobra,” a Allah svjedoèi
da su oni zaista la‘ljivci. Ti nikada nemoj stajati u njima. Zaista,
ona d‘amija koja je od prvog dana utemeljena na bogobojaznosti
sigurno ima više prava da stojiš u njoj (radi namaza). U njoj su
ljudi koji ‘ele da postanu èisti, a Allah voli one koji se èiste. Pa da li
je, onda, bolji onaj ko je temelje svoje zgrade postavio na strahu od
Allaha i (Njegovom) zadovoljstvu ili onaj koji je svoje temelje postavio
na rubu potkopane obale, pa da se sa njom sruši u vatru
D‘ehennema? A Allah ne upuæuje nepravedan narod.” (9:107-109)
5
Huzur je rekao ne mo‘e se oèekivati od Zajednice Obeæanog Mesije
a.s. koji je bio poslan u kasnijem dobu zato da ljudi prepoznaju Allaha
– tako da stvaranje poštuje stvaranje – da njihove d‘amije budu povod
bola, ili Bo‘e saèuvaj, budu izvor širenja nevjerovanja ili da daju utoèište
licemjerima. Zato mi treba da širimo poruku Obeæanog Mesije a.s. u
svom okru‘enju i upoznamo svijet obavijestimo da je Mehdi, koji je
trebao doæi u potèinjenosti Èasnom Poslaniku s.a.v.s. da ukloni teškoæe
svijeta, zaista došao.
On je došao da polo‘i temelj mira i pomirenja, i d‘amije njegove
Zajednice æe polo‘iti temelj ljubavi, mira i popustljivosti.
Danas je Ahmadija zajednica na èelu zajednica koje rade na
ubla‘ivanju bola i patnje drugih. Naše usluge svuda širom svijeta su
nesebiène, jedinstvene i mnogobrojne u opsegu.
U suri Teuba ajeti koji navode d‘amiju koja nije bila izgraðena radi
Allaha, jedno od zala spomenutih o njoj je da je ona širila nevjerovanje.
Huzur je rekao naše d‘amije su izgaðene da ispune prava Jednog i
Jedinog Boga i da ispune cilj našeg stvaranja. Bradford oblast ima mnogo
muslimanskog stanovništva i jedan dio njih nisu bili zadovoljni s
gradnjom naše d‘amije. Oni su nastojali da naprave teškoæe u toku
izgradnje. Meðutim, Allahovom milošæu naša d‘amija je završena; zato
treba da nastojimo i ispunimo prava obo‘avanja Allaha sa još veæom
iskrenošæu.
Naša je du‘nost da tako èinimo u svjetlu proglasa Obeæanog Mesije
a.s. da je njegov dolazak bio da još jednom ponovo zasije trajnu mladicu
èistog i svjetlog Bo‘ijeg Jedinstva meðu ljudima.
Mi smo ljudi koji tvrde da pripadaju njegovoj Zajednici; zbog toga
smo mi ogranci ove mladice. Sve dotle dok smo bujni mi æemo
ispunjavati svoja du‘nost, inaèe æemo biti odvojeni kao suhe i istruhle
grane. Treba da doka‘emo svojom rijeèju i svojim djelima da mi gradimo
d‘amije radi obo‘avanja Boga.
Allah iznosi da d‘amije nisu izgraðene od onih koji izazivaju podjelu
meðu vjernicima, zbog toga svaki Ahmadi treba da iz svojih rijeèi i
djela nagovještava ljubav i mir, i bude jezgra (onih koji su) blagi meðu
sobom (48:30). Jedino onda æe naši napori u širenju ove poruke biti
plodni. Obaveza je Zajednice Obeæanog Mesije a.s. da njihovi naèini
postupanja uvijek budu postupci vjernika. Oni treba da uèenja Èasnog
Poslanika s.a.v.s. provedu u svojim ‘ivotima i tako ovu d‘amiju utemelje
6
na uzoru o kojem Allah ka‘e da su njeni temelji postavljeni na
bogobojaznosti, i da tra‘e Bo‘ije zadovoljstvo.
Mi smo osloboðeni licemjerstva i radimo èisto radi Allaha. Davanjem
primjera plana licemjera koji su htjeli povrijede islam u vrijeme Èasnog
Poslanika s.a.v.s. Allah nas je utješio da baš kako je ovaj posao propao u
ranim danima u buduænosti, ako vjernici nastave da se dr‘e iskrenog
vjerovanja, Allah æe ih spasiti od svakog zla.
Temeljni aspekt za onoga ko gradi d‘amiju je èista namjera; oni
treba da budu osloboðeni od bilo kakvih rušilaèkih (prevratnièkih) misli
i treba da imaju osjeæaj ‘rtvovanja.
Èinjenica da se ova d‘amija mo‘e vidjeti iz grada i izgleda istaknuto
ne treba biti jedini povod radosti za nas. Stvarna ljepota d‘amije æe biti
oèita kad budemo išli putem bogobojaznosti i budemo ispunjavali svoje
ciljeve. Svaki Ahmadi musliman treba da nastoji da se skupa sa gradnjom
d‘amije usredsredi na obo‘avanje Boga sa iskrenošæu i da stvaraju
ambijent bratstva, da opraštaju, da budu slobodni od zlobe i gnjeva, da
ispunjavaju prava koja mu pripadaju, i da budu ponizni. Samo onda æe
ta osoba biti pravosna‘no primjenjiv govor Èasnog Poslanika s.a.v.s.
da Bog pravi dom u D‘ennetu za onog ko na Zemlji gradi d‘amiju.
Naprijed spomenuti ajet (14:32) citira dvije naredbe koje su
neprestalno ponavljane u Èasnom Kur’anu. Prva naredba je naredba
obavljanja namaza.
Sa izgradnjom ove d‘amije poveæat æe se naša odgovornost zato što
izgrandnja nove d‘amije opæenito širi izglede. Zbog toga je va‘no da
podignemo standarde obo‘avanja Boga. Uveæano obo‘avanje æe voditi
našoj reformi i imat æemo bolje prilike da poruku Ahmadijata uputimo
drugima i uberemo bolje rezultate.
Druga naredba je da dajemo na Bo‘ijem putu. Temelji d‘amije u
Hartlepoolu i ove d‘amije u Bradfordu su bili polo‘eni istoga dana.
Meðutim, d‘amija u Hartlepoolu, obzirom da je manja, bila je završena
prije dvije godine. Ono što je Huzur ‘elio da spomene je da je na
otvaranju d‘amije u Hartlepoolu najavio poèetak nove Tahrik-e d‘edid
godine. To je bilo prvi put da je Huzur najavio poèetak nove Tahrik e
d‘edid godine izvan Londona. Sluèajno, danas ponovo je bila prilika
da najavi novu godinu za Tahrik e d‘edid.
Program Tahrik e d‘edid je bio zapoèet od Hazreti Muslih Mauda
r.a. kad je neprijateljstvo protivnika bilo na svom vrhuncu. Meðutim,
sa pokretanjem ovog programa širenje poruke Ahmadijata se ogromno
7
poveæalo i danas su d‘amije i centri koje mi pravimo zapravo plodovi
ovog programa. Davanje na Allahovom putu omoguæava objavljivanje
literature, izgradnju d‘amija, obuku misionara.
Prethodno smo imali samo dvije mederese. Sada, porastom potreba
za misionarima bile su otvorene mnoge medrese u svijetu. Britanija je
meðu sretnim zemljama da ima medresu.
Kao što je potreban redovan namaz, slièno se tra‘i i neprestalno
davanje. Jednokratno davanje ne ispunjava obaveze osobe. Sada je Allah
otvorio nove puteve i sredstva prenošenja poruke, kao što je MTA.
Danas svijet sluša u‘ivo ovu hutbu kroz MTA. Mi sada treba da uputimo
ovu poruku svakom gradu, svakom naselju, svakoj ulici svijeta, a za
ovo je potrebno finansijsko davanje. Zaista, mi takoðer potvrðujemo
davanje u svom zavjetu.
Allahov je blagoslov da On Lièno stavlja sklonost davanja u èlanove
Zajednice. U ovo vrijeme globalnih ekonomskih kriza Allah uvjerava
vjernike da æe ih njihovo obo‘avanje i njihovo davanje zaštititi od loših
efekata ovih kriza. Ovo je zato što vjernik dr‘i oko na konaènom cilju
za koji (tj. Allahovo zadovoljstvo) je obo‘avanje i finansijsko davanje
od koristi. Allahova je milost da su Ahmadi muslimani shvatili ovu stvar.
Ponekad èovjek osjeæa da je mo‘da mnogo finansijskih obaveza, no,
Ahmadi nastavljaju da troše na Allahovom putu.
Mnogi èekaju najavu Tahrik e d‘edid godine sa svojim ušteðenim
doprinosima. Oni ne èuvaju svoj raèun kod Allaha u dugu. Neki treba
da budu podsjeæeni od Huzura da njihove porodice takoðer imaju pravo,
na što oni odgovaraju da je ovo razlog zašto oni ’prave nagodbu sa
Allahom’.
Davanje Ahmadi ‘ena je veæe od davanja muškaraca. Leðna VB je
uèestvovala u izgradnji ove d‘amije kao i Berlinske d‘amije. Val davanja
izgleda da je poprimio tok u Britaniji i Leðna VB ima udio u tome.
Na kraju 74. finansijke godine Tahrik e d‘edid-a napravljeni doprinosi
su 4,102,792.00 funti. Ovaj iznos, uprkos globalne ekonomske krize je
za 500,000 funti veæi od prošlogodišnjeg.
Ove godine ponovo je Pakistan prvi u davanju najveæeg doprinosa,
druga je SAD, onda VB, Njemaèka, Kanada, Indonezija, Indija, Belgija i
Australija skupa na osmom mjestu, Švicarska, i zajedno na istom mjestu
su Nigerija i Mauricius. Huzur je rekao SAD je osigurala drugo mjesto,
ali njihov doprinos je manji od prošlogodišnjeg dok je vrijednost dolara
veæa ove godine. Doprinos VB je 74,000.00 veæi nego prošle godine.
8
Nigerija je napravila znaèajno poboljšanje i pridru‘ila se deset prvih
d‘emata tako je prva Afrièka zemlja da u‘iva polo‘aj prvih deset.
Ukupan broj davaoca doprinosa Tahrik e d‘edid je 500,000 što Huzur
još uvijek smatra nedovoljnim.
Huzur je rekao da registar onih koji pripadaju Dafter Awwal Tahrik
e d‘edid (poèetni davaoci prvih 19 godina) je ponovno uspostavljen,
neki od njihovih porodica, drugi od centra D‘emata.
U Pakistanu prva tri davaoca doprinosa su d‘emati Lahora, Rabve i
Karaèija.
U VB, meðu velikim maðlis (d‘emata) polo‘aji su kako slijedi:
Londonska d‘amija, Worcester park, West Hill, Tooting, Sutton,
Bradford, Manchester, Gillingham i Inner Park. Manji maðlisi (d‘emati)
stoje kako slijedi: Scunthorpe, Wolverhampton, Bristol, Spen Valley,
Leamington Spa, Bournemouth, North Wales, Working, Keighley i Devon
& Cornewell.
U SAD prvih èetiri d‘emata su: Silicon, Chicago West, North Virginia
i Detroit.
U Kanadi prva tri mjesta ide Calgary North East, Calgary North West
i Peace Village.
Huzur je èinio dovu da Allah nagradi sve one koji su uèestvovali u
Tahrik e d‘edid ove godine – da uveliko blagoslovi njiihov imetak i da
nastave da èine finansijske ‘rtve i da poveæaju svoje standarde
obo‘avanja Allaha.