Hutbe

Hutba 14. 11. 2008. – Božiji atribut Al Vehab (Darovalac)


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u današnjoj hutbi dao izlaganje o Bo‘ijem atributu Al Vehab
(Darovalac).
Objašnjavajuæi znaèenja ove rijeèi iz arapskog leksikona Huzur je
rekao da je to atribut Uzvišenog Allaha koji oznaèava Onoga koji daruje
i prenosi na Svoje robove. Obzirom na to prikladna je takoðer i rijeè
’Vahib’.
Huzur je rekao da je ova rijeè takoðer upotrijebljena za ljude ali
istinski Vehab je jedino Uzvišeni Allah koji podari kad se od Njega tra‘i
i èak kad se ne tra‘i.
Ako se istinski vjernik zamisli nad ovim, on æe u svako doba biti
oèevidac pokazivanja udjeljivanja i ovo za nas zaista ustanovljava
identitet ‘ivog Boga.
Nasuprot tome onaj ko gleda ovosvjetskim okom smatra da je jedino
materijalni svijet izvor svega.
Huzur je rekao da nas je Allah poduèio mnogim dovama u pogledu
ovog Bo‘ijeg atributa. Danas je Huzur ‘elio govoriti o jednom aspektu
ovih dova.
S ciljem da skrene pa‘nju vjernika prema ispunjavanju du‘nosti svog
stvaranja skrenuta je pa‘nja da èinimo dove za svog braènog druga i
svoje potomstvo tako da se vrline nastave od jedne generacije do duge.
Huzur je citirao ajet 75 iz sure Al Furkan, èiji prijevod glasi:
“I oni koji govore: ’O Gospodaru naš, podari nam u našim braènim
drugovima i djeci radost oèima našim i uèini nas voðama
bogobojaznim”. (25:75)
Huzur je rekao da je ovo krajnje obuhvatna dova u kojoj osoba tra‘i
za svog braènog druga, kao i za djecu, da budu radost njenih oèiju.
Opseg blagoslova ove dove je neogranièen i izvan domašaja èovjeka.
Po primanju ove dove ne samo da su braèni drug i potomci te osobe
radost njenih oèiju na ovom svijetu, zapravo zbog vrlina te osobe Allah
nastavlja da daruje èak i poslije smrti.
Èovjekovo potomstvo nastavlja vrline i moli za uzdignut polo‘aj
svojih umrlih roditelja.
Huzur je citirao ajet 18 iz sure As-Sed‘da, èiji prijevod glasi:
“A nijedna duša ne zna kakva joj je radost od oèiju skrivena, kao
nagrada za ono što je radila.” (32:18)
10
Ljudi kojima je tako darovano su oni èiji stepen bogobojaznosti ih
osposobljava da obo‘avaju Allaha, troše na Njegovom putu i èine druga
èestita djela. Oni ustaju noæu i èine dove Allahu da idu Pravim putem i
tra‘e tu ’radost oèiju’ o kojoj samo Allah zna.
Ovo je dova koju èine ljudi koji su ’robovi Milostivog Boga’ i koji
nastoje i ostavljaju iza sebe potomstvo koje je èvrsto na bogobojaznosti.
Allah je zaista skrenuo našu pa`nju na najznaèajniji aspekt kroz ovu
dovu, to jest, mi ne treba da jednostavno tra`imo Bo`ije zadovoljstvo
za sebe, nego zapravo i za svoje buduæe generacije.
Svaki od nas treba da se ispita da li dok èinimo ovu dovu ispunjavamo
prava jedan drugog, ispunjavamo li prava svoje djece koja æe ih voditi
bogobojaznosti? Ako se mu‘ i ‘ena sami ne dr‘e bogobojaznosti kako
mogu oèekivati da se njihova djeca toga dr‘e i kako mogu oèekivati da
izvuku sve duhovne koristi dr‘eæi se bogobojaznosti, ukljuèujuæi i
blagoslove halifata.
Sigurno je dobrotvornost halifata uslovljena ’dobrim djelima’ (Amaal
e Salih). Ako nema bogobojaznosti ne mo`e biti nikakve obostrane
’radosti oèiju’.
Èasni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Allah ima milosti prema onoj osobi
koja ustane noæu (da klanja) i takoðer probudi svoju ‘enu i ako ona
oklijeva on pošprica malo vode po njenom licu. Da Allah ima milosti
prema onoj ‘eni koja ustane noæu i takoðer probudi svoga mu‘a i ako
on oklijeva ona pošprica malo vode na njegovo lice. Huzur je rekao da
je ova du‘nost obostrana.
Huzur je rekao da prima prigovore o nekim muškarcima da ne samo
da ne ustaju noæu, nego su osim sabah namaza nemarni (prema
klanjanju). Kako takvi ljudi mogu èiniti dovu: ’Naš Gospodaru, podari
nam u našim partnerima i djeci radost oèiju…’ i nadati se da æe ona biti
primljena? Kako oni mogu tragati za radosti oèiju u svojim potomcima?
Zaista je Allah Gospodar svega i mo`e podariti kako On `eli ali takoðer
je Njegova naredba da sebe reformišemo ako hoæemo da tra`imo
Njegovo dobroèinstvo.
Zaista je Èasni Poslanik s.a.v.s. rekao da otac ne mo‘e ostaviti bolji
poklon svojoj djeci od dobrog, moralnog odgoja. Huzur je rekao da je
dobar odgoj jedino moguæ kad su standardi te osobe takoðer bez
pogreške i vrijedni da se na njih ugleda.
11
Obeæani Mesija a.s.je u svom pisanju molio da Allah uèini naše braène
drugove i djecu radošæu naših oèiju i da ovo mo‘e biti samo kad mi
‘ivimo ‘ivot roba Milostivog Boga i dajemo prednost Bogu u svim
stvarima. On je rekao da ovaj ajet takoðer potvrðuje da ako je neèije
potomstvo bogobojazno onda oni imaju polo‘aj Imama.
Huzur je rekao da za odgoj ‘ena, muškarci treba da poduzmu prve
korake i kad su oboje èestiti tako æe biti i njhova djeca.
Pozivajuæi se na naprijed spomenuti hadis Huzur je rekao da je jedino
moguæe probuditi svog braènog druga radi namaza u ranim satima ako
postoji uzajamna ljubav, naklonost i razumijevanje da treba da pomognu
jedno drugom sa namazima u noæno vrijeme. Inaèe, Huzur je rekao,
ima primjera gdje su ‘ene izlo‘ene grubim rijeèima kad nastoje da
probude svoje mu‘eve radi namaza. Ovo je ono što se stvarno dogaða
u nekim domaæinstvima. Postepeno, ‘ene se povuku i nastavljaju sa
svojim namazima ili slijede put mu‘eva. Kao posljedica djeca gube u
vjerskim terminima.
S ciljem da djecu uèinimo ‘radošæu oèiju’ roditelji prvo moraju sebe
reformisati i postaviti primjere.
Èitajuæi iz izjeèaka pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur je rekao da
je oèekivanje Obeæanog Mesije a.s. od svakog Ahmadi muškarca bilo
da on predvodi u duhovnim stvarima. Huzur je rekao da nas ove rijeèi
trebaju razbuditi.
U ranija vremena ‘ene su bile neobrazovane ali vremena su se
promijenila i Allhovom milošæu sa obrazovanjem ‘ena mi sada imamo
svijest i vrlo smo zamjetljivi. Mnogo je ‘ena u zajednici koje se muèe
nad slabostima muškaraca. ‘ene su više zabrinute od muškaraca o
odgoju djece. Ponekad naèini mu‘a èine da ‘ena tra‘i razvod što štetno
utièe na djecu. Muškarci su odgovorni za sve ovo.
Krajnja je sreæa da nas je Allah pouèio ovoj dovi za naše dobro na
ovom svijetu i na Ahiretu i za dobro naše djece, i iz ovoga On samo ‘eli
da mi nauèimo puteve i sredstva tra‘enja dobra na ovom svijetu i na
ahiretu i daruje nam.
Mi treba da se zauzmemo u samoispitivanju i nastojimo da idemo
onim putevima koji poma‘u da postignemo Allahovo zadovoljstvo. Mi
treba da odr‘avamo mir svojih domova, naðemo radost u svojoj djeci i
svako Ahmadi kuæanstvo treba da se pridr‘ava bogobojaznosti. Ovo je
ono što æe izvuæi punu korist od halifata i uèinit æe nas onima koji
12
ispunjavaju du‘nosti toga što su dio Zajednice sluge Èasnog Poslanika
s.a.v.s.
Jedan uzrok braène nesloge je kad mu‘ zahtijeva muškog potomka.
Huzur je citirao ajet 50 iz sure Al Šura, èiji prijevod glasi:
“Allahu pripada kraljevstvo nebesa i Zemlje. On stvara šta On hoæe.
On daje kæeri kome On hoæe, i On daje sinove kome On hoæe;” (42:50)
Huzur je rekao stavljati krivnju na bilo koju osobu u ovoj stvari je
napuštanje bogobojaznosti. U ovo doba napretka medicine – koju je
Allah poduèio èovjeka – ima mnogih koji su imali koristi, meðutim, u
ovoj stvari Allah prenosi da jedino On stvaralac i On èini šta On ‘eli.
Zbog toga u nekim sluèajevima, èak obiman medicinski tretman ne
proizvede ‘eljeni rezultat.
Huzur je spomenuo loš tretman nekih oèeva prema svojim ‘enama
i kæerima koji stvara dugotrajna loša osjeæanja u kæerima. Huzur je
rekao neki od dogaðaja koji su privukli njegovu pozornost su zaèuðujuæi
gdje ljudi tretiraju djecu na naèine koji podsjeæaju na pred-islamsko
neznanje kad bi lica ljudi potamnila pri raðanju ‘enskog djeteta.
Huzur je naveo iznošenje jednog Ahmadi muškarca prije nekog
vremena koji se o‘enio èetiri puta radi muškog potomka i sa svakom
‘enom imao kæeri. Na kraju je njegova prva ‘ena rodila sina.
Huzur je rekao oni koji ‘ele djecu ili oni koji ‘ele sinove treba da
mole Allaha i tra‘e od Njega kao što smo pouèeni u Èasnom Kur’anu
(37:101 i 3:39).
“Gospodaru moj, podari mi (potomke) meðu dobrim.” (37:101)
“Onda se Zekerijah molio Gospodaru svom, i rekao: ’Moj Gospodaru,
pokloni mi od Sebe èisto potomstvo; sigurno si Ti Onaj koji èesto
sluša molitve.’’ (3:39)
On je rekao kad ljudi meni izraze svoju ‘elju da imaju sina ja im
uvijek ka‘em da od Allaha tra‘e pobo‘nu i zdravu djecu. Ponekad kæeri
slu‘e roditeljima više i više su èestite.
Huzur je primio mnoga pisma od roditelja koji su zabrinuti o svojoj
djeci da postaju svojeglavi. On je rekao ono što je va‘no je da su djeca
èestita, inaèe nema nikakve koristi.
Huzur je dao definiciju Obeæanog Mesije a.s. o salihiin (ispravan) da su
to oni koji nemaju duhovne bolesti i koji nemaju elementa pobune u sebi.
13
@elja da se imaju pobo‘na djeca i dove u ovom pogledu nisu od
pomoæi ukoliko roditelji ne dr‘e oko na sebi, ukoliko roditelji takoðer
ne postanu Salihiin i ukoliko se ne dr‘e bogobojaznosti. Potrebno je
voditi raèuna o ovome i to staviti u praksu. Da Allah osposobi sve nas
da tako èinimo.