Hutbe

Hutba 21. 11. 2008. – Božiji atribut Al Vehab


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Huzur je u svojoj današnjoj hudbi dao izlaganje o Kur’anskoj dovi s
pozivanjem na Bo‘iji atribut Al Vehab.
Ova dova je u suri Al Imran, ajet 9. Njen prijevod glasi:
“Gospodaru naš, ne daj da naša srca postanu iskrivljena nakon što
si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedini veliki
Darovatelj.” (Sura 3: ajet 9)
Huzur je rekao da je ovdje uèinjena dova Allahu odlikom Njegovog
atributa Al Vehab.
Dajuæi krajnje preljepo objašnjenje ove dove, Huzur je rekao da ona
oznaèava podnošenje molitvi kako slijedi: ’O Allahu, sa Tvojom milošæu
i blagoslovima Ti si nas osposobio da prihvatimo istinskog i revnog
poklonika Èasnog Poslanika s.a.v.s. èiji si dolazak Ti uzrokovao meðu
ummetom ovog Poslanika u kasnijem dobu.
O Allahu pretskazanje Tvoje najmilije osobe s.a.v.s., koje je on zaista
dao nakon što je bio obaviješten od Tebe, prosvijetlilo nas je o trajnom
halifatu koji je trebao biti osnovan poslije Mesije a.s. O Allahu, Ti si nas
zdru‘io s ovim sistemom, nemoj nas sada lišiti ovog blagoslova zbog bilo
kakvog našeg nemara.
14
Èovjek griješi; zbog toga se mi okreæemo Tebi, o Allahu, i molimo Te da
zbog ovog ili bilo kojeg drugog pada, nikada ne vidimo dan da se naša
srca preokrenu u izopaèena ili da uèinimo nešto s èim Ti nisi zadovoljan.
Ne samo da stojimo èvrsto na uputi – zapravo nas prekri u Svojoj milosti
i èuvaj nas sigurnim od svakog zla i poveæaj nam bogobojaznost i vjeru.”
Huzur je rekao uèenje ove prekrasne dove treba biti ’redovni
postupak’ za svakog Ahmadi muslimana. Ovo æe nam pomoæi da dr`imo
samosvjesno oko na svojim slabostima. To æe pomoæi da èuvamo svoje
namaze i naš namaz æe za uzvrat èuvati nas.
Kao što ova dova tra‘i – da nikada ne bude nikakvog primjera gdje
æemo imati bilo kakvo negativno osjeæanje o D‘ematu. Naša djela trebaju
biti takva da, ako zbog našeg ljudskog pada, pojavi takva situacija, da
to nikada ne rezultira time da naša vjera posrne i da imamo bilo kakvo
loše osjeæaje prema sistemu D‘emata i Halifata.
Huzur je rekao Èasni Kur’an daje primjere naroda ranijih Bo‘ijih
poslanika zato što su oni smatrali da kad su jednom povjerovali nisu
imali nikakve potrebe za uputom. Ovo je kako su Jevreji i kršæani opisani.
Oni su napravili pogrešne pretpostavke i to ih je odvelo do toga da
budu arogantni (oholi) o znanju koje su posjedovali. U tolikoj mjeri da
su završili tako da su nazvani ‘onim koji su na se navukli Bo‘ije
nezadovoljstvo’ i ‘onim koji su zalutali’ – kako je opisano u suri Al Fatiha.
Huzur je rekao uèenje sure Al Fatiha na svakom rekatu namaza
oznaèava va‘nost da uzmemo pouku i bez prestanka tra‘imo Allahove
blagoslove i milost. Inaèe kako su raniji narodi izgubili svoj put, tako
takoðe i mi mo‘emo.
Huzur je rekao na‘alost danas veæina onih koji se nazivaju
muslimanima idu putevima koji udaljuju od Boga a razlog za ovo su
negativne pretpostavke koje su napravili (o Obeæanom Mesiji) i zbog
njihove samova‘nosti nad znanjem koje imaju.
Huzur je rekao Ahmadi su sretni ljudi koji su prihvatili Obeæanog
Mesiju a.s. i tako bili svjedoci ove dove da nisu ukljuèeni u ‘one koji su
na se navukli Bo`ije nezadovoljstvo’ i ‘one koji su zalutali’; da nas Allah
èuva èvrstim na ovom. Meðutim Allah nareðuje da se uvijek
zauzmemo u molitvi da svoje srce èuvamo od toga da ne bude iskvareno
ili da ne budemo ukljuèeni u one koji su na se navukli Bo`ije
nezadovoljstvo ili one koji su zalutali.
15
Svaki Ahmadi musliman treba da vodi raèuna o ovome i da i drugi
takoðer budu u stanju tako da se ostvari istinki jedan ummet i svaki
musliman prihvati Mesiju Muhammeda s.a.v.s., i da ovaj ummet tako
bude onaj koji istinski shvata temeljnu poruku ove dove.
Huzur je rekao oèito je iz hadisa da je Èasni Poslanik s.a.v.s. mnogo
uèio ovu dovu. On bi govorio da je srce èovjeka izmeðu dva Bo‘ija
prsta, On upuæuje koga On hoæe i daje da zaluta kome On hoæe. Huzur
je rekao ovo ne znaèi da je srce Poslanika s.a.v.s. (neuzubillah-Bo‘e
saèuvaj) bilo iskvareno. Sigurno ne; to je izvan pitanja. Njegovo srce
nije bilo napunjeno nièim osim spominjenjem Boga. Preko njega je
Allah proglasio:
“Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah æe vas voljeti i oprostiti vam
vaše grijehe. Allah najviše prašta, (i) milostiv je.” (3:32)
Zaista, spas je u slijeðenju Èasnog Poslanika s.a.v.s. On je rekao da
je, dok su njegove oèi spavale njegov srce bio napunjen spominjanjem
Allaha. Èinjenica je, zato, da je Èasni Poslanik uèio ovu i druge dove u
istom smislu da za nas postavi uzor.
Ovaj uzor je bio za njegov umet da ga slijedi, tako da kad doðe
vrijeme Mesije kasnijeg doba oni ga prihvate. Kad bi samo ostali
muslimani ovo shvatili. Nema veæe tragedije nego da èovjek izgubi svoj
put nakon što je našao istinu. Muslimani treba da se zamisle i obazru
na ovo. Njihovo sadašnje stanje stvari odra‘ava da su oni na se navukli
Allahovo nezadovoljstvo. Da Allah ima milosti prema njima.
Allahova je milost da je Mesija došao u ispunjavanju molitvi hazreti
Ibrahima a.s. i Ismaila a.s. i Èasnog Poslanika s.a.v.s. ali oni ga ne
prihvataju zato što prema njima, oni ne trebaju uputu.
Èinjenica je u stvari da nije u interesu takozvanih hod‘a da Obeæani
Mesija a.s. bude prihvaæen. To æe zatvoriti njihovu trgovinu/posao. Samo
je izgovor da prihvatanje Obeæanog Mesije a.s. krnji ’konaènost
poslanstva’.
Oni ka‘u da imaju Kur’an zbog toga ne trebaju uputu. Meðutim,
interesantno je da oni ne porièu potrebu za halifatom. Neuki ljudi ne
shvataju da bez Obeæanog Mesije a.s. ne mo‘e biti nikakvog halifata.
Èinjenica da je Obeæani Mesija a.s. došao izmeðu ummeta Èasnog
Poslanika s.a.v.s. je zaista svjedoèanstvo da je Èasni Poslanik s.a.v.s. bio
’Peèat svih poslanika.’
16
Huzur je rekao da je znanje i pronicljivost Èasnog Kur’ana samo
razotkriveno onima koji su Bo‘iji odabrani ljudi i u ovo doba je Obeæani
Mesija a.s. od Boga odabrana osoba koji nam je objasnio tajne i
pronicljivosti Èasng Kur’ana.
Zaista je Obeæani Mesija a.s. rekao da oni koji ga ne prihvate ka‘u
da oni ne trebaju Mesiju i da je za njih dovoljan Kur’an, iako oni potpuno
dobro znaju da pronicljivost Kur’ana nije data nikome drugom osim
èistim.
Huzur je rekao u ovo doba Allah je oèistio Obeæanog Mesiju a.s. sa
Svojim vlastitim rukama i dao mu je shvatanje Èasnog Kur’ana.
Videæi stanje stvari drugih muslimana, Ahmadi muslimani treba da,
dok su zahvalni što su bili u stanju da prihvate Obeæanog Mesiju a.s.,
takoðer uvijek mole da budu saèuvani od svake vrste izopaèenosti. Kako
svijet postaje sve više materijalizovan tu je veæa potreba da uèimo ovu
dovu tako da nikada ne budemo lišeni blagoslova i da budemo èuvani
èvrstim.
Èitajuæi isjeèak iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. Huzur je govorio o
va‘nosti toga da ne samo tra‘imo zaštitu od izopaèenosti nego takoðer
da u‘ivamo polo‘aj Muhsiniin (onih koji èine dobro).
Prema Èasnom Poslaniku s.a.v.s. Muhsiniin su oni koji sve rade s
mišljenjem da ih Allah gleda svakog momenta. Obeæani Mesija a.s. je
rekao Muhsiniin su oni koji sebe ograde od samoljublja/egoizma. Huzur
je molio Allaha da nas osposobi da èuvamo svoje namaze i svoja djela,
da se okrenemo Allahu i izbjegnamo samodopadanje i da se uvijek
dr‘imo dalje od svake vrste izopaèenosti tako da cijenimo blagoslove
koje nam je Allah dao od Svoje milosti i da naše generacije nastave da
budu blagoslovljeni s ovom milošæu.
Zatim nas je Huzur obavijestio da æe uskoro iæi na put u Kadian radi
ðelsa salane i tra‘io da èinimo dove u ovom pogledu. Da Allah blagoslovi
ovo putovanje na svaki naèin i èuva sigurnim svakog Ahmadi muslimana.
Huzur je rekao da mnogi ljudi putuju u Kadian širom svijeta radi
ðelse. Vlada Indije je u mnogome saraðivala u izdavanju viza uprkos
svojih unutrašnjih problema.
Da (Allah dadne da) oni koji, uprkos namjere ne mogu iæi, budu
nagraðeni za svoje namjere. Huzur je rekao oni koji ide u Kadian kao i
oni koji ne idu, treba da neprestalno èine dove da nas Allah zaštiti od
zavidnika i stvaraoca nereda. Da Allah èuva ‘itelje Kadiana sigurnim.
17
Huzur je rekao Indija je vrlo velika zemlja i ljudi iz udaljenih d‘emata
ne mogu priuštiti da putuju u Kadian. Njihova je ‘elja bila da ih Huzur
posjeti. Zato Huzur takoðer ide u posjetu drugim gradovima u Indiji.
Da Allah ovo uèini uspješnim i da to donese nebrojene blagoslove
ostavljajuæi uništenim sve lukavštine neprijatelja. Da Allah prekrije naše
mahane i da nas nikada ne liši Svoje milosti i blagoslova.
Zatim je Huzur najavio da æe poslije d‘ume klanjati dvije d‘enaze u
odsustvu, prvu za Bashir Ahmad Mahar sahib, koji je bio derviš Kadiana
i umro je 13. novembra. Huzur je rekao da je on bio izmeðu ranih
derviša. Premda je imao prilike da ode za Pakistan, gdje je imao
naslijeðenu zemlju, on je odabrao da ostane u Kadianu. Huzur je rekao
da je on bio vrlo jednostavna osoba sa velikom ljubavi prema halifatu.
Druga d‘enaza je za Muhammed Ghazanfar sahib iz Boraywala,
Pakistan gdje je on bio inspektor za finansijsko odjeljenje d‘emata. 18.
novembra su ga napala dvojica nepoznatih motociklista nastojeæi da
mu otmu torbu koju je nosio. Kad se on odbranio oni su pucali u njega
i on je izgubio ‘ivot. Huzur je rekao da on ovo smatra šehidom koji je
vezan za d‘emat zato što Huzur vjeruje da je ova torba sadr‘avala
dokumente d‘emata i vjerovatno neku gotovinu. Da mu Allah oprosti i
uzdigne njegov polo‘aj u D‘ennetu.