Hutbe

Hutba 28. 11. 2008. – Svrha našeg stvaranja je da obažavmo Allaha


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

Nakon prouèene sure Al Fatiha, Hazreti Mirza Masroor Ahmad a.t.,
Halifatul Mesih V, zapoèeo je hudbu izra‘avajuæi zahvalnost
Svemoguæem Bogu koji ga je omoguæio da posjeti dr‘avu Kerala u Indiji
u toku ovog specifiènog vremena u historiji D‘emata. Ova posjeta nije
18
bila moguæa u njegovoj prethodnoj posjeti Indiji 2005. godine uprkos
sna‘ne ‘elje stanovnika ove dr‘ave. Huzur a.t. je rekao da ponekad
nije moguæe obuhvatiti mjeru predanosti i odanosti Ahmadi muslimana
ukoliko i dok se ne neposredno ne osvjedoèimo. Premda je Huzur a.t.
sreo neke Ahmadi muslimane iz ovog dijela Indije u Kadianu i u
Londonu, no sretanje tolikog broja Ahmadi muslimana u njihovoj
domovini zaista je pru‘ilo jedinstvenu priliku da lièno vidi ovu predanost
i Allahove blagoslove koji su udijeljeni na d‘emat ovdje. Neki izmeðu
Huzurove pratnje su izrazili da ih Ahmadi muslimani Kerale podsjeæaju
o disciplini koju su pokazali Ahmadi muslimani Indonezije; drugi su
rekli da se njihova predanost i odanost mo‘e uporediti sa Ahmadi
muslimanima d‘emata Afrike; no, Huzur je rekao, ja osjeæam da Ahmadi
musliman, bez obzira gdje ‘ivio posjeduje isti stepen krajnje predanosti
i odanosti, meðutim, stil izra‘avanja mo‘e biti drugaèiji. Huzur a.t. je
rekao da ima mnogo èlanova koji se vjerovatno sreæu sa Halifom po
prvi put u svom ‘ivotu, no oèit je izraz ljubavi i iskrene predanosti u
njihovim oèima. Ovo je zbog blagoslova vjerovanja u Imama sadašnjeg
doba. ‘alosno je da uprkos ove gorivosti i odanosti, neahmadi sumnjaju
u istinitost Mesijinog dolaska. Ova predanost halifatu je zaista to što æe
D‘emat dovesti do neuporedivih visina, konaèno dosti‘uæi svoje ‘eljeno
odredište.
Huzur a.t. je objasnio da ‘eljeno odredište za svakog Ahmadi
muslimana je da postigne blizinu Allaha d‘.š. i postigne Njegovo
zadovoljstvo, i mi se moramo boriti do zadnjeg daha svog ‘ivota da
postignemo ovaj polo‘aj kroz svoje postupke, pokoravajuæi se uèenjima
Èasnog Poslanika s.a.v.s. i postizanjem standarda koje je Obeæani Mesija
a.s. ‘elio da vidi usaðenim u nas. Zapamtite da poslije zavjeta Obeæanog
Mesije a.s., vaš cilj treba da bude da postignete standarde koje je on
opisao. Ako ovo nije naš cilj, onda uèenje poema u hvalenju halifata
nema nikakvog znaèaja. Mnogi ljudi formiraju emotivne veze sa
ovosvjetskim voðama i èine mnoge ‘rtve da postignu materijalne ciljeve,
no koliko ih èini ‘rtve radi Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s.? Ove
‘rtve za ovosvjetske voðe nemaju nikakvog znaèaja ni u kom sluèaju
zato što oni ne slijede islamska uèenja. Jedini istinski voða ovog doba i
vremena je Obeæani Mesija a.s. èiji je dolazak da o‘ivi istinska uèenja
islama. Zbog toga, svaki Ahmadi musliman treba da provede i prakticira
kur’anska uèenja kako je objasnio Obeæani Mesija a.s., i samo onda
mo‘emo postati istinski Ahmadi muslimani. Huzur a.t. je naveo odlomak
iz pisanja Obeæanog Mesije a.s. u kojima je on istakao da svaki Ahmadi
19
treba da formira èisti i jedinstven odnos sa Svemoguæim Allahom
odbacujuæi sve vrste zla (pohlepu, neiskrenost, prevaru, oholost, ponos,
samo-u‘ivanje itd.) Ukoliko i sve dok ne bude razvijena takva veza s
Bogom, osoba je izuzetno slaba i ogranièila se na duhovnu tamu i nije
u stanju da se suoèi sa bilo kakvom nevoljom. Zbog toga, uèinite svaki
napor da postanete nosioci duhovnog svjetla protivnom mraku, tako
da budete zaštiæeni protiv zlih spletki šejtana.
Huzur a.t. je objasnio da je zadatak koji nam je dat od Obeæanog
Mesije a.s. da neprestalno tra‘imo pomoæ od Allaha i razvijemo direktan
odnos s Njim. Ovo samo mo‘e biti uraðeno ako ispred sebe stavimo
svrhu svog stvaranja, kako je opisano u Èasnom Kur’anu:
“A Ja nisam stvorio d‘inove i ljude osim da Mene obo‘avaju.” (51:57)
Ako ovo stalno imamo na umu, onda æe naši napori – da odbacimo
poroke a posvojimo vrline, opisane od Allaha – bili plodonosni. Ovi
postupci æe dalje poveæati naš odnos sa Allahom d‘.š. Zapamtite, Hilafet
je obeæan samo onima koji su bogobojazni i slobodni od bilo kakve
forme idolopoklonstva; tako ako ‘elimo da ovaj blagoslov ostane uz
nas, onda uvijek moramo imati na umu svrhu svog stvaranja.
Najtemeljniji naèin obo‘avanja Boga je kroz obavljanje pet dnevnih
namaza. Svaki muškarac, ‘ena, mlad i star treba da zapamti da ako
zaostaju u obavljanju namaza, onda neæe biti u stanju da zadovolje
standarde propisane za postizanje stanja bogobojaznih ljudi. Nakon
èitanja drugog isjeèka iz pisanja Obeæanog Mesije a.s., Huzur a.t. je
rekao da je poslije vjerovanja u Boga, namaz najva‘nije pravilo i zato
ga trebate obavljati kao da vidite Boga ispred sebe. Kad osoba sebe
predstavi pred velikim voðom, njime prevladava jedna vrsta straha.
Svemoguæi Bog je Najuzvišeniji, zbog toga æe nas, zamišljanje Boga u
toku namaza na koncu uèiniti predanim klanjaèima. Èasni Poslanik
s.a.v.s. je rekao da èovjek treba da obavlja namaz kao da vidi Boga
ispred sebe. No ako niste u stanju da to èinite, bar priznajte èinjenicu
da Bog, Koji ima moæ nad svim stvarima i upoznat je o stanju svakog
srca, vidi vas. Ako ovo praktikujemo, onda æe naša pa‘nja biti usmjerena
ka popravljanju naših standarda obo‘avanja, osloboðajuæi ih
ovosvjetskih misli. Oni koji osjeæaju da ne zadovoljavaju ili da ne mogu
zadovoljiti ove standarde ne treba da gube nadu. Zapamtite, ovo su
standardi za koje se trebate boriti jer je ovo jedini naèin da napravite
napredak i postignete dodatne Allahove blagoslove.
Allah d‘.š. ka‘e: “Moja milost obuhvata sve stvari.” (7:157)
Pošto sve primamo od Allhovih blagoslova, On æe ojaèati naše napore
20
ako napredujemo prema Njemu. Kad se pojedinci budu borili na ovaj
naèin, cijeli D‘emat æe imati korist. Bo‘ijom milošæu, ima mnogih u
D‘ematu koji obavljaju namaze u toku noæi i daleko su otišli naprijed u
svojoj ljubavi prema Bogu; no Obeæani Mesija a.s. je ‘elio da vidi veæinu
èlanova D‘emata da dostignu ove standarde, i kako se brojevi onih koji
se popravljaju u bogobojaznosti poveæava, bit æemo svjedoci
nadmoænosti D‘emata. Naša dobra djela æe takoðer privuæi druge prema
nama i postati izvor ‘Davat Ilellah’ (propagiranja islama).
Huzur a.t. je rekao da Bo‘ijom milošæu, mnogi Ahmadi muslimani
koje je sreo u Kerali su bili napunjeni predanošæu putu vjere i vjeruju u
primanje molitve i èine svaki napor da postignu blizinu Allahu. Ovo je
bilo oèito njihovim tra‘enjem dova za njihovu djecu da idu Pravim
putem. Huzur a.t. je savjetovao da ne dopuste da ova predanost izblijedi
nego da to najbolje iskoriste da naprave duhovni napredak i odbace
bilo kakvu vrstu idolopokonstva koja nastoji da se uvuèe u vaše ‘ivote.
Pošto mnogi koji ‘ive u Indiji imaju stalan kontakt sa ne-Ahmadi ljudima,
moguæe je da ‘biddat’ (novotarije) postanu dio njihove prakse, zato
sebe zaštitite protiv njih jer vas oni mogu odvesti prema širku
(pripisivanju partnera Allhu). Ahmadi muslimani u Kerali odra‘avaju
100% pismenost u svojoj zemlji, zbog toga treba da upotrijebite ovo
obrazovanje da zaštitite svoju vjeru i takoðer da steknete vjersko znanje
tako da vaše religijsko ubjeðenje bude ojaèano i vaše buduæe generacije
budu saèuvane. Islam je došao u ovaj dio svijeta u vrlo ranom periodu,
i slièno, Bog je ranije omoguæio mnoge ljude da vjeruju u Obeæanog
Mesiju a.s.. Zbog toga, treba da napravite svaki napor da propagirate
ovu poruku i dovedete ljude pod zastavu Èasnog Poslanika s.a.v.s. jer
ovo je jedini put za stvarni spas. Svijet oko nas svoju pa‘nju usmjerava
prema Ahmadijatu, bilo da je to u formi neprijateljstva ili znati‘elje.
Postizanjem èiste promjene u sebi, i okretanjem prema Allahu više nego
ikada ranije, i èinjenjem dova Svemoguæem Bogu, mi æemo do‘ivjeti
pobjedu, InšAllah.